of 26 /26
! #$% %&'()*+ '%,-. ,+ (./+ 012345 '2678978:9;1<7= ! >?< <[email protected] 1<;B9 ;3 29C3 ! >?< D3C<@29 C6 E32<@ ! >?< 3D92<7 1F9 G9;@1@;B97 ! 7<D 97 H29C?232 3CB<@ % 97 7<1< <712<I97 JF9 3I197 % 3 I?3 K6 <DG32C9? +@ 3D92L@;B9 43 D@;BM 3ID3 ! >?< 1F9 I9;A< 4< 1@ <719? &<1< <712<I97 29;43492<7 /9;[email protected] 3 >?<D ;3D923 +@ [email protected]< <DG923 7<1< <712<I97 #?< <? >?<29 29;432 3A923 N2<;4@ 9 79I C9D ?D3 [email protected] % 37 <712<I37 C9D ?D C924F9 +@ 3 I?3 C9D ?D C34<349 % 3 1@ ;9 D<? C923OF9 ! I?3 [email protected]< 4<@132 ,3 C3D3 49 D<? 3D349 +@ [email protected]< ?D G<@K@;B9 H92 [email protected] &< <I< <[email protected]<2 3C924349

Letras do Cante 1/ Cante Lyrics 1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Traditional Cante Lyricsby Celina da Piedade

Text of Letras do Cante 1/ Cante Lyrics 1

Page 1: Letras do Cante 1/ Cante Lyrics 1

7/18/2019 Letras do Cante 1/ Cante Lyrics 1

http://slidepdf.com/reader/full/letras-do-cante-1-cante-lyrics-1 1/26

! #$% %&'()*+ '%,-. ,+ (./+

012345 '2678978:9;1<7=

! >?< <[email protected] 1<;B9 ;3 29C3

! >?< D3C<@29 C6 E32<@

! >?< 3D92<7 1F9 G9;@1@;B97

! 7<D 97 H29C?232 3CB<@

% 97 7<1< <712<I97 JF9 3I197

% 3 I?3 K6 <DG32C9?

+@ 3D92L@;B9 43 D@;BM 3ID3

! >?< 1F9 I9;A< 4< 1@ <719?

&<1< <712<I97 29;43492<7

/9;[email protected] 3 >?<D ;3D923

+@ [email protected]< <DG923 7<1< <712<I97#?< <? >?<29 29;432 3A923

N2<;4@ 9 79I C9D ?D3 [email protected]

% 37 <712<I37 C9D ?D C924F9

+@ 3 I?3 C9D ?D C34<349

% 3 1@ ;9 D<? C923OF9

! I?3 [email protected]< 4<@132

,3 C3D3 49 D<? 3D349

+@ [email protected]< ?D G<@K@;B9 H92 [email protected]

&< <I< <[email protected]<2 3C924349

Page 2: Letras do Cante 1/ Cante Lyrics 1

7/18/2019 Letras do Cante 1/ Cante Lyrics 1

http://slidepdf.com/reader/full/letras-do-cante-1-cante-lyrics-1 2/26

,P. &% :% QR #$% S),Q):%:

012345 T<@23 [email protected]=

,F9 7< D< 46 >?< J@;[email protected]<D

S@;B37 >?< <? K6 J@;[email protected]<@

,F9 7< D< 46 >?< 9?1297 I9A2<D

+@ 3D92<7 >?< <? 2<K<@1<@

V?@ ?D 3;9 W J@;[email protected]

N3A323D8D< 3 12@;13 [email protected]

Q<@ ?D J@;1XD 39 G32>?<@29

+@ E?@ H323 C373 C9D 4<L [email protected]

N<I3 E9IB3 43 [email protected]<@23

/9;B<O9 <? 3 I31343

V3O98D< 4<731<;[email protected]+@ 3 [email protected] ;F9 D< <7C3H3 ;343

%719? 4<[email protected] 43 I31343

,<D W 79DG23 ;<D 39 79I

%719? 39 HX 49 D<? 3D92

+@ ;F9 B6 2<A3I9 [email protected]

Page 3: Letras do Cante 1/ Cante Lyrics 1

7/18/2019 Letras do Cante 1/ Cante Lyrics 1

http://slidepdf.com/reader/full/letras-do-cante-1-cante-lyrics-1 3/26

Q.,+ ),V+,'+

012345 '2678978:9;1<7=

%713J3 3 G<I3 @;E3;13

,9 7<? [email protected] 377<;1343

/9D ?D H<;1< 4< 9?29 E@;9

&<?7 C3G<I97 H<;1<3J3

Q<@19? 97 9IB97 39 D32

[email protected] ?D3 A23;4< 32D343

/[email protected] >?< ;<I3 J@;B3

:[email protected] 3 G<D A9J<2;3J3

[email protected]<@8D< JY7 C3J3I<@29

Q<773 1F9 E92D973 32D343

&< [email protected]< 9 D<? [email protected],3 1<223 <D >?< Q<?7 [email protected]

+;43 13;19 C3J3I<@29

,3>?<I3 1<223 73A2343

:37 [email protected]<@8D< I6 7<;B923

.7 7@;[email protected] >?< <I< I<J3J3

Z<J3J3 C3J3I9 G23;C9

&<[email protected] 4< H2313 49?2343

,3 C9293 43 7?3 I3;O3

+ C2?L 4< [email protected] I<J3J3

Page 4: Letras do Cante 1/ Cante Lyrics 1

7/18/2019 Letras do Cante 1/ Cante Lyrics 1

http://slidepdf.com/reader/full/letras-do-cante-1-cante-lyrics-1 4/26

N<I97 7@;[email protected] >?< D< 4<71<

'3I C3J3I<@29 ;F9 J@

:37 >?< 1< 432<@ 7<;B923

+ >?<D 9 129?U<23 3>?@

[email protected] 13;19 4@;B<@29

#?< ;F9 1<D C9;13 ;<D [email protected]

% 37 1<IB37 49 D<? 1<IB349

#?< 7F9 4< [email protected] < [email protected]

*?3243@ I6 J9779 4@;B<@29

,F9 9 >?<29 H323 [email protected]

#?< [email protected] [email protected] 7<;B923

+ >?<D 9 129?U<23 3>?@

+7 12[7 [email protected]@;B37 >?< 1<;B9'9437 1< [email protected] 3 1@

% 3 [email protected] E92D973 4< 19437

N323 C9;[email protected] [email protected]

*?3243@ I6 J97737 [email protected]@;B37

,F9 37 >?<29 H323 [email protected]

:37 >?< [email protected] [email protected] 7<;B923

+ >?<D 9 129?U<23 3>?@

,F9 1<;B9 [email protected] >?< 1< 432

,<D 1? [email protected] >?< D< H<[email protected]

'? ;F9\ 7<;B923 D@;B3

,F9 1< 4<71< ]@;43 3 [email protected]

Page 5: Letras do Cante 1/ Cante Lyrics 1

7/18/2019 Letras do Cante 1/ Cante Lyrics 1

http://slidepdf.com/reader/full/letras-do-cante-1-cante-lyrics-1 5/26

. 23G9 49 D<? C3J3I9

^7 J9I137 ;9 D<? [email protected]

S3773I97 Y D<?7 J3773I97

[email protected]< 3A923 3>?@

%71< 3;<I 4< 7<1< H<4237

#?< C9;[email protected] 2<H321@

#?< X 4<I3\ 3 9?123 D<134<_

[email protected] 3 D@;B3 J[8I3 3>?@

'3;197 3;97 >?< CB92<@

'3;197 7?7197\ <712<D<C@

#?< Q<?7 1< H<249< [email protected]

#?< D< @37 D313;49 3 [email protected]

Page 6: Letras do Cante 1/ Cante Lyrics 1

7/18/2019 Letras do Cante 1/ Cante Lyrics 1

http://slidepdf.com/reader/full/letras-do-cante-1-cante-lyrics-1 6/26

.ZR S)`),-+

012345 +IA32J<=

.I6 [email protected]@;B3

N2<;43 9 7<? A3I9 [email protected]=

#?< 3 D@;B3 A3I@;B3\ [email protected]

#?<2 ;3D9268I9 [email protected]=

#?<2 ;3D9268I9

%? ;F9 D< @DH9213 [email protected]=

*3I9 W K3;<I3\ [email protected]

*3I@;B3 W H9213 [email protected]=

/Y CY CY

+ A3I@;B3 [email protected]< <DG923

% 9 A3I@;B9 [email protected]? 7Y&Y 7Y 7Y 7Y

+ A3I@;B3 [email protected]< <DG923

% 9 A3I@;B9 [email protected]? 7Y

&Y 7Y 7Y 7Y

Page 7: Letras do Cante 1/ Cante Lyrics 1

7/18/2019 Letras do Cante 1/ Cante Lyrics 1

http://slidepdf.com/reader/full/letras-do-cante-1-cante-lyrics-1 7/26

&+)+&

&F9 [email protected] D<? G<D\ 7F9 [email protected]

&F9 [email protected] >?< 3;43D ;3 D943

,F9 [email protected] 3D92 ;F9 [email protected]

#?< <I37 1[D H9?C3 2943

0abcd=

! D3OF9 <;C32;34@;B3

[email protected] 49 29?U@;9I

&< ;F9 E977<7 1F9 [email protected]@;B3

%237 [email protected] I@;43 >?< 9 79I

0abcd=

%7137 X >?< 7F9 37 [email protected]

#?< 7< C3;13D <D N921?A3I'29?U<23D8;37 37 C<@E<@237

,37 49G237 49 3J<;13I

0abcd=

/<@E<@23 497 9IB97 H2<197

&<;B923 497 D<?7 3D92<7

%;12< 37 [email protected] 497 C3DH97

e7 3 23@;B3 437 EI92<7

0abcd=

Page 8: Letras do Cante 1/ Cante Lyrics 1

7/18/2019 Letras do Cante 1/ Cante Lyrics 1

http://slidepdf.com/reader/full/letras-do-cante-1-cante-lyrics-1 8/26

:.Q+ Q+ N+&&+(+Q+

:[email protected]\ [email protected] 1? ;F9 J[7

. H37732@;B9 ;3 I<;B3

!"#$%& ("#$%

)*$+,$-#%& )*$+#$%

.$/0#%%$*12%& -2"3$/4$%

5#-#64$%& 7$682% 94$%

:2-6,12%& ;<%%#-2% /,1-2%5#-#972*#%& 1#*$/82*#%

.,-=$>,%& 62=2-/$>,%

5#-0#32% , ;#-=#$%

? 6"62% 9$*8#-"62%

5#=# +,> 8< 9#$%

+7 3737 3 432\ 3 432

. G@>?@;B9 J<;B3\ J<;B3

Page 9: Letras do Cante 1/ Cante Lyrics 1

7/18/2019 Letras do Cante 1/ Cante Lyrics 1

http://slidepdf.com/reader/full/letras-do-cante-1-cante-lyrics-1 9/26

:.Q+ Q. +&&.T). 012345 [email protected] +I<;1<K9=

,F9 X 1324< ;<D X C<49

S@<71< D<7D9 <D G93 B923 [email protected]=

:<? H3@ K6 <716 4<@1349

:@;B3 DF< 4<@19?87< 3A923 [email protected]=

?" @# ;,*# -"# ("#/=2 2"+$A ;%%0 ;%%0 B7$%C

? *212 -,%;2/=$A B#%%27$2C B7$%C

V?@ ?D [email protected] H377<32

C9D ?D C<71@;B9 ;9 G23O9 [email protected]=

%;C9;12<@ 9 D<? 3D92

+@ f<7?7 43>?@ ;F9 H3779 [email protected]=

'3;13 H3223\ 13;13 ?J3'3;13 [email protected]\ 13;13 3D923 [email protected]=

'3;13 D<;@;3 G9;@13

% 9 D<? H3@ 7<D ?D3 ;923 [email protected]=

Page 10: Letras do Cante 1/ Cante Lyrics 1

7/18/2019 Letras do Cante 1/ Cante Lyrics 1

http://slidepdf.com/reader/full/letras-do-cante-1-cante-lyrics-1 10/26

:+:P ZR T+'%: ^ N.('+

:#9D *< 7#0,9 E ;2-0#& #8 #8

F G$*8# +#$ +,- (",9 H

:#9D H 2 9," #92-& #8 #8

I#$J*8, #--#/K#- "9 6#GH

I#$J*8, #--#/K#- "9 6#GH& #8 #8

I#$J*8, #--#/K#- "9 68262*#0,

:#9D *< 7#0,9 E ;2-0#& #8 #8L,$3# *< 7#0,- (",9 7#0,

.7 1<?7 9IB97 X >?< 7F9\ 3B 3B

+ C3?73 4< <? 1< >?<2<2 G<D [email protected]=

#?< ;F9 D< 4<@U3D 19D32\ 3B 3B

[email protected]< 3 [email protected] ;@;A?XD [email protected]=

[email protected]<D >?< 3 E9IB3 49 [email protected]\ 3B 3B

e [email protected] >?< 3 43 C<J343 [email protected]=

'3DGXD 3 D@;B3 [email protected]<\ 3B 3B

+9 HX 43 1?3 X 49G2343 [email protected]=

Page 11: Letras do Cante 1/ Cante Lyrics 1

7/18/2019 Letras do Cante 1/ Cante Lyrics 1

http://slidepdf.com/reader/full/letras-do-cante-1-cante-lyrics-1 11/26

fR V$) ^ T+)+

%713;49 <? W H9213 7<;1349

*9L3;49 49 E2<7C9 7<D 7<2 ;3D92349

N3773D C<2137 D?I31@;B37

/3G<I9 W K3;913\ 19437 [email protected]@;B37

N?7 9 D<? C3H91<\ < E?@ 31267 4<I37

/9D C<2137 D<@[email protected]<7\ G2343;49 H92 <I37

S<;B3 C6 >?< <? ;F9 J9? I6

f6 E?@ W [email protected]\ D<? G<D 39 N326

&<;B92 >?< D< [email protected]\ 7<;B92 >?< D< >?<2

&<2<@ 7<? G<;L@;B9 7< J9C[ >[email protected]<2

S<;B3 C6 >?< <? ;F9 J9? I6

f6 E?@ W [email protected]\ D<? G<D 39 N326

N92 4<1267 43 H9213 C<219 D3;A3;F9

%D 129C3 4< ?D G<@K9 4<?8D< ?D G<[email protected]

S<;B3 C6 >?< <? ;F9 J9? I6

f6 E?@ W [email protected] D<? G<D 39 N326

Page 12: Letras do Cante 1/ Cante Lyrics 1

7/18/2019 Letras do Cante 1/ Cante Lyrics 1

http://slidepdf.com/reader/full/letras-do-cante-1-cante-lyrics-1 12/26

(.$T%)8'% $: T%)f.

(9?G<@81< ?D G<@K9

,F9 >?<[email protected] 432

%719? [email protected] [email protected]<

D37 H92 1@ ;F9 J9? CB9232

,F9 J9? CB9232

,F9 J9? 79E2<2

%719? [email protected] [email protected]<

:37 H92 1@ ;F9 J9? D922<2

?%02" =, #7#*#=#

I2" ;#-# #% 0,--#% =, ?%;#/8#

M" /D2 9, (",-,%

 N("$ 9#$% /$/1"H9 9, #;#/8#

O$/1"H9 9, #;#/8#

P< 6< /D2 ,%0< (",9 %2G-$#

:," *$/=2 #92-

M" 8<%J=, 682-#- "9 =$#

'[email protected]<7 [email protected] 49 29?U@;9I

%;CB<D D@;B3 3ID3

Q9 ;37C<2 39 Hh2849879I

+9 Hh2849879I\ W I?L 43 I?3

,F9 B6 ;9 D?;49

/323 [email protected] I@;43 >?< 3 1?3

Page 13: Letras do Cante 1/ Cante Lyrics 1

7/18/2019 Letras do Cante 1/ Cante Lyrics 1

http://slidepdf.com/reader/full/letras-do-cante-1-cante-lyrics-1 13/26

 

0:.Q+=

(9?G<@81< ?D G<@K9\ E9@ H92 [email protected]

S[ I6 ;F9 [email protected]

+ ;@;A?XD >?< <? 79? I342F9

#?< <? 79? I342F9\ [email protected];349

:<? I@;49 3D92

#?<29 [email protected]<2 3 1<? I349

Page 14: Letras do Cante 1/ Cante Lyrics 1

7/18/2019 Letras do Cante 1/ Cante Lyrics 1

http://slidepdf.com/reader/full/letras-do-cante-1-cante-lyrics-1 14/26

 

+,Q.(),-+

 N/=2-$/8#

O2 #- #/=2"

5#$" /2 *#Q2

R212 *< G$62"

L<J9, "9 #7-#Q2

529 =,%,97#-#Q2 N/=2-$/8# /2+#

P< 6#$" /2 *#Q2

L<J9, 2"0-2 #7-#Q2

529 02=2 2 K,$0$/82

 N/=2-$/8# /2+#P< /D2 +#$ #2 /$/82

L<J9, 2"0-2 #7-#Q2

529 02=2 2 +#*2-

 N/=2-$/8# /2+#

P< /D2 0,9 #92-

.7 3I<A2<7 H37732@;B97

K6 1[D ;9J9 C3;132 [email protected]=

+H2<;4<23D 7Y 4< [email protected]

&<D ;@;A?XD 97 <;7@;32 [email protected]=

Page 15: Letras do Cante 1/ Cante Lyrics 1

7/18/2019 Letras do Cante 1/ Cante Lyrics 1

http://slidepdf.com/reader/full/letras-do-cante-1-cante-lyrics-1 15/26

&< <? 79?G<77< >?< J93;49

+IC3;O3J3 97 1<?7 C32@;B97 [email protected]=

:3;43J3 E3L<2 ?D37 3737

Q37 H<;37 497 H37732@;B97 [email protected]=

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

! S)`),-+ '%: /R Z$:%

,F9 7<@ 7< 1< [email protected] 34<?7

&< 1< [email protected] J9?8D< <DG923

% 9 3D92 >?< >?<2 G<D

#?3;49 [email protected] 34<?7 K6 CB923

F +$>$/8# 0,9 6< *"9,

.S-# #6,/=,- 9," 6#/=,,$-2

M,/82 2 9," #92- E ;2-0#

!",-2J*8, $- G#*#- ;-$9,$-2

!",-2J*8, $- G#*#- ;-$9,$-2

.2-(", H ,%0, 2 9," 62%0"9,

.S-# #6,/=,- 9," 6#/=,,$-2

F +$>$/8# 0,9 6< *"9,

Q<7H<[email protected]\ 4<7H<[email protected]

&3G< Q<?7 >?<D 7< 4<7H<4<

#?< 7< 4<7H<4< C3;13;49

V3L 3 4<7H<[email protected] 3I<A2<

Page 16: Letras do Cante 1/ Cante Lyrics 1

7/18/2019 Letras do Cante 1/ Cante Lyrics 1

http://slidepdf.com/reader/full/letras-do-cante-1-cante-lyrics-1 16/26

-),. Q.& :),%)(.&

,37 D@;37 4< &F9 f9F9

Z3I3I3I3I3 I3I3I3 [email protected]=

:922<23D >?3129 D@;<@297\ J[ I6

S[ I6 C9DH3;B<@29\ J[ I6

S[ I6 C9D9 J<;B9 <? [email protected]=

Z3I3I3I3I3 I3I3I3 [email protected]=

%? 123A9 3 C3G<O3 3G<213

Z3I3I3I3I3 I3I3I3 [email protected]=

+G31<? ?D3 G322<@23\ J[ I6

S[ I6 C9DH3;B<@29\ J[ I6

S[ I6 C9D9 J<;B9 <? [email protected]=Z3I3I3I3I3 I3I3I3 [email protected]=

% <? 123A9 3 [email protected] 2913

Z3I3I3I3I3 I3I3I3 [email protected]=

% 9 73;A?< 4< ?D C3D32343\ J[ I6

S[ I6 C9DH3;B<@29\ J[ I6

S[ I6 C9D9 J<;B9 <? [email protected]=

Z3I3I3I3I3 I3I3I3 [email protected]=

! &<;B923 &3;13 T32G623

Z3I3I3I3I3 I3I3I3 [email protected]=

Page 17: Letras do Cante 1/ Cante Lyrics 1

7/18/2019 Letras do Cante 1/ Cante Lyrics 1

http://slidepdf.com/reader/full/letras-do-cante-1-cante-lyrics-1 17/26

N3429<@23 497 D@;<@297\ J[ I6

S[ I6 C9DH3;B<@29\ J[ I6

S[ I6 C9D9 J<;B9 <? [email protected]=

Z3I3I3I3I3 I3I3I3 [email protected]=

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

+& ,$S%,& #$% +,Q+: ,. +(

.;1<D W ;[email protected]< W D<@38;[email protected]<

.?J@ C3;132 < CB92<@

Z<DG29?8D< 43 [email protected]<

V9@ 1<DH9 >?< K6 H377<@

 N% /"+,/% (", #/=#9 /2 #-

 N--#%0#=#% ;,*2 +,/02

ID2 7"%6#- # <1"# #2 9#-.S-# -,1#- ,9 02=2 2 0,9;2

.T-# -,1#- ,9 02=2 2 0,9;2

?9 02=2 2 0,9;2 -,1#-

 N--#%0#=#% ;,*2 +,/02

 N% /"+,/% (", #/=#9 /2 #-

&[email protected] HM23 1< J<2

f6 D31<@ 3 73?434<

$D3 3?7[;[email protected] C?713 [email protected]

+ >?<D 3D3 ;3 J<2434<

Page 18: Letras do Cante 1/ Cante Lyrics 1

7/18/2019 Letras do Cante 1/ Cante Lyrics 1

http://slidepdf.com/reader/full/letras-do-cante-1-cante-lyrics-1 18/26

. #$% Z%S+& ,+ *+((+V),-+

. >?< I<J37 ;3 A3223E@;B3

. >?< I<J37 >?< 1F9 G<D CB<@23_

&3?434<7 49 D<? 3D92

#?< 3G3I3 7<A?;438E<@23

#?< 3G3I3 7<A?;438E<@23

7<A?;438E<@23 W 1324@;B3

#?< I<J37 >?< 1F9 G<D CB<@23

#?< I<J37 ;3 A3223E@;B3

'<;B9 H<;3 I@;49 3D92\ 1<;B9 H<;3

'<;B9 H<;3 I@;49 3D92\ 1<;B9 4Y

'<;B9 H<;3 4< ;F9 @2 W E9;1<

,?D C3229 4< ?D3 2943 7Y

,?D C3229 4< ?D3 2943 7Y

,?D C3229 4< ?D3 2943 H<>?<;@;3

'<;B9 H<;3 I@;49 3D92\ 1<;B9 H<;3

% 3 H<;3 ;F9 X 7Y D@;B3

Page 19: Letras do Cante 1/ Cante Lyrics 1

7/18/2019 Letras do Cante 1/ Cante Lyrics 1

http://slidepdf.com/reader/full/letras-do-cante-1-cante-lyrics-1 19/26

Z):.%)(.

. 79I X >?< 3I<A23 9 [email protected]

N<I3 D3;BF >?3;49 ;37C<

+@ 4< ;Y7 9 >?< 7<[email protected]

&< 9 79I ?D [email protected] E3I1377<

M,/82 /2 ("$/0#* "9 *$92,$-2

P"/02 #2 6#/0,$-2 =# 82-0,*D

?*, =< *$9U,% 2 #/2 $/0,$-2?" ,9 0-26# -,12J2 02=#% #% 9#/8D%

?" ,9 0-26# -,12J2 02=#% #% 9#/8D%

V%02 H& %, /D2 682+,- ;-$9,$-2

P"/02 #2 6#/0,$-2 =# 82-0,*D

M,/82 /2 ("$/0#* 2 *$92,$-2

+I<;1<K9 ;F9 1<D 79DG23

&<;F9 3 >?< J<D 49 CX?

+77<;1381< 3>?@ 3D92@

^ 79DG23 49 D<? CB3HX?

Page 20: Letras do Cante 1/ Cante Lyrics 1

7/18/2019 Letras do Cante 1/ Cante Lyrics 1

http://slidepdf.com/reader/full/letras-do-cante-1-cante-lyrics-1 20/26

V$) ^ Z%,-+

,F9 H<;7<7 >?< H92 <? C3;132

#?< 3 [email protected] 3I<A2< D< C922<

%? 79? C9D9 9 H37732@;B9

'3;19 C3;13 31X >?< D922<

W"$ E *,/8# ;S-# 9, #(",6,-

!", 2 $/+,-/2 +,9 68,1#/=2

? /#% 6#%#%& /#% #*=,$#%) G-$2 K< +#$ ,/0-#/=2

) G-$2 K< +#$ ,/0-#/=2

.,*#% 6#/#% =2 0,*8#=2

OD2 8< 9#/0#% (", /2% 68,1",9

!"#/=2 "9 829,9 K< ,%0< =,$0#=2

!"#/=2 "9 829,9 K< ,%0< =,$0#=2

M,/82 ;,/# =, /D2 +$+,-

O# 6$=#=,& /# 6#;$0#*

.-S# 9, ;2=,- #(",6,-

+ [email protected] 1<D ;9D< E@;9

+ H9G2< 1<D ;9D< A29779

+ [email protected] 1<J< ?D D<;@;9

+ H9G2< H32@? ?D D9O9

Page 21: Letras do Cante 1/ Cante Lyrics 1

7/18/2019 Letras do Cante 1/ Cante Lyrics 1

http://slidepdf.com/reader/full/letras-do-cante-1-cante-lyrics-1 21/26

+:.(+ :+Q$(+

.B D@;B3 3D923 D34?23 [email protected]=

[email protected]< >?<D 1< 3D34?29? [email protected]=

V9@ 9 79I\ E9@ 3 A<343 [email protected]=

+@ E9@ 9 C3I92 >?< <I3 3H3;B9? [email protected]=

% 9 C3I92 >?< <I3 3H3;B9?

,F9 0;=9 3H3;B9? 79L@;B3

[email protected]< >?<D 1< 3D34?29?

:@;B3 3D923 D34?2@;B3

0S%(&P. +Z*+(S)+j=

! D@;B3 3D923 D34?23

[email protected]< >?<D 1< 3D34?29?V9@ 9 79I < E9@ 3 I?3

! [email protected]@C9 H<>?<;@;9

% 9 C3I92 >?< <I3 3H3;B9?

Q9 C3I92 >?< <I3 3H3;B9?

Z6 ;3>?<I3 CB3H34@;B3

[email protected]< >?<D 1< 3D34?29?

! [email protected]@C9 H<>?<;@;9

:@;B3 3D923 D34?2@;B3

Page 22: Letras do Cante 1/ Cante Lyrics 1

7/18/2019 Letras do Cante 1/ Cante Lyrics 1

http://slidepdf.com/reader/full/letras-do-cante-1-cante-lyrics-1 22/26

)Z-+ Q.& S)Q(.&

I,/82 =# V*8# =2% I$=-2%

L# ;-<$# =2% =$#9#/0,%

 N/=2 ;,-=$=# /2 9"/=2

.,*2% 0,"% 2*82% 7-$*8#/0,%

.,*2% 0,"% 2*82% 7-$*8#/0,%

.,*2 0," -2%02 =, ;-#0#

M,- #92-,% /D2 9, 6"%0#L,$3<J*2% H (", 9, 9#0#

.7 D<?7 9IB97 4< 1F9 [email protected]<7

/B923D H<42@;B37 4< 73I

e H23 >?< [email protected] 3D92

#?< 7Y D< E3L<7 X D3I

. C923OF9 [email protected] 97 9IB97

&F9 [email protected] [email protected] I<[email protected]

#?3;49 9 C923OF9 <716 [email protected]<

Z9A9 97 9IB97 4F9 7@;[email protected]

Page 23: Letras do Cante 1/ Cante Lyrics 1

7/18/2019 Letras do Cante 1/ Cante Lyrics 1

http://slidepdf.com/reader/full/letras-do-cante-1-cante-lyrics-1 23/26

/+,')*+& &.Z'+&

. D<? C923OF9 < 9 1<?

$;@497 E3L<D ?D 7Y

+A923 <71F9 7<H323497

[email protected]< 3D92 7< ;F9 1<;7 4Y

f6 >?< D< H<4<D >?< <? C3;1<

S9?8IB<7 E3L<2 3 J9;134<

%? ;F9 7<@ >?< A9719 1<D

[email protected] C3;132 >?<D ;F9 73G<

%716 ?D3 2943 H32343

^ <7H<23 4< B3J<2 >?<D D3;4<

[email protected] 3A923 D3;49 <?

&@A9 3 2943 H323 [email protected];1<

#?3;49 <? H<;7<@ <D 1< 3D32

'2[7 D?43;O37 E<L 9 [email protected]

%713J3 CX? <;<J9349

[email protected] 79I < [email protected]

+ 3I<[email protected] 4< ?D3 DF<

e ?D3 [email protected] 79I1<@23

/373 3 [email protected]\ [email protected]< <DG923

[email protected]< 3 2973 43 297<@23

Page 24: Letras do Cante 1/ Cante Lyrics 1

7/18/2019 Letras do Cante 1/ Cante Lyrics 1

http://slidepdf.com/reader/full/letras-do-cante-1-cante-lyrics-1 24/26

&< <? [email protected]<77< 3 [email protected]<2434<

#?< 9 79I < 3 I?3 1[D

%;123J3 ;3 1?3 C373

&<D [email protected]<;73 4< ;@;A?XD

&< <? [email protected]<77< 3 [email protected]<2434<

#?< 3 H?IA3 1<D ;9 I<;O9I

+H3IH3J3 37 D9O37 19437

%713 X 4?23\ 3>?<I3 X D9I<

&< <? 79?G<77< >?< J93;49

+IC3;O3J3 9 >?< <? 4<7<K9

:3;43J3 E3L<2 ?D37 3737

#?< 37 H<;37 7F9 4< 79G<K9

&< <? 79?G<77< >?< C3;13;49+@ H92 1@ 7<[email protected] 3D343

/3;[email protected] 1949 9 [email protected]

,?;C3 <[email protected] C3I343

. H3H<I C9D >?< 1< <7C2<J9

&[email protected]< 43 H3ID3 43 DF9

+ 1@;13 [email protected]< 497 9IB97

+ H<;3 49 C923OF9

#?3;49 <? H<;73J3 1<2

,9 D?;49 [email protected] 3I<[email protected]

V9@ >?3;49 3 [email protected] [email protected]

S<@9 H323 3 D@;B3 C9DH3;[email protected]

Page 25: Letras do Cante 1/ Cante Lyrics 1

7/18/2019 Letras do Cante 1/ Cante Lyrics 1

http://slidepdf.com/reader/full/letras-do-cante-1-cante-lyrics-1 25/26

%? A9719 497 [email protected] I3DH97

Q3 [email protected]?<@23 2<G<[email protected]

*9719 437 D9O37 49 C3DH9

.IB3 3 D@;B3 [email protected]@3

,37 9;437 49 1<? C3G<I9

#?<298D< <? @2 3E9A32

e HM23 >?< [email protected] 3D92

#?< B6 9;437 7<D 7<2 ;9 D32

Q<7<K3J3\ 4<7<K3J3

,@;A?XD 73G< 9 >?< <? 4<7<K9

Q<7<K3J3 I@;43 2973

%D 1<? 29719 43281< ?D G<@K9

+;43 C6 H323 97 D<?7 G23O97&< 1? [email protected] >?<2<7 1<2

#?< <71<7 D<?7 G23O97 4F9 [email protected]

+ >?<D <716 H323 D922<2

+;43 C6 7< >?<2<7 J<2

S<267 9 >?M @;43 ;F9 [email protected]<

S<267 [email protected] 9IB97 3I<A2<7

/B923;49 [email protected] [email protected]<7

&[email protected] HM23 1< J<2

f6 D31<@ 3 73?434<

$D3 3?7[;[email protected] C?713 [email protected]

+ >?<D 3D3 ;3 J<2434<

Page 26: Letras do Cante 1/ Cante Lyrics 1

7/18/2019 Letras do Cante 1/ Cante Lyrics 1

http://slidepdf.com/reader/full/letras-do-cante-1-cante-lyrics-1 26/26

,3D923497 C32137 E3L<D

+>?<I<7 >?< 73G<D I<2

+>?<I<7 >?< I<2 ;F9 73G<D

'3DGXD 37 D3;43D E3L<2

Q<7H<[email protected]\ 4<7H<[email protected]

&3G< Q<?7 >?<D 7< 4<7H<4<

#?<D 7< 4<7H<4< C3;13;49

V3L 3 4<7H<[email protected] 3I<A2<

! I?32 43 D<@38;[email protected]<

,F9 J<;B37 E3L<2 7<2F9

#?<D ;3D923 W7 <7C9;[email protected]

#?<2 <7C?29 < I?3 ;F9

! I?32 43 D<@38;[email protected]<,F9 [email protected] W D@;B3 3D343

#?< <? H377<@ W 2?3 4<I3

^7 >?3129 43 D342?A343

. 3D92 >?3;49 7< H<24<

e C9D9 3 ;Y493 43 3D923

&Y C9D 9?123 3D923 J<24<

+ ;Y493 7< J3@ <DG923

'3;13 H3223\ 13;13 ?J3

'3;13 [email protected]\ 13;13 3D923

'3;13 D<;@;3 G9;@13

% 9 D<? H3@ 7<D ?D3 ;923