Click here to load reader

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ... เม อนายต วน ส วรรณศาสน จ ฬาราชมนตร ในสม ยน น เป

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ... เม อนายต วน ส...

 • องค์การบริหารส่วนจังหวัด www.pattanipao.go.thวารสารเพือ่การประชาสมัพนัธ์ ปีที ่16 ฉบบัที ่2 ธนัวาคม พ.ศ. 2556

  ทรงพร ะเจรญิ

  ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา

 • “...ก่อนปีพ.ศ. 2505 จะเป็นปีใดไม่แน่ชัด ท่านกงสุล

  แห่งประเทศซาอุดิอาระเบีย ได้เข้าเฝ้าถวายพระมหาคัมภีร์

  อัล-กุรอาน ฉบับที่มีความหมายเป็นภาษาอังกฤษ

  เมื่อในหลวงทอดพระเนตรและทรงศกึษาด ูทรงมพีระราชด�าริ

  ว่าควรจะมีพระมหาคัมภีร์อัล-กุรอาน ฉบับความหมายภาษาไทย

  ให้ปรากฏเป็นศรสีง่าแก่ประเทศชาต ิ

  เมื่อนายต่วน สุวรรณศาสน์ จุฬาราชมนตรีในสมัยนั้น

  เป็นผู้น�าผู้แทนองค์การ สมาคม และกรรมการอสิลามเข้าเฝ้าถวาย

  พระพรในนามของชาวไทยมุสลิมในวันเฉลิมพระชนมพรรษาปีนั้น

  ในหลวงทรงมีพระกระแสรับสั่งให้จุฬาราชมนตรี แปลความหมาย

  ของพระมหาคมัภร์ีอลั-กรุอาน จากพระมหาคมัภร์ีฉบบัภาษาอาหรบั

  โดยตรง

  ‘ในหลวง’ กับการเผยแพร่พระมหาคัมภีร์อัล-กุรอาน

  Pa t t a n i P ro v i n c i a l Adm i n i s t ra t i o n O rga n i z a t i on

  02

 • สิ่งนี้เป็นพระมหากรณุาธคิณุที่ทรงมตี่อศาสนาอสิลาม และ

  ทรงเป็นองค์อคัรศาสนูปถมัภกอย่างแท้จรงิ

  ในช่วงเวลาที่จฬุาราชมนตรแีปลพระมหาคมัภร์ีถวาย ทกุครั้ง

  ที่เข้าเฝ้า ในหลวงจะทรงแสดงความห่วงใยตรสัถามถงึความคบืหน้า

  อุปสรรค ปัญหาที่เกิดขึ้น และทรงมีพระราชประสงค์ที่จะให้พิมพ์

  เผยแพร่

  ในปีพ.ศ. 2511 อันเป็นปีครบ 14 ศตวรรษแห่งอัล-กุรอาน

  ประเทศมสุลมิทกุประเทศต่างกจ็ดังานเฉลมิฉลองกนัอย่างสมเกยีรต ิ

  ประเทศไทยแม้จะไม่ใช่ประเทศมสุลมิ แต่กไ็ด้มกีารจดังานเฉลมิฉลอง

  14 ศตวรรษแห่งอลั-กรุอานขึ้น ณ สนามกฬีากติตขิจร เมื่อวนัที่ 16

  มนีาคม พ.ศ. 2511 เป็นวนัเดยีวกนักบัการจดังานเมาลดิกลาง

  ในปีนั้นในหลวงพร้อมด้วยสมเด็จพระราชินีเสด็จเป็น

  องค์ประธานในพิธี และในวันนั้นเป็นวันเริ่มแรกที่พระมหาคัมภีร์

  อลั-กรุอาน ฉบบัความหมายภาษาไทย ได้พมิพ์ถวายตามพระราชด�าริ

  และได้พระราชทานแก่มสัยดิต่างๆ ทั่วประเทศ

  ในหลวงทรงมีพระราชด�ารัสในงานเฉลิมฉลอง 14 ศตวรรษ

  แห่งอลั-กรุอานว่า

  “คมัภร์ีอลั-กรุอาน มใิช่จะเป็นคมัภร์ีที่ส�าคญัในศาสนาอสิลาม

  เท่านั้น แต่ยงัเป็นวรรณกรรมส�าคญัของโลกเล่มหนึ่ง ซึ่งมหาชนรู้จกั

  ยกย่อง และได้แปลเป็นภาษาต่างๆ อย่างแพร่หลายแล้วด้วย การที่

  ท่านทั้งหลาย ได้ด�าเนินการแปลออกเผยแพร่เป็นภาษาไทยครั้งนี้

  เป็นการสมควรชอบด้วยเหตุผล อย่างแท้จริง เพราะจะเป็นการ

  ช่วยเหลือในอิสลามิกบริษัทในประเทศไทยที่ไม่รู ้ภาษาอาหรับ

  ได้ศึกษาเล่าเรียนธรรมมะในศาสนาได้สะดวกและแพร่หลาย

  ทั้งยงัเป็นการเปิดโอกาส ให้ประชาชนผูส้นใจทั่วไปได้ศกึษา ท�าความ

  เข้าใจหลักค�าสอนของศาสนาอิสลามอย่างถูกต้อง และกว้างขวาง

  ยิ่งขึ้น เป็นที่ทราบกนัดวี่า คมัภรี์อลั-กรุอาน มอีรรถรสลกึซึ้ง การที่

  จะแปลออกมาเป็นภาษาไทยโดยพยายามรักษาใจความแห่งคัมภีร์

  เดิม ไว้ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ และพิมพ์ขึ้นให้แพร่หลายเช่นนี้ จึงเป็น

  ที่ควรอนโุมทนาสรรเสรญิ และร่วมมอืสนบัสนนุอย่างยิ่ง ...”

  เรยีบเรยีงจาก บทความ “พระราชกรณยีกจิของพระบาท

  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยมุสลิม”

  โดยท่านผู้หญิงสมร ภูมิณรงค์ / www.thaimuslim.com

  Pa t t a n i P ro v i n c i a l Adm i n i s t ra t i o n O rga n i z a t i on

  03

 • EDITORIAL

  COnTEnTs

  วารสาร อบจ.ปัตตานฉีบบันี้ เป็นฉบบัเดอืนธนัวาคม พ.ศ. 2556 อนัเป็นฉบบัส่งท้ายแห่งปี แม้จะเป็นฉบบัท้ายสดุ แต่ในเล่มกย็งัคงอดัแน่นด้วยสาระต่างๆ มากมาย

  ไม่ว่าจะเป็นข่าวสาร บทความทางศาสนา สารคดีสั้นๆ ที่เกี่ยวพันกับพื้นที่

  ไม่ว่าจะเป็นอาหารการกนิพื้นถิ่น ประเพณวีฒันธรรม สนิค้าโอทอป หรอืสาระ

  ดีๆ เพื่อสุขภาพ สาระประเทืองปัญญาอย่างความรู ้เรื่องอาเซียน

  ที่วนันี้ไม่ใช่ลูกหลานอย่างเดยีวที่จะเรยีนรู้เท่าทนั

  แต่หากในฐานะผู้ปกครอง เราควรจะประดับความรู้เหล่านี้เพื่อเพิ่ม

  รอยหยักในสมอง อันเป็นการเดินตามข่าวสารของโลก ซึ่งหนีไม่พ้นว่า

  สิ่งเหล่านี้ย่อมเกี่ยวพันกับวิถีชีวิตของเราในอนาคต อย่างที่ผู้เฒ่าผู้แก่ว่าไว้

  “รู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหาม”

  (จันทรา ไวทย์รุ่งโรจน์) บรรณาธิการ

  บ ท บ ร ร ณ า ธิ ก า ร

  2-3 เ รื่ อ ง จ า ก ป กCover Story

  24 ต า นี . . ว า ไ ร ตี้

Search related