Click here to load reader

Diretório Dos Índios (1755) - Texto Integral

 • View
  218

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Diretório Dos Índios

Text of Diretório Dos Índios (1755) - Texto Integral

 • 'LUHWyULRGRVQGLRV2'LUHWyULRGRVQGLRVIRLHODERUDGRHPPDVVyVHWRUQRXS~EOLFRHPeXPGRFXPHQWRTXHH[SUHVVDLPSRUWDQWHVDVSHFWRVGDSROtWLFDLQGtJHQDGRSHUtRGRGDKLVWyULDGH3RUWXJDOHGR%UDVLOGHQRPLQDGRSRPEDOLQR(VVHQRPHGHULYDGRWtWXORQRELOLiUTXLFRGH6HEDVWLmR-RVHSKGH&DUYDOKRH0HOOR0DUTXrVGH3RPEDOSRGHURVRPLQLVWURGRUHLGH3RUWXJDO'-RVp,0HQGRQoD)XUWDGRTXHDVVLQDDUHGDomRGRVDUWLJRVGHVWHUHJLPHQWRHUDLUPmRGR0DUTXrVHFRPHOHWURFRXVLJQLILFDWLYDFRUUHVSRQGrQFLDVREUHDDGPLQLVWUDomRGR*UmR3DUiH0DUDQKmR(VWDGRTXHJRYHUQDYD'HVWDFDVHQR'LUHWyULRDLQWHQomRGRJRYHUQRGR5HLQRGH3RUWXJDOQHVWDpSRFDGHHYLWDUDHVFUDYL]DomRGRVtQGLRVVXDVHJUHJDomRVHXLVRODPHQWRHDUHSUHVVmRDRWUDWDPHQWRGRVLQGtJHQDVFRPRSHVVRDVGHVHJXQGDFDWHJRULDHQWUHRVFRORQL]DGRUHVHPLVVLRQiULRVEUDQFRV2GRFXPHQWRHVWDEHOHFHHQWUHRXWUDVPHGLGDVDSURLELomRGRXVRGRWHUPRQHJURRLQFHQWLYRDRFDVDPHQWRGHFRORQRVEUDQFRVFRPLQGtJHQDVDVXEVWLWXLomRGDOtQJXDJHUDOSHODOtQJXDSRUWXJXHVDHSXQLomRFRQWUDGLVFULPLQDo}HV

  'LUHWyULR TXH VH GHYH REVHUYDU QDV 3RYRDo}HV GRV QGLRV GR 3DUi H 0DUDQKmRHQTXDQWR6XD0DMHVWDGHQmRPDQGDURFRQWUiULR

  6HQGR6XD0DMHVWDGH VHUYLGR SHOR$OYDUi FRP IRUoD GH /HL GH GH -XQKRGH DEROLU D DGPLQLVWUDomR7HPSRUDO TXH RV 5HJXODUHV H[HUFLWDYDP QRV QGLRV GDV $OGHLDV GHVWH (VWDGR PDQGDQGRDV JRYHUQDU SHORVVHXV UHVSHFWLYRV 3ULQFLSDLV FRPR HVWHV SHOD ODVWLPRVD UXVWLFLGDGH H LJQRUkQFLD FRP TXH DWp DJRUD IRUDPHGXFDGRVQmRWHQKDPDQHFHVViULDDSWLGmRTXHVHUHTXHUSDUDR*RYHUQRVHPTXHKDMDTXHPRVSRVVDGLULJLUSURSRQGROKHVQmRVyRVPHLRVGDFLYLOLGDGHPDVGDFRQYHQLrQFLDHSHUVXDGLQGROKHVRVSUySULRVGLWDPHVGDUDFLRQDOLGDGHGHTXHYLYLDPSULYDGRVSDUDTXHRUHIHULGR$OYDUiWHQKDDVXDGHYLGDH[HFXomRHVHYHULILTXHPDV5HDLVHSLtVVLPDVLQWHQo}HVGRGLWR6HQKRUKDYHUiHPFDGDXPDGDVVREUHGLWDV3RYRDo}HVHPTXDQWRRVQGLRVQmRWLYHUHPFDSDFLGDGHSDUDVHJRYHUQDUHPXP'LUHWRUTXHQRPHDUiR*RYHUQDGRUH&DSLWmR*HQHUDOGR(VWDGRRTXDOGHYHVHUGRWDGRGHERQVFRVWXPHV]HORSUXGrQFLDYHUGDGHFLrQFLDGDOtQJXDHGHWRGRVRVPDLV UHTXLVLWRV QHFHVViULRV SDUD SRGHU GLULJLU FRP DFHUWR RV UHIHULGRV tQGLRV GHEDL[R GDV RUGHQV HGHWHUPLQDo}HVVHJXLQWHVTXHLQYLRODYHOPHQWHVHREVHUYDUmRHQTXDQWR6XD0DMHVWDGHRKRXYHUDVVLPSRUEHPHQmRPDQGDURFRQWUiULR

  +DYHQGRRGLWR6HQKRUGHFODUDGRQRPHQFLRQDGR$OYDUiTXHRVQGLRVH[LVWHQWHVQDV$OGHLDVTXHSDVVDUHPDVHU9LODVVHMDPJRYHUQDGRVQR7HPSRUDOSHORV-XL]HV2UGLQiULRV9HUHDGRUHVHPDLV2ILFLDLVGH-XVWLoDHGDV $OGHLDV LQGHSHQGHQWHV GDV GLWDV 9LODV SHORV VHXV UHVSHFWLYRV 3ULQFLSDLV &RPR Vy DR $OWR H 6REHUDQRDUEtWULRGRGLWR6HQKRUFRPSHWHRGDUMXULVGLomRDPSOLDQGRDRXOLPLWDQGRDFRPROKHSDUHFHUMXVWRQmRSRGHUmRRVVREUHGLWRV'LUHWRUHVHPFDVRDOJXPH[HUFLWDUMXULVGLomRFRDWLYDQRVQGLRVPDVXQLFDPHQWHDTXHSHUWHQFHDRVHXPLQLVWpULRTXHpDGLUHWLYDDGYHUWLQGRDRV-XL]HV2UGLQiULRVHDRV3ULQFLSDLVQRFDVRGHKDYHUQHOHVDOJXPDQHJOLJrQFLDRXGHVFXLGRDLQGLVSHQViYHOREULJDomRTXHWHPSRUFRQWDGRVVHXVHPSUHJRVGHFDVWLJDURV GHOLWRV S~EOLFRV FRP D VHYHULGDGH TXH SHGLU D GHIRUPLGDGH GR LQVXOWR H D FLUFXQVWkQFLD GR HVFkQGDORSHUVXDGLQGROKHVTXHQDLJXDOGDGHGRSUrPLRHGRFDVWLJRFRQVLVWHRHTXLOtEULRGD-XVWLoDHERPJRYHUQRGDV5HS~EOLFDV9HQGRSRUpPRV'LUHWRUHVTXHVmR LQIUXWXRVDVDVVXDVDGYHUWrQFLDVHTXHQmREDVWDDHILFiFLDGDVXDGLUHomRSDUDTXHRVGLWRV-XL]HV2UGLQiULRVH3ULQFLSDLVFDVWLJXHPH[HPSODUPHQWHRVFXOSDGRVSDUDTXHQmR DFRQWHoD FRPR UHJXODUPHQWH VXFHGH TXH D GLVVLPXODomR GRV GHOLWRV SHTXHQRV VHMD D FDXVD GH VHFRPHWHUHP FXOSDV PDLRUHV R SDUWLFLSDUmR ORJR DR *RYHUQDGRU GR (VWDGR H 0LQLVWURV GH -XVWLoD TXHSURFHGHUmRQHVWDPDWpULDQDIRUPDGDV5HDLV/HLVGH60DMHVWDGHQDVTXDLVUHFRPHQGDRPHVPR6HQKRUTXHQRV FDVWLJRV GDV UHIHULGDV FXOSDV VH SUDWLTXH WRGD DTXHOD VXDYLGDGH H EUDQGXUD TXH DV PHVPDV /HLVSHUPLWLUHP SDUD TXH R KRUURU GR FDVWLJR RV QmR REULJXH D GHVDPSDUDU DV VXDV3RYRDo}HV WRUQDQGR SDUD RVHVFDQGDORVRVHUURVGD*HQWLOLGDGH

  1mRVHSRGHQGRQHJDUTXHRV tQGLRVGHVWH(VWDGRVHFRQVHUYDUDPDWpDJRUDQDPHVPDEDUEDULGDGHFRPRVH YLYHVVHP QRV LQFXOWRV 6HUW}HV HP TXH QDVFHUDP SUDWLFDQGR RV SpVVLPRV H DERPLQiYHLV FRVWXPHV GR3DJDQLVPRQmRVySULYDGRVGR YHUGDGHLUR FRQKHFLPHQWRGRVDGRUiYHLVPLVWpULRVGDQRVVD6DJUDGD 5HOLJLmRPDV DWp GDV PHVPDV FRQYHQLrQFLDV 7HPSRUDLV TXH Vy VH SRGHP FRQVHJXLU SHORV PHLRV GD FLYLOLGDGH GD&XOWXUD H GR &RPpUFLR ( VHQGR HYLGHQWH TXH DV SDWHUQDLV SURYLGrQFLDV GH 1RVVR $XJXVWR 6REHUDQR VHGLULJHPXQLFDPHQWHDFULVWLDQL]DUHFLYLOL]DUHVWHVDWpDJRUD LQIHOL]HVHPLVHUiYHLV3RYRVSDUDTXHVDLQGRGDLJQRUkQFLDHUXVWLFLGDGHDTXHVHDFKDPUHGX]LGRVSRVVDPVHU~WHLVDVLDRVPRUDGRUHVHDR(VWDGR(VWHVGXRV YLUWXRVRV H LPSRUWDQWHV ILQV TXH VHPSUH IRL D KHUyLFD HPSUHVD GR LQFRPSDUiYHO ]HOR GRV QRVVRV&DWyOLFRVH)LGHOtVVLPRV0RQDUFDVVHUmRRSULQFLSDOREMHWRGDUHIOH[mRHFXLGDGRGRV'LUHWRUHV

  3DUD VH FRQVHJXLU SRLV R SULPHLUR ILP TXDO p R FULVWLDQL]DU RV tQGLRV GHL[DQGR HVWD PDWpULD SRU VHUPHUDPHQWH HVSLULWXDO j H[HPSODU YLJLOkQFLD GR 3UHODGR GHVWD 'LRFHVH UHFRPHQGR XQLFDPHQWH DRV 'LUHWRUHVTXHGDVXDSDUWHGrHPWRGRRIDYRUHDX[tOLRSDUDTXHDVGHWHUPLQDo}HVGRGLWR3UHODGRUHVSHFWLYDVjGLUHomRGDV$OPDVWHQKDPDVXDGHYLGDH[HFXomRHTXHRVQGLRVWUDWHPDRVVHXV3iURFRVFRPDTXHODYHQHUDomRHUHVSHLWR TXH VH GHYHDR VHXDOWR FDUiWHU VHQGRRVPHVPRV'LUHWRUHV RV SULPHLURV TXH FRPDV H[HPSODUHVDo}HVGHVXDYLGDOKHVSHUVXDGDPDREVHUYkQFLDGHVWH3DUiJUDIR

 • (QTXDQWRSRUpPjFLYLOLGDGHGRVQGLRVDTXHVHUHGX]DSULQFLSDOREULJDomRGRV'LUHWRUHVSRUVHUSUySULDGRVHX PLQLVWpULR HPSUHJDUmR HVWHV XP HVSHFLDOtVVLPR FXLGDGR HP OKHV SHUVXDGLU WRGRV DTXHOHV PHLRV TXHSRVVDPVHUFRQGXFHQWHVDWmR~WLOHLQWHUHVVDQWHILPTXDLVVmRRVTXHYRXDUHIHULU

  6HPSUH IRL Pi[LPD LQDOWHUDYHOPHQWH SUDWLFDGD HP WRGDV DV 1Do}HV TXH FRQTXLVWDUDP QRYRV 'RPtQLRVLQWURGX]LUORJRQRVSRYRVFRQTXLVWDGRVRVHXSUySULRLGLRPDSRUVHULQGLVSXWiYHOTXHHVWHpXPGRVPHLRVPDLVHILFD]HV SDUD GHVWHUUDU GRV 3RYRV U~VWLFRV D EDUEDULGDGH GRV VHXV DQWLJRV FRVWXPHV H WHU PRVWUDGR DH[SHULrQFLDTXHDRPHVPRSDVVRTXHVH LQWURGX]QHOHVRXVRGD/tQJXDGR3UtQFLSHTXHRVFRQTXLVWRXVHOKHVUDGLFDWDPEpPRDIHWRDYHQHUDomRHDREHGLrQFLDDRPHVPR3UtQFLSH2EVHUYDQGRSRLVWRGDVDV1Do}HVSROLGDV GR0XQGR HVWH SUXGHQWH H VyOLGR VLVWHPD QHVWD &RQTXLVWD VH SUDWLFRX WDQWR SHOR FRQWUiULR TXH VyFXLGDUDP RV SULPHLURV &RQTXLVWDGRUHV HVWDEHOHFHU QHOD R XVR GD /tQJXD TXH FKDPDUDP JHUDO LQYHQomRYHUGDGHLUDPHQWHDERPLQiYHOHGLDEyOLFDSDUDTXHSULYDGRVRV QGLRVGH WRGRVDTXHOHVPHLRVTXHRVSRGLDPFLYLOL]DUSHUPDQHFHVVHPQDU~VWLFDHEiUEDUDVXMHLomRHPTXHDWpDJRUDVHFRQVHUYDYDP3DUDGHVWHUUDUHVVHSHUQLFLRVtVVLPR DEXVR VHUi XP GRV SULQFLSDLV FXLGDGRV GRV 'LUHWRUHV HVWDEHOHFHU QDV VXDV UHVSHFWLYDV3RYRDo}HVRXVRGD/tQJXD3RUWXJXHVDQmRFRQVHQWLQGRSRUPRGRDOJXPTXHRV0HQLQRVHDV0HQLQDVTXHSHUWHQFHUHPjV(VFRODVHWRGRVDTXHOHVQGLRVTXHIRUHPFDSD]HVGHLQVWUXomRQHVWDPDWpULDXVHPGDOtQJXDSUySULDGDVVXDV1Do}HVRXGDFKDPDGDJHUDOPDVXQLFDPHQWHGD3RUWXJXHVDQDIRUPDTXH6XD0DMHVWDGHWHPUHFRPHQGDGRHPUHSHWLGDVRUGHQVTXHDWpDJRUDVHQmRREVHUYDUDPFRPWRWDOUXtQD(VSLULWXDOH7HPSRUDOGR(VWDGR

  ( FRPR HVWD GHWHUPLQDomR p D EDVH IXQGDPHQWDO GD &LYLOLGDGH TXH VH SUHWHQGH KDYHUi HP WRGDV DV3RYRDo}HV GXDV (VFRODV S~EOLFDV XPD SDUD RV 0HQLQRV QD TXDO VH OKHV HQVLQH D 'RXWULQD &ULVWm D OHUHVFUHYHU H FRQWDU QD IRUPD TXH VH SUDWLFD HP WRGDV DV (VFRODV GDV 1Do}HV FLYLOL]DGDV H RXWUD SDUD DV0HQLQDVQDTXDODOpPGHVHUHPLQVWUXtGDVQD'RXWULQD&ULVWmVHOKHVHQVLQDUiDOHUHVFUHYHUILDUID]HUUHQGDFRVWXUDHWRGRVRVPDLVPLQLVWpULRVSUySULRVGDTXHOHVH[R

  3DUDDVXEVLVWrQFLDGDVVREUHGLWDV(VFRODVHGHXP0HVWUHHXPD0HVWUDTXHGHYHPVHU3HVVRDVGRWDGDVGHERQVFRVWXPHVSUXGrQFLDHFDSDFLGDGHGHVRUWHTXHSRVVDPGHVHPSHQKDUDVLPSRUWDQWHVREULJDo}HVGHVHXVHPSUHJRVVHGHVWLQDUmRRUGHQDGRVVXILFLHQWHVSDJRVSHORV3DLVGRVPHVPRVQGLRVRXSHODV3HVVRDVHPFXMRSRGHUHOHVYLYHUHPFRQFRUUHQGRFDGDXPGHOHVFRPDSRUomRTXHVHOKHVDUELWUDURXHPGLQKHLURRXHPHIHLWRV TXH VHUi VHPSUH FRPDWHQomR j JUDQGHPLVpULD H SREUH]D D TXH HOHV SUHVHQWHPHQWH VH DFKDPUHGX]LGRV1R FDVR SRUpPGH QmR KDYHU QDV 3RYRDo}HV 3HVVRD DOJXPD TXH SRVVD VHU0HVWUD GH0HQLQDVSRGHUmRHVWDVDWpD LGDGHGHGH]DQRVVHUHP LQVWUXtGDVQD(VFRODGRV0HQLQRVRQGHDSUHQGHUmRD'RXWULQD&ULVWmD OHUHHVFUHYHUSDUDTXH MXQWDPHQWHFRPDV LQIDOtYHLVYHUGDGHVGDQRVVD6DJUDGD5HOLJLmRDGTXLUDPFRPPDLRUIDFLOLGDGHRXVRGD/tQJXD3RUWXJXHVD

  &RQFRUUHQGRPXLWRSDUDDUXVWLFLGDGHGRVQGLRVDYLOH]DHRDEDWLPHQWRHPTXHWrPVLGRHGXFDGRVSRLVDWpRV PHVPRV 3ULQFLSDLV 6DUJHQWRV PDLRUHV &DSLWmHV H PDLV 2ILFLDLV GDV 3RYRDo}HV VHP HPEDUJR GRVKRQUDGRVHPSUHJRVTXHH[HUFLWDYDPPXLWDVYH]HVHUDPREULJDGRVDUHPDUDV&DQRDVRXDVHU-DFXPiXDVH3LORWRVGHODVFRPHVFDQGDORVDGHVREHGLrQFLDjV5HDLV/HLVGH6XD0DMHVWDGHTXHIRLVHUYLGRUHFRPHQGDUDRV3DGUHV0LVVLRQiULRVSRU&DUWDVGRHGH)HYHUHLURGHILUPDGDVSHODVXD5HDO0mRRJUDQGHFXLGDGRTXH GHYLDP WHU HP JXDUGDU DRV QGLRV DV KRQUDV H RV SULYLOpJLRV FRPSHWHQWHV DRV VHXV SRVWRV ( WHQGRFRQVLGHUDomRDTXHQDV3RYRDo}HVFLYLVGHYHSUHFLVDPHQWHKDYHUGLYHUVDJUDGXDomRGH3HVVRDVDSURSRUomRGRVPLQLVWpULRVTXHH[HUFLWDPDVTXDLVSHGHDUD]mRTXHVHMDPWUDWDGDVFRPDTXHODVKRQUDVTXHVHGHYHPDRVVHXVHPSUHJRV5HFRPHQGRDRV'LUHWRUHVTXHDVVLPHPS~EOLFRFRPRHPSDUWLFXODUKRQUHPHHVWLPHPDWRGRVDTXHOHVQGLRVTXHIRUHP-Xt]HV2UGLQiULRV9HUHDGRUHV3ULQFLSDLVRXRFXSDUHPRXWURTXDOTXHUSRVWRKRQRUtILFR H WDPEpP DV VXDV IDPtOLDV GDQGROKHV DVVHQWR QD VXD SUHVHQoD H WUDWDQGRRV FRP DTXHODGLVWLQomR TXH OKHV IRU GHYLGD FRQIRUPH DV VXDV UHVSHFWLYDV JUDGXDo}HV HPSUHJRV H FDEHGDLV SDUD TXHYHQGRVH RV GLWRV QGLRV HVWLPDGRV S~EOLFD H SDUWLFXODUPHQWH FXLGHP HP PHUHFHU FRP R VHX ERPSURFHGLPHQWRDVGLVWLQWDVKRQUDVFRPTXHVmRWUDWDGRVVHSDUDQGRVHGDTXHOHVYtFLRVHGHVWHUUDQGRDTXHODVEDL[DVLPDJLQDo}HVTXHLQVHQVLYHOPHQWHRVUHGX]LUDPDRSUHVHQWHDEDWLPHQWRHYLOH]D

  (QWUH RV ODVWLPRVRV SULQFtSLRV H SHUQLFLRVRV DEXVRV GH TXH WHP UHVXOWDGR QRV QGLRV R DEDWLPHQWRSRQGHUDGR p VHP G~YLGD XP GHOHV D LQMXVWD H HVFDQGDORVD LQWURGXomR GH OKHV FKDPDUHP1HJURV TXHUHQGRWDOYH]FRPDLQIkPLDHYLOH]DGHVWHQRPHSHUVXDGLUOKHVTXHDQDWXUH]DRVWLQKDGHVWLQDGRSDUDHVFUDYRVGRV%UDQFRV FRPR UHJXODUPHQWH VH LPDJLQD D UHVSHLWR GRV 3UHWRV GD &RVWD GD IULFD ( SRUTXH DOpP GH VHUSUHMXGLFLDOtVVLPRjFLYLOLGDGHGRVPHVPRVQGLRVHVWHDERPLQiYHODEXVRVHULDLQGHFRURVRjV5HDLV/HLVGH6XD0DMHVWDGHFKDPDU1HJURVDXQVKRPHQVTXHRPHVPR6HQKRU IRL VHUYLGRQRELOLWDUHGHFODUDUSRU LVHQWRV GHWRGDHTXDOTXHULQIkPLDKDELOLWDQGRRVSDUDWRGRRHPSUHJRKRQRUtILFR1mRFRQVHQWLUmRRV'LUHWRUHVGDTXLSRUGLDQWHTXHSHVVRDDOJXPDFKDPH1HJURVDRV QGLRVQHPTXHHOHVPHVPRVXVHPHQWUHVLGHVWHQRPHFRPRDWpDJRUDSUDWLFDYDPSDUDTXHFRPSUHHQGHQGRHOHVTXHOKHVQmRFRPSHWHDYLOH]DGRPHVPRQRPHSRVVDPFRQFHEHUDTXHODVQREUHVLGpLDVTXHQDWXUDOPHQWHLQIXQGHPQRVKRPHQVDHVWLPDomRHDKRQUD

  $&ODVVH

Search related