Click here to load reader

วัตถุประสงค์ในการก่อตั้ง · PDF file วัตถุประสงค์ในการก่อตั้ง โรงเรียนเตรียมทหาร

 • View
  4

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of วัตถุประสงค์ในการก่อตั้ง · PDF file...

 • วัตถุประสงค์ในการก่อตั้ง โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

  ๑. ให้นักเรียนมีความคุ้นเคย เพ่ือประสานการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันในอนาคต ๒. เพ่ือสร้างความสามัคคีกันตั้งแต่เยาว์วัย เพ่ือประหยัดงบประมาณ (โดยยกเลิกโรงเรียนเตรียมนายร้อย โรงเรียนเตรียมนายเรือ และโรงเรียนเตรียมนายเรืออากาศ) ๓. ให้นักเรียนรู้จักและรักษาไว้ซึ่งระบบเกียรติศักดิ์อันเป็นสิ่งส าคัญในระบบการศึกษาของทหาร–ต ารวจ

  ปรัชญา โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

  สามัคคี มีความรู้ คู่คุณธรรม

  ปณิธาน โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

  ผลิตนักเรียนเตรียมทหารให้มีความสามัคคี เป็นผู้น า มีความอดทนทั้งร่างกายและจิตใจ มีวินัย ยึดมั่นในระบบเกียรติศักดิ์ และมีความรู้ความสามารถ พร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรม เพื่อศึกษาต่อใน โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช และโรงเรียน นายร้อยต ารวจได้อย่างมีคุณภาพ

 • วิสัยทัศน์ โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

  เป็นสถาบันหลักของชาติในการผลิตนักเรียนเตรียมทหาร ให้มีความเป็นผู้น าและเป็นเลิศทางวิชาการใน ระดับมัธยมศึกษาชั้นน าของประเทศ เป็นที่ยอมรับในอาเซียนและระดับสากล

  ประเด็นยุทธศาสตร์ โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

  ๑. การพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

  ๒. การจัดการศึกษา และพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียนเตรียมทหาร ๓. การสร้างความร่วมมือทางการศึกษากับต่างประเทศ ๔. การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร

  ภารกิจ โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

  มีหน้าที่ปกครองบังคับบัญชาและให้การศึกษาอบรมนักเรียนเตรียมทหาร ในด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย

  ทักษะพิสัย กับวิชาทหารและวิชาต ารวจ เพ่ือให้เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและทัศนคติพ้ืนฐาน พร้อมที่จะพัฒนาตนเอง ให้เป็นผู้ที่มีความก้าวหน้าทั้งในด้านความรู้ อุปนิสัยและคุณสมบัติของผู้น าหน่วย มีผู้บัญชาการ โรงเรียน เตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

 • เป้าหมาย โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

  ๑. จัดการเรียนการสอนเป็นระบบอย่างมีประสิทธิภาพ ๒. จัดบรรยากาศแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ๓. จัดการฝึกอบรมปกครองบังคับบัญชานักเรียนเตรียมทหารอย่างเป็นระบบ ๔. บุคลากรปฏิบัติงานตามบทบาทและหน้าที่เต็มศักยภาพ ๕. ครูมีความรู้ความสามารถในการพัฒนาการเรียนการสอน เป็นแบบอย่างที่ดี ๖. มีงบประมาณสนับสนุนการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่เอ้ือต่อการเรียนการสอนและ ประสบการณ์การเรียนรู้ ๗. นักเรียนเตรียมทหารมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ไตร่ตรอง สรา้งสรรค์ มวีิจารณญาณ และมีวิสัยทัศน์ ๘. นักเรียนเตรียมทหารมีทักษะในการจัดการ ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ ทหาร–ต ารวจ ๙. นักเรียนเตรียมทหารมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีปลอดจากสิ่งเสพติดให้โทษ และอบายมุข ๑๐. นักเรียนเตรียมทหารมีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์

 • สมรรถนะส าคัญของนักเรียนเตรียมทหาร

  หลักสูตรโรงเรียนเตรียมทหาร มุ่งพัฒนานักเรียนเตรียมทหารให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนเตรียมทหารเกิดสมรรถนะส าคัญ ๕ ประการ ดังนี้ ๑. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา ถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและ ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพ่ือขจัดและ ลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจน การเลือกใช้วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม ๒. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่าง สร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพ่ือ

Search related