44

curtofinal 05 - Circuito de Alta Decoraçãocircuitodealtadecoracao.com.br/uploads/revistas/pdf/0ade7c2cf97f75... · Circuito Moda nesta e nas próximas edições. A união dos membros

Embed Size (px)

Citation preview

4 revistacurtocircuito julho’2007

Canal 2 Comunicação e Eventos Ltda.

Rua Rio de Janeiro, 365 - PitubaCEP: 41830-401 - Salvador - BA

Telefones: (71) 3344-1911 / 3344-1624E-mail: [email protected]

Website: www.canal2.com.br

Diretor ExecutivoLuciano Dórea [email protected]

Editora Cris Montenegro - DRT - 2521

RepórterLaurinete Gomes

Produção EditorialAnamélia SilvanyTatiana Amorim

Conselho EditorialAnamélia SilvanyTatiana Amorim

Fotografia da capaPedro Accioly

FotógrafoPedro AcciolyLucas Silva

DesignerElaine Oliveira [email protected]

Diretor de arteCosme Arcanjo [email protected]

Edição10 mil exemplaresJulho 2007

TTeennddoo ccoommoo mmaarrccaa rreeggiissttrraaddaa aa iinnoovvaaççããoo,, aa CCuurrttoo CCiirrccuuiittoo mmaaiiss

uummaa vveezz,, eessttáá ddee ccaarraa nnoovvaa.. AA rreevviissttaa qquuee ssee ssuuppeerraa aa ccaaddaa eeddiiççããoo,,

mmuuddoouu ssuuaa mmaarrccaa,, eessttáá mmaaiiss ccoolloorriiddaa ee ooffeerreeccee nnoovvaass mmaattéérriiaass,,

eennttrree eellaass,, CCiirrccuuiittoo BBeemm EEssttaarr,, CCiirrccuuiittoo EEssttiilloo,, aalléémm ddee ccoonnttaarr ccoomm

RReeggiinnaa WWeecckkeerrllee pprrooppiieettáárriiaa ddaa lloojjaa PPaarraaddooxxuuss,, aassssiinnaannddoo aa mmaattéérriiaa

CCiirrccuuiittoo MMooddaa nneessttaa ee nnaass pprróóxxiimmaass eeddiiççõõeess..

AA uunniiããoo ddooss mmeemmbbrrooss ddoo CCuurrttoo CCiirrccuuiittoo ffaazz oo ddiiffeerreenncciiaall ddaa

aassssoocciiaaççããoo oonnddee ttooddaa aaççããoo éé uumm ssuucceessssoo,, ppoorrqquuee ttrraabbaallhhaa eemm

cciimmaa ddee uumm ppllaanneejjaammeennttoo eessttrraattééggiiccoo vviissaannddoo bbeenneeffiicciiaarr sseeuuss

ppaarrcceeiirrooss ee aammiiggooss..

NNoossssaass ppaarrcceerriiaass ttêêmm ssee ttoorrnnaaddoo ccaaddaa vveezz mmaaiiss ssóólliiddaass ppoorr ccoonnttaa

ddoo CCuurrttoo CCiirrccuuiittoo sseerr uummaa ffaammíílliiaa ee ccoommoo ttaall,, ccoonnttiinnuuaarr ccrreesscceennddoo..

NNaa ooppoorrttuunniiddaaddee,, aaggrraaddeecceemmooss aa FFiinnaassaa ppeellaa ppaarrcceerriiaa ccoonnssttaannttee ee

ddaammooss aass bbooaass vviinnddaass aass lloojjaass Tritech ddee HHoommee TThheeaatteerr ee

SSoonnoorriizzaaççããoo ee aa lloojjaa Xarmonix ddee uuttiilliittáárriiooss ee oobbjjeettooss ddee

ddeeccoorraaççããoo..

CCoonnttiinnuuaarreemmooss ttrraazzeennddoo mmuuiittaass nnoovviiddaaddeess.. NNaa pprróóxxiimmaa eeddiiççããoo

tteerreemmooss nnoovvaass mmaattéérriiaass,, lleevvaannddoo sseemmpprree iinnffoorrmmaaççããoo ppaarraa vvooccêêss

lleeiittoorreess,, ppooiiss ttuuddoo qquuee oo CCuurrttoo CCiirrccuuiittoo ffaazz éé ppeennssaannddoo eemm vvooccêê,,

ppaarrcceeiirrooss,, aammiiggooss ee lleeiittoorreess.. SSeeuu pprroojjeettoo éé oo nnoossssoo!!

AA rreevviissttaa ttaammbbéémm eessttáá ddiissppoonníívveell eemm nnoossssoo ssiittee

wwwwww..ccuurrttoocciirrccuuiittoo..oorrgg..bbrr

SSeejjaamm bbeemm--vviinnddaass::

BBooaa lleeiittuurraa!!

LLeeaannddrroo RReeiiss

PPrreessiiddeennttee CCuurrttoo CCiirrccuuiittoo

Fotógrafos Colaboradores

Marcelo Negro Monte Lucas Silva Xico DinizPedro Accioly

circuitoeditorial

NNoo pprroojjeettoo ddoo SSttaanndd MMuunnddoo PPllaazzaaddaass AArrqquuiitteettaass CCrriissttiiaannaa RReeiiss,, FFlláávviiaaFFoogguueell ee MMiilleennaa SSáá,, ccoorrttiinnaass,,ppeerrssiiaannaass ee ccoonnffeeccççõõeess ddaa LLoojjaa IIaarraaKKaalliill..

Associação Curto Circuito de Alta Decoração

Rua das Acárcias, nº 470 - Edf. Spazio Empresarial - S. 302PItuba - CEP: 41810-050 - Salvador - Bahia - Brasil

Telefones: (71) 3354-1662E-mail: contato@curtocircuito. org.brWebsite: www.curtocircuito.org.br

PresidenteCarlos Leandro Reis da Silva

Vice-presidenteVladis Yussif Silva

SecretárioJosé Roberto Dorneles Nogueira da Silva

TesoureiroLon Teixeira de Menezes Filho

Conselho Fiscal TitularIara Kalil Silva

Conselho Fiscal SuplenteTatiana Amorim Silva e Saman Sajedi

Executiva Comercial Anamélia Silvany

CCrriissttiinnaa CChhaavveess

AAtteennddeennddoo aaoo ppeeddiiddoo ddaa pprroopprriieettáárriiaa ddeessttee aappaarrttaa--

mmeennttoo ddee 330000mm22,, aa aarrqquuiitteettaa ccoonncceebbeeuu uumm pprroojjeettoo

cclláássssiiccoo ccoonntteemmppoorrâânneeoo.. UUttiilliizzaannddoo ccoorreess nneeuuttrraass ee

ccllaarraass ppaarraa vvaalloorriizzaarr uumm ggrraannddee aacceerrvvoo ddee oobbrraass ddee aarrttee

qquuee aa cclliieennttee vveemm aaddqquuiirriinnddoo aa mmuuiittooss aannooss.. DDeessttaaqquuee

ppaarraa aa ppiinnttuurraa ddee PPaanncceettii nnaa ssaallaa ddee jjaannttaarr,, ccoolleeççããoo ddee

CCaarriibbéé nnoo HHoommee ee ffoottooggrraaffiiaa ddee MMáárriioo CCrraavvoo nnoo lliivviinngg..

MMoobbiilliiáárriioo ddaa Toquedacasa,, oobbjjeettooss ppooddeemm eerr eennccoonn--

ttrraaddoo nnaa Xarmonix,, ttaappeettee AAbbuussoonn ddaa Bellouchi.

AA vvaarraannddaa ffooii vvaalloorriizzaaddaa ccoomm oo mmoobbiilliiáárriioo ddaa Tidelli,,

ttooddooss ooss bbaannhheeiirrooss ccoomm aacceessssóórriiooss ddaa Vallvé ee lloouuççaass

ee mmeettaaiiss ddaa A Fonseca.. OO llaavvaabboo tteevvee uummaa aatteennççããoo

eessppeecciiaall nnoo rreevveessttiimmeennttoo eemm mmáárrmmoorree iittaalliiaannoo CCrreemmaa

MMaarrffiill ddaa Artimex ee uumm eennoorrmmee eessppeellhhoo ee pprraatteelleeiirraass

eemm vviiddrroo ddaa Design Vidros.

circuitoprojetoresidencial

6 revistacurtocircuito julho’2007

revistacurtocircuito julho’2007 7

AAddéélliiaa EEsstteevveezz

circuitoprojetoresidencial

8 revistacurtocircuito julho’2007

CCoomm uummaa áárreeaa ttoottaall ddee 114400 mm22,, oo pprroojjeettoo aassssiinnaaddoo ppoorr AAddéélliiaa EEsstteevveezz ttrraadduuzz uumm mmiixx ddee ccoonntteemmppoorraanneeiiddaaddee ee ccoonnsseerrvvaaddoorriissmmoo

ddooss pprroopprriieettáárriiooss.. AAss ccoorreess pprreeddoommiinnaanntteess ffoorraamm oo pprreettoo,, bbrraannccoo ee bbeeggee ee ooss aammbbiieenntteess ffiiccaarraamm iinntteerrlliiggaaddooss pprrooppoorrcciioonnaannddoo oo ccoonn--

vvíívviioo ddaa ffaammíílliiaa.. DDeessttaaqquuee ppaarraa aa bbaannqquueettaa IInnddiiaannaa ddee aallppaaccaa ddaa Toquedacasa,, ccoorrttiinnaass eemm SSeeddaa ddaa Iara Kalil,, uummaa tteellaa bbeellííssssiimmaa

ddoo aarrttiissttaa pplláássttiiccoo GGuussttaavvoo MMoorreennoo ee iilluummiinnaaççããoo eemmbbuuttiiddaa ddaa LLuuzzeellllii..

PPaarraa mmaaiioorr ccoonnffoorrttoo ee mmeellhhoorr aapprroovveeiittaammeennttoo ddaa vvaarraannddaa aa pprrooffiissssiioonnaall uuttiilliizzoouu mmóóvveeiiss ddaa lliinnhhaa SSuunn SSeett ddaa Tidelli.. AA ppaarreeddee ddaa

ssaallaa ddee jjaannttaarr rreecceebbeeuu uumm eessppeellhhoo rreeddoonnddoo ddaa Design Vidros aammpplliiaannddoo aaiinnddaa mmaaiiss oo eessppaaççoo.. OO WWCC ssoocciiaall,, tteevvee uummaa aatteennççããoo

eessppeecciiaall nnaa eessppeecciiffiiccaaççããoo ddooss mmaatteerriiaaiiss ccoomm rreevveessttiiddoo ddee mmáárrmmoorree iittaalliiaannoo NNeerroo MMaarrqquuiinnaa ee mmáárrmmoorree bbrraannccoo eexxttrraa ddaa Artimex ttaannttoo

nnaass ppaarreeddeess qquuaannttoo nnoo ppiissoo,, lloouuççaass ee mmeettaaiiss ddaa Ogunjá,, oo cchhaarrmmee ppoorr ccoonnttaa ddooss ssooffiissttiiccaaddooss aacceessssóórriiooss ddaa Vallvé ee eessppeellhhoo ppaarraa

aammpplliiaarr oo eessppaaççoo.. EEssppeellhhoo ee bbooxx ddaa Design Vidros..

revistacurtocircuito julho’2007 9

circuitoprojetoresidencial

10 revistacurtocircuito julho’2007

CCrriissttiinnaa AArrccoovveerrddee

OO ccoonncceeiittoo ddeessssee pprroojjeettoo rreefflleettee eesssseenncciiaallmmeennttee oo mmooddoo ddee vviivveerr ddooss pprroopprriieettáárriiooss qquuee ssããoo aavveessssooss aa oosstteennttaaççõõeess,, mmooddiissmmooss

oouu qquuaallqquueerr eelleemmeennttoo qquuee nnããoo ttrraannssmmiittaa aauutteennttiicciiddaaddee.. UUmm pprroojjeettoo ccoonntteemmppoorrâânneeoo,, ccoomm lliinnhhaass ppuurraass ee oobbrraass ddee aarrttee ddiivveerrssaass ddããoo

oo aaccoonncchheeggoo nneecceessssáárriioo.. PPeeççaass aannttiiggaass ddee aacceerrvvoo ffaammiilliiaarr,, ssããoo vvaalloorriizzaaddaass ppoorr eessttaarr aaccoommppaannhhaaddaass ccoomm mmoobbiilliiáárriioo mmooddeerrnnoo

Toquedacasa ee uummaa pprroodduuççããoo mmaaiiss lliimmppaa ccoomm ppoouuccooss aaddoorrnnooss ddeeccoorraattiivvooss..

revistacurtocircuito julho’2007 11

DDeessttaaqquuee ppaarraa oo aabbaajjoouurr ddaa KKaarrtteellll ddaa Toquedacasa,, ttaappeetteess ccoonntteemmppoorrâânneeooss ppooddeemm sseerr eennccoonnttrraaddooss nnaa Bellouchi.. NNoo HHoommee

aa aarrqquuiitteettaa uuttiilliizzoouu uummaa ccoommppoossiiççããoo ddee tteecciiddooss AAggaaiinn ddaa Toquedacasa,, rreevveessttiimmeennttoo ddee ppaarreeddee qquuee ppooddee sseerr eennccoonnttrraaddoo nnaa Iara

Kalil ee ccoonnttoouu ccoomm oo aaccoommppaannhhaammeennttoo ttééccnniiccoo ddaa Tritech HHoommee TThheeaatteerr ee SSoonnoorriizzaaççããoo..

12 revistacurtocircuito julho’2007

circuitoprojetoresidencial

EElliiaannee KKrruusscchheewwsskkyyAA ccoonnvviittee ddee uummaa ccoonnssttrruuttoorraa,, aa aarrqquuiitteettaa rreeaalliizzoouu oo

pprroojjeettoo ddeessttee aappaarrttaammeennttoo ddeeccoorraaddoo eemm AAllpphhaavviillllee

ccoomm 111144 mm22,, ccoomm ddeessttaaqquuee ppaarraa aa ffuunncciioonnaalliiddaaddee ddoo

mmoobbiilliiáárriioo ee aa mmiissttuurraa eeqquuiilliibbrraaddaa ddee ffoorrmmaass,, ccoorreess ee

tteexxttuurraass,, vvaalloorriizzaannddoo ooss eessppaaççooss..

NNoo lliivviinngg oo ssooffáá eemm ""LL"",, ccoomm tteecciiddoo eemm lliinnhhoo AAggaaiinn

ddaa Toquedacasa,, tteemm ffuunnççããoo eemm aatteennddeerr oo eessppaaççoo

ccoommoo LLiivviinngg ee HHoommee.. MMoobbiilliiáárriioo ddaa Toquedacasa,, tteellaa

ddoo aarrttiissttaa MMaarrcceelloo KKrruusscchheewwsskkyy..

NNaa ssaallaa ddee jjaannttaarr ffooii uuttiilliizzaaddoo uumm ppaaiinneell ddee eessppee llhhoo

ddaa Design Vidros ccoomm ffuunnççããoo ddee aappooiiaarr aa pprraatteelleeiirraa

CChhaaiixx ddaa Toquedacasa..

NNoo qquuaarrttoo ddoo ffiillhhoo ffooii uuttiilliizzaaddaa aa ccaammaa BBooxx,, ccoollcchhaa

ee aallmmooffaaddaa ccoonnffeecccciioonnaaddaa ppoorr Iara Kalil,, ppaaiinnééiiss,,

pprraatteelleeiirraass,, bbaannccaaddaass ee mmeessaa llaatteerraall eemm llaaccaa bbrraannccaa ddaa

Evviva,, ppiinnttuurraa nnaa ppaarreeddee ddee RRoossee KKlluueeggeerr,, bbaannccaaddaa

ddee vviiddrroo ccoomm ppéé eemm aaççoo iinnooxx ddaa Bahia Metal ee ppeerr--

ssiiaannaa ppooddee sseerr eennccoonnttrraaddaa nnaa Ventana..

revistacurtocircuito julho’2007 13

NNoo qquuaarrttoo ddoo ccaassaall,, aarrmmáárriiooss ee nniicchhooss eemm llaaccaa bbrraannccaa ddaa Evviva.. CCoollcchhaass

ccoonnffeecccciioonnaaddaass ppoorr Iara Kalil ee ccaaddeeiirraa ddaa Toquedacasa.. NNoo qquuaarrttoo ddoo

bbeebbêê,, ppaaiinnééiiss aarrmmáárriiooss ee nniicchhoo ddaa Evviva ccoomm ppuuxxaaddoorreess ddaa Bahia Metal ee

ppiinnttuurraa nnaa ppaarreeddee ddee RRoossee KKlluueeggeerr..

circuitoprojetoresidencial

MMaarrcciiaa MMeecccciiaaEExxppeerriiêênncciiaa,, ttééccnniiccaa ee mmuuiittaa eemmooççããoo,, eessssaass ffoorraamm aass ffeerrrraammeennttaass uussaaddaass ppeellaa aarrqquuiitteettaa nnoo aarrrroojjaaddoo pprroojjeettoo ddoo aappaarrttaammeennttoo ddee

uumm cclliieennttee bbeemm iinnffoorrmmaaddoo ee ddee mmuuiittoo bboomm ggoossttoo..

14 revistacurtocircuito julho’2007

revistacurtocircuito julho’2007 15

AA iinntteennççããoo ffooii ccrriiaarr uummaa aattmmoossffeerraa eelleeggaannttee pprriioorriizzaannddoo oo ssoonnhhoo

ddoo cclliieennttee qquuee ffooii mmuuiittoo rreecceeppttiivvoo ee pprroommoovveeuu ttoottaall lliibbeerrddaaddee ppaarraa aa

rreeaalliizzaaççããoo ddoo pprroojjeettoo.. PPaarraa ttaannttoo,, MMaarrcciiaa ccoommppôôss oo aammbbiieennttee eexxpplloo--

rraannddoo oo mmeellhhoorr ddaa vviissttaa ddaa BBaaííaa ddee TTooddooss ooss SSaannttooss,, eelliimmiinnaannddoo aass

ccoorrttiinnaass ee ffaazzeennddoo uussoo ddooss ttoollddooss nnaass vvaarraannddaass..

TTaannttoo oo mmaajjeessttoossoo EEssppíírriittoo SSaannttoo ((eessccuullttuurraa nnaa ppaarreeddee)) qquuaannttoo oo

mmóóvveell ddoo bbaarr,, uumm aarrmmáárriioo mmiinneeiirroo lliinnddííssssiimmoo qquuee aabbrriiggaa aa aaddeeggaa ee oo

ccaafféé,, ffoorraamm ssoolliicciittaaççõõeess eessppeeccííffiiccaass ddoo cclliieennttee.. AAss ccoorreess ddeessttee mmóóvveell

ddeeffiinniirraamm aass ddeemmaaiiss ccoorreess ddaa ddeeccoorraaççããoo..

PPaarraa aa ccoommppoossiiççããoo ddooss aammbbiieenntteess,, aa aarrqquuiitteettaa uussoouu mmuuiittooss pprroo--

dduuttooss ddee lloojjaass aassssoocciiaaddaass aaoo Curto Circuito,, oo qquuee ffooii ffuunnddaammeenn--

ttaall ppaarraa aa vviiaabbiilliizzaaççããoo ddaa iiddééiiaa..

MMeessaa ddiissccoo ddaa OOvvoo ccoomm 0044 ppoollttrroonnaass aassssiinnaaddaass ppoorr PPeeddrroo

UUsseesshhee,, mmeessaa aallttaa ddoo bbaarr eemm tteeccaa -- eennccoommeennddaaddaa ssoobb mmeeddiiddaa ee

bbaannqquueettaass BBoommbboo,, tteecciiddooss ddaass aallmmooffaaddaass ee ffuuttttoonnss AAggaaiinn ee ccaaddeeiirraa

ddee bbaallaannççoo,, aassssiinnaaddaa ppoorr CCaarrllooss MMoottaa ddaa ToquedaCasa e MMaannddaallaa

ddoo EEssppíírriittoo SSaannttoo,, eennccoonnttrraaddaa nnaa Baú Baú.. OO pprroojjeettoo ddee iilluummiinnaaççããoo

éé uumm oouuttrroo ddiiffeerreenncciiaall ddeessttee pprroojjeettoo,, ttooddaa eemm ttrriillhhoo ee SSppoottss qquuee

ppooddeemm sseerr eennccoonnttrraaddooss nnaa Ventana oouu Luzelle..

MMôônniiccaa SSaarrttii

16 revistacurtocircuito julho’2007

circuitoprojetoresidencial

UUmmaa ccaassaa ddee cciiddaaddee ccoomm aarreess ddee ccaassaa ddee pprraaiiaa,, llooccaalliizzaaddaa aa ppoouuccooss ppaassssooss ddoo mmaarr,, nnuumm ccoonnddoommíínniioo ffeecchhaaddoo eemm ffrreennttee àà PPrraaiiaa

ddee CCaattuussssaabbaa..

revistacurtocircuito julho’2007 17

OO pprroojjeettoo ffeeiittoo ppoorr MMoonniiccaa SSaarrttii,, eemm ppaarrcceerriiaa

ccoomm aa ddeessiiggnneerr ddee iinntteerriioorreess SSiirrlleennee AAlleeiixxoo,, ppaarraa

uummaa ccaassaall ccoomm ttrrêêss ffiillhhooss,, ttrraadduuzz uummaa ddeeccoorraaççããoo

jjoovviiaall ee eelleeggaannttee.. AA ccaassaa éé aammppllaa ee bbeemm iilluummiinnaaddaa

ccoomm oo ppéé ddiirreeiittoo aallttoo,, vvaalloorriizzaannddoo oo lliivviinngg.. OO mmoobbii

lliiáárriioo eeqquuiilliibbrraa oo ccoonntteemmppoorrâânneeoo ccoomm ttooqquueess rrúússttii--

ccooss,, ddaannddoo uummaa sseennssaaççããoo ddee ccoonnffoorrttoo ee bbeemm

eessttaarr.. CClliimmaattiizzaaççããoo ddaa Electroair,, ppiissoo ee rreevveettii--

mmeennttoo ppooddeemm sseerr eennccoonnttrraaddooss nnaa A Fonseca ee

Ogunjá..

NNoo qquuaarrttoo ddooss mmeenniinnooss,, ccaaddeeiirraass CChhaarrlleess

EEaammeess ggiirraattóórriiaass ddaa Toquedacasa ee tteecciiddooss

LLaarrmmoodd ddaa IIara Kalil,, aass ppaarreeddeess rreecceebbeerraamm uummaa

ppiinnttuurraa ddee bbaarrqquuiinnhhooss nnaa ppaarreeddee ffeeiittaa ppeellaa aarrttiissttaa

pplláássttiiccaa MMiicchheellee.. NNoo qquuaarrttoo ddaa ffiillhhaa aaddoolleesscceennttee

ccoollcchhaass ee aallmmooffaaddaass ccoonnffeecccciioonnaaddaass ppoorr Iara

Kalil. OO qquuaarrttoo ddoo ccaassaall ddáá uummaa sseennssaaççããoo ddee

aaccoonncchheeggoo ee lleevveezzaa,, ppoollttrroonnaa eemm mmaaddeeiirraa ee ccoouurroo

FFlleexxaa ddaa Toquedacasa,, ppaappeell ddee ppaarreeddee ee tteeccii--

ddooss Iara Kalil.. NNoo eessttaarr ÍÍnnttiimmoo oo ssooffáá ddaa

TTooqquueeddaaccaassaa mmuuddoouu ddee ppaaddrrããoo ppaarraa rreecceebbeerr ttooddaa

aa ffaammíílliiaa ccoonnffoorrttaavveellmmeennttee,, tteecciiddooss ddaass aallmmooffaaddaass

AAggaaiinn ddaa Toque da Casa, ccoonnffeecccciioonnaaddaass ppoorr

Iara Kalil..

NNaa vvaarraannddaa ee jjaarrddiimm eesspprreegguuiiççaaddeeiirraass,, mmeessaass ee

ccaaddeeiirraass ddaa Tidelli,, bbaannccoo aassiiááttiiccoo ddaa Baú Baú..

20 revistacurtocircuito julho’2007

DDaavviidd BBaassttooss

circuitoprojetocomercial

OO pprriinncciippaall ddeessaaffiioo ddeessttee pprroojjeettoo ffooii rreeffoorrmmaarr uumm rreessttaauurraannttee qquuee jjáá ttiinnhhaa ttaannttaa eelleeggâânncciiaa ee ffaammaa ee ddeeiixxáá--lloo aaiinnddaa mmeellhhoorr??

AA aarrqquuiitteettuurraa eexxiisstteennttee,, eettrreeiittaa ee eemm ddeecclliivvee,, ffoorraamm aaggeenntteess ddeetteerrmmiinnaanntteess ee oo ppoonnttoo ddee ppaarrttiiddaa ddeettee pprroojjeettoo.. DDeessttaa

ffoorrmmaa,, oo rreessttaauurraannttee ddee ccuulliinnáárriiaa ffrraanncceessaa tteemm aaoo ttooddoo 55 aannddaarreess oonnddee nnoo ttéérrrreeoo ffiiccaa oo mmeezzaanniinnoo ccoomm aass mmeessaass ee oo bbaarr

llooggoo ddee ffrreennttee ppaarraa aa eennttrraaddaa.. AA vviissttaa ddaa jjaanneellaa ddooss ffuunnddooss ttaammbbéémm aajjuuddoouu ccoomm aa iinnssppiirraaççããoo ddeeccoorraattiivvaa.. TToonnss mmaaiiss ccllaarrooss

nnaass ppaarreeddeess ppaarraa aammpplliiaarr aa lluummiinnoossiiddaaddee.. AAss ccoorrttiinnaass ddee vveelluuddoo vveerrmmeellhhaass jjuunnttaammeennttee ccoomm ooss qquuaaddrrooss ccoomm mmoottiivvooss

ffrraanncceesseess,, qquuee ddããoo oo aarr ddee eelleeggâânncciiaa ee lluuxxoo qquuee uumm rreessttaauurraannttee ffrraannccêêss nneecceessssiittaa.. AAssssiimm ccoommoo aass ccaaddeeiirraass cclláássssiiccaass

ffoorrrraaddaass ccoomm tteecciiddooss eessttaammppaaddooss AAggaaiinn ddaa Toquedacasa,, rreemmeetteemm aa uumm aammbbiieennttee mmaaiiss ffoorrmmaall sseemm ppeerrddeerr oo ccoonnffoorrttoo..

revistacurtocircuito julho’2007 21

circuitoprojetocomercial

CCrriissttiinnaa CChhaavveess

22 revistacurtocircuito julho’2007

OO SSttaanndd ddee VVeennddaass pprroojjeettaaddoo ppaarraa eemmpprreessaa CCoossttaa AAnnddrraaddee//MMRRMM ffiiccaa ssiittuuaaddoo nnoo HHoorrttoo FFlloorreessttaall..

TTrraattaa--ssee ddee uummaa ccoonncceeppççããoo aarrqquuiitteettôônniiccaa ""SSíínntteessee"",, oouu sseejjaa,, ssiimmpplleess,, oobbjjeettiivvaa,, pprrooggrraammááttiiccaa ee mmiinniimmaalliissttaa.. OO ddeessttaaqquuee vvoolluummééttrriiccoo éé ppaarraa oo

SSaallããoo ddee VVeennddaass,, oo qquuaall aabbrriiggaa uummaa mmaaqquueettee ddoo EEmmpprreeeennddiimmeennttoo..

FFooii pprrooppóóssiittoo ddaa aarrqquuiitteettaa,, ddiivviiddiirr aa ccoonnssttrruuççããoo eemm ddooiiss ttiippooss ddee eessppaaççooss:: ffeecchhaaddoo,, ppaarraa ooss aammbbiieennttee ddee aappooiioo ee ttrraannssppaarreennttee ppaarraa oo ssaallããoo ddee

vveennddaass qquuee tteemm aa ccaarraacctteerrííssttiiccaa ddee uummaa vviittrriinnee,, iinntteeggrraannddoo oo eessppaaççoo iinntteerrnnoo ccoomm oo eexxtteerrnnoo.. MMoobbiilliiáárriioo ddaa TTooqquueeddaaCCaassaa,, ttaappeetteess ddaa BBeelllloouucchhii..

PPaarraa aa aarrqquuiitteettaa éé uumm pprreevviillééggiioo pprroojjeettaarr uummaa ccoonnssttrruuççããoo ccoommoo ssee ffoossssee uumm hhaappppeenniinngg,, uumm aammaannhheecceerr oouu eennttaarrddeecceerr oouu uumm rraaiioo qquuee rriissccaa oo

ccééuu nnoottuurrnnoo mmoossttrraannddoo oo sseeuu tteemmppoo bbrreevvee..

rraa oo

oo ddee

ccaa oo

revistacurtocircuito julho’2007 23

EElliiaannee KKrruusscchheewwsskkyy

circuitoprojetocomercial

PPaarraa aa rreeaalliizzaaççããoo ddoo pprroojjeettoo ddeettee ssaallããoo ddee

bbeelleezzaa,, EElliiaannee sseegguuiiuu uumm ccoonncceeiittoo mmooddeerrnnoo ee

aattuuaall.. EElleeggeeuu oo vveerrmmeellhhoo ccoommoo ccoorr ddeetteerrmmii--

nnaannttee ee eessccoollhheeuu mmaatteerriiaaiiss qquuee pprrooppoorrcciioonnaamm

pprraattiicciiddaaddee nnoo ddiiaa aa ddiiaa..

GGrraannddeess eessppeellhhooss ee vviiddrrooss ppiinnttaaddooss,, ddaa

Design Vidros,, ccoomm bbaannccaaddaass ddeeffiinneemm

áárreeaass ddee ttrraabbaallhhoo..

BBaallccããoo cceennttrraall ddee aatteennddiimmeennttoo eemm llaammiinnaa

ddee ccaarrvvaallhhoo ccoomm vviittrriinnee,, ddaa Parazzo..

AA iilluummiinnaaççããoo ddiirreecciioonnaaddaa ee lluussttrreess eemm

vviiddrroo ee ssiilliiccoonnee ddããoo oo ddeettaallhhee ddiiffeerreenncciiaaddoo..

PPiissoo eemm ppoorrcceellaannaattoo ddaa A Fonseca,, aass

ppaarreeddeess ffoorraamm ppiinnttaaddaass ccoomm ttiinnttaa ddaa

Ogunjá. AAss ffeerrrraaggeennss ee ssuuppoorrtteess eemm aaççoo

iinnooxx ssããoo ddaa Bahia Metal.

24 revistacurtocircuito julho’2007

revistacurtocircuito julho’2007 25

26 revistacurtocircuito julho’2007

circuitoprojetocomercial

CCllaaúúddiiaa BBíígglliiaa

OO PPrroojjeettoo ddaa VViillllaa BBoorrrrii ffooii eennccoommeennddaaddoo aa AArrqquuiitteettaa ppaarraa aalléémm ddee mmooddeerrnniizzaarr oo

pprrééddiioo,, ttoorrnnáá--lloo uumm cceennttrroo ccoommeerrcciiaall qquuee aabbrriiggaassssee aass ddiivveerrssaass eemmpprreessaass ddooss

pprroopprriieettáárriiooss,, ttuurriissmmoo ee eevveennttooss,, eexxppoorrttaaççããoo ee iimmppoorrttaaççããoo,, ccoonnssuullttóórriiooss ee aa nnoovvaa

LLiibbééllhhuullaa qquuee ssuurrggiiaa ccoommoo mmuullttiimmaarrccaass ffeemmiinniinnaass.. AA LLiibbééllhhuullaa ffooii ppeennssaaddaa ccoommoo

uumm eessppaaççoo ddeessccoonnttrraaííddoo,, cchhaarrmmoossoo ee eelleeggaannttee..

UUssaammooss mmaatteerriiaaiiss nnaattuurraaiiss ee eeccoollooggiiccaammeennttee ccoorrrreettooss ccoommoo oo ppiissoo eemm

llaammiinnaaddoo aammaaddeeiirraaddoo ccoommbbiinnaaddoo ccoomm MMáárrmmoorree BBeeggee BBaahhiiaa ddaa Artimex,, ppaappeell

ddee ppaarreeddee eemm ffiibbrraa ddaa Iara Kalil..

AA iilluummiinnaaççããoo,, ffoorrnneecciiddaa ppeellaa LLuuzzeellllii éé ppoonnttuuaall ee eemmbbuuttiiddaa eemm rraassggooss nnoo ffoorrrroo ddee

ggeessssoo.. AAss ppeerrssiiaannaass ddee mmaaddeeiirraa,, ddaa VVeennttaannaa,, ffuunncciioonnaamm ccoommoo eelleemmeennttoo ddee

vveeddaaççããoo ddooss eessccrriittóórriiooss nnaa ffaacchhaaddaa.. OO ppaaiissaaggiissmmoo,, iimmppoorrttaannttee eelleemmeennttoo ddee

ccoommppoossiiççããoo ddaa ffaacchhaaddaa,, eemmoolldduurraa oo pprrééddiioo ccoomm bbeelleezzaa ee ddeelliiccaaddeezzaa..

SSEERRVVIIÇÇOO::

LLoojjaa LLiibbééllhhuullaa –– FFiittnneessss ee BBeeaacchh WWeeaarr

RRuuaa TTeerrrriittóórriioo ddoo AAmmaappáá,, nnºº 339944,, PPiittuubbaa -- SSaallvvaaddoorr -- BBaahhiiaa -- BBrraassiill -- TTeell..:: ((7711)) 33220055--88777755

revistacurtocircuito julho’2007 27

FFeecchhaadduurraa eelleettrrôônniiccaa ccoomm aattéé 5544 ssee

nnhhaass ddee aacceessssoo ppaarraa áárreeaass ccoommeerrcciiaaiiss

ee rreessiiddeenncciiaaiiss.. FFáácciill ddee iinnssttaallaarr nnããoo

sseennddoo nneeccééssssaarriioo ffiiooss oouu ccaabboo..

DDiissppoonníívveeiiss eemm llaattããoo oouu ccrroommoo,, nnaa

Bahia Metal,, AAllaamm.. ddaass

EEssppaattóóddiiaass,, 11004488,, CCaamm.. ddaass ÁÁrrvvoorreess,,

SSaallvvaaddoorr,, tteell.. ((7711)) 33335588--11882200..

GGaavveettaa ddee ccaannttoo ppaarraa aarrmmáárriioo

ccoomm ssiisstteemmaa ddee aapprroovveeiittaammeennttoo ttoottaall

ddoo eessppaaççoo,, ccoomm ssiisstteemmaa ddee aammoorrttee--

cciimmeennttoo.. FFuunnççããoo ddee aabbeerrttuurraa ee

ffeecchhaammeennttoo ccoomm eerrggoonnoommiiaa ee ccoonn--

ffoorrttoo,, pprroodduuttoo eexxcclluussiivvoo Evviva,, AAvv..

PPaauulloo VVII,, 11339999,, PPiittuubbaa,, SSaallvvaaddoorr,, tteell..

((7711)) 33445522--55553333..

AArrmmáárriioo eemm TTeeccaa ee BBaammbbúú ccoomm ttrrêêss

pprraatteelleeiirraass iinntteerrnnaass,, nnaa Baú Baú,,

AAllaamm.. ddaass EEssppaattóóddiiaass,, 11004488,, CCaamm..

ddaass ÁÁrrvvoorreess,, SSaallvvaaddoorr,, tteell.. ((7711))

33334411--55111177..

OO ffuuttttoonn éé uummaa ssoolluuççããoo pprrááttiiccaa ee mmooddeerrnnaa ssuuggeerriiddaa

ppeellooss aarrqquuiitteettooss CCrriissttiiaannee PPeeppee ee EEddííllssoonn CCaammppeelloo ppaarraa

oo aappaarrttaammeennttoo ddeeccoorraaddoo SSaauuííppee GGoollff TTeerrrraacceess.. EEmm

mmaaddeeiirraa tteeccaa ccoomm ddeettaallhhee rriippaaddoo,, ttoorrnnoouu--ssee uummaa

tteennddêênncciiaa ppaarraa ddiivviiddiirr aammbbiieenntteess ee pprrooppoorrcciioonnaarr ccoonnffoorr--

ttoo aaoo cclliieennttee qquuee nnããoo tteemm mmuuiittoo eessppaaççoo,, ccoonnffeecccciioonnaa--

ddoo ppeellaa Parazzo,, AAvv.. MMaannooeell DDiiaass ddaa SSiillvvaa,, 992200,, PPllaazzaa

MMaarr,, PPiittuubbaa,, SSaallvvaaddoorr,, tteell:: ((7711)) 33224400--33990011..FF

OOTTOO

:: JJ.. CCUU

NNHH

AA

LLiinnhhaa GGlloossss.. EElleeggâânncciiaa ee ssooffiissttiiccaaççããoo

nnoo ccoonncceeiittoo ee nnaa ccoonncceeppççããoo.. OO

ddeesseennhhoo ddee uummaa ccoolleeççããoo ddee

aacceessssóórriiooss ddee bbaa nnhheeiirroo,, ccoomm ddeettaallhheess

ccrroommaaddooss,, ffeeiittaa eemm rreessiinnaa ccoomm lliinnhhaass

rreettaass ee ssiimmpplleess,, ccoomm bbrriillhhoo ddiissccrreettoo

ttrraazzeennddoo lleevveezzaa ee ssooffiissttiiccaaççããoo aaoo

aammbbiieennttee,, sseemm ppeerrddeerr oo aassppeeccttoo ffuunn--

cciioonnaall,, nnaa Valvvé,, AAllaamm.. ddaass

EEssppaattóóddiiaass,, 113377,, CCaamm.. ddaass ÁÁrrvvoorreess,,

SSaallvvaaddoorr,, tteell.. ((7711)) 33335555--00555555..

circuitonovidades

28 revistacurtocircuito julho’2007

PPeennddeennttee eemm AAccrríílliiccoo VVeerrmmeellhhoo,, aaccaabbaammeenn--

ttoo ccrroommaaddoo,, ddiiââmmeettrroo ddee 6600ccmm,, nnaass ccoorreess

pprreettoo,, ccrriissttaall,, ffuummêê,, ccaarraammeelloo ee vveerrmmeellhhoo,,

RR$$ 11..443300,,0000,, nnaa Ventana,, RRuuaa ddaa

PPaacciiêênncciiaa,, 226699,, RRiioo VVeerrmmeellhhoo,, SSaallvvaaddoorr,,

tteell.. ((7711)) 33333355--00112200..

TTeecciiddooss eemm ddiivveerrssaass ccoorreess,, tteexxttuurraass ee eessttaammppaass,, aalléémm ddee ccoonn--

ffeeccççõõeess ddee ccoollcchhaass,, aallmmooffaaddaass,, ffuuttttoonnss,, ccaappaass ee ccoorrttiinnaass ppaarraa ppeerr--

ssoonnaalliizzaarr sseeuu aammbbiieennttee,, nnaa IIara Kalil, AAvv.. PPaauulloo VVII,, 664422,, PPiittuubbaa,,

SSaallvvaaddoorr,, tteell.. ((7711)) 33334455--00880000..

PPrroommooççããoo.. PPoorrcceellaannaattoo

SSuuppeerr BBiiaannccoo 8800xx8800,, ppoollii--

ddoo ttiippoo AA,, RR$$ 112288,,0000,, nnaa

Fonseca Shop,, AAllaamm..

ddaass EEssppaattóóddiiaass,, CCaamm..

ddaass ÁÁrrvvoorreess,, SSaallvvaaddoorr,,

tteell.. ((7711)) 33227722--22447755..

CCuubbaa PPoolliiee rreeddoonnddaa 3399 xx 1100,, lliillááss

ttrraannssllúúcciiddoo,, PPoolliiccllaassss,, nnaa Ogunjá,,

AAllaamm.. ddaass EEssppaattóóddiiaass,, CCaamm.. ddaass

ÁÁrrvvoorreess,, SSaallvvaaddoorr,, tteell.. ((7711)) 33227711--88884400..

TTaappeettee AArrttuusshh lliissttrraaddoo,, ffeeiittoo aa mmããoo ccoomm

110000%% eemm llãã ddaa NNoovvaa ZZeellâânnddiiaa,, ssoobb

eennccoommeennddaa,, pprreeççoo ssoobb ccoonnssuullttaa,, nnaa

Bellouchi,, AAvv.. AACCMM,, PPiittuubbaa,,

SSaallvvaaddoorr,, tteell.. ((7711)) 33335544--44669966..

revistacurtocircuito julho’2007 29

BBaannccaaddaa ee rreevveessttiimmeennttoo ddaa ppaarreeddee eemm MMáárrmmoorree BBrraannccoo EEssppeecciiaall,,

eexxeeccuuttaaddaa ssoobbrree mmeeddiiddaa ccoomm ddeessiiggnn ccrriiaaddoo ppeelloo aarrqquuiitteettoo ddoo pprroojjeettoo.. AA

lliibbeerrddaaddee ddee ccrriiaaççããoo iimmpprriimmee ppeerrssoonnaalliiddaaddee ee aa eexxeeccuuççããoo ddee qquuaalliiddaaddee

ggaarraannttee oo rreessuullttaaddoo ffiinnaall ddoo pprroojjeettoo,, nnaa Artimex,, AAllaamm.. ddaass EEssppaattóóddiiaass,,

449911,, CCaamm.. ddaass ÁÁrrvvoorreess,, tteell.. ((7711)) 33334411--22005555..

SSpplliitt ccoommppaaccttoo WWiinnddooww TTrriinnddyy iiddeeaall

ppaarraa ccoonnddoommíínniiooss oonnddee iinneexxiissttaamm pprréé--

iinnssttaallaaççããoo ppaarraa SSpplliittss,, iinnssttaallaaççããoo pprrááttii--

ccaa ee eeccoonnôômmiiccaa,, nnaa Electroair,, AAllaamm..

ddaass EEssppaattóóddiiaass,, 11004488,, CCaamm.. ddaass

ÁÁrrvvoorreess,, SSaallvvaaddoorr,, tteell.. ((7711)) 33335511--44997799..

SSooffáá MMIISSTT,, ddee 33 lluuggaarreess,, ccoomm

lliinnhhaass rreettaass,, eessttrruuttuurraa eemm mmaaddeeiirraa,,

ppeerrcciinnttaass ddee bboorrrraacchhaa,, bbaassee eemm

mmaaddeeiirraa llaaqquueeaaddaa,, rreevveessttiiddoo ccoomm

tteecciiddoo eemm lliinnhhoo rrúússttiiccoo,, nnaa Atual,,

AAllaamm.. ddaass EEssppaattóóddiiaass,, CCaamm.. ddaass

ÁÁrrvvoorreess,, tteell.. ((7711)) 33227711--11555588..

SSiisstteemmaa ppaarraa bbooxx eemm aaççoo iinnooxx,, nnaa

Design Vidros,, AAllaamm.. ddaass EEssppaattóóddiiaass,,

11004488,, CCaamm.. ddaass ÁÁrrvvoorreess,, SSaallvvaaddoorr,,

tteell.. ((7711)) 33335533--88334499..

30 revistacurtocircuito julho’2007

circuitonovidades

AAbbaajjoouurr eemm aaccrríílliiccoo ttrraannssppaarreennttee

,, iiddeeaall ppaarraa uumm llooccaall aaccoonncchheeggaannttee,,

ccoommoo aa llaatteerraall ddee uummaa ccaammaa oouu uumm

ccaannttiinnhhoo aaoo llaaddoo ddoo ssooffáá,, nnaa

Luzelle,, AAllaamm.. ddaass EEssppaattóóddiiaass,,

110000,, CCaamm.. ddaass EEssppaattóóddiiaass,,

SSaallvvaaddoorr,, tteell.. ((7711)) 33335533--99777733..

BBrryyaann DDaaiilleeyy,, ÁÁuuddiioo RReevvoolluuttiioonn,, ssoobbrree aa

PPaarraaddiiggmm MMoonniittoorr 99 SSeerriieess.. IImmpprreessssiioonnaannttee,,

IImmppaaccttaannttee,, ffaannttáássttiiccoo!! AAmmoorr aabbssoolluuttoo àà

pprriimmeeiirraa NNoottaa,, nnaa Tritech,, RRuuaa EEddiittee MMeennddeess

ddee GGaammaa ee AAbbrreeuu,, 225533,, EEmmppóórriioo IIttaaiiggaarraa,, 11ºº

aannddaarr,, lloojjaa 0077,, IIttaaiiggaarraa,, tteell.. ((7711)) 33335544--00334477..

CCaaddeeiirraa rreevveessttiiddaa eemm oossssoo ee mmaaddrrii

ppéérroollaa,, iimmppoorrttaaddaa nnaa Toque da Casa,,

AAllmm.. ddaass EEssppaattóóddiiaass,, 222200,, CCaamm.. ddaass

ÁÁrrvvoorreess,, SSaallvvaaddoorr,, tteell.. ((7711)) 33227711--33443300..

CCaaddeeiirraa ccoomm bbrraaççoo GGiiaarrddiinnoo ccoomm ffiibbrraa ee eessttrruuttuurraa nnaa

ccoorr ffeeiinndd,, nnaa Tidelli,, AAllaamm.. ddaass EEssppaattóóddiiaass,, 552277,, CCaamm..

ddaass ÁÁrrvvoorreess,, SSaallvvaaddoorr,, tteell.. ((7711)) 33334411--66662266..

revistacurtocircuito julho’2007 31

circuitoaconteceu

SSããoo JJooããoo ddoo CCuurrttooEEmm cclliimmaa ddee ffeessttaa ee ssooffiissttiiccaaççããoo,, ffooii rreeaalliizzaaddoo nnoo ddiiaa 1199 ddee

jjuunnhhoo,, oo 11ºº FFoorrrróó CCuurrttoo CCiirrccuuiittoo..OO eevveennttoo aaccoonntteecceeuu nnaa HHííppiiccaa

VVaanngguuaarrddaa,, eemm PPaattaammaarreess ee ccoonnttoouu ccoomm aa aapprreesseennttaaççããoo ddaa BBaannddaa

CCaannggaannhhaa ddee JJeegguuee.. AA ffaammíílliiaa CCuurrttoo CCiirrccuuiittoo jjuunnttaammeennttee ccoomm

ccoonnvviiddaaddooss pprraa lláá ddee eessppeecciiaaiiss ddaannççaarraamm aarrrraassttaa--ppéé,, rreeggaaddoo aa

mmuuiittoo lliiccoorr,, bbeeiijjuu ee ccoommiiddaass ttííppiiccaass.. AA ddeeccoorraaççããoo ffooii aassssiinnaaddaa ppoorr

SSoonnjjaa ee NNúúbbiiaa.. NNaa ooccaassiiããoo,, oo nnoovvoo pprrooggrraammaa ddee bbeenneeffíícciiooss ddoo CCuurrttoo

CCiirrccuuiittoo ffooii aapprreesseennttaaddoo..

AA DDeessiiggnneerr ddee IInntteerriioorreess NNáággiillaa AAnnddrraaddee,, ccoomm uumm

ttrraabbaallhhoo eennvvoollvveennttee ee uummaa ffaammíílliiaa uunniiddaa ee nnuummeerroossaa,, aassssuummee

sseeuuss ddiivveerrssooss ppaappééiiss sseemmpprree ccoomm mmuuiittoo ccaarriissmmaa,, cchhaarrmmee ee

eelleeggâânncciiaa..

circuitoestilo

34 revistacurtocircuito julho’2007

MMuullhheerr ee PPrrooffiissssiioonnaall

ORIXÁSMMiinnhhaa pprrootteeççããoo..

ANÉISBBrriillhhoo,, ppaaiixxããoo..

ÓCULOSTTeemm qquuee ccaaiirr bbeemm..

CELULARNNããoo vviivvoo sseemm eellee..

RELÓGIOSCCoommpprroommiissssooss ee hhoorráárriioosssseemmpprree ccoomm eelleeggâânncciiaa..

LIVROSMMoommeennttoo ddee qquueebbrraarr ppaarraaddiiggmmaass..

BOLSAGGrraannddee,, ffuunncciioonnaall,, eelleeggaannttee..

ESTILOMMeessaa SSaaaarriinneenn..

SANTOSMMiinnhhaa ffaammíílliiaa,, mmiinnhhaahhiissttóórriiaa,, mmiinnhhaa fféé..

VIAGEMMMuuddaannççaa ddee aarreess.. DDeessttiinnoosseemmpprree ddeesseejjaaddoo:: PPaarriiss..

TÊNISCCoonnffoorrttoo ee

pprraattiicciiddaaddee..

REFÚGIOCCaassaa ddee IIttaacciimmiirriimm..

FUTUROMMeeuuss nneettooss..

PRESENTEMMeeuu mmaarriiddoo..

CONTINUIDADEMMiinnhhaass ffiillhhaass..

xxiimmooss ddaa eetteerrnnaa ppeerrffeeiiççããoo.. OO ppiioonneeiirroo SSppaa

UUrrbbaannoo MMaanniihhii ffooii ccrriiaaddoo hháá uumm aannoo,, nnaa

ccaappiittaall bbaaiiaannaa,, ccoomm oo pprrooppóóssiittoo ddee aauuxxiilliiaarr

aass ppeessssooaass nneessssaa bbuussccaa,, ddee ffoorrmmaa

ssaauuddáávveell ee eeqquuiilliibbrraaddaa..

OO SSppaa,, eessttrraatteeggiiccaammeennttee llooccaalliizzaaddoo

nnoo CCaammiinnhhoo ddaass ÁÁrrvvoorreess,, éé ddiirriiggiiddoo ppeelloo

eessppeecciiaalliissttaa eemm mmeeddiicciinnaa eessttééttiiccaa,, MMaannooeell

LLaaddeeiiaa,, ooffeerreeccee aaooss sseeuuss cclliieenntteess ccoommppllee--

ttooss ppaaccootteess ccoomm sseerrvviiççooss ddee MMeeddiicciinnaa

EEssttééttiiccaa,, EEssttééttiiccaa FFaacciiaall ee CCoorrppoorraall,,

RReellaaxxaammeennttoo ((mmaassssaaggeennss ee bbaannhhooss)),,

OOddoonnttoollooggiiaa EEssttééttiiccaa,, NNuuttrriiççããoo ee CCiirruurrggiiaa

PPlláássttiiccaa.. OOss cclliieenntteess ddoo cceennttrroo ttêêmm oo ddiiffee--

rreenncciiaall ddee uumm aatteennddiimmeennttoo ppeerrssoonnaalliizzaaddoo

ee pprrááttiiccoo:: ppooddeemm rreellaaxxaarr sseemm ssaaiirr ddaa

cciiddaaddee,, eevviittaannddoo ssee aauusseennttaarr ddooss ccoomm--

pprroommiissssooss ddiiáárriiooss ee uurrggeenntteess.. OOss uussuuáárriiooss

ppooddeemm ppaassssaarr oo ddiiaa iinntteeiirroo ssoobb ooss ccuuiiddaa--

ddooss ddaa eeqquuiippee ffoorrmmaaddaa ppoorr pprrooffiissssiioonnaaiiss

eessppeecciiaalliizzaaddooss..

OO SSppaa ccoonnttaa ccoomm aappaarreellhhaaggeemm ddee úúllttii--

mmaa ggeerraaççããoo nnaa áárreeaa mmeeddiicciinnaall ee eessttééttiiccaa,,

aalléémm ddee uumm llooccaall rreesseerrvvaaddoo ppaarraa oo rreellaa--

xxaammeennttoo,, oonnddee ssããoo ddeesseennvvoollvviiddoo pprrooggrraa--

mmaass eexxcclluussiivvooss ppaarraa nnooiivvooss ee nnooiivvaass ee

ppaarraa ggeessttaanntteess.. UUmm nnoovvííssssiimmoo ssaallããoo ddee

bbeelleezzaa ccoommpplleemmeennttaarráá ooss rreeccuurrssooss ddoo

eessppaaççoo ddeeccoorraaddoo ccoomm rreeqquuiinnttee ee ssooffiissttii--

ccaaççããoo mmeessccllaaddaa àà ssiimmpplliicciiddaaddee ddooss aammbbii--

eenntteess bbuuccóólliiccooss.. TTrraattaammeennttooss rreevvoolluu--

cciioonnáárriiooss,, uuttiilliizzaaddooss nnaass mmaaiiss ccoonncceeii--

ttuuaaddaass ccllíínniiccaass ddoo mmuunnddoo ttaammbbéémm eessttããoo

ddiissppoonníívveeiiss nnoo MMaanniihhii,, aa eexxeemmpplloo ddoo::

Restylane Vital -- uummaa hhiiddrraattaaççããoo iinnjjeettáávveell

SSEERRVVIIÇÇOO::

CCllíínniiccaa ee SSppaa UUrrbbaannoo MMaanniihhii

AAllaammeeddaa ddaass EEssppaattóóddiiaass,, 553399,, CCaammiinnhhoo ddaass

ÁÁrrvvoorreess,, SSaallvvaaddoorr.. TTeelleeffoonnee:: ((7711)) 33334411..55999911

SSaallvvaaddoorr--BBaahhiiaa--BBrraassiill -- wwwwww..mmaanniihhii..ccoomm..bbrr

MMaanniihhii:: oo 11ºº SSPPAAuurrbbaannoo ddee SSaallvvaaddoorrVVEERRÔÔNNIICCAA MMAACCÊÊDDOO

AAMMeeddiicciinnaa EEssttééttiiccaa rreessuullttaa ddaa

ffuussããoo eennttrree aa ttééccnniiccaa cciieennttííffiiccaa ee aa

iinnssppiirraaççããoo aarrttííssttiiccaa ddee uumm ssiinngguullaarr

rreessttaauurraaddoorr ddee vvaalliioossaass ppeeççaass hhuummaannaass,,

qquuee ppoossssuueemm ccoorrppoo ee uummaa aallmmaa,, ee,, ppoorr

iissssoo,, vviivveemm àà pprrooccuurraa ddaa bbeelleezzaa ffííssiiccaa ee ddaa

eelleevvaaddaa aauuttoo--eessttiimmaa.. NNããoo iimmppoorrttaa ssee ssããoo

hhoommeennss oouu mmuullhheerreess,, jjoovveennss oouu mmaadduurrooss..

TTooddooss qquueerreemm oo mmeessmmoo:: ffiiccaarr oo mmaaiiss pprróó--

ccaappaazz ddee rreedduuzziirr rruuggaass ffiinnaass nnaa ffaaccee,,

mmeellhhoorraannddoo oo aassppeeccttoo ggeerraall ddaa ppeellee;; oo

Peeling de Diamante -- uummaa eessffoolliiaaççããoo

ccuuttâânneeaa qquuee pprroommoovvee aa vvaarrrreedduurraa ddaa ppeellee

ccoomm uummaa ppoonntteeiirraa ddiiaammaannttaaddaa;; depi-

lação definitiva à laser;; Carboxitera-

pia -- nnoo ccoommbbaattee ààss iinnddeesseejjáávveeiiss cceelluulliitteess;;

ttrraattaammeennttooss ppaarraa eessttrriiaa ((iinnttrraaddeerrmmootteerraappiiaa

++ ppeeeelliinnggss)),, BOTOX® ee Tratamento

corporal vviissaannddoo aa rreedduuççããoo ddee mmeeddiiddaass

ee oo ccoommbbaattee àà ggoorrdduurraa llooccaalliizzaaddaa ddeennttrree

oouuttrrooss.. OO mmeellhhoorr ddee ttuuddoo éé qquuee ooss ttrraattaa--

mmeennttooss ttêêmm pprreeççooss aacceessssíívveeiiss,, aappeessaarr ddaa

mmaaggnniittuuddee ddoo eemmpprreeeennddiimmeennttoo..

CCeerrccaa ddee 4400%% ddooss cclliieenntteess ddoo MMaanniihhii

ssããoo eexxeeccuuttiivvooss,, pprrooffiissssiioonnaaiiss lliibbeerraaiiss,,

eemmpprreessáárriiooss,, jjuurriissttaass ee uunniivveerrssiittáárriiooss,, aa

ppaarrttiirr ddee 2255 aannooss ddee iiddaaddee.. ""SSããoo hhoommeennss

pprreeooccuuppaaddooss ccoomm aa aappaarrêênncciiaa ee aa

mmaassccuull iinniiddaaddee,, qquuee eennccoonnttrraamm nnaass

nnaammoorraaddaass ee eessppoossaass aappooiioo ee iinncceennttiivvoo

iinnccoonnddiicciioonnaaiiss.. TTooddooss ffiiccaamm ccoommpplleettaa--

mmeennttee ssaattiissffeeiittooss ccoomm ooss rreessuullttaaddooss,,

rreettoorrnnaannddoo ccoonnssttaanntteemmeennttee,, ddeerrrruubbaannddoo

oo ""ttaabbuu ssoocciiaall"" qquuee rreellaacciioonnaa ssppaass ee ccllíínnii--

ccaass eessttééttiiccaass aappeennaass ààss mmuullhheerreess””,, eexxppllii--

ccaa oo cciirruurrggiiããoo--eessttééttiiccoo,, MMaannooeell LLaaddeeiiaa,,

ccoooorrddeennaaddoorr ddaa sseelleettaa eeqquuiippee ddoo MMaanniihhii,,

ccoommppoossttaa ppoorr pprrooffiissssiioonnaaiiss rreennoommaaddooss nnoo

mmeerrccaaddoo nnaacciioonnaall,, aa eexxeemmpplloo ddoo cciirruurrggiiããoo

pplláássttiiccoo,, CCééssaarr KKeellllyy..

circuitobemestar

36 revistacurtocircuito julho’2007

FFOOTTOOSS:: DDIIVVUULLGGAAÇÇÃÃOO

OOPPrraaiiaa ddoo FFoorrttee EEccooRReessoorrtt && TThhaallaassssoo SSppaa rreecceebbeeuu oo pprrêêmmiioo

ddoo GGuuiiaa ddee HHoottééiiss LLuuxxuuoossooss CCoonnddee NNaasstt JJoohhaannsseennss ccoommoo oo

mmeellhhoorr SSppaa HHootteell ddaass AAmméérriiccaass ddoo SSuull ee CCeennttrraall.. OO hhootteell rreess--

ggaattoouu oo vveerrddaaddeeiirroo ccoonncceeiittoo ddee SSppaa ((ssaaúúddee ppeellaa áágguuaa)),, ffaazzeennddoo ccoomm

qquuee oo ffooccoo sseejjaa qquuaalliiddaaddee ddee vviiddaa ee nnããoo eemmaaggrreecciimmeennttoo.. DDeeppooiiss ddee

rreellaaxxaarreemm,, ooss hhóóssppeeddeess ppooddeemm ddeessffrruuttaarr ddee ttooddaass aass mmaarraavviillhhaass ddaa

ccuulliinnáárriiaa qquuee mmeessccllaa ccoozziinnhhaa iinntteerrnnaacciioonnaall ee eessppeecciiaalliiddaaddeess bbaaiiaannaass..

LLooccaalliizzaaddoo pprróóxxiimmoo aa uummaa cchhaarrmmoossaa vviillaa ddee ppeessccaaddoorreess ddee rreesseerrvvaass

eeccoollóóggiiccaass,, ccoommoo rriiooss,, ccoorrrreeddeeiirraass,, llaaggooaass ee rreellííqquuiiaass ddoo BBrraassiill ccoolloonniiaall,,

ddooss 330000 mmiill mmeettrrooss ddee áárreeaa,, oo hhootteell ooccuuppaa aappeennaass 2200%%,, pprreesseerrvvaannddoo oo

vveerrddee ddaa vveeggeettaaççããoo ttííppiiccaa qquuee ffaazz ddaa PPrraaiiaa ddoo FFoorrttee uumm ssaannttuuáárriioo

eeccoollóóggiiccoo ee uumm ddooss pprriinncciippaaiiss ddiiffuussoorreess ddoo eeccoottuurriissmmoo nnoo BBrraassiill..

EEmm ssuuaa eessttrruuttuurraa,, oo TThhaallaassssoo SSppaa,, qquuee tteevvee iinnvveessttiimmeennttoo ddee RR$$ 66 mmii--

llhhõõeess,, ooffeerreeccee eemm ttoottaall hhaarrmmoonniiaa ccoomm aa nnaattuurreezzaa,, ffiittnneessss cceenntteerr,, ssaallããoo ddee

bbeelleezzaa,, ssaallaass ppaarraa mmaassssaaggeemm,, dduucchhaass eessccoocceessaass,, ppiisscciinnaa aaqquueecciiddaa ccoomm

jjaattooss,, cciirrccuuiittoo ddee áágguuaa qquueennttee ee ffrriiaa,, ssaallaass ppaarraa eessttééttiiccaa ffaacciiaall ee ccoorrppoorraall,,

áárreeaa ddee rreellaaxxaammeennttoo,, ttaannqquuee ddee áágguuaa ggeellaaddaa,, bbaannhheeiirraa jjaaccuuzzzzii ee ssaauunnaass..

OO ggrraannddee ddeessttaaqquuee ddoo eessppaaççoo éé aa áárreeaa ddee ttaallaassssootteerraappiiaa,, uumm ddooss

ttrraattaammeennttooss aannttii--ssttrreessss mmaaiiss aannttiiggooss,, nnaattuurraaiiss ee eeffiiccaazzeess ddoo mmuunnddoo,, ccuujjaa

bbaassee éé aa uuttiilliizzaaççããoo ddaa áágguuaa ddoo mmaarr,, bboommbbeeaaddaa ppaarraa uumm rreesseerrvvaattóórriioo,, oonnddee

éé eesstteerriilliizzaaddaa ee aaqquueecciiddaa aa 3377ººCC ee ddiissttrriibbuuííddaa ppaarraa bbaannhheeiirraass ee oouuttrrooss

eeqquuiippaammeennttooss.. EEsstteess ttrraattaammeennttooss ssããoo aassssoocciiaaddooss aa oouuttrraass ttééccnniiccaass ccoommoo

mmaassssaaggeemm ee aarroommaatteerraappiiaa,, oo qquuee ppeerrmmiittee oo rreeeeqquuiillííbbrriioo eennttrree ccoorrppoo,,

mmeennttee ee eessppíírriittoo.. EEnnttrree ooss sseerrvviiççooss ooffeerreecciiddooss eessttããoo bbaannhhooss rreellaaxxaanntteess,,

bbaannhhooss aarroommááttiiccooss,, bbaannhhooss ddee aallggaass,, jjeett sshhoowweerr,, dduucchhaa vviicchhyy ee

TThhaallaappaacckk..

OOss ttrraattaammeennttooss ccoorrppoorraaiiss iinncclluueemm hhiiddrraattaaççããoo ccoorrppoorraall,, pprreeppaarraaççããoo

ppaarraa oo vveerrããoo,, hhiiddrraattaaççããoo ppóóss--ssooll,, ttrraattaammeennttoo ddeessiinnttooxxiiccaannttee,, rreemmooddee--

llaaççããoo ccoorrppoorraall,, lliippoorreedduuttoorr,, ppeerrnnaass ccaannssaaddaass,, ee eeqquuiippaammeennttooss ppaarraa

eessttééttiiccaa ccoorrppoorraall ccoommoo pprreessssootteerraappiiaa,, uullttrraa--ssoomm,, eessttiimmuullaaççããoo eelleettrrôônniiccaa

ee tthheerrmmootteerraappiiaa.. OOss ffaacciiaaiiss ooffeerreecceemm lliimmppeezzaa ddee ppeellee,, rreevviittaalliizzaaççããoo

ffaacciiaall,, ttrraattaammeennttoo aannttii--ooxxiiddaannttee ccoomm vviittaammiinnaa CC ppuurraa,, ttrraattaammeennttoo eessppeeccíí--

ffiiccoo ppaarraa ppeellee mmaassccuulliinnaa ee ccoonnttoorrnnoo ddooss oollhhooss..

TThhaallaassssoo SSppaa ddoo PPrraaiiaa ddooFFoorrttee EEccooRReessoorrtt rreecceebbee

pprrêêmmiioo iinntteerrnnaacciioonnaall

38 revistacurtocircuito julho’2007

circuitocharmeFFOOTTOOSS:: DDIIVVUULLGGAAÇÇÃÃOO

revistacurtocircuito julho’2007 39

JJáá oo ffiittnneessss cceenntteerr,, llooccaalliizzaaddoo eemm mmeeiioo àà nnaattuurreezzaa,, eemm eessppaaççoo

aabbeerrttoo ee aarreejjaaddoo,, ddiissppõõee ddee aavvaalliiaaççããoo ffííssiiccaa,, ppeerrssoonnaall ttrraaiinnnniinngg,, ppiillaatteess,,

aaeerróóbbiiccaa,, ssppiinnnniinngg ee ffiitt fflleexx,, sseemmpprree ccoomm eeqquuiippaammeennttooss ddee úúllttiimmaa ggee--

rraaççããoo.. OO SSppaa aaiinnddaa ooffeerreeccee mmaassssaaggeennss ddee rreellaaxxaammeennttoo,, sshhiiaattssuu,,

ddrreennaaggeemm lliinnffááttiiccaa,, rreefflleexxoollooggiiaa,, rreeiikkii,, aarroommoo hhoollííssttiiccaa,, ffaannggoo ee mmaass--

ssaaggeemm ddaass ppeeddrraass..

SSEERRVVIIÇÇOO::

RReesseerrvvaass:: PPrraaiiaa ddoo FFoorrttee EEccooRReessoorrtt && TThhaallaassssoo SSppaa -- TTeell:: ((7711)) 33667766--44000000

FFaaxx:: ((7711)) 33667766--11111122 wwwwww..eeccoorreessoorrtt..ccoomm..bbrr-- rreesseerrvvaass@@eeccoorreessoorrtt..ccoomm..bbrr

40 revistacurtocircuito julho’2007

SSaallvvaaddoorr aaccaabbaa ddee ggaannhhaarr uumm

nnoovvoo rreessttaauurraannttee,, aaooss ppééss ddaa

ddeesslluummbbrraannttee BBaaííaa ddee TTooddooss ooss

SSaannttooss.. TTrraattaa--ssee ddoo GGeennggiibbrree MMaarriinnaa,, iinnttee--

ggrraannttee ddoo ccoommpplleexxoo ddee bbaarreess ee rreessttaauu--

rraanntteess MMaarriinnaa GGoouurrmmeett,, nnaa BBaahhiiaa MMaarriinnaa,,

AAvveenniiddaa CCoonnttoorrnnoo.. PPaarraa aassssiinnaarr oo ccaarrddááppiioo

ffooii rreeqquuiissiittaaddaa uummaa ddaass rreevveellaaççõõeess ddaa ggaass--

ttrroonnoommiiaa nnaacciioonnaall,, aa cchheeff TTaattiiaannaa SSzzeelleess,,

eexx--bbooaa BBiissttrrôô,, ddaa ccaappiittaall ppaauulliissttaa,, rree--

ccoonnhheecciiddaa ppeellaa ssuuaa oorriiggiinnaalliiddaaddee ee ppeellaa

hhaabbiilliiddaaddee eemm mmiissttuurraarr ccuullttuurraass ddee ddiivveerrssooss

ppaaíísseess aattrraavvééss ddaa ggaassttrroonnoommiiaa..

SSzzee lleess aaccee ii ttoouu oo ccoonnvv ii ttee ddooss

eemmpprreessáárriiooss AAnnddrreeaa SSaannddoovvaall ee WWaaggnneerr

PPeerriinn ppaarraa sseerr ccoonnssuullttoorraa ffiixxaa ddoo nnoovvoo

rreessttaauurraannttee.. NNoo mmeennuu ccoonntteemmppoorrâânneeoo hháá

mmuuiittaa iinnfflluuêênncciiaa ddaa ccuulliinnáárriiaa aassiiááttiiccaa,, aalléémm

ddee ffrruuttaass bbrraassiilleeiirraass,, ppeessccaaddooss ee ffrruuttooss ddoo

mmaarr.. ""AA iinnfflluuêênncciiaa oorriieennttaall sseerráá mmaaiioorr qquuee

nnoo bbooaa BBiissttrrôô"",, eennffaattiizzaa TTaattiiaannaa,, nnuummaa

ccoommppaarraaççããoo ccoomm aa úúllttiimmaa ccoozziinnhhaa qquuee

MMaarriinnaa ggoouurrmmeett ggaannhhaa nnoovvoo rreessttaauurraanntteeddiirriiggiiuu eemm SSããoo PPaauulloo.. AA cchheeff vviirráá ttooddooss ooss

mmeesseess àà SSaallvvaaddoorr ssuuppeerrvviissiioonnaarr oo pprreeppaarroo

ddee ssuuaass ccrriiaaççõõeess..

AA aammbbiieennttaaççããoo ddoo rreessttaauurraannttee ffiiccoouu aa

ccaarrggoo ddoo ddeessiiggnneerr PPaauulloo HHeennrriiqquuee SSoouuzzaa

ttaammbbéémm rreessppoonnssáávveell ppeelloo pprroojjeettoo

aarrqquuiitteettôônniiccoo,, qquuee uuttiilliizzoouu nnaa ffaacchhaaddaa oo

aammaarreelloo qquueeiimmaaddoo,, nnuummaa rreeffeerrêênncciiaa àà ccoorr

ddoo ggeennggiibbrree.. JJáá ooss pprroojjeettooss ddee ppaaiissaaggiissmmoo

ee FFeenngg SShhuuii lleevvaamm aa aassssiinnaattuurraa ddaa aarrqquuiittee--

ttaa ee ppaaiissaaggiissttaa LLíícciiaa LLoouurreeiirroo..

CCoomm eessttiilloo ccoonntteemmppoorrâânneeoo,, ccoommbbii--

nnaannddoo ccoomm aa ccuulliinnáárriiaa,, oo GGeennggiibbrree tteemm

ccoommoo ddeessttaaqquuee oo bbaarr ccoomm bbaallccããoo ddee

ccoobbrree,, qquuee vvaalloorriizzaa aa lluummiinnáárriiaa ee aass bbaannddee--

jjaass mmaarrrrooqquuiinnaass,, aalléémm ddoo eennoorrmmee vvaassoo

iinnddiiaannoo,, ttaammbbéémm ddee ccoobbrree.. AAss ppeeççaass

ffoorraamm ttrraazziiddaass ddee NNoovvaa YYoorrkk,, eessccoollhhiiddaass

ppeellaa ssóócciiaa ddoo rreessttaauurraannttee,, AAnnddrrééaa

SSaannddoovvaall,, qquuee ttaammbbéémm ggaarriimmppoouu aass

mmeessaass ee ccaaddeeiirraass eemm ddiivveerrssooss eessttiillooss,, eemm

aannttiiqquuáárriiooss ddee SSaallvvaaddoorr ee ddee SSããoo PPaauulloo..

OO rreessttaauurraannttee tteemm cciinnccoo aammbbiieenntteess ddiiss--

ttrriibbuuííddooss eemm ddooiiss ppaavviimmeennttooss,, ooccuuppaannddoo

uummaa áárreeaa ddee 550000 mm²²,, oonnddee ssee aaccoommooddaamm

220000 ppeessssooaass.. AAoo qquuee ttuuddoo iinnddiiccaa,, uumm ddooss

eessppaaççooss qquuee ddeevveerráá sseerr ddooss mmaaiiss ddiissppuu--

ttaaddooss éé aa vvaarraannddaa,, oonnddee uummaa ffrroonnddoossaa

mmaanngguueeiirraa ffaazz ssoommbbrraa dduurraannttee oo ddiiaa ee

aaccoonncchheeggaa oo aammbbiieennttee,, àà nnooiittee.. AA ccoozziinnhhaa

ddoo GGeennggiibbrree MMaarriinnaa ffuunncciioonnaarráá ppaarraa

rreeffeeiiççõõeess ddee sseegguunnddaa aa ddoommiinnggoo ddaass 1122hh

ààss 1155hh ee ddee tteerrççaa aa ddoommiinnggoo ddaass 1199hh àà 00hh..

OO ccoommpplleexxoo ggaassttrroonnôômmiiccoo MMaarriinnaa GGoouurrmmeett

ooffeerreeccee eessttrruuttuurraa ddiiffeerreenncciiaaddaa ccoomm sseegguu--

rraannççaa ee eessttaacciioonnaammeennttoo..

SSEERRVVIIÇÇOO::

EEnnddeerreeççoo:: AAvv.. LLaaffaayyeettttee CCoouuttiinnhhoo,, 11001100

BBaahhiiaa MMaarriinnaa -- TTeelleeffoonnee:: ((7711)) 33332211--22001122

FFuunncciioonnaammeennttoo:: sseegg.. aa ddoomm.. ddaass 1122hh ààss 1155hh;;

tteerr.. aa ddoomm.. ddaass 1199hh àà 00hh

circuitogourmet

FFOOTTOOSS:: PPEEDDRROO AACCCCIIOOLLYY

OOss nnoovvooss llooookkss vvêêeemm eemm ttoonnss

vviivvooss qquuee rreemmeetteemm àà ccaaiixxaa ddee

llááppiiss ddee ccoorr,, oonnddee eessttããoo oo aazzuull

SSuuppeerr HHoommeemm ddaass rreevviissttaass eemm qquuaaddrrii--

nnhhooss;; oo aammaarreelloo KKooddaakk;; ooss vveerrmmeellhhooss ppaass--

ssaannddoo ppeelloo ggooiiaabbaa ee ppeelloo ffúúccssiiaa;; ooss vveerrddeess

ddoo mmaaççaa aaoo eessmmeerraallddaa..

PPaarraa aaccaallmmaarr eesstteess ttoonnss vviibbrraanntteess,, oo

bbrraannccoo,, oo cciinnzzaa ccllaarriinnhhoo ee ooss KKhhaakkiiss ssããoo aa

ppaauussaa rreeffrreessccaannttee..

ÉÉ aa eessttaaççããoo ddaass eessttaammppaass,, oorraa ssuurrggiinn--

ddoo eemm fflloorreess oorraa eemm ffoorrmmaass ggeeoommééttrriiccaass..

AA iinnssppiirraaççããoo ccoonnttiinnuuaa nnooss aannooss 6600

ccoomm ssuuaass ffoorrmmaass ttrraappéézziioo TTuulliippaa ee SSaacc,,

llooookkss qquuee vvaalloorriizzaamm aass ppeerrnnaass,, ppoorréémm ffoorr--

mmaass mmaaiiss eennxxuuttaass ee mmuuiittoo ccuurrttooss.. AAss cciinn--

ttuurraass ddaass ccaallççaass,, sshhoorrttss ee ssaaiiaass vvoollttaamm aa

ssuubbiirr ee ffiiccaamm vvaalloorriizzaaddaass ppeellooss cciinnttooss..

MMuuiittaa ssoobbrreeppoossiiççããoo,, ddrraappééss,, pplliissssaaddooss

qquuee aappaarreecceemm nnaass mmaannggaass ee vveessttiiddooss..

AAlliiááss oo vveessttiiddoo éé aa ppeeççaa ddaa eessttaaççããoo,, ccoonn--

vviivveennddoo ccoomm ooss sshhoorrttss,, ssaaiiaass,, bbeerrmmuuddaass,,

mmaaccaaqquuiinnhhooss ee mmaaccaaccõõeess..

AA nnooççããoo ddee lluuxxoo ee rreeffiinnaammeennttoo eessttáá

aammpplliiaaddaa,, ppoorréémm ccoomm ddoossee pprreecciissaa ddee

ccoonntteemmppoorraanneeiiddaaddee..

OOss tteecciiddooss vvããoo ddaass mmaallhhaass mmoolleennggaass

ee ddoo aallggooddããoo aaooss cceettiinnss,, zziibbeelliinneess,, ttaaffeettááss,,

oorrggaannzzaass ee ggeeoorrggeetttteess.. AAss ppeeççaass lleevveess,,

ttrraannssppaarreenntteess ee eessvvooaaççaanntteess mmiissttuurraamm--ssee

ccoomm tteecciiddooss ppeessaaddooss..

OOss bboorrddaaddooss eemm mmeettaaiiss ddee ffuunnddiiççããoo

aarrtteessaannaall,, ppeeddrraass eennccaappaaddaass ee aaccrríílliiccooss jjaa--

tteeaaddooss ppeerrddeemm oo bbrriillhhoo ee ggaannhhaamm iinnuussiittaaddaass

tteexxttuurraass,, ffoorrmmaannddoo mmoossaaiiccooss ppeerroollaaddooss..

AA ccoolleeççããoo PPaarraaddooxxuuss 22000088 ffooii ccrriiaaddaa

ppaarraa aa mmuullhheerr qquuee ssaabbee qquuaannddoo ee ccoommoo

uussaarr aa mmooddaa..

CCoolleeççããoo PPrriimmaavveerraa--VVeerrããoo PPaarraaddooxxuuss

circuitomoda

revistacurtocircuito julho’2007 41

AAlliiccee RRaammooss éé uummaa ffoottóóggrraaffaa eessppeecciiaalliizzaaddaa

eemm ggeennttee ee ssee ddeessttaaccaa nnoo mmeeiioo aarrttííssttiiccoo

ppoorr pprroodduuzziirr pprroojjeettooss aauuttoorraaiiss qquuee qquueess--

ttiioonnaamm vvaalloorreess eessttééttiiccooss ee ssoocciiaaiiss.. AA ppaaiixxããoo

ppeellaa ffoottooggrraaffiiaa ssuurrggiiuu nnaass pprriimmeeiirraass aauullaass ddoo

ccuurrssoo ddee DDeessiiggnn ddaa EEssccoollaa ddee BBeellaass AArrttee ddaa

UUFFBBAA.. EEmm ppaarraalleelloo aaoo ccuurrssoo,, eellaa rreeaalliizzoouu eessttáággiiooss

eemm eessttúúddiiooss ee llaabboorraattóórriiooss bbaaiiaannooss ee dduurraannttee uumm

aannoo ee mmeeiioo ttrraabbaallhhoouu ccoommoo rreeppoorrtteerr ffoottooggrrááffiiccoo ddoo

ccaaddeerrnnoo ddee ccuullttuurraa ddoo jjoorrnnaall CCoorrrreeiioo ddaa BBaahhiiaa..

EEmm 11999922,, AAlliiccee ccoommeeççoouu aa aattuuaarr ccoommoo ffoottóó--

ggrraaffaa aauuttoonnoommaa ee ttrrêêss aannooss ddeeppooiiss vveeiioo aa ccoonn--

ssaaggrraaççããoo aattrraavvééss ddoo pprroojjeettoo ""RReeddoonnddaammeennttee

EEnnggaannaaddoo"",, ffooii qquuaannddoo oo sseeuu nnoommee ppaassssoouu aa sseerr

ccoonnhheecciiddoo nnoo mmeeiioo aarrttííssttiiccoo bbaaiiaannoo,, ggrraaççaass àà

rreeppeerrccuussssããoo aallccaannççaaddaa.. NNeessttaa mmoossttrraa,, aa ffoottóóggrraaffaa

llaannççoouu uumm ddeessaaffiioo aaooss ppaaddrrõõeess ddaa mmooddaa ee uumm

ccoonnvviittee ààss ggoorrddiinnhhaass bbaaiiaannaass ppaarraa mmoossttrraarr aa sseenn--

ssuuaalliiddaaddee ee lleevveezzaa ddee sseeuuss ccoorrppooss vvoolluummoossooss,,

ppoossaannddoo nnuuaass ppaarraa aa ssuuaa ccââmmaarraa.. ""AA eexxppeerriiêênncciiaa

ddeessssee ttrraabbaallhhoo ffooii ffaannttáássttiiccaa,, ccoolleeii ccaarrttaazzeess ddee

""pprrooccuurraa--ssee ggoorrddiinnhhaass"" eemm ddoocceerriiaass ee ssaallõõeess ddee

bbeelleezzaa ee rreecceebbii mmaaiiss ddee uummaa cceenntteennaa ddee ccaarrttaass..

TTooddoo ffiimm ddee sseemmaannaa rreeuunniiaa eemm mmiinnhhaa ccaassaa aallgguu--

mmaa ddeessssaass ggoorrddiinnhhaass ee ffaazzííaammooss uummaa mmeessaa

rreeddoonnddaa rreeggaaddaa aa rreeffrriiggeerraanntteess,, bboollooss ddee cchhooccoo--

llaattee ee bbrriiggaaddeeiirroo.. OOss eennccoonnttrrooss aaccaabbaarraamm ssee ttoorr--

nnaannddoo uummaa eessppéécciiee ddee tteerraappiiaa ee ppuuddee ccoonnhheecceerr

aallgguummaa ddaass mmooddeellooss aa ffuunnddoo ee sseelleecciioonnaarr mmuu--

llhheerreess qquuee aalléémm ddee sseerreemm ppllaassttiiccaammeennttee eexxuubbee--

rraanntteess,, ttaammbbéémm ttiivveesssseemm uummaa vviiddaa rreecchheeaaddaa ppoorr

hhiissttóórriiaass.. OO rreessuullttaaddoo ffooii eemmoocciioonnaannttee!! PPoossssiibbiilliittaarr

uummaa vviissããoo qquuee vvaalloorriizzaa aa bbeelleezzaa ddooss qquuee eessttããoo àà

mmaarrggeemm ddaa ppeerrffeeiiççããoo iimmppoossttaa ppeellaa ccuullttuurraa,, sseerrvviiuu

ccoommoo uummaa iinnjjeeççããoo ddee âânniimmoo ppaarraa ttooddaass nnóóss,,

ggoorrddiinnhhaass.. AA ppaarrttiirr ddaaíí,, ppeerrcceebbii oo qquuaannttoo eeuu ppooddee--

rriiaa pprroovvooccaarr ee pprroojjeettaarr nnoovvooss hhoorriizzoonntteess ccoomm aa

mmiinnhhaa aarrttee""..

OO ppeerrccuurrssoo ddaass ffoottooggrraaffiiaass ddoo RReeddoonnddaammeennttee

EEnnggaannaaddoo,, rreennddeeuu aa AAlliiccee eemm 11999977,, oo PPrrêêmmiioo

NNaacciioonnaall ddee FFoottooggrraaffiiaa ddaa FFuunnaarrttee --oo mmaaiiss iimmppoorr--

ttaannttee ddoo ggêênneerroo nnoo ppaaííss-- nnaa ccaatteeggoorriiaa FFoottóóggrraaffoo

EEmmeerrggeennttee.. PPoouuccoo ddeeppooiiss,, ffooii aapprreesseennttaaddoo nnaa 22ªª

BBiieennaall IInntteerrnnaacciioonnaall ddee FFoottooggrraaffiiaa ddee

CCuurriittiibbaa.. OOss ffllaasshheess ddaass ggoorrddiinnhhaass

ffiizzaarraamm ttaannttoo ssuucceessssoo qquuee oo ccuurraaddoorr

ddoo eevveennttoo,, OOrrllaannddoo AAzzeevveeddoo,, sseelleecciioonnoouu ttrrêêss iimmaa--

ggeennss ppaarraa iinntteeggrraarr oo aacceerrvvoo ddoo pprriimmeeiirroo mmuusseeuu ddee

ffoottooggrraaffiiaa ddaa AAmméérriiccaa LLaattiinnaa,, iinnaauugguurraaddoo nnoo

PPaarraannáá..

IInnssppiirraaddaa ppeelloo nnaasscciimmeennttoo ddee ssuuaa ffiillhhaa,, AAlliiccee

rreettrraattoouu ggeessttaanntteess,, ccaassaaiiss ggrráávviiddooss ee bbeebbêêss nnoo

eennssaaiioo IIlluummiinnaaddaass.. AAss iimmaaggeennss rreefflleetteemm aa sseexxuuaallii--

ddaaddee ee sseennssuuaalliiddaaddee ddaaqquueellaass qquuee ssee pprreeppaarraamm

pprraa sseerr mmããee,, mmaass nnããoo eessqquueecceemm qquuee ccoonnttiinnuuaamm

mmuullhheerreess ccoomm ddeesseejjooss ee fflleexxiibbiilliiddaaddee,, ccoommoo ppooddee

sseerr oobbsseerrvvaaddoo nnaa ffoottooggrraaffiiaa eemm qquuee uummaa ggeessttaannttee

ddee 88 mmeesseess ffaazz uumm mmoovviimmeennttoo cchhaammaaddoo ppoonnttee..

UUmm oouuttrroo ddeessaaffiioo nnaa ccaarrrreeiirraa ddaa ffoottóóggrraaffaa ffooii oo

ttrraabbaallhhoo ""OO aammoorr ddooss hhoommeennss"",, ccuujjaa tteemmááttiiccaa éé oo

hhoommooeerroottiissmmoo mmaassccuulliinnoo.. OO rreessuullttaaddoo éé uummaa sséérriiee

ddee ffoottooss ddee nnuu aarrttííssttiiccoo sseemm eennttrreettaannttoo ccaaiirr nnoo

ppoorrnnooggrrááffiiccoo,, qquuee iilluussttrraarrããoo uumm lliivvrroo ddee ppooeessiiaass

hhoommooeerróóttiiccaass ddee aauuttoorriiaa ddee HHeennrriiqquuee WWaaggnneerr..

AAttuuaallmmeennttee,, AAlliiccee pprreessttaa sseerrvviiççooss ddee ccoonnssuullttoo--

rriiaa ppaarraa aa rreeddee MMiinniillaabb ddee lloojjaass ee eessttúúddiiooss ffoottooggrráá--

ffiiccooss,, ffaazz wwoorrkksshhoopp ppaarraa aappeerrffeeiiççooaammeennttee ddee

pprrooffiissssiioonnaaiiss ee tteemm ppaarrcceerriiaass ccoomm aarrqquuiitteettooss ee

ddeeccoorraaddoorreess ppaarraa rreessggaattaarr aa vvaalloorriizzaaççããoo ddaa

ffoottooggrraaffiiaa ddaa ffaammíílliiaa nnaa ddeeccoorraaççããoo.. ""AA mmiinnhhaa pprroo--

ppoossttaa éé ppeerrssoonnaalliizzaarr aa iimmaaggeemm aattrraavvééss ddoo llúúddiiccoo ee

ddoo mmoovviimmeennttoo,, ffuuggiinnddoo ddaa ffoottooggrraaffiiaa ttiippoo bbooookk,, aaffii--

nnaall ddee ccoonnttaa,, 9999%% ddaass ppeessssooaass qquuee ffoottooggrraaffoo nnããoo

ssããoo mmooddeellooss pprrooffiissssiioonnaaiiss.. GGoossttoo ddee oouussaarr,, ttiirraarr aa

iimmaaggeemm ddoo ppoorrttaa--rreettrraattoo ee aapplliiccaa--llaa eemm ddiiffeerreenntteess

mmaatteerriiaaiiss,, ttaammaannhhooss ee aammbbiieenntteess.. AAllgguummaa ddeessssaass

ffoottooggrraaffiiaa sseerrããoo eexxppoossttaass nnaa CCaassaa CCoorr 22000077 nnooss

aammbbiieenntteess ccrriiaaddooss ppeellaass aarrqquuiitteettaass CCrriissttiiaannee PPeeppee,,

AAlleessssaannddrraa CCaarrvvaallhhoo ee VVaanneessssaa SSooaarreess..

UUmmaa oouuttrraa lliinnhhaa ddee ffoottooggrraaffiiaass ddee AAlliiccee qquuee

eexxpplloorraa ccoorreess ee tteexxttuurraass ddee oobbjjeettooss ee fflloorraa ssããoo rree--

pprreesseennttaaddooss ppeellaa RRiittaa CCaammaarraa CCoonnssuullttoorriiaa ddee AArrttee..

AAss ffoottooggrraaffiiaass ddee AAlliiccee RRaammooss ttaammbbéémm ppooddeemm sseerr

eennccoonnttrraaddaass nnoo aacceerrvvoo ppeessssooaall ddee GGiillbbeerrttoo

CChhaatteeaauubbrriiaanndd ((MMAAMM--RRJJ)),, nnaa CCoolleeççããoo PPiirrrreellii//MMAASSPP

ee nnoo MMuusseeuu AAffrroo BBrraassiilleeiirroo eemm SSããoo PPaauulloo..

AAlliiccee RRaammooss

SSEERRVVIIÇÇOO::

AAlliiccee RRaammooss -- FFoottóóggrraaffaa -- CCoonnttaattoo -- 7711 99220022 99114455

aalliiccee@@aalliicceerraammooss..ccoomm..bbrr // wwwwww..aalliicceerraammooss..ccoomm..bbrr

42 revistacurtocircuito julho’2007

circuitoarte