?· 028 Casa-Museu Salvador Dal

Embed Size (px)

Text of ?· 028 Casa-Museu Salvador Dal

 • FUNDACI GALA-SALVADOR

  DAL

  MEMRIA MEMORIA

  2014

 • Estatutos de la Fundaci

  Gala-Salvador Dal

  Objeto: artculo 4. La Fundacin

  tiene por objeto promocionar,

  fomentar, divulgar, prestigiar, proteger

  y defender...

  Estatuts de la Fundaci

  Gala-Salvador Dal

  Objecte: article 4t. La Fundaci

  t per objecte promocionar,

  fomentar, divulgar, prestigiar, protegir

  i defensar...

 • ndex ndice

  1

  rgans de govern i direcci010 Patronat

  012 Comissions del Patronat012 Reunions del Patronat i les seves comissions

  014 Altres rgans

  2

  Fomentar 018 Museus

  022 Teatre-Museu Dal024 DalJoies

  026 Casa-Museu Castell Gala Dal028 Casa-Museu Salvador Dal

  030 Adquisicions

  3

  Divulgar 036 Exposicions temporals

  040 Prstecs dobra042 Documentaci, catalogaci i recerca

  050 Quarant aniversari TMD052 Conferncies i seminaris

  056 Publicacions058 Servei educatiu

  4

  Promocionar 066 Comunicaci

  080 Promoci i difusi dels museus 082 Gesti comercial

  084 Gesti de mrqueting

  5

  Prestigiar 092 Visites illustres094 Patrocinis096 Premis i guardons096 Comissi dAcreditaci i Catalogaci098 Amics dels Museus Dal102 Altres activitats culturals

  6

  Protegir 106 Conservaci i restauraci124 Infraestructures i seguretat

  7

  Defensar 132 Generaci de recursos136 Generaci de prestigi136 Actuacions judicials138 Relacions amb lestat138 Altres

  8

  Recursos humans 142 Formaci144 Departaments i plantilla

  Annexos 151 A. Estudis de pblic167 B. Informe de gesti econmica

  006Presentaci

  007Presentacin

  1

  rganos de gobierno y direccin 011 Patronato

  013 Comisiones del Patronato013 Reuniones del Patronato y sus comisiones

  015 Otros rganos

  2

  Fomentar 019 Museos

  023 Teatro-Museo Dal025 DalJoyas

  027 Casa-Museo Castillo Gala Dal029 Casa-Museo Salvador Dal

  031 Adquisiciones

  3

  Divulgar 037 Exposiciones temporales

  041 Prstamos de obra043 Documentacin, catalogacin e investigacin

  051 Cuadragsimo aniversario TMD053 Conferencias y seminarios

  057 Publicaciones059 Servicio educativo

  4

  Promocionar067 Comunicacin

  081 Promocin y difusin de los museos 083 Gestin comercial

  085 Gestin de marketing

  5

  Prestigiar 093 Visitas ilustres095 Patrocinios097 Premios y galardones097 Comisin de Acreditacin y Catalogacin099 Amics dels Museus Dal103 Otras actividades culturales

  6

  Proteger 109 Conservacin y restauracin127 Infraestructuras y seguridad

  7

  Defender 133 Generacin de recursos137 Generacin de prestigio137 Relaciones con el estado139 Actuaciones judiciales139 Otros

  8

  Recursos humanos 143 Formacin144 Departamentos y plantilla

  Anexos 151 A. Estudios de pblico167 B. Informe de gestin econmica

 • PRESENTACIN 007006 PRESENTACIO

  s un plaer per a mi presentar-vos els resultats de lexercici 2014, acompanyats dun agrament als patrons i a lequip hum que els han fet possibles. La memria que teniu a les mans recull les activitats dutes a terme per les diverses rees de la fundaci que tinc lhonor de presidir: actuacions entorn dels museus de Figueres, Pbol i Portlligat, patrimonials, acadmiques, comercials, etc. Els esdeveniments que van tenir lloc durant el 2014 es van emmarcar dins el quarant aniversari de lobra mestra del geni empordans: el Teatre-Museu Dal.

  Els actes de commemoraci de lefemride van consistir, dentrada, a ampliar la collecci amb ladquisici duna enigmtica pintura dels anys trenta, Carret fantasma, per continuar desprs amb el llanament del nou web corporatiu i del quart tram del catleg raonat, una publicaci de referncia per laportaci que representa quant a atribuci dobra daliniana. La celebraci ms meditica va tenir lloc del 27 al 29 de setembre, coincidint amb la data dinauguraci del Museu lany 1974; en total van ser tres vetllades nocturnes en qu les portes del Teatre-Museu es van obrir a tothom qui volgus accedir als diferents espais, per tamb gaudir dun projecte audiovisual creat expressament per a locasi. Un programa que va seguir en parallel el Servei Educatiu, oferint visites guiades i tallers originals per a un total de 46.000 alumnes. En lmbit artstic tamb va destacar lintercanvi de retrats dAnna Maria amb el Museo Reina Sofa de Madrid, que va portar a Figueres lemblemtic quadre Noia a la finestra. Els esforos dinversi en infraestructures, daltra banda, es van centrar a completar la remodelaci dels espais de la Torre Galatea oficines, magatzem dobra, taller de restauraci, etc., una actuaci grcies a la qual hem posat al dia les zones de treball, demmagatzematge i de conservaci.

  Les xifres de visitants dels museus Dal van tocar sostre lany 2013. El 2014, amb un total d1.535.070 visitants, es va enregistrar un lleuger descens del 2,88 %, motivat en gran part per la davallada del pblic dorigen rus. Cal subratllar, per, que en lmbit internacional Dal segueix ocupant un lloc preeminent entre els artistes del segle passat. Al total de visitants que es van desplaar per conixer el Triangle Dalini cal afegir-hi el mili i mig que va acudir a lantolgica de Rio de Janeiro i So Paulo, al Brasil, aix com a lexposici sobre la relaci de Dal amb els mitjans de comunicaci que recentment es va clausurar al MMOMA de Moscou. Malgrat un entorn econmic manifestament difcil, els resultats de la Fundaci Dal van continuar essent positius, amb un excedent de 3,8 milions deuros que permet consolidar el paper dactor socioeconmic que acompleix lentitat.

  La celebraci dels quaranta anys del Teatre-Museu Dal es clour ben entrat el 2015; confiem que no tan sols hagi retut un digne homenatge al Mestre, sin que, a ms, hagi contribut a actualitzar la seva aportaci a la histria de lart del segle xx.

  Aquest aniversari ha coincidit amb diversos reconeixements al director del Museu, Antoni Pitxot. El 2014, en efecte, va veure la llum un llibre de vivncies compartides amb Dal i es van organitzar diverses exposicions entre daltres, Entorn de lescenari, al Castell de Pbol, de la qual es va publicar un catleg i un DVD que va obtenir el Golden Prize de lAVICOM. Cal sumar-hi la concessi dun guard per part de la ciutat de Figueres: la Fulla de Figuera de Plata.

  Us convido a repassar aquests dotze mesos dintensa activitat en les pgines que segueixen a continuaci.

  Ramon Boixads MalPresident

  Es un placer para m presentarle los resultados del ejercicio 2014, acompaados de un agradecimiento a los patronos y al equipo humano que los han hecho posibles. La memoria que tiene en las manos recoge las actividades desarrolladas por las diferentes reas de la fundacin que tengo el honor de presidir: actuaciones en torno a los museos de Figueres, Pbol y Portlligat, patrimoniales, acadmicas, comerciales, etc. Los acontecimientos que tuvieron lugar durante el 2014 se enmarcaron dentro del cuadragsimo aniversario de la obra maestra del genio ampurdans: el Teatro-Museo Dal.

  Los actos de conmemoracin de la efemride consistieron, de entrada, en ampliar la coleccin con la adquisicin de una enigmtica pintura de los aos treinta, Carreta fantasma, para continuar despus con el lanzamiento de la nueva web corporativa y del cuarto tramo del catlogo razonado, una publicacin de referencia por la aportacin que representa en cuanto a atribucin de obra daliniana. La celebracin ms meditica tuvo lugar del 27 al 29 de septiembre, coincidiendo con la fecha de inauguracin del Museo, en 1974; en total fueron tres veladas nocturnas en las que las puertas del Teatro-Museo se abrieron a todo aquel que deseara acceder a los diferentes espacios pero tambin disfrutar de un proyecto audiovisual creado expresamente para la ocasin. Un programa que sigui en paralelo el Servicio Educativo, ofreciendo visitas guiadas y originales talleres para un total de 46 000 alumnos. En el mbito artstico tambin destac el intercambio de retratos de Anna Maria con el Museo Reina Sofa de Madrid, que trajo a Figueres el emblemtico cuadro Muchacha en la ventana. Los esfuerzos de inversin en infraestructuras, por otra parte, se centraron en completar la remodelacin de los espacios de la Torre Galatea oficinas, almacn de obra, taller de restauracin, etc., una actuacin gracias a la cual hemos puesto al da las zonas de trabajo, de almacenaje y de conservacin.

  Las cifras de visitantes de los museos Dal tocaron techo en el ao 2013. En el 2014, con un total de 1 535 070 visitantes, se registr un ligero descenso del 2,88 %, motivado en gran parte por la cada del pblico de origen ruso. Cabe subrayar, no obstante, que en el mbito internacional Dal sigue ocupando un lugar preeminente entre los artistas del siglo pasado. Al total de visitantes que se desplazaron para conocer el Tringulo Daliniano hay que aadir el milln y medio que acudi a la antolgica de Ro de Janeiro y So Paulo, en Brasil, as como a la exposicin sobre la relacin de Dal con los medios de comunicacin que recientemente se clausur en el MMOMA de Mosc. A pesar de un entorno econmico manifiestamente difcil, los resultados de la Fundacin Dal continuaron siendo positivos, con un excedente de 3,8 millones de euros que permite consolidar el papel de actor socioeconmico que cumple la entidad.

  La celebracin de los cuarenta aos del Teatro-Museo Dal se cerrar bien entrado el 2015; confiamos en que no solo haya rendido un digno homenaje al Maestro, sino que, adems, haya contribuido a actualizar su aportacin a la historia del arte del siglo xx.

  Este aniversario ha coincidido con diversos reconocimientos al director del Museo, Antoni Pitxot. En el 2014, en efecto, vio la luz un libro de vivencias compartidas con Dal y se organizaron diversas exposiciones entre otras, Entorn a lescenari, en el Castillo de Pbol, de la que se public