of 38/38
AMADEUS BASIC ברוך בואך לAMADEUS BASIC קלה מהירה ונוחה. המאפשר לך כניסה למסך בו העבודה לפני הכניסה למסך יש: ליצור הזמנה בALL FARES + חז רה לאייקון לרשוםBASIC . מ תקבל המסך:

AMADEUS BASIC - ALP · amadeus basic החונו הריהמ הלק הדובעה וב ךסמל הסינכ ךל רשפאמה amadeus basic ל ךאוב ךורב :שי ךסמל הסינכה

 • View
  34

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of AMADEUS BASIC - ALP · amadeus basic החונו הריהמ הלק הדובעה וב ךסמל...

 • AMADEUS BASIC

  המאפשר לך כניסה למסך בו העבודה קלה מהירה ונוחה. AMADEUS BASICברוך בואך ל

  לפני הכניסה למסך יש:

  ליצור הזמנה ב ALL FARES +

  לאייקון רהחז

  לרשוםBASIC .

  תקבל המסך:מ

 • AMADEUS BASIC :מאפשר

  בכל אחת מהאפשרויות: רשימה נפתחת ממנה יש לבחור ACTIONבשדה

  RETRIEVE

  :על פי (RETRIEVEמתאפשרת העלאת הזמנה )

  ( ACTIVE PNRS המאפשר לראות הזמנות פעילות בלבד ) -ודיגול ה קוד ההזמנה באמדאוס , שם

  או לצפות בכלל הזמנות ע"י הסרת הדיגול.

 • הצגת הזמנה ע"פ שם

 • (PNR NUMBER ההזמנה)הצגת הזמנה ע"פ קוד

 • .זאת ע"י קליק כפול על הפקודה הרצויה וזו תוצג ע"ג המסך CMD HISTORY פעולות אחרונות ניתן לראות ב

  + ALL FARES לצפייה בתמחור ההזמנה שהתבצעה עם יצירת ב

 • :יוצג המסך בו יופיע מחיר ההזמנה

  .5%הנה (AIRLINE COMMISSION )עמלת הסוכן , (LY(VALIDATING CARRIER כשהתמחור התבצע על חברת

  ורווח הסוכן לאחר תמחור ההזמנה ב$.

 • של המסך יופיע מחיר ההזמנה הכולל דמי טיפולתחתון בצדו הימני ה

  דמי טיפול

  מחיר ללא דמי טיפול

  ולסגור ההזמנה ב אותן ניתן להזמין ע"י מחיר זמין להזמנה במערכת

  ..

  ביטול הדאטה הקיימת:

  הצגת הדאטה

 • .בכל עת ניתן להיכנס ולצפות בחוקי הכרטיס

  יתקבל המסך:

 • .לדוגמא :צפייה בחוק הכרטיס למסלול ההלוך ,יש לסמן את קטע הטיסה

  .יש להקליק וחוק דמי השינוי יופיע ע"ג המסך לצפייה ב

 • .(RTתתאפשר מתוך הסרגל הממוקם בחלקו העליון של המסך)חזרה להזמנה

  :כמו כן ניתן להשתמש בפקודות הבאות הנמצאות ע"ג הסרגל

  IG-IGNORE

  IR-IGNORE AND REDISPLAY THE PNR

 • . OSI ומידע המצוין ב SSR תאפשר הזמנת שירותים כארוחות ,הוספת מספרי נוסע מתמיד ושרותים נוספים ומגוונים ב -כניסה בסרגל ל

  LY להזמנת ארוחות מיוחדות בחברת

 • .ממנה ניתן לגלול לבחור ולהזמין את הרצוי LY -ת ארוחות המיוחדות ל תפתח רשימ- LY MEALSקליק על

  MEALS - או לקטע טיסה ע"פ בחירה כולה הזמנת ארוחה להזמנה מתוך התפריט יאפשר.

 • OTHER- להזמנת שירותים בSSR - .מתוך התפריט המוצע בפתיחת הגלילה

  .

 • FREQUENT FLYER – יש למלא את שדות החובה המסומנים בצהוב() המתמיד הנוסע להוספת מספר.

 • OSI –)הוספת מידע לחברת התעופה)יש למלא את שדות החובה המסומנים בצהוב

  הזמנת מושבים

  .הרצויה ולהקליק על אפשרות הזמנת מושב יש לסמן את הטיסה

 • תפתח מפת ההושבה לטיסה

  פנוי להזמנה.- מושב

  תפוס . מושב

 • סימון מספר המושב והזמנתו ללקוח מס'

  . SSRקליק כפול על המושב הפנוי יאפשר לקיחתו וזה יופיע בהזמנה בשורת ה או

  לשמירה יש ללחוץ על

  ו או ביטול שורה בהזמנה יש לסמן את השורה SEGMENT ביטול

  .יופיע בחלקו התחתון של המסך מס' הסגמנט אותו יש לבטל -סגמנט לביטול

 • QUEUE

  יש לדאוג לבצע Qחייבת להתבצע ממסך נקי לכן לפני כל צפייה ב -Qהכניסה למסך ה

  טיסות שהופיעו ברשימת המתנה, מידע מחברות התעופה לגבי בהזמנות ולקבל תשובות כגון אישוראפשר למשתמש לצפות ת Q הכניסה ל

  מגיע מחברות התעופה. TIME LIMIT שירותים מיוחדים עליהם התקבלה תשובה ,ו

  .עליו עובד הסוכן SIGN INהמתייחס להזמנות שנוצרו ב (QCA(Q COUNT ALL יבצע את פעולת ה קליק על

 • Q0 -GENERAL

  Q1 -CONFIRMATION

  Q2- CONFIRMATION FROM WL

  Q3- OPTION/SOME AIRLINE TIME LIMIT GOES TO THIS Q

  Q7- SCHEDULE CHANGE

  Q8-TICKETING TIME LIMIT

  Q97- MESSAGE QUEUE

  .QUEUEהמבוקש וקליק כפול יציג את ההזמנות ב Qתתאפשר ע"י סימון הקטגוריה בשורת ה Qכניסה ל

 • -בפעולת ה Qניתן לדפדף ולראות הזמנות הנמצאות ב

  .QCA וחזרה למסך ה IGNORE תתבצע פעולת Qבמידה ורק הזמנה אחת ב

  -הבפעולת Q טיפול בהזמנה והוצאתה מה

  .יחזיר את המשתמש למסך העבודה ב QUEUEיציאה מה

 • SECURE FLIGHTS

  .להוספת פרטי הלקוח ופרטי דרכון בהתאם להנחיות חברות התעופה ובטיסות לארה"ב

  ADD DETAILS 3 וללחוץ על (GENDER מגדר)2, תאריך לידה1יש למלא

  .

 • SEND ITINERARY לאחר סגירת ההזמנה או ביצוע שינויים ניתן לשלוח את מסלול הנסיעה ללקוח.

  SEND לחיצה על

  ללא פרטי משרד. SEPARATE ATTACHMENT 2 SEPARATE PASSENGER 3 1ניתן לשלוח את מסלול הנסיעה גם כ

  MU/MD- בצידו השמאלי של המסך מופיעה גלילה המאפשרת את פעולות MU/MD/MB/MT

 • AVAILABILITY

  .AVAILABILITY טיסה למסלול קיים ובדיקת זמינות טיסות מתוך הוספת

  חברת התעופה אותה תרצה לבדוק 4 יעד ההגעה 3 יעד היציאה 2 התאריך המבוקש 1יש להוסיף

  מחיקת השדות 5 .

  . ביצוע החיפוש 5

  .ניתן לבצע חיפוש קוד עיר וחברת תעופה באפשרות

  יציג את התוצאות הבאות: תאפשר חיפוש לפי שם לדוגמא: חיפוש קוד העיר תל אביבייפתח חלון בו יי

 • יש לסמן את שורת קוד העיר ולבחור את המבוקש

 • . AVAILABILITY לביצוע הזמנה לאחר פעולת החיפוש יתקבל מסך ה

  ממסך זה תוכל לבצע הזמנה.

  . PAX 1סימון מספר הנוסעים המבוקש על פי ההזמנה הקיימת , כשברירת המחדל

 • :בבחירת המחלקה לדוגמא AVAILABILITYענון מסך ה רו את המחלקה אותה תרצה למכורבאפשרותך לציין

  K במחלקה 1לנוסע BA בחברת LONל AMSמ 07OCTלטיסה בתאריך AVAIALBILITY בקשת

  (AVAILABILITY ( MU/MD/MB/MTבכל עת ניתן להשתמש בסרגל לבדיקת טיסות נוספות המופיעות ב

 • .להזמנה עמוד על קוד המחלקה הרצויה והזמן הטיסה ב

  ( DATA (TQT-לתמחור ההזמנה בתוספת הטיסה שהזמנת יש יש לבטל את ה

  .ולסגור ההזמנה ב לבצע תמחור מחדש

  יתעדכנו בהתאם. -שדות ה

 • FLIGHT CHANGE

  .פעולה המאפשרת לשנות טיסה הקיימת בהזמנה

  .אותה תרצה לשנותיש לסמן את הטיסה

  ולבצע חיפוש מחדש

 • בו יש לסמן את המחלקה בטיסה הרצויה ולהזמין AVAILABLITY התקבל מסך ה

  .תסומן הטיסה החדשה בהזמנהו לפני ביצוע השינוי תתקבל ההתראה הנ"ל

  צע שינוי.ויחזיר למסך המקורי ולא יב קליק על

  .בהזמנה שסומנההקיימת יזמין את הטיסה ויחליף את הטיסה קליק על

 • כדי לשמור התהליך יש ללחוץ על

 • TICKET

  פעולה המאפשרת הנפקת כרטיסי טיסה על סמך דאטה הנמצאת בהזמנה

  לאפשרות הכרטוס: ACTION יש לשנות בשדה

  בחר את הנוסע אותו תרצה לכרטס PAX TO TICKETבשדה

  במידה דאטה אחת בהזמנה השאר שדה ריק

 • .ליותר ממחיר אחד בהזמנה יש לפתוח שדה רשימה נפתחת ולבחור את מספר הדאטה אותה יש לכרטס

  שדה .יציג את המחיר הכולל להזמנה

  ספרות 6הוספת מספר דוקט ב

  שדהב לכרטוס

  PNR DESTINATION- .ייפתח שדה רשימה נפתחת בה ניתן לבחור את יעד הטיסה

  .יעביר לדף מידע אינטרנטי המתייחס ליעד הנבחר

 • TKT MANAGEMENT

  -מתוך רשימה נפתחת יש לבחור את אפשרות ה ACTIONבשדה

  . את הפעולות אותן ניתן לבצע ניתן לראות בשדה

  VOID,REFUND,DISPLAY,SEND תפתח רשימה בה מגוון אפשרויות כ

  שליחת הכרטיס לכתובת מייל

  -

  כרטיס הטיסה צגתה

 • ביטול כרטיס

 • .LOAD TICKETיעלה המסך בו יש ללחוץ על בקשת החזר לכרטיס הטיסה

  .PROCESS REFUND במידה והכרטיס ללא דמי ביטול יש ללחוץ על

  .PROCESS REFUND ו PRECENTאו PENALTY AMMOUNT -דמי ביטול יש לציין ב