LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE ANGÉLICA - .Orgânica do Município de ANGÉLICA – MS, com as respectivas

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE ANGÉLICA - .Orgânica do Município de ANGÉLICA – MS, com as...

LLEEII OORRGGNNIICCAA DDOO MMUUNNIICCPPIIOO DDEE AANNGGLLIICCAA EESSTTAADDOO DDEE MMAATTOO GGRROOSSSSOO DDOO SSUULL

AA MMEESSAA DDIIRREETTOORRAA DDAA CCMMAARRAA MMUUNNIICCIIPPAALL DDEE AANNGGLLIICCAA,, EEssttaaddoo ddee MMaattoo GGrroossssoo ddoo SSuull ,, ffaazz ssaabbeerr qquuee eemm ddeeccoorrrrnncciiaa ddaass EEmmeennddaass CCoonnssttiittuucciioonnaaiiss FFeeddeerraall,, ee nnooss tteerrmmooss ddoo IInncciissoo IIVV ddoo AArrttiiggoo 2277 ee AArrttiiggoo 3399 ddaa LLeeii OOrrggnniiccaa MMuunniicciippaall eemm vviiggoorr,, ccoommbbiinnaaddoo ccoomm oo AArrttiiggoo 2299 ddaa CCoonnssttiittuuiioo FFeeddeerraall,, oo PPlleennrriioo aapprroovvoouu ee eellaa vviissaannddoo aasssseegguurraarr aa aauuttoonnoommiiaa mmuunniicciippaall,, ggaarraannttiirr aa ddiiggnniiddaaddee ee pplleennoo eexxeerrcccciioo ddee sseeuuss ddiirreeiittooss,, ggaarraannttiirr oo aacceessssoo ddee ttooddooss EEdduuccaaoo,, aaoo EEssppoorrttee,, ssaaddee,, aaoo SSaanneeaammeennttoo BBssiiccoo,, MMoorraaddiiaa,, aaoo SSeerrvviioo PPbblliiccoo,, CCuullttuurraa ee aaoo LLaazzeerr,, ee pprroommoovveerr uumm ddeesseennvvoollvviimmeennttoo ssuubboorrddiinnaaddoo aaooss iinntteerreesssseess hhuummaannooss,, vviissaannddoo aaiinnddaa aa JJuussttiiaa SSoocciiaall ppaarraa ggaarraannttiiaa ddoo EEssttaaddoo DDeemmooccrrttiiccoo,, iinnvvooccaannddoo aa pprrootteeoo ddee DDeeuuss,, pprroommuullggaammooss aa LLeeii OOrrggnniiccaa ddoo MMuunniiccppiioo ddee AANNGGLLIICCAA MMSS,, ccoomm aass rreessppeeccttiivvaass aalltteerraaeess..

TTIITTUULLOO II PPRRIINNCCPPIIOOSS FFUUNNDDAAMMEENNTTAAIISS

AARRTT.. 11 -- OO MMuunniiccppiioo ddee AANNGGLLIICCAA,, ppaarrttee tteerrrriittoorriiaall ddoo EEssttaaddoo ddee MMaattoo GGrroossssoo

ddoo SSuull,, ccrriiaaddoo ppeellaa LLeeii EEssttaadduuaall NN.. 33..669911 ddee 1133 ddee mmaaiioo ddee 11997766,, ppeessssooaa JJuurrddiiccaa ddee DDiirreeiittoo PPbblliiccoo IInntteerrnnoo,, ccoomm aauuttoonnoommiiaa ppoollttiiccaa aaddmmiinniissttrraattiivvaa ee ffiinnaanncceeiirraa,, rreeggeerr--ssee-- ppoorr eessttaa LLeeii OOrrggnniiccaa ee ppeellaass lleeiiss qquuee eeddiittaarr,, tteennddoo ccoommoo ffuunnddaammeennttooss::

II -- aauuttoonnoommiiaa;; IIII -- cciiddaaddaanniiaa;; IIIIII -- aa ddiiggnniiddaaddee ddaa ppeessssooaa hhuummaannaa;; IIVV -- ooss vvaalloorreess ddoo ttrraabbaallhhoo ee ddaa lliivvrree iinniicciiaattiivvaa;; VV -- oo pplluurraalliissmmoo ppoollttiiccoo.. PPaarrggrraaffoo nniiccoo TTooddoo oo ppooddeerr eemmaannaa ddoo ppoovvoo,, qquuee oo eexxeerrccee ppoorr mmeeiioo ddee

rreepprreesseennttaanntteess oouu ddiirreettaammeennttee,, nnooss tteerrmmooss ddaass CCoonnssttiittuuiieess FFeeddeerraall ee EEssttaadduuaall ee ddeessttaa LLeeii OOrrggnniiccaa..

AARRTT.. 22 -- SSoo PPooddeerreess ddoo MMuunniiccppiioo,, iinnddeeppeennddeenntteess ee hhaarrnnnniiccooss eennttrree ssii,, oo LLeeggiissllaattiivvoo ee oo EExxeeccuuttiivvoo..

AARRTT.. 33 -- CCoonnssttiittuueemm oobbjjeettiivvooss ffuunnddaammeennttaaiiss ddoo MMuunniiccppiioo ddee AANNGGLLIICCAA:: II -- ccoonnssttrruuiirr uummaa ssoocciieeddaaddee lliivvrree,, jjuussttaa ee ssoolliiddrriiaa,, sseemm qquuaallqquueerr ffoorrmmaa ddee

ddiissccrriimmiinnaaoo;; IIII -- ggaarraannttiirr oo ddeesseennvvoollvviimmeennttoo mmuunniicciippaall;;

IIIIII -- rreedduuzziirr aass ddeessiigguuaallddaaddeess ssoocciiaaiiss..

TTIITTUULLOO IIII DDAA OORRGGAANNIIZZAAOO DDOO MMUUNNIICCIIPPIIOO

CCaappii ttuulloo II DDIISSPPOOSSIIEESS GGEERRAAIISS

AARRTT.. 44 -- SSoo ssmmbboollooss ddoo MMuunniiccppiioo oo bbrraassoo,, aa bbaannddeeiirraa ee oo hhiinnoo.. AARRTT.. 55 -- AA sseeddee ddoo MMuunniiccppiioo ddee AANNGGLLIICCAA aa cciiddaaddee ddee AANNGGLLIICCAA.. 11 -- AA mmuuddaannaa ddee ddeennoommiinnaaoo ddoo MMuunniiccppiioo,, bbeemm ccoommoo aa ttrraannssffeerrnncciiaa ddaa

sseeddee,, ddeeppeennddeerr ddee lleeii eessttaadduuaall,, aappss ccoonnssuullttaa pplleebbiisscciittaarriiaa ee aatteennddeennddoo rreepprreesseennttaaoo ffuunnddaammeennttaaddaa,, ssuubbssccrriittaa ppeelloo PPrreeffeeiittoo oouu ppeelloo mmeennooss ppoorr ddooiiss tteerrooss ddooss mmeemmbbrrooss ddaa CCmmaarraa MMuunniicciippaall..

22 -- OO MMuunniiccppiioo ddee AANNGGLLIICCAA ccoonnssttiittuuddoo ppeelloo DDiissttrriittoo ddee IIppeezzaall.. 33 -- OO MMuunniiccppiioo ppooddeerr ddiivviiddiirr--ssee ppaarraa ffiinnss aaddmmiinniissttrraattiivvooss eemm DDiissttrriittooss,, ccuujjaa

ccrriiaaoo,, oorrggaanniizzaaoo,, eexxttiinnoo oouu ffuussoo sseerr eeffeettuuaaddoo nnooss tteerrmmooss ddaa lleeggiissllaaoo eessttaadduuaall..

22

AARRTT.. 66 -- OO MMuunniiccppiioo iinnssttiittuuiirr,, ddiirreettaa oouu iinnddiirreettaammeennttee,, rrggoo ooffiicciiaall ddee iimmpprreennssaa ppaarraa ppuubblliiccaaoo ddooss aattooss aaddmmiinniissttrraattiivvooss ddoo MMuunniiccppiioo,, ccoommpprreeeennddeennddoo oo EExxeeccuuttiivvoo ee oo LLeeggiissllaattiivvoo..

AARRTT.. 77 -- AA AAddmmiinniissttrraaoo PPbblliiccaa MMuunniicciippaall oobbrriiggaaddaa aa ffoorrnneecceerr CCeerrttiiddoo ddee sseeuuss aattooss aa qquuaallqquueerr cciiddaaddoo,, ppaarraa aatteennddeerr aa ddeeffeessaa ddee ddiirreeiittooss,, nnoo pprraazzoo ddee 1155 ((qquuiinnzzee)) ddiiaass,, ssee oouuttrroo nnoo ffoorr ffiixxaaddoo ss rreeqquuiissiieess jjuuddiicciiaaiiss..

CCaappii ttuulloo IIII

DDAA AAUUTTOONNOOMMIIAA MMUUNNIICCIIPPAALL

AARRTT.. 88 -- AA aauuttoonnoommiiaa mmuunniicciippaall ffiiccaa aasssseegguurraaddaa ppeellaa:: II -- eelleeiioo ddoo PPrreeffeeiittoo,, ddoo VViiccee--PPrreeffeeiittoo ee ddooss VVeerreeaaddoorreess,, nnooss tteerrmmooss ddaa

lleeggiissllaaoo ffeeddeerraall;; IIII -- aaddmmiinniissttrraaoo ddee ssuuaass ppeeccuulliiaarriiddaaddeess;; IIIIII -- aarrrreeccaaddaaoo ddooss ttrriibbuuttooss ddee ssuuaa ccoommppeettnncciiaa;; IIVV -- aapplliiccaaoo ddee ssuuaass rreennddaass;; ee VV -- oorrggaanniizzaaoo ddee sseeuuss sseerrvviiooss..

CCaappii ttuulloo IIIIII

DDAA CCOOMMPPEETTNNCCIIAA DDOO MMUUNNIICCPPIIOO

AARRTT.. 99 -- AAoo MMuunniiccppiioo ccoommppeettee pprroovveerr aa ttuuddoo qquuaannttoo ddiiggaa rreessppeeiittoo aaoo sseeuu ppeeccuulliiaarr iinntteerreessssee ee aaoo bbeemm--eessttaarr ddee ssuuaa ppooppuullaaoo,, ccaabbeennddoo--llhhee pprriivvaattiivvaammeennttee ee eemm ccoommuumm,, ddeennttrree oouuttrraass aass sseegguuiinntteess aattrriibbuuiieess::

SSeeoo II DDAA CCOOMMPPEETTNNCCIIAA PPRRIIVVAATTIIVVAA

AARRTT.. 1100 -- CCoommppeettee PPrriivvaattiivvaammeennttee aaoo MMuunniiccppiioo:: II -- lleeggiissllaarr ssoobbrree aassssuunnttoo ddee iinntteerreessssee llooccaall;; IIII -- ssuupplleemmeennttaarr aa lleeggiissllaaoo ffeeddeerraall ee eessttaadduuaall,, nnoo qquuee ccoouubbeerr;; IIIIII -- eellaabboorraarr oo PPllaannoo DDiirreettoorr ddee DDeesseennvvoollvviimmeennttoo IInntteeggrraaddoo;; IIVV -- ccrriiaarr,, oorrggaanniizzaarr,, eexxttiinngguuiirr oouu ffuunnddiirr DDiissttrriittooss,, oobbsseerrvvaaddaa aa lleeggiissllaaoo eessttaadduuaall;; VV -- mmaanntteerr ccoomm aa ccooooppeerraaoo ttccnniiccaa ee ffiinnaanncceeiirraa ddaa UUnniioo ee ddoo EEssttaaddoo,,

pprrooggrraammaass ddee eedduuccaaoo iinnffaannttiill ee ddee eennssiinnoo ffuunnddaammeennttaall;; VVII -- eellaabboorraarr oo oorraammeennttoo aannuuaall ee pplluurriiaannuuaall ddee iinnvveessttiimmeennttooss;; VVIIII -- iinnssttiittuuiirr ee aarrrreeccaaddaarr ttrriibbuuttooss ddee ssuuaa ccoommppeettnncciiaa,, bbeemm ccoommoo aapplliiccaarr aass ssuuaass

rreennddaass,, sseemm pprreejjuuzzoo ddaa oobbrriiggaattoorriieeddaaddee ddaa pprreessttaaoo ddee ccoonnttaass ee ddaa ppuubblliiccaaoo ddee bbaallaanncceetteess,, nnooss pprraazzooss ffiixxaaddooss eemm lleeii;;

VVIIIIII -- ffiixxaarr,, ccoobbrraarr ee ffiissccaalliizzaarr ttaarriiffaass oouu pprreeooss ddooss sseerrvviiooss ppbblliiccooss;; IIXX -- ddiissppoorr ssoobbrree aa oorrggaanniizzaaoo,, aaddmmiinniissttrraaoo ee eexxeeccuuoo ddooss sseerrvviiooss llooccaaiiss;; XX -- ddiissppoorr ssoobbrree aaddmmiinniissttrraaoo,, uuttiilliizzaaoo ee aalliieennaaoo ddooss bbeennss ppbblliiccooss;; XXII -- oorrggaanniizzaarr oo qquuaaddrroo ddee ppeessssooaall ee eessttaabbeelleecceerr oo rreeggiimmee jjuurrddiiccoo nniiccooss ddooss

sseeuuss sseerrvviiddoorreess ppbblliiccooss;; XXIIII -- oorrggaanniizzaarr ee pprreessttaarr,, ddiirreettaammeennttee,, oouu ssoobb rreeggiimmee ddee ccoonncceessssoo oouu

ppeerrmmiissssoo,, ooss sseerrvviiooss ppbblliiccooss ddee iinntteerreessssee llooccaall,, iinncclluuddoo oo sseerrvviioo ddee ttrraannssppoorrttee ccoolleettiivvoo,, qquuee tteemm ccaarrtteerr eesssseenncciiaall;;

XXIIIIII -- pprroommoovveerr,, nnoo qquuee ccoouubbeerr,, oo aaddeeqquuaaddoo oorrddeennaammeennttoo tteerrrriittoorriiaall,, mmeeddiiaanntte