043 Odbrana

 • View
  322

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Serbian military magazine

Text of 043 Odbrana

 • Godi

  na I

  IIBr

  oj 4

  31.

  jul

  200

  7.ce

  na 1

  00 d

  inar

  a 1,

  20ev

  raww

  w.od

  bran

  a.mod

  .gov.yu

  VREME PREPOZNAVAWA

  DUNAVSKASTRA@A

  I n t e r v j uI n t e r v j u

  P o l i g o nP o l i g o nTrilateralna ve`ba

  Bugarske, Rumunije i Srbi jeTrilateralna ve`ba

  Bugarske, Rumunije i Srbi je

  Dr Bojan Dimitri jevi}na~elnik Sektora za qudske resurseMinistarstva odbrane

  Dr Bojan Dimitri jevi}na~elnik Sektora za qudske resurseMinistarstva odbrane

  naj~e{}e kori{}enih vojno-politi~kih izrazanaj~e{}e kori{}enih vojno-politi~kih izraza

  Specijalni prilogSpecijalni prilog

  DUNAVSKASTRA@A

  Englesko-srpski

  PRIRU^NIKEnglesko-srpski

  PRIRU^NIK

  VREME PREPOZNAVAWA

 • 4I N T E R V J U

  Dr Bojan Dimitrijevi}, na~elnik Sektora za qudske resurse Ministarstva odbraneVREME PREPOZNAVAWA 8

  Per asperaHANIBALOVA TAJNA 13

  U F O K U S U

  Dragan ]ilas, ministar za Nacionalni investicioni planZNA]E SE GDE JE OTI[AO SVAKI DINAR 14

  A K T U E L N O

  Tre}i me|unarodni sajam naoru`awa Partner 2007IZVOZNI ADUTI 16

  O D B R A N A

  Trilateralna ve`ba Bugarske, Rumunije i SrbijeDUNAVSKA STRA@A 18

  T E M A

  Program dr`avnog partnerstva Srbije i OhajaBOQA KOMUNIKACIJA SA SVETOM 24

  P R I L O G

  RE^NIK VOJNIH TERMINA

  DR U [ T V O

  Predrag Dimitrijevi} i Nenad Milinkovi}, jedinstvene zanatlije u SrbijiRATNICI NA DLANU 29S

  AD

  R@

  AJ

  Odbrana nastavqa tradicije Ratnika,~iji je prvi broj iza{ao 24. januara 1879.

  Izdava~Novinski centar ODBRANABeograd, Bra}e Jugovi}a 19

  Direktor i glavni i odgovorni urednikSlavoqub M. Markovi}, potpukovnikZamenik glavnog urednika Radenko Mutavxi}

  UredniciDu{an Marinovi} (desk) Dragana Markovi} (specijalni prilozi)REDAKCIJA:Aleksandar Anti}, poru~nik fregate,Du{an Gli{i} (internet), Sne`ana \oki} (svet),Branko Kopunovi} (dru{tvo), mr Zoran Miladinovi}, potpukovnik (dopisnik iz Ni{a), Aleksandar Petrovi}, potporu~nik,Vladimir Po~u~, kapetan I klase (odbrana), Sawa Savi}, Mira [vedi} (tehnika)Stalni saradniciBo{ko Anti}, Stanislav Arsi}, Sebastian Balo{, Igor Vasiqevi},Jugoslav Vlahovi}, mr Slavi{a Vla~i},Milosav \or|evi}, Aleksandar Lijakovi}, dr Milan Mijalkovski, Predrag Mili}evi}, Miqan Milki}, Krsman Milo{evi},dr Milan Milo{evi}, dr Aleksandar Mutavxi}, Blagoje Ni~i}, Nikola Ostoji}, Nikola Ota{,Budimir M. Popadi}, Vlada Risti}, dr Dragan Simeunovi}

  Dizajn i prelomEnes Me|edovi} (likovni urednik), Stanislava Struwa{, Branko Siqevski (tehni~ki urednici), Vesna Jovanovi}FotografijaGoran Stankovi} (urednik) Zvonko Perge, Darimir Banda (fotoreporteri)Jezi~ki redaktoriMira Popadi}, Sla|ana Mir~evskiKorektorSla|ana GrbaSekretar redakcijeVera Denkovski DokumentacijaRadovan Popovi} (foto-centar)

  TELEFONIDirektor i glavni i odgovorni urednik 3241-104; 3241-258; 23-809Zamenik glavnog urednika 3241- 257; 23-808Sekretar redakcije 3241-363; 23-078Redakcija 2682-937; 23-810; 3201-576; 23-576Prelom 3240-019; 23-583Dopisni{tvo Ni{ 018 /509-481; 21-481Marketing 3241-026; 3201-765; 23-765Pretplata 3241-009; 3201-995; 23-995TELEFAKS 3241-363ADRESA11000 Beograd, Bra}e Jugovi}a 19e-mmailodbrana@beotel.yuredakcija@odbrana.mod.gov.yuInternetwww.odbrana.mod.gov.yu@iro-ra~un840-49849-58 za NC OdbranaPretplataZa pripadnike MO i Vojske Srbije preko RC mese~no 160 dinara.Za pretplatnike preko Po{tanske {tedionicemese~no 180 dinara. [tampa POLITIKA AD, Beograd, Makedonska 29CIP Katalogizacija u publikacijiNarodne biblioteke SrbijeODBRANA ISSN 1452-2160Magazin izlazi svakog 1. i 15. u mesecu

  Magazin Ministarstva odbrane Srbije

  Snim

  io Go

  ran

  STAN

  KOVI

  ]

  1. jul 2007.

  24

  "Odbrana" je ~lan Evropskog udru`ewa vojnih novinara

  16

 • Podvig starijeg vodnika prve glase Gorana Todorovi}aSKOK ZA DVA @IVOTA 32

  S V E T

  Verski `ivot u gr~koj vojsciU SLU@BIDUHOVNOG ZDRAVQA 34

  Oru`ane snage Islamske Republike IranPOLUMILIONSKA SNAGA 36

  T E H N I K A

  [kolski avion lasta 95ADUT ZA BUDU]NOST 38

  K U L T U R A

  Simboli~no u srpskom slikarstvuZABORAVQENI JEZIK 42

  F E Q T O N

  Tragedija zarobqenih srpskih vojnika u Solunskom zalivu (2)SVEDO^EWA PRE@IVELIH 46

  S P O R T

  Auto-reli Karavan prijateqstva 2007O^EKIVANE POBEDE 52

  32

  RE^ UREDNIKA

  5

  KOMUNIKACIJA

  Sve je vi{e doga|awa u Ministarstvu odbrane i VojsciSrbije koji potvr|uju da smo sasvim sigurno na dobromputu komunikacije, kako sa najbli`im okru`ewem uregionu, tako i {ire, na evropskim i atlantskimrelacijama. I dobro je {to preovladavaju razumevawe

  i prepoznavawe zajedni~kih vrednosti i interesa u o~uvawute{ko postignutog stepena stabilnosti.

  I tamo, gde nasle|e daqe i bli`e pro{losti izazivakrupne me|udr`avne nesporazume, kao {to je budu}i statusKosova i Metohije, ohrabruje {to postoji dijalog, prilikada se iznese svoj stav i argument, da se pridobiju prijateqi,a da se onima koji misle druga~ije uka`e na opasnosti kojemo`e izazvati svako ishitreno re{ewe tog pitawa.

  U saglasju regionalnih interesa sa sigurno{}u uspe{noje realizovana jo{ jedna provera osposobqenosti ukupnihdru{tvenih, a posebno vojnih i policijskih bezbednosnihkapaciteta. Upravo zavr{ena trilateralna ve`ba naDunavu veliki je uspeh svih wenih u~esnika i potvrdaopredeqewa Srbije, Rumunije i Bugarske da osetqivopodru~je trome|e bude ~vori{te {irih bezbednosnihprocesa. Na profesionalnom planu vojske tri dr`avepokazale su da odli~no komuniciraju na motivimadobrosusedske saradwe i jeziku usvojenih procedura ure{avawu kriznih situacija.

  Sli~an proces saradwe, koji se unapre|uje ve} osmugodinu, jeste kontrola administrativne linije prema Kosovui Metohiji. Vojska Srbije i Kfor, na osnovu mandatadobijenog od me|unarodne zajednice, kontroli{u osetqivuzonu bezbednosti, iako im ni lokalni ni {iri kontekst tesaradwe ne idu na ruku. Preko te linije svoje interese videi kriminalne grupe i trgovci qudima i oru`jem, i sitni ikrupni lopovi, narko-dileri, ali i uporni zagovornicidaqe destabilizacije prilika u regionu. Kao odgovor na tepritiske preduzimaju se razne mere, a jo{ jednajednovremena patrola, oblik unapre|ene saradwe dvestrane u kontroli pojedinih podru~ja, ovoga puta izvedena jeu rejonu baze Medevce kod Medve|e. Potvrdila jeopredeqenost Vojske Srbije i Kfora da }e wihoveaktivnosti biti vo|ene samo pravilima profesije.

  Novi iskorak u pravcu postizawa boqe komunikacije saarmijama sveta u~iwen je i zajedni~kom ve`bom oficira ipodoficira Vojske Srbije sa Nacionalnom gardom Ohaja.Videti kako rade najboqi u struci profesionalni je izazovza svakog vojnika. A ~iwenica je da se na dostignutestandarde u ameri~koj vojsci ugledaju sve zemqe ~laniceNatoa i, mawe ili vi{e, sve vojske sveta. Ovladavawe timprocedurama otvara mogu}nost anga`ovawa u zajedni~kimve`bama, operacijama i mirovnim misijama. ........Interoperabilnost kojoj te`i Vojska Srbijepodrazumeva i dobro uve`banu komunikaciju sa drugimarmijama, kako bi zajedni~ki radili i daqe se usavr{avali,izvodili ve`be i u~estvovali u misijama mira. Uzsavremenije naoru`awe i boqu tehni~ku opremqenost,Vojska Srbije bi}e sve respektabilniji partner u o~uvawusvetskog mira i suprotstavqawu novim rizicima ipretwama.

  Radenko MUTAVXI]

 • 1. jul 2007.6

  AKTUELNO

  Ministar odbrane Dragan [utanovac u Briselu

  DOPRINOS SRBIJE EVROPSKOJ BEZBEDNOSTI Ministar odbrane Srbije Dragan [utanovac izjavio je na

  zasedawu ministara odbrane Natoa i Partnerstva za mir, 14. ju-na u Briselu, da ~iwenica da je Srbija zauzela svoje punopravnomesto u radu evroatlantskog partnerskog saveta ja~a strukturuevropske bezbednosti.

  Nato je ulo`io u Srbiju pozivaju}i nas u Partnerstvo zamir, a Srbija je spremna da doprinese svojom aktivnom ulogom utoj organizaciji podvukao je Dragan [utanovac, prvi ministarodbrane Srbije koji u~estvuje u radu Saveta za evroatlantske in-tegracije i istakao spremnost Beograda da ostvari punu saradwui s Ha{kim sudom.

  Srpski ministar odbrane ukazao je na vidno poboq{awe od-nosa Srbije i Natoa posledwih godina i predo~io da ulogu Srbi-je u Partnerstvu za mir vidi u aktivnostima {irokih razmera isna`noj saradwi.

  .Ministarstvoodbrane Srbije je ve}po~elo da dosti`e po-trebnu interoperabil-nost u vojnoj organizaci-ji i na operativnom ni-vou rekao je [utano-vac i dodao da Srbijuzanimaju razne oblastisaradwe, kao {to su voj-

  no obrazovawe i obuka, planirawe odbrane i buxet, mirovne ihumanitarne operacije, nuklearno-biolo{ka i hemijska odbranai drugo.

  Govore}i o situaciji na Kosovu i Metohiji ministar [uta-novac je istakao da Alijansa ne bi smela da potceni sposobnostdemokratske Srbije da ostvari kompromis koji bi bio u koristsvih strana na Kosovu.

  Kada ka`emo da Srbija nikada ne}e prihvatiti nezavi-snost Kosova, to istovremeno zna~i da se Srbija ne}e odre}ievroatlantskih vrednosti. Oru`ane snage Srbije su ~vrsto opre-deqene za odr`avawe mira i stabilnosti, posebno uz intenzivnopartnerstvo sa Kforom izjavio je [utanovac uz konstataciju daje Beograd spreman da unapredi sve aspekte te saradwe.

  Pored pitawa Kosova i Metohije, va`no je i u~e{}e Srbijeu daqim integracijama, ocenio je [utanovac.

  Pun kapacitet Vojske Srbije zna~i u~estvovawe i u mirov-nim operacijama, jer ne mo`ete o~ekivati da vas tretiraju kaopartnera, ukoliko niste prisutni negde zajedno s wima ukazao jeministar i dodao da }e mera na{eg u~e{}a u mirovnim operaci-jama u svetu biti mera odnosa zemaqa Natoa i Partnerstva zamir prema nama.

  Ministar [utanovac je u Briselu naglasio da }e Beograd do2010. godine obaviti sve pripreme za prijem Srbije u Alijansu.

  Odluka }e biti na nekom drugom, ali moj posao je da pri-premim Ministarstvo odbrane Srbi