of 7 /7
BUCLi!'e;;'ti, Cod ~ol!:e"'.j.",•. l~ ;;::~h""'ma cia srnv;;:n j' ~l "~n.V!l' !Ia w-t; i1~_ ~,..,§ 2,.1' <J certificate de emisii de cu efect sera e/ecfrica Anaiizand: Proieetui de lege privlnd stabiJirea schemel de camere'ia/izare a ci9rtificatefor de em/sf! de gaze eu efect de sera) care transpune Tn natlonaiEl Directiva 2003/87/CE de stabi/ire a unu! sistem de comere/a/izare a cote/or de em/sie de gaze - ., ~~ rI I C .,~... . .. ~ ro ·,~r '~rl 'r"- , cu ereer ae sera in ca;"ru omUmraIf!, reVlzun8 ;!UU;J/L!:J/";C. ae modifiaare a Directivet 2003/871CE In vederea fmbunataririi extinderii comereiaJizarii certificate/or de emisii de gaze eu efect de sera, $1 Formularu! standard de notificare (Notificarea) .. '. "f' .fj . '?' '"•. , Jorlvind a/ocaree rranZl"OTfe cu th u gratuh ae certlf!Care sera pentru producatorii de energie e/eetrica (Schema), de sprijin eu efeet de Tnaintate de catre ~v!jnisterul Economiel, ComertulLlj $i prin adresa nr, 4884i16,1 0.2012, Tnregistrate 121 ConsiHul RG/14160i16:10.2012j vederea avizarH1 9i constatand ca: t~faceri (tVlECIVII=\) Concurentei cu nL 1

ae sera ~ ~in ca;rurI ·,~r - Rețeaua Națională de ... gaze efect de sera_721ro.pdfcertificate de emisii de cu efect sera e/ecfrica Anaiizand: Proieetui de lege privlnd stabiJirea

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of ae sera ~ ~in ca;rurI ·,~r - Rețeaua Națională de ... gaze efect de sera_721ro.pdfcertificate de...

Page 1: ae sera ~ ~in ca;rurI ·,~r - Rețeaua Națională de ... gaze efect de sera_721ro.pdfcertificate de emisii de cu efect sera e/ecfrica Anaiizand: Proieetui de lege privlnd stabiJirea

BUCLi!'e;;'ti, Cod

~ol!:e"'.j.",•. l~ ;;::~h""'ma cia srnv;;:nj' ~l "~n.V!l' !Ia w-t; i1~_ I§ ~,..,§ 2,.1' <J

certificate de emisii de cu efect serae/ecfrica

Anaiizand:

Proieetui de lege privlnd stabiJirea schemel de camere'ia/izare a ci9rtificatefor deem/sf! de gaze eu efect de sera) care transpune Tn natlonaiEl Directiva2003/87/CE de stabi/ire a unu! sistem de comere/a/izare a cote/or de em/sie de gaze

- ., ~ ~ rI I C .,~... . ..~ ro ·,~r '~rl 'r"- ,cu ereer ae sera in ca;"ru omUmraIf!, reVlzun8 ;!UU;J/L!:J/";C. aemodifiaare a Directivet 2003/871CE In vederea fmbunataririi extinderii comereiaJizariicertificate/or de emisii de gaze eu efect de sera,

$1Formularu! standard de notificare (Notificarea)

.. '. "f' .fj . '?' '"•. ,Jorlvind a/ocaree rranZl"OTfe cu th u gratuh ae certlf!Care

sera pentru producatorii de energie e/eetrica (Schema),

desprijin

eu efeet de

Tnaintate de catre ~v!jnisterul Economiel, ComertulLlj $i

prin adresa nr, 4884i16,1 0.2012, Tnregistrate 121 ConsiHulRG/14160i16:10.2012j vederea avizarH1

9i constatand ca:

t~faceri (tVlECIVII=\)

Concurentei cu nL

1

Page 2: ae sera ~ ~in ca;rurI ·,~r - Rețeaua Națională de ... gaze efect de sera_721ro.pdfcertificate de emisii de cu efect sera e/ecfrica Anaiizand: Proieetui de lege privlnd stabiJirea

1. Directiva 2003/87/CE1 a stabilit un sistem de OOim€:fCiernisi! de gaze ou efect de sera I'n cadrui UEolimatiee ~i de promovare a surselor regenerabileenergiilor cu emisii red use de dloxid dedirectiva, pentru 0 perioada de trei ani care incepemembre aloea agentilor economici eel putin 95%perioada de ani care incepe 113 1 januarieputin 90% din eote gratuit. La nivel national, prin nr.

national de alocare a emisiilor (PNAER) pentru2008-201

2. Directiva 2009/29/CE (Directiva ETS) modificare astabile~te ca, Tncepand cu anul 3,devina obligatorie penfru sistemui energiei, seama de posibiiitateaacestui sector de a transfera costurile marlte

3. Directiva 2009/29/CE (Directiva ETS) de rnodificare a Directive!introduce, prin articolul 1 posibilitatea uneL deroqari tranzitorii de ia IiciJareainteqrala a certificatelor pentru oroducatorii de enemie electriclt Tncare este Indeplinita oricare dintre urrnErtoaireile conditii:

sau

sau indirect, Tn

cu capacitate mai

a rost prod usa din¥"i\f ""'" rl"""'·~~r.;{o &:.0 OJ,Hd d ucfJ""'i'li. ;;; . 00

(a) nationala de eiectricitate nu era

anui 2007, 113 cea operata de , sau

(b) reteaua nationala de electricitate a rost

anul 2007, la cea operata de UCTE 0mica de 400 M\/V, sau

(c) Tn anul 2006, mai mul! de 30 %

combustibiii fosili ~i PIB-ul pe cap de

PIB-u! pe cap de locuilar din UE.

4. Romania Tndepllne§te cea de-a treia condi't~e de eligibilitate rnentionata iaarticolul 10c din Directiva ETS deoarece, In anul ponderea deenergie electrica din centralele pe carbune a fast 40%, iar PIB-u! mediu pecap de lacuitor a fast de 45% din PIB-ui mediu ai UE.

de necesitatea de a5. Derogarea de ia art. 1Dc din Direct/va ETSmoderniza sistemul energetic, iar state!e rnembre careaceasta optiune trebuie sa Tntreprinda Tn paraielinvestiiii Tn sistemu! energetic, precum Tmbunatatireacurate etc., de 0 valoare corespunzatoarealocate cu tit!u gratuit.

utilizeze

tehnoiogHiearerente

j de stabiHr6 e. unei scheme de comerciaiizare a certificatelor de emisH de gaze ell efect de sera incadrul Comunitat!i Eurooene

2 Pentru {nsta!a~i1Iecar~ functioneaza pana la 31 dec. 2008 sau pentru care procesui de productie de

~nergie electiica a fost initiat pana la aceea§l data.,:;Uniunea pentru Coordonarea Transrniterii de Energie Electr~ca

2

Page 3: ae sera ~ ~in ca;rurI ·,~r - Rețeaua Națională de ... gaze efect de sera_721ro.pdfcertificate de emisii de cu efect sera e/ecfrica Anaiizand: Proieetui de lege privlnd stabiJirea

6. In conformitate cu articolul 10e alineatul (1) pentru abeneficia de derogare, state'e membre trebuie sa prezinte _Comisiei un p!mlnational de investitii care sa contribuie, sau laemisiiior de gaze eu efeet de sera intr-un rentabil. Planul deinvestitii trebuie sa se bazeze pe un set de principii

sa identifiee investitiile care sa contribuie asituatiilor mentionate la literele (a)-(e) punetului 3 de sus,sa nu eonsoiideze pozitille nu distorsioneze~i eomertul piata a energlel eIE3cl:ric:esa vlna Tn completarea investitlilor care stateleTntreprinda pantru a se conforma altardeeurg legislatia Uniunii,Investitiile trebuie sa fie viabile din punet vedere

eLl titlu gratuit a

7. Romania a transmis ia Comisia Europeana4septernbrie 2011, Aplicatia pentru obtinereaintegra/a Ir! cadruf licita[iilor la nive! VE; a certificate/oretect de sera aferente producerii energieiDirectivei 2003/87/CE; revizuita ,orin Directiva

8. Prin Decizia Comisiei C(20'! 2)4564 fina!;06.07 a acceptata cerereatitlu pentru instalatiiiede producerea- 2019.

de

9. Decizia mai sus mentionata prevede, 17,cote eu titlu gratuit pentru insta/atiife de productie a energiei eleetriee $1

flnantarea investitii!or corespunzatoare impuca w, de stat, sensu!J, •

artica/ului 107 a/ineatu! (1) din TFUE; pe care it::?omaniarJ va notifica Comisieispre aprabare In eonformitate eu obfiga(ia prevazuta la artfco!u/108 alineatu/ (3) din TFUE. F?omania nu poate pune in ap/feara masurfle deajutor propuse pEma cEmd Comisia nu adopta 0 decizie privindcompatibilitatea ajutoru/ui de stat cauza cu

10. Notificarea transmisa de MECMA spre a fi

Direetia Concurenta respeeta soiicitarea stlpu!ataComisiei C(2012)4564 final emisa de DG CHma,not!ficare prevazuta ia art. 108 alin.(3) din TFUE.

mod e)(presreferitoare ia obligatla ae

11, Notificarea este TntoemitaTnconformitare eu:Orientarjie CE privitld anumite rm:':isuri de stat CO/7te)(tLJ!

schemel de tranzac[ionare a certificate/or de emisii de gaze eLl etect desera In perioada de dupe 2012 2/C 1

:i Coordonatoru!

(MECfviA).reaUzarU ApHcatiei este iVlinisterut de Afaceri

3

Page 4: ae sera ~ ~in ca;rurI ·,~r - Rețeaua Națională de ... gaze efect de sera_721ro.pdfcertificate de emisii de cu efect sera e/ecfrica Anaiizand: Proieetui de lege privlnd stabiJirea

Orientarile CE privind ajutoru! de stat pentruComunicarea Comisiei - Document deoptionala a artico/ului 10c din DirectivaDecizia Comisiei privind orientarileli7 mod tranzitoriu de certificate gratuite deproducere a energiei e/ectriceDirectiva ETS.

pentru insta!etiiJe(3)

Conform Comunicarii Comisiei 2011/C99/03,aferente sedorului energiei e!ectrice ~j trebuie2009.

trebuie sacu 25

comUr1, respectiv

ejurot"13. Notificarea transmisa de MECMA susline

rrlen!ionate la paragrafui 40 din Orientarile privind anumite masuride stat In contextul scheme! de tranzactionare a certiftc5.!tej'ordecu erect de sera In perioada de dupa 2012,

certificatul tranzitoriu cu titlu eSIe aCiDrCla10c Directiva ETS ~i In conformitate cureferitoare fa metod%gla de a/oeare modemisii pentru instelatiiie de produeere a energiei e/eetrlce10c afineatu! (3) din Directive ETS 91 cuepf/carea opt/onaia a ad/catv/vi i0e din Directh/8 ETS;

planul national urmareste un. ~ ,cre9terea niveiului de protectie a rnediului;

(c) planul national include investitHinfrastrueturii, Tn tehnologii curate ~i Tll

surselor de aprovizionare ell enerale realizare duoa. v j

Directivei ETS;

tllaSura care

ca un astlel de(ia nivei de grup de

(e) ajutorul nu afecreaza negativ conditliiecontravine interesului comun, Tn special dace.iirnitat de beneficiari sau Tn Tn care

ajutor sa Tntareasca pozitia beneficlarilor peTntreprinderi).

(d) valoarea de plata (la nivelul agratuite Tn cursu! Tntregii perioade aiocare nu depage?tepentru investitiile reaiizate de beneficiarul aratuiie (Ia niveiu!grupurllor de T~treprinderi). In cazu! Tncare cosluriie totale d~ !nvestitii sunt maimid decat vaioarea de ojara a certificatelor sau beneficiaru! certificate!or, ,gratuite nu lntreprinde nido investitie eligibiia planului national,beneficiarii certificatelor gratuite trebule sa mecanismcare va finan~a alte investitii eligibile

14. Contravaloarea certificatelor alocate gratuit va f!in\!6stitH Tn retehnoiogizarea ~j modernizarea

pentru reaiizarea de.. . ..n ~ tennoiog H

5 Capitoiul 5 din Orientari referitoare fa notificarea detaliata a ajutoru!ui de stat ~i punctu! 3.3. dinOrientari referitor la Compatibintatea ajutoru!ui in temelul art 87 alin. dinTratat.

4

Page 5: ae sera ~ ~in ca;rurI ·,~r - Rețeaua Națională de ... gaze efect de sera_721ro.pdfcertificate de emisii de cu efect sera e/ecfrica Anaiizand: Proieetui de lege privlnd stabiJirea

ecologice 91 diversificarea mixului ~i a surselorinvestitii care sunt incluse Planui National de

aprovizionare,

15. Planu! National urmare!?te un obiectivcre9terea gradului de protectie a mediului prinPlanul Nationa! al Romanie! va conduce la 0CO2 de cca. 15,6 milioane tone.

1 Planu! National cuprinde 37functionau la .12.2008, precum §1i douae!ectrice pentru care procesul investitionai aDintre acestea, doar 29 de inv8stitii S8 vor recillzacertificate gratuit

ele,ctrlce carea energiei

openatc,n care mimE:S

17. Planul National de !nvestitii va fj aprobataprobafea catfe Concurenta. Hotararea de@ Lista operatoriior care beneficiaza de

cote gratulte;'" Planul National de lnvestitii,

aplicare;'" capacitatilor care sa

capacitatea §'i perioada.

18. Conform notificarii; numaru! m~lXil11e:stlrrH~t

este de ace~tia fiind situalimal jos:

I

J8ucure~ti

Bucure~ti

SuceaV2

GarjGorjGalati -_. -IBra"'ov

SibiuRm ValceaHunedoara

Juch:~t ---I(NUTS I!l) !

8ucure~ti Ii

f\Jord=Est

Vest

(~Jli1~S;U)8ucure~ti C~

llfov

8ucure§ti ­lIfov

Bucure§ti ­Hfov ------...,-------Sud-VestSud-VestSud-VestCentru

Centru

SC Deva

PP Fagarasi ELCEN (Fantane!e)

CET GovoraCTE Devai4\DREfv1

7

98

10

i I .I N~~ I Operator1 q II A ! SEB - CET BucurestiI ~ ! -""\ J..hi ~~OUll~ .

I :2 I SE8 - CET Grozave~tii

~ I ~.* Ev ! I !,an -copower!

4 I CE Turceni;; I rc o"V'I'" a"",'v ! v'= I \v .. .l !

6 I SE Galati

Tjmi5

Neamt~"Jord-E;3t

Vest

Centru 8ra~ov--_.~--------~1

I

I iITH§Oara

EnergyCogenEnergyCogen

CLInternational Recyciing

Energy Cogen ­Savlne~ti

Energy Cogen - Fagara~

14

12

5

Page 6: ae sera ~ ~in ca;rurI ·,~r - Rețeaua Națională de ... gaze efect de sera_721ro.pdfcertificate de emisii de cu efect sera e/ecfrica Anaiizand: Proieetui de lege privlnd stabiJirea

15 PETROMSud16

BraHaPoweriSud-Est17

EcogenISud-Est--r:::-

~R Amoni!j Sudh,)CL

Bra!la Sua-Est

I

SE!§alnita CECralovaII

SECraiovaIi CE CraiovaSC

Paros;enl ,SC

Paro~eni!VestI

Vileet VileetISua-Vest,I

'),iCE Tureen! CE TureeniISua-Vest,£4 I II

25 ICERavinari CERavinar!ISud-VestI !26

ICERovinar! IC'-Rovinar!ISud-=\/es;t,·c I27!

SEMures-CTElemut

IRomgaz CentruI I

28

iIsalnita

iI SE 0=Craiova Sud=VestJl-

I

29!CET Arad CL AradI

VestI

19.Schema se desfa!?oara Tn perioada 2015.21 786,7 mii RON (1,245,848,0 miiurmeaza:

1 Prahovai BraHa

j Buzau

I!i

2013 I

I "'l::Q8600 I~;,;v_ ''''1

I2014 I

221880,8 ,

IF' I ~'" - '"~ I :t.U"'ib

204028,3 ,

I

2018 I

102014? I, .. , , ••••• !

Euro

j

2019_ j

51007~1 i

I2013 I

1.092.393 I

201:", I ~- .•_ 1"" ;';Ultl

931.89911.063.498 I

i

2016 I850.798 I

I

7i638~099 1

">0"18 I&. ~...,. I

425.399 !

20191212,700 I

20, Costurile eHnibile se limiteaza la costurile totaie investitiei mention ate Tny ~ ~

Pianul National, corespunzator valorll de a certificate!or gratuite (calculateTnconformitate cu Comunicarea Comisiei din 29 martie 16).

21. Notificarea este completata Tn conformitate CLl formularele standard cuprinse inAnexa I !a Regulamentui CE nr. implementareaRegu!amentului ConsiHului nr. 659/1999 rereritor la regulile detaiiate pentru....."nl'lf" •...•f"~a an 0":; -.' "lr.;=;:+-.f-ul" 1'1 f'~ r'H' rY'if'\,.,.J;fi_X,,,.:'I ...•."",,; r'=-:,~r.~_,&.x~~~in;~l*"#",;l1'"':;!"'\.-Y'QC{~( ,,--,cue. IL,"";.J al ! caoli,. ILL \...JCJ vU Jdvl.H iL.-v.1Le ~~ =A)I~q,'"JiCi.d!nv Ul!'CiHdd!\V,

6 Cornunicare a Comisiei, Document de orientare privind apHcarea optionaia a articoluiui 10c dinDirectjva 2003187/CE (JO C 99,31.03.2011)

6

Page 7: ae sera ~ ~in ca;rurI ·,~r - Rețeaua Națională de ... gaze efect de sera_721ro.pdfcertificate de emisii de cu efect sera e/ecfrica Anaiizand: Proieetui de lege privlnd stabiJirea

CONSILIUL CONCURENTE!

Tntemeiul 8 alin. (1) din Ordonanta de Urgenra a Guvemului nr. 117/2006 privindprocedurile nationale l"n domeniu! ajutorufui de stat, aprobata cu rnodificaricamp/etarf ,orin Legea nr. 137/2007,

EMITEAVIZ

pentru de privindemitere de ell efect de sera

instituita Profectu! de fege privind stabilireacertificate/or emis!i de gaze cu etect de sera,conditiHe privind conformitatea, corectitudinea ~iiegislatia comunitara referltoare la Tntocmirea

7