Click here to load reader

Enciclopédia da musculação

 • View
  385

 • Download
  26

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Este livro contém mais de 440 exercícios de musculação comentados e ilustrados.

Text of Enciclopédia da musculação

 • SumrioPrefcio.................................................................................................................................................... 11

  Introduo ............................................................................................................................................... 13

  Teoria do treinamento muscular ............................................................................................................. 17

  1. Grupo: Peitorais................................................................................................................................... 38

  2. Grupo: Dorsais ................................................................................................................................... 74

  3. Grupo: Ombros ................................................................................................................................. 108

  4. Grupo: Bceps ................................................................................................................................... 162

  5. Grupo: Trceps .................................................................................................................................. 182

  6. Grupo: Antebraos ........................................................................................................................... 208

  7. Grupo: Pernas .................................................................................................................................. 222

  8. Grupo: Abdominais e lombares ........................................................................................................ 276

  Apndice 1 Movimentos com msculos principais e secundrios em cada articulao ........................313

  Apndice 2 Dicionrio de termos utilizados .......................................................................................... 316

  Apndice 3 Tabela de porcentagens e repeties ................................................................................ 321

  Lista de exerccios ................................................................................................................................. 324

 • *UXSR3HLWRUDLV

  0~VFXORVFRPLQVHUomRQR~PHUR

  0LRORJLDSHLWRUDOLQWURGXomRELRPHFkQLFDGRVSULQFLSDLVP~VFXORV

  6HUUiWLODQWHULRU

  &RUDFREUDTXLDO

  6XEHVFDSXODU

  3HLWRUDOPHQRU

  (VWHUQRFOLGRPDVWRtGHR7UDSp]LR

  6XEFOiYLR3HLWRUDOPDLRU

  'HOWRLGH

  %tFHSVEUDTXLDO

  3HLWRUDOPDLRUDQWHULRUVXSHUILFLDO &RUDFREUDTXLDODQWHULRUSURIXQGR

  %tFHSVEUDTXLDODQWHULRUVXSHUILFLDO6XEHVFDSXODUDQWHULRUSURIXQGR

  %UHYHFRPHQWiULR2SHLWRUDOPDLRUpXPGRVP~VFXORVTXHPDLVFKDPDDDWHQomRGXUDQWHRVH[HUFtFLRVWDQWRpYHUGDGHTXHFRPIUHTXrQFLDFKHJDVHDRRYHUWUDLQLQJGDiUHDHPFRPSDUDomRFRPDVFRVWDV6HDHOHMXQWDUPRVRQmRPHQRVRYHUWUDLQLQJUHWRDEGRPLQDOFRPRSDVVDUGRWHPSRRUHVXOWDGRpTXHRFRUSRDGRWHXPDFXUYDWXUDFLIyWLFD3DUDHYLWDULVVRpSUHFLVRWUHLQDURFRUSRGHIRUPDKDUPRQLRVDVHPVHHVTXHFHUGRVH[HUFtFLRVGHDORQJDPHQWR&RPUHODomRDRFKDPDGRSHLWRUDOLQIHULRUQDYHUGDGHGHYHULDVHUGHILEUDVDEGRPLQDLVGRSHLWRUDOPDLRUQRUPDOPHQWHQmRpQHFHVViULRUHDOL]DUH[HUFtFLRVHVSHFtILFRVSDUDHVVDiUHDSRLVVHYrVXILFLHQWHPHQWHGHVHQYROYLGDFRPRVFRQYHQFLRQDLVHGHILQLGDSHODGLHWD

  9HU%tFHSV2ULJHPHVFiSXODIRVVDVXEHVFDSXODU,QVHUomR~PHURWXEpUFXORPHQRUHSDUWHSUR[LPDOGHVXDFULVWD3ULQFLSDLVIXQo}HVURWDomRLQWHUQDGREUDoR

  2ULJHPHVFiSXODDSyILVHVFRUDFRLGHV,QVHUomR~PHURVXSHUItFLHPHGLDOQDSURORQJDomRGDFULVWDGRWXEpUFXORPHQRU3ULQFLSDLVIXQo}HVDQWHYHUVmRGREUDoRPDQXWHQomRGDFDEHoDXPHUDOQDDUWLFXODomRHFRODERUDomRQDDGXomRFRQIRUPHDSRVLomRGHSDUWLGD

  2ULJHPFODYtFXODSRUomRFODYLFXODUGHVGHDPHWDGHLQWHUQDDWpDIDFHDQWHULRUFRVWHODVHPHPEUDQDHVWHUQDOSRUomRHVWHUQRFRVWDOGHVGHDVFDUWLODJHQVHDSRQHXURVHGRUHWRDEGRPLQDORXGRREOtTXRH[WSRUomRDEGRPLQDOGHVGHDSDUWHDQWHULRUGDEDLQKDGRUHWR,QVHUomR~PHURFULVWDGRWXEpUFXORPDLRU3ULQFLSDLV IXQo}HV DQWHYHUVmR GR EUDoR VH HVWLYHU HPDEGXomR DGXomR H URWDomRPpGLD DV SRUo}HV HVWHUQRFRVWDO HDEGRPLQDOSRGHPEDL[DUHDGLDQWDURRPEURDFHVVyULRQDUHVSLUDomREUDoRIL[R

 • 0~VFXORVVHPLQVHUomRQR~PHUR

  3HLWRUDOPHQRUDQWHULRUSURIXQGR 6HUUiWLODQWHULRUDQWHULRUSURIXQGR2ULJHPFRVWHODVJHUDOPHQWHQDVSULPHLUDV,QVHUomRHVFiSXODERUGDPHGLDOGHVGHRkQJXORVXSHULRUDWpRLQIHULRU3ULQFLSDLVIXQo}HVDQWHYHUVmRGREUDoRDGHVmRGDHVFiSXODDR WyUD[GHSUHVVmRHURWDomR ODWHUDO SRUomR LQIHULRUHOHYDomR SRUomRVXSHULRU VHFXQGDULDPHQWHQDHOHYDomRGDVFRVWHODVDFHVVyULRQDUHVSLUDomR

  2ULJHPFRVWHODVD,QVHUomRHVFiSXODDSyILVHVFRUDFRLGHV3ULQFLSDLVIXQo}HVURWDomRUHEDL[DPHQWRGDHVFiSXODHHVWDELOL]DomR

  %UHYHFRPHQWiULR2VHUUiWLOpWUDEDOKDGRHPJHUDOGHIRUPDVXILFLHQWHHPRXWURVPRYLPHQWRVFRPSOH[RVGRSHLWRUDOFRPRQR VXSLQRPHVPRTXHH[LVWDPH[HUFtFLRVHVSHFtILFRVGHVFULWRVQHVWDREUD6HKiSUREOHPDVQRVHUUiWLOHOHVVHPDQLIHVWDPQDDEGXomRDFLPDGRVHQDHVFiSXODDODGDVHSDUDGDGRVHXOXJDUVHKRXYHUSUREOHPDVQRVURPERLGHVDSHQDVVHPDQLIHVWDUmRQDHVFiSXODDODGDQmRQDHOHYDomRHPDEGXomR&RPRVHSRGHYHURVLPSRUWDQWHVP~VFXORVDQWHULRUHVGRWURQFRVmRPHQRVQXPHURVRVGRTXHRVGDVFRVWDVHHQWUHWDQWRGHIRUPDSDUDGR[DOUHFHEHPPXLWRPDLVDWHQomRGRVSUDWLFDQWHVGHPXVFXODomR6HPG~YLGDLVVRDFRQWHFHSRUTXHpPDLVIiFLOVHYHUGHIUHQWHGRTXHGHFRVWDVQRVHVSHOKRV8PHVSRUWLVWDLQWHOLJHQWHQmRVHHVTXHFHGHQHQKXPDSDUWHGRVHXFRUSRHFHUWDPHQWHQmRWUHLQDUiGHIRUPDGHVFRPSHQVDGD

 • 0~VFXORVHQYROYLGRV

  9DULDQWHV

  0mRVMXQWDVSHJDGDIHFKDGD0~VFXORVHQYROYLGRVWUtFHSVSHLWRUDOHGHOWRLGHDQWHULRU([HFXomRRPRYLPHQWRpRPHVPRPDVDVPmRVSHUPDQHFHPPXLWRPDLVMXQWDVFRPXQV FHQWtPHWURV GH VHSDUDomR HQWUH VL 2WUDEDOKRGRSHLWRUDOFHGHSDUWHGRSURWDJRQLVPRDRWUtFHSV1mRVHGHYHUHDOL]DUHVWHH[HUFtFLRVHWLYHUSUREOHPDVQRVSXQKRVGHTXDOTXHUIRUPDRSHVRpPHQRUGRTXHRXWLOL]DGRQRH[HUFtFLREiVLFR

  3ULQFLSDLVSHLWRUDOPDLRUWUtFHSVHGHOWRLGHDQWHULRU6HFXQGiULRVFRUDFREUDTXLDOVHUUiWLODQWHULRUHVXEHVFDSXODU$QWDJRQLVWDVJUDQGHGRUVDOEtFHSVHGHOWRLGHSRVWHULRU

  3HLWRUDOPDLRU

  7UtFHSV

  'HOWRLGH

  &RUDFREUDTXLDO

  6XEHVSHFXODU 6HUUiWLODQWHULRU

  3HLWRUDO3HVROLYUH 6XSLQR

 • ([HFXomR

  &RPHQWiULRV

  8PGHVDMXVWHQDWRQLFLGDGHHPIDYRUGRVP~VFXORVDQWHULRUHVGRWURQFRFRPUHODomRDRVSRVWHULRUHVQRUPDOPHQWHSURGX]XPDSRVWXUDFLIyWLFDDOpPGHRXWURVSUREOHPDV,VVRVLJQLILFDTXHDVLPHWULDQRWUDEDOKRGRFRUSRQmRGHYHVHUDSHQDVODWHUDOPDVWDPEpPDQWHURSRVWHULRU

  0mRVMXQWDVHFRWRYHORVIL[RV0mRVVHSDUDGDVSHJDGDDEHUWD

  'HLWDGRVREUHXPEDQFRSODQRGHF~ELWRGRUVDOFRPDFDEHoDDVFRVWDVHRVSpVEHPDSRLDGRVGHYHVHVHJXUDUDEDUUDVLPHWULFDPHQWHFRPDSHJDGDXPSRXFRPDLVDEHUWDGRTXHRVRPEURVYHUWLFDOPHQWHDRVQRVVRVROKRVHPSURQDomRFRPDVSDOPDVYROWDGDVSDUDRVSpVSUHIHULYHOPHQWHFRPRSROHJDUSRUEDL[RGDEDUUD,QVSLUHDQWHVGHWLUDUDEDUUDGRVXSRUWHFRORTXHjIUHQWHGRSHLWRGHVoDDFRPRVFRWRYHORVVHSDUDGRVGRWURQFRDWpWRFDURFHQWURGRSHLWRUDOHYROWHDVXELUGHIRUPDYHUWLFDO,QVSLUHQRFRPHoRGDGHVFLGDHH[SLUHDRWHUPLQDUGHVXELU

  (VWHpXPH[HUFtFLREiVLFRSHVDGRHVLPSOHVPHVPRUHTXHUHQGRERDFRQFHQWUDomRHJHUDOPHQWHLVVRDMXGD6HREDQFRIRUDOWRpFRQYHQLHQWHFRORFDURVSpVHPXPGHJUDXSDUDQmRFXUYDUHPH[FHVVRD]RQDORPEDUPHVPRTXHRPDLVLPSRUWDQWHVHMDFRQVHJXLUXPDERDHVWDELOLGDGH&DVRQmRWHQKDRDX[tOLRGHXPFRPSDQKHLURHWHQKDSUREOHPDVQD~OWLPDUHSHWLomRpSRVVtYHODUTXHDUDVFRVWDVSDUDFRPSOHWDUDVpULHVHUiQHFHVViULDPDLVHQHUJLDeSUHFLVRFRORFDUDEDUUDFRPFXLGDGRVREUHRVXSRUWHDRWHUPLQDU$VYDULDQWHVIRUDGDOLQKDGHUHEDL[DPHQWRGHVFULWDSRUH[HPSORQRVRPEURVRXQRDEG{PHQQmRVmRUHFRPHQGiYHLVHQmRFRQWULEXHPFRPYDQWDJHQVVLJQLILFDWLYDV(PUHODomRDRVEtFHSVPHVPRTXHQmRSDUHoDWDPEpPSHUPDQHFHPHPWHQVmRQRVXSLQR7UDWDVHGHXPGRVQXPHURVRVH[HPSORVHPTXHXPP~VFXORUHDOL]DXPPRYLPHQWRSRGHQGRDX[LOLDURFRQWUiULRHPIXQomRGHFHQWUDUPRVQRVVDDWHQomRHPXPDRXRXWUDSDUWHFRUSRUDOHWDPEpPGHYLGRDRXWURVIDWRUHVYHUH[HUFtFLR2PEURVHSHVFRoRSRUH[HPSOR

  0~VFXORVHQYROYLGRVGHOWRLGHDQWHULRUWUtFHSVHSHLWRUDO([HFXomRGHYHVHUUHDOL]DGDFRPRQRVXSLQRFRPPmRVMXQWDVPDVQHVWHFDVRRVFRWRYHORVVHPRYHPDRODGRGRWURQFRHDEDUUDVHDEDL[DDWpDV~OWLPDVFRVWHODVLQIHULRUHV'HVVHPRGRSDUWHGRWUDEDOKRGRSHLWRUDOUHSHUFXWHQRRPEURHQRWUtFHSVeSRUWDQWRXPDYDULDQWHSHVDGDGRVXSLQRIUDQFrVYHUH[HUFtFLR7UtFHSV

  0~VFXORVHQYROYLGRVSHLWRUDOGHOWRLGHDQWHULRUHWUtFHSV([HFXomRD ~QLFD GLIHUHQoD p XPDPDLRU VHSDUDomRHQWUHDVPmRVTXHGHVORFDSDUWHGRWUDEDOKRSDUDR'HOWRLGHHR VXEWUDL GRWUtFHSV 2EYLDPHQWH Ki XPD DPSOLWXGHPHQRU (P WHRULD WDPEpPDX[LOLD D H[SDQGLUDFDL[DWRUiFLFDYHUH[HUFtFLRQHFHVVLWDQGRGHXPDSURIXQGDLQVSLUDomRDREDL[DUDEDUUD

  (UURVIUHTXHQWHVDUTXHDUDVFRVWDVSpVPXLWREDL[RVDEDL[DUGHPDLVDEDUUDVREUHRSHLWREDL[iODDWpRSHVFRoRRXDEG{PHQH[FHVVRRXGHVDMXVWHGHSHVREORTXHDURVFRWRYHORVDFLPDHPRYHURVSpVDVFRVWDVRXDFDEHoD

 • 0~VFXORVHQYROYLGRV

  9DULDQWHV

  0~VFXORVHQYROYLGRVSHLWRUDOPDLRUiUHDFODYLFXODUWUtFHSVHGHOWRLGHDQWHULRU([HFXomRFRPREDQFRHPSRVLomRLGrQWLFDHRVKDOWHUHVSDUWLQGRGRVMRHOKRVRXGRVRORGHLWDPRVHPRYHPRVRSHVRGRPHVPRPRGRTXHDEDUUDSHUPLWLQGRXPDDSUR[LPDomRIHFKDQGRQDSDUWHILQDOGRPRYLPHQWRHPWHRULDSDUDIDYRUHFHUXPWUDEDOKRSUR[LPDOGRSHLWRUDODRHVWHUQR(QWUHWDQWRQmRID]JUDQGHGLIHUHQoDSRLVWRGRRP~VFXORVHFRQWUDLDRQmRID]HULQVHUo}HVQDUHJLmRHQWUHDiUHDLQWHUQDHH[WHUQD2TXHSDUHFHFHUWRpDPHOKRUDQDQDWXUDOLGDGHGRPRYLPHQWR3RURXWURODGRDRSHUPLWLUXPDGHVFLGDPDLRUKiPHOKRUDQDIOH[LELOLGDGHSRUTXHQHVVH~OWLPRFDVRDFDUJDQmRGHYHVHUPXLWRDOWDSDUDHYLWDUOHV}HV$SULQFLSDOGHVYDQWDJHPpTXHJHUDOPHQWHPDQXVHLDVHPHQRVSHVRTXHDEDUUDGHYLGRDRVPRYLPHQWRVGHFRORFDomRHPSRVWXUDSDUWHVHGHXPDSRVLomREDL[DVHPWLUDURSHVRGRDOWRHFRUUHVHPDLRUSHULJRGHGHVHVWDELOL]DomRTXDQGRDVpULHFKHJDDRILQDOSRUH[DXVWmRPXVFXODUjVYH]HVGRWUtFHSV

  &RPKDOWHUHV

  3ULQFLSDLVSHLWRUDOPDLRUiUHDFODYLFXODUWUtFHSVHGHOWRLGHDQWHULRU6HFXQGiULRVGHOWRLGHPpGLRFRUDFREUDTXLDOVHUUiWLODQWHULRUHVXEHVFDSXODU$QWDJRQLVWDVGRUVDOPDLRUEtFHSVHGHOWRLGHSRVWHULRU

  3HLWRUDOPDLRU

  7UtFHSV

  'HOWRLGHDQWHULRU

  &RUDFREUDTXLDO

  &RUDFREUDTXLDO

  6XEHVFDSXODU6HUUiWLODQWHULRU

  6XSLQRLQFOLQDGR3HLWRUDO3HVROLYUH

 • ([HFXomR

  &RPHQWiULRV

  0~VFXORVHQYROYLGRVSHLWRUDOPDLRUiUHDFODYLFXODUWUtFHSVHGHOWRLGHDQWHULRUHH[WHULRU([HFXomREDVLFDPHQWHpUHDOL]DGRFRPRRVXSLQRLQFOLQDGRFRPKDOWHUHVPDVQHVWHFDVRUHDOL]DVHXPJLURGRVSROHJDUHVSDUDIRUDGXUDQWHDVXELGDXPDURWDomRH[WHUQDGREUDoR'HYHVHSURGX]LURPRYLP