Click here to load reader

วิธีด ำเนินกำรวิจัย · PDF file สาหรับเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ช้ันประถมศึกษาปีที่3

 • View
  5

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of วิธีด ำเนินกำรวิจัย · PDF file...

 • บทที ่3

  วธีิด ำเนินกำรวจิยั

  การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัประยกุต ์(Applied Research) ผูว้จิยัมุ่งศึกษาผลการพฒันา รูปแบบการกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใชรู้ปแบบการสอนเชิงพฤติกรรมเฉพาะเจาะจงนวตักรรม ท่ีเป็นแบบฝึกทกัษะแบบวเิคราะห์งานยอ่ย (Task Analysis) ส าหรับนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการ พิเศษในโรงเรียนแกนน าจดัการเรียนร่วม ในลกัษณะของการพฒันาทั้งระบบโรงเรียน ดงัน้ี ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

  1. ประชากร ไดแ้ก่ โรงเรียนแกนน าเรียนร่วมในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ในปีการศึกษา 2550 จ านวน 22 โรง

  2. กลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ โรงเรียนแกนน าเรียนร่วม ส านกังานเขตพื้นท่ี การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ปีการศึกษา 2550 จ านวน 3 โรงเรียน ไดแ้ก่ โรงเรียนวดัช่างเค่ียน โรงเรียนวดัสวนดอก โรงเรียนวดัขะจาว เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในกำรวจิัย

  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั ประกอบดว้ย 1. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการพฒันานกัวจิยัในโรงเรียนกลุ่มตวัอยา่ง

  1.1 ชุดฝึกอบรม เร่ือง พฒันารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้นกัเรียนท่ีมีความตอ้งการ พิเศษในโรงเรียนแกนน าเรียนร่วม ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

  1.2 แบบทดสอบวดัความรู้ความเขา้ใจของนกัวจิยัหลกัและนกัวจิยัร่วม 2. นวตักรรมท่ีเป็นผลงานนกัวจิยั ไดแ้ก่

  2.1 แผนการจดัการเรียนรู้ประกอบนวตักรรม 2.2 แบบวดัผลการเรียนรู้ของนกัเรียนก่อนและหลงั 2.3 แบบฝึกทกัษะโดยใชรู้ปแบบวเิคราะห์งานยอ่ย โดยแยกตามโรงเรียนและ

  กลุ่มสาระ ดงัน้ี

 • 69

  โรงเรียนวดัช่ำงเคี่ยน 1) กลุ่มสาระภาษาไทย จ านวน 6 ชุด ไดแ้ก่

  ชุดท่ี 1 การพฒันาการเขียนเร่ืองสั้น ๆ แบบวเิคราะห์งานยอ่ย ส าหรับเด็กท่ีมี ปัญหาทางการเรียนรู้ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1

  ชุดท่ี 2 การเขียนพยญัชนะไทยดว้ยบรรทดั 4 ส่วนโดยใชรู้ปแบบวเิคราะห์ งานยอ่ย ส าหรับเด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1

  ชุดท่ี 3 เขียนค าท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนัโดยใชเ้ทคนิคการสอนแบบวิเคราะห์ งานยอ่ย ส าหรับเด็กบกพร่องทางสติปัญญา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5

  ชุดท่ี 4 การเขียนค าชุดวชิาการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยแีบบวิเคราะห์ งานยอ่ย ส าหรับเด็กออทิสติก ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1

  ชุดท่ี 5 การอ่านผสมค าพยญัชนะและสระพื้นฐานแบบวเิคราะห์งานยอ่ย (Task Analysis) ส าหรับเด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3

  ชุดท่ี 6 เพลงส่งเสริมการเขียนค ายาก โดยใชเ้ทคนิคการสอนเขียนแบบ วเิคราะห์งานยอ่ย ส าหรับเด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3

  2) กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ จ านวน 6 ชุด ไดแ้ก่ ชุดท่ี 1 แบบฝึกทกัษะการบวกจ านวนตวัเลขผลลพัธ์ไม่เกิน 10 แบบวเิคราะห์

  งานยอ่ย ส าหรับเด็กบกพร่องทางสติปัญญา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ชุดท่ี 2 แบบฝึกทกัษะการเขียนตวัเลขอารบิค 1-5 แบบวเิคราะห์งานยอ่ย

  ส าหรับเด็กบกพร่องทางสติปัญญา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ชุดท่ี 3 แบบฝึกทกัษะการเขียนตวัเลขอารบิค 6-10 แบบวเิคราะห์งานยอ่ย

  ส าหรับเด็กบกพร่องทางสติปัญญา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ชุดท่ี 4 แบบฝึกการลบเลขโดยใชเ้ส้นจ านวน ดว้ยรูปแบบวเิคราะห์งานยอ่ย

  ส าหรับเด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ชุดท่ี 5 แบบฝึกทกัษะการรู้ค่าจ านวน 1-5 โดยใชรู้ปแบบวเิคราะห์งานยอ่ย

  ส าหรับเด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ ชั้น ประถมศึกษาปีท่ี 1 ชุดท่ี 6 การบวกเลขจ านวน 2 จ านวนท่ีมีผลบวกไม่เกิน 10 แบบวเิคราะห์งานยอ่ย

  ส าหรับเด็กออทิสติก ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 3) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ จ านวน 2 ชุด ไดแ้ก่

  ชุดท่ี 1 การพฒันาการเขียนค าศพัทภ์าษาองักฤษ แบบวเิคราะห์งานยอ่ย ส าหรับ เด็กออทิสติก ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2

 • 70

  ชุดท่ี 2 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเร่ือง การแต่งประโยคในรูปแบบ Present Simple Tense แบบวเิคราะห์งานยอ่ยส าหรับเด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1

  4) กลุ่มสาระศิลปะ จ านวน 3 ชุด ไดแ้ก่ ชุดท่ี 1 คู่มือวธีิการสอนลีลานาฏศพัทพ์ื้นฐานร าวงมาตรฐาน (เพลงงามแสงเดือน)

  แบบวเิคราะห์งานยอ่ย ส าหรับเด็กบกพร่องทางสติปัญญา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ชุดท่ี 2 แบบฝึกทกัษะเคร่ืองดนตรีประเภทตี (ฉ่ิง โหม่ง) โดยใชเ้ทคนิคการสอน

  แบบวเิคราะห์ง

Search related