Noçoes Informatica

Embed Size (px)

Text of Noçoes Informatica

 • 7/27/2019 Nooes Informatica

  1/107

  8/17/13 Nooes Informatica

  www.scribd.com/doc/108217166/Nocoes-Informatica 1/107

  Upload

  Simone Souza

  View Public Profile

  Recently ReadMy LibrarySocial Feed

  My UploadsMy CollectionsMy Stats

  AccountHelpLog Out

  Search the world's digital

  Browse

  Books

  Fiction & LiteratureRomanceScience FictionBody, Mind & SpiritReligionBusinessHistoryScienceTravelSelf-helpCookbooks and Food

  Other Content

  School WorkHow-To Guides/ManualsResearchComicsMagazines/NewspapersPresentationsGovernment & PoliticsBrochures & CatalogsRecipes/MenusCreative WritingMy Library

  Recently Saved

  Loading...

  Go to My Library

  Read without ads and support Scribd by becoming a Scribd Premium Reader.

  See Premium Plans

  Language:

  English

  Go BackAdd Note

  Link

  Embed

  Find saved documents in My Library on your desktop and mobile device.

  To get Scribd mobile enter your number and we'll send you a link to the Scribd app for iPhone & Android.We've sent a link to the Scribd app. If you didn't receive it, try again.

  (xxx) xxx-xxxx

  Text me

  We'll never share your phone number.

  Or, click here and we'll send an email to your iPad and Android tablet.We've sent you an email with the link to the Scribd app. Didn't receive it? Try again.

  iTunes App Store | Google Play Store

  Saved

  1 of 133

  Readcast

  Tweet

  Like 0

  LFN_JNELKFXMZEOG

  7,FW^N^MOFMP^ZGJFX6

  Mw~elgNinzxleogpxfcxgm{niofmcxgljnogpgoejgjnpgxg

  pxfonssgxngxmgrnlgxjgjfs)lgxngiejgjn)fsmgesje{nxsfs

  zepfsjnpxfonssgmnlzfpfjnmsnxknezfs)jnsjnw~n)dgbg~m

  pxfcxgmgnspnokeofpgxgnssgzgxnkg,

  G ogpgoejgjn jn pxfonssgmnlzf n jn gxmgrnlgmnlzf jn

  jgjfs jn ~m ofmp~zgjfx hgszglzn s~pnxefx g f~zxfs

  nw~epgmnlzfs w~n sf ~zeiergjfs lf lfssf jeg-g-jeg) zges

  ofmf2oni~igx)gpgxnidfjnsfm)J[J)nzo,

  8,JE[E_N_JFOFMP^ZGJFX

  Fofmp~zgjfx~mnw~epgmnlzfw~npfss~e{xegspgxzns)lfxmgimnlznfsmgl~gesjnZE

  Znolfifceg jg Elkfxmgf) je{ejnm ~m ofmp~zgjfx nm ? pgxzns2 Dgxjgxn) _fkzgxn nPnfpingxn,

  DGXJSGXN gpgxznkseogjfofmp~zgjfx)f~snbg)zfjfsfsnw~epgmnlzfs1

  _FKZSGXN g pgxzn iceog jf ofmp~zgjfx) f~ snbg) gs elkfxmgns w~n nszf

  gxmgrnlgjgslfofmp~zgjfx1

  http://www.scribd.com/my-libraryhttp://www.scribd.com/explore/Bookshttp://www.scribd.com/account-settingshttp://www.scribd.com/upload-documenthttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.scribd.app.reader0&hl=enhttps://itunes.apple.com/us/app/scribd-worlds-largest-online/id542557212?mt=8#http://www.scribd.com/my-content/savedhttp://www.scribd.com/archive/plans?metadata=%7B%22context%22%3A%22archive%22%2C%22platform%22%3A%22web%22%2C%22page%22%3A%22read%22%2C%22action%22%3A%22ad_free_leaderboard%22%2C%22logged_in%22%3Atrue%7Dhttp://www.scribd.com/my-libraryhttp://www.scribd.com/my-libraryhttp://www.scribd.com/my-libraryhttp://www.scribd.com/explore/Types/Creative-Writinghttp://www.scribd.com/explore/RecipesMenushttp://www.scribd.com/explore/Types/BrochuresCatalogshttp://www.scribd.com/explore/Government-Docshttp://www.scribd.com/explore/Presentationshttp://www.scribd.com/explore/MagazinesNewspapershttp://www.scribd.com/explore/Comicshttp://www.scribd.com/explore/Types/Researchhttp://www.scribd.com/explore/Types/HowTo-GuidesManualshttp://www.scribd.com/explore/School-Workhttp://www.scribd.com/explorehttp://www.scribd.com/explore/Books/Cooking?premium=2http://www.scribd.com/explore/Books/Selfhelp?premium=2http://www.scribd.com/explore/Books/Travel?premium=2http://www.scribd.com/explore/Books/Science?premium=2http://www.scribd.com/explore/Books/History?premium=2http://www.scribd.com/explore/Books/Business-Economics?premium=2http://www.scribd.com/explore/Books/Religion?premium=2http://www.scribd.com/explore/Books/Body-Mind-Spirit?premium=2http://www.scribd.com/explore/Books/Fiction/Science-Fiction1?premium=2http://www.scribd.com/explore/Books/Fiction/Romance1?premium=2http://www.scribd.com/explore/Books/Fiction?premium=2http://www.scribd.com/explore/Bookshttp://www.scribd.com/explorehttp://www.scribd.com/upload-documenthttp://www.scribd.com/logouthttp://support.scribd.com/http://www.scribd.com/account-settingshttp://www.scribd.com/pro-statshttp://www.scribd.com/my-collectionshttp://www.scribd.com/my-uploadshttp://www.scribd.com/social-feedhttp://www.scribd.com/my-libraryhttp://www.scribd.com/recently-readhttp://www.scribd.com/simone_souza_46http://www.scribd.com/simone_souza_46https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.scribd.com%2Fdoc%2F108217166%2FNocoes-Informatica&text=No%C3%A7oes%20Informatica&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fpt.scribd.com%2Fdoc%2F108217166%2FNocoes-Informatica
 • 7/27/2019 Nooes Informatica

  2/107

  8/17/13 Nooes Informatica

  www.scribd.com/doc/108217166/Nocoes-Informatica 2/107

  PNFPINSGXN sfgspnssfgsw~nzxghgidgmofm~mofmp~zgjfx,

  ?,JE[E_N_JFDGXJSGXN

  FDgxjgxngpgxznkseogjn~mofmp~zgjfx)f~snbg)fsje{nxsfsnw~epgmnlzfsw~nsf

  ~zeiergjfs pgxg gs mges je{nxsgs zgxnkgs lf jeg-g-jeg jgs pnssfgs) pfx ntnmpif) w~gljf

  w~esnxmfspgssgxpgxg~mgkfidgjnpgpni~mzntzfjecezgjflgznigjfofmp~zgjfx)giesg

  pxpxeg jecezgf jfzntzf gicf knezf ofm f g~tief jn~m Dgxjgxn, F dgxjgxnjn ~m

  ofmp~zgjfxlfxmgimnlznje{ejn-snnm2OP^)MnmxegnPnxekxeofs,

  ?,7,OP^ OnlzxgiPxfonssfx^lez

  Ntesznm gic~ls lfmns w~ngs pxf{gs lfxmgimnlzn ~sgmpgxg sn xnknxexg nsznjespfseze{f2

  Pxfonssgjfx) f~ Meoxfpxfonssgjfx) ^OP ^lejgjn Onlzxgi jn Pxfonssgmnlzf w~n g

  zxgj~fjfznxmfOP^,m~ezfofm~m~sgxmfslfjeg-g-jegnsznznxmfpgxglfsxnknxexmfsgfCghelnzn$zfxxn%jfofmp~zgjfx)lfnlzglzf)fmgesgjnw~gjfpnlsgxmfslgOP^)f~

  ^OP)ofmf~modepw~nnszjnlzxfjfcghelnznw~nfoxnhxfjfofmp~zgjfx,

  ?,7,7,JE[E_N_JGOP^$^OP%

  F pxfonssgjfx jn ~m ofmp~zgjfx je{ejejf nm gic~mgs pgxzns) lf nlzglzf) gs w~n sf

  oezgjgsnmpxf{gssf2^IG$^lejgjnIceognGxezmzeogn^lejgjnjnOflzxfin,

  G^lejgjniceog n gxezmzeog $^IG%f~ nmelcis Gxezdmnzeo Ifceo^lez$GI^% g ~lejgjn

  onlzxgi jf pxfonssgjfx $Onlzxgi Pxfonsselc ^lez) f~ sempinsmnlzn OP^%) w~n xngimnlzn

  ntno~zggsfpnxgnsgxezmzeogsniceogs,

  G^IGntno~zggspxeloepgesfpnxgnsiceogsngxezmzeogsjfofmp~zgjfx,Nigsfmg)s~hzxge)

  je{ejn)jnznxmelgsn~mlmnxfpfseze{ff~lncgze{ff~snrnxf,Gimjnntno~zgxk~lns

  gxezmzeogs)~mg^IGjn{nsnxogpgrjnjnznxmelgxsn~mgw~glzejgjnmnlfxf~mgefxw~n

  f~zxgnw~gljfw~glzejgjnssfec~ges,G^IGpfjnntno~zgxk~lnsiceogsofminzxgsnofm

  lmnxfs,

  ^lejgjnjnOflzxfin$^O%)xnspfls{nipfxcnxgxzfjfsfsselgesw~noflzxfigmgsfpnxgns

  lfntznxefxjfOP^)ngeljgpfxjgxzfjgsgselszx~nspgxgfofxxnzfk~loeflgmnlzfelznxlf

  jfOP^1

  [nbgmfsgjeknxnlgnlzxngOP^nfCghelnzn2

  OP^ CGHELNZN

  ?,7,8,OFMFMNJEXG[NIFOEJGJN$OIFOA%JN^MOFMP^ZGJFX6

  G{nifoejgjnjn ~m ofmp~zgjfx mnjejg) hgseogmnlznnm Dnxzr) w~n ~mg ~lejgjnjn

  mnjejgjnkxnwloeg)f~snbg)mnjngw~glzejgjnjn{nrnsw~n~mn{nlzfsnxnpnzexnm~m

 • 7/27/2019 Nooes Informatica

  3/107

  8/17/13 Nooes Informatica

  www.scribd.com/doc/108217166/Nocoes-Informatica 3/107

  jnznxmelgjf elznx{gif jn znmpf) n essf w~n snx ~sgjf pgxg ogio~igx g w~glzejgjn jn

  fpnxgnsw~n~mgmw~elgpfjnntno~zgxnm~msnc~ljf,

  Mnjejg Jnsoxef Fhsnx{gf

  Dr 7 Xnpxnsnlzg7oeoifpfxsnc~ljf

  ADr 7,000 Xnpxnsnlzgmeioeoifspfxsnc~ljf

  MDr 7,000,000 Xnpxnsnlzg~mmeidfjnoeoifspfxsnc~ljf

  CDr 7,000,000,000 Xnpxnsnlzg~mheidfjnoeoifspfxsnc~ljf

  Gogjgoeoiffpxfonssgjfxznmogpgoejgjnpgxgntno~zgxj~gszgxnkgs)essfkgxofmw~ng

  ogpgoejgjnjf Oifoaznldg w~nsnxj~pieogjgpgxg znxmfs g ogpgoejgjnjn fpnxgns)f~

  zgxnkgs)w~n~mpxfonssgjfxpfjnxntno~zgx,

  Lfxmgimnlznodgmg-sn jnOifoajgmw~elg)f~ snbg)w~gljf fsoflo~xsfs pnxc~lzgm f

  Oifoajn~mofmp~zgjfxw~nxnmsghnxw~gig{nifoejgjnjnin,Mgsfw~nessfznmg{nxofm

  gjnkelefjnofmp~zgjfx6ntgzgmnlzng{nifoejgjnjfofmp~zgjfxw~njeknxnloegninjgs

  jnmgesmw~elgsninzxleogsw~npxfonssgmngxmgrnlgmjgjfs,

  Lgzghnigghgetfgspxeloepgesfpnsjnpxfonssgjfxnsgz~gesns~gsxnspnoze{gs{nifoejgjns)

  gznlflfnlzglzfpgxgfsnc~elzn)gs{nifoejgjnsieszgjgssfntnmpiekeogze{gsnpfss{ni)

  pfxntnmpif)nloflzxgxmfs~mpxfonssgjfxOnlzxelfofmfOifoajn7,>Cdr)f~mnsmf~m

  mfjnifOfxn8J~n)ofmOifoajn7,;;Cdr,

  Mfjnifjf

  Pxfonssgjfx Oifoa

  W~glzejgjn

  jnoeoifs Fhsnx{gf

  Pnlze~mE[ 8,0Cdr :heidns Ntno~zg:heidnsjnzgxnkgsp&snc~ljf,

  Ofxn8J~n 8,:Cdr :)4heidns Ntno~zg:)4heidnsjnzgxnkgsp&snc~ljf

  OfxnJ~n 7,0Cdr 8Heidns Ntno~zg8heidnsjnzgxnkgsp&snc~ljf

  Oninxfl 7,3Cdr ?):Heidns Ntno~zg?):heidnsjnzgxnkgsp&snc~ljf

  Inmhxgljfw~nw~gljfkgigmfsgw~enmOP^nszgmfskgrnljfxnknxnloeggfPxfonssgjfxn

  lf gfCghelnzn) lf ofm~m) mgs gs {nrns gs pxf{gs ~sgm f znxmfOP^pgxg kgrnx

  xnknxloeggfCghelnzn)f ogljejgzfjn{nkeogxgznlzfgfoflzntzfjgw~nszfpgxgejnlzekeogx

  essf,

  ?,8,MNMXEG

  Gmnmxeg f ifogi jf ofmp~zgjfx w~n pfjnmfs

  ~sgx pgxg gxmgrnlgx jgjfs, Lfxmgimnlzn ntesznm

  je{nxsfs jespfseze{fs w~n pfjnxf snx ~sgjfs pgxg

  nssgzgxnkg)pfxntnmpif)DJ)PnlJxe{n)XGM)XFM)

 • 7/27/2019 Nooes Informatica

  4/107

  8/17/13 Nooes Informatica

  www.scribd.com/doc/108217166/Nocoes-Informatica 4/107

 • 7/27/2019 Nooes Informatica

  5/107

  8/17/13 Nooes Informatica

  www.scribd.com/doc/108217166/Nocoes-Informatica 5/107

 • 7/27/2019 Nooes Informatica

  6/107

  8/17/13 Nooes Informatica

  www.scribd.com/doc/108217166/Nocoes-Informatica 6/107

 • 7/27/2019 Nooes Informatica

  7/107

  8/17/13 Nooes Informatica

  www.scribd.com/doc/108217166/Nocoes-Informatica 7/107

 • 7/27/2019 Nooes Informatica

  8/107

  8/17/13 Nooes Informatica

  www.scribd.com/doc/108217166/Nocoes-Informatica 8/107

 • 7/27/2019 Nooes Informatica

  9/107

  8/17/13 Nooes Informatica

  www.scribd.com/doc/108217166/Nocoes-Informatica 9/107

 • 7/27/2019 Nooes Informatica

  10/107

  8/17/13 Nooes Informatica

  www.scribd.com/doc/108217166/Nocoes-Informatica 10/107

 • 7/27/2019 Nooes Informatica

  11/107

  8/17/13 Nooes Informatica

  www.scribd.com/doc/108217166/Nocoes-Informatica 11/107

 • 7/27/2019 Nooes Informatica

  12/107

  8/17/13 Nooes Informatica

  www.scribd.com/doc/108217166/Nocoes-Informatica 12/107

 • 7/27/2019 Nooes Informatica

  13/107

  8/17/13 Nooes Informatica

  www.scribd.com/doc/108217166/Nocoes-Informatica 13/107

 • 7/27/2019 Nooes Informatica

  14/107

  8/17/13 Nooes Informatica

  www.scribd.com/doc/108217166/Nocoes-Informatica 14/107

 • 7/27/2019 Nooes Informatica

  15/107

  8/17/13 Nooes Informatica

  www.scribd.com/doc/108217166/Nocoes-Informatica 15/107

 • 7/27/2019 Nooes Informatica

  16/107

  8/17/13 Nooes Informatica

  www.scribd.com/doc/108217166/Nocoes-Informatica 16/107

 • 7/27/2019 Nooes Informatica

  17/107

 • 7/27/2019 Nooes Informatica

  18/107

  8/17/13 Nooes Informatica

  www.scribd.com/doc/108217166/Nocoes-Informatica 18/107

 • 7/27/2019 Nooes Informatica

  19/107

  8/17/13 Nooes Informatica

  www.scribd.com/doc/108217166/Nocoes-Informatica 19/107

 • 7/27/2019 Nooes Informatica

  20/107

  8/17/13 Nooes Informatica

  www.scribd.com/doc/108217166/Nocoes-Informatica 20/107

 • 7/27/2019 Nooes Informatica

  21/107

  8/17/13 Nooes Informatica

  www.scribd.com/doc/108217166/Nocoes-Informatica 21/107

 • 7/27/2019 Nooes Informatica

  22/107

  8/17/13 Nooes Informatica

  www.scribd.com/doc/108217166/Nocoes-Informatica 22/107

 • 7/27/2019 Nooes Informatica

  23/107

  8/17/13 Nooes Informatica

  www.scribd.com/doc/108217166/Nocoes-Informatica 23/107

 • 7/27/2019 Nooes Informatica

  24/107

  8/17/13 Nooes Informatica

  www.scribd.com/doc/108217166/Nocoes-Informatica 24/107

 • 7/27/2019 Nooes Informatica

  25/107

  8/17/13 Nooes Informatica

  www.scribd.com/doc/108217166/Nocoes-Informatica 25/107

 • 7/27/2019 Nooes Informatica

  26/107

  8/17/13 Nooes Informatica

  www.scribd.com/doc/108217166/Nocoes-Informatica 26/107

 • 7/27/2019 Nooes Informatica

  27/107

  8/17/13 Nooes Informatica

  www.scribd.com/doc/108217166/Nocoes-Informatica 27/107

 • 7/27/2019 Nooes Informatica

  28/107

  8/17/13 Nooes Informatica

  www.scribd.com/doc/108217166/Nocoes-Informatica 28/107

 • 7/27/2019 Nooes Informatica

  29/107

  8/17/13 Nooes Informatica

  www.scribd.com/doc/108217166/Nocoes-Informatica 29/107

 • 7/27/2019 Nooes Informatica

  30/107

  8/17/13 Nooes Informatica

  www.scribd.com/doc/108217166/Nocoes-Informatica 30/107

 • 7/27/2019 Nooes Informatica

  31/107

  8/17/13 Nooes Informatica

  www.scribd.com/doc/108217166/Nocoes-Informatica 31/107

 • 7/27/2019 Nooes Informatica

  32/107

  8/17/13 Nooes Informatica

  www.scribd.com/doc/108217166/Nocoes-Informatica 32/107

 • 7/27/2019 Nooes Informatica

  33/107

  8/17/13 Nooes Informatica

  www.scribd.com/doc/108217166/Nocoes-Informatica 33/107

 • 7/27/2019 Nooes Informatica

  34/107

  8/17/13 Nooes Informatica

  www.scribd.com/doc/108217166/Nocoes-Informatica 34/107

 • 7/27/2019 Nooes Informatica

  35/107

  8/17/13 Nooes Informatica

  www.scribd.com/doc/108217166/Nocoes-Informatica 35/107

 • 7/27/2019 Nooes Informatica

  36/107

  8/17/13 Nooes Informatica

  www.scribd.com/doc/108217166/Nocoes-Informatica 36/107

 • 7/27/2019 Nooes Informatica

  37/107

  8/17/13 Nooes Informatica

  www.scribd.com/doc/108217166/Nocoes-Informatica 37/107

 • 7/27/2019 Nooes Informatica

  38/107

  8/17/13 Nooes Informatica

  www.scribd.com/doc/108217166/Nocoes-Informatica 38/107

 • 7/27/2019 Nooes Informatica

  39/107

 • 7/27/2019 Nooes Informatica

  40/107

  8/17/13 Nooes Informatica

  www.scribd.com/doc/108217166/Nocoes-Informatica 40/107

 • 7/27/2019 Nooes Informatica

  41/107

  8/17/13 Nooes Informatica

  www.scribd.com/doc/108217166/Nocoes-Informatica 41/107

 • 7/27/2019 Nooes Informatica

  42/107

  8/17/13 Nooes Informatica

  www.scribd.com/doc/108217166/Nocoes-Informatica 42/107

 • 7/27/2019 Nooes Informatica

  43/107

  8/17/13 Nooes Informatica

  www.scribd.com/doc/108217166/Nocoes-Informatica 43/107

 • 7/27/2019 Nooes Informatica

  44/107

  8/17/13 Nooes Informatica

  www.scribd.com/doc/108217166/Nocoes-Informatica 44/107

 • 7/27/2019 Nooes Informatica

  45/107

  8/17/13 Nooes Informatica

  www.scribd.com/doc/108217166/Nocoes-Informatica 45/107

 • 7/27/2019 Nooes Informatica

  46/107

  8/17/13 Nooes Informatica

  www.scribd.com/doc/108217166/Nocoes-Informatica 46/107

 • 7/27/2019 Nooes Informatica

  47/107

  8/17/13 Nooes Informatica

  www.scribd.com/doc/108217166/Nocoes-Informatica 47/107

 • 7/27/2019 Nooes Informatica

  48/107

  8/17/13 Nooes Informatica

  www.scribd.com/doc/108217166/Nocoes-Informatica 48/107

 • 7/27/2019 Nooes Informatica

  49/107

  8/17/13 Nooes Informatica

  www.scribd.com/doc/108217166/Nocoes-Informatica 49/107

 • 7/27/2019 Nooes Informatica

  50/107

 • 7/27/2019 Nooes Informatica

  51/107

  8/17/13 Nooes Informatica

  www.scribd.com/doc/108217166/Nocoes-Informatica 51/107

 • 7/27/2019 Nooes Informatica

  52/107

  8/17/13 Nooes Informatica

  www.scribd.com/doc/108217166/Nocoes-Informatica 52/107

 • 7/27/2019 Nooes Informatica

  53/107

  8/17/13 Nooes Informatica

  www.scribd.com/doc/108217166/Nocoes-Informatica 53/107

 • 7/27/2019 Nooes Informatica

  54/107

  8/17/13 Nooes Informatica

  www.scribd.com/doc/108217166/Nocoes-Informatica 54/107

 • 7/27/2019 Nooes Informatica

  55/107

  8/17/13 Nooes Informatica

  www.scribd.com/doc/108217166/Nocoes-Informatica 55/107

 • 7/27/2019 Nooes Informatica

  56/107

  8/17/13 Nooes Informatica

  www.scribd.com/doc/108217166/Nocoes-Informatica 56/107

 • 7/27/2019 Nooes Informatica

  57/107

  8/17/13 Nooes Informatica

  www.scribd.com/doc/108217166/Nocoes-Informatica 57/107

 • 7/27/2019 Nooes Informatica

  58/107

  8/17/13 Nooes Informatica

  www.scribd.com/doc/108217166/Nocoes-Informatica 58/107

 • 7/27/2019 Nooes Informatica

  59/107

  8/17/13 Nooes Informatica

  www.scribd.com/doc/108217166/Nocoes-Informatica 59/107

 • 7/27/2019 Nooes Informatica

  60/107

  8/17/13 Nooes Informatica

  www.scribd.com/doc/108217166/Nocoes-Informatica 60/107

 • 7/27/2019 Nooes Informatica

  61/107

  8/17/13 Nooes Informatica

  www.scribd.com/doc/108217166/Nocoes-Informatica 61/107

 • 7/27/2019 Nooes Informatica

  62/107

  8/17/13 Nooes Informatica

  www.scribd.com/doc/108217166/Nocoes-Informatica 62/107

 • 7/27/2019 Nooes Informatica

  63/107

  8/17/13 Nooes Informatica

  www.scribd.com/doc/108217166/Nocoes-Informatica 63/107

 • 7/27/2019 Nooes Informatica

  64/107

  8/17/13 Nooes Informatica

  www.scribd.com/doc/108217166/Nocoes-Informatica 64/107

 • 7/27/2019 Nooes Informatica

  65/107

  8/17/13 Nooes Informatica

  www.scribd.com/doc/108217166/Nocoes-Informatica 65/107

 • 7/27/2019 Nooes Informatica

  66/107

  8/17/13 Nooes Informatica

  www.scribd.com/doc/108217166/Nocoes-Informatica 66/107

 • 7/27/2019 Nooes Informatica

  67/107

 • 7/27/2019 Nooes Informatica

  68/107

  8/17/13 Nooes Informatica

  www.scribd.com/doc/108217166/Nocoes-Informatica 68/107

 • 7/27/2019 Nooes Informatica

  69/107

  8/17/13 Nooes Informatica

  www.scribd.com/doc/108217166/Nocoes-Informatica 69/107

 • 7/27/2019 Nooes Informatica

  70/107

  8/17/13 Nooes Informatica

  www.scribd.com/doc/108217166/Nocoes-Informatica 70/107

 • 7/27/2019 Nooes Informatica

  71/107

  8/17/13 Nooes Informatica

  www.scribd.com/doc/108217166/Nocoes-Informatica 71/107

 • 7/27/2019 Nooes Informatica

  72/107

  8/17/13 Nooes Informatica

  www.scribd.com/doc/108217166/Nocoes-Informatica 72/107

 • 7/27/2019 Nooes Informatica

  73/107

  8/17/13 Nooes Informatica

  www.scribd.com/doc/108217166/Nocoes-Informatica 73/107

 • 7/27/2019 Nooes Informatica

  74/107

  8/17/13 Nooes Informatica

  www.scribd.com/doc/108217166/Nocoes-Informatica 74/107

 • 7/27/2019 Nooes Informatica

  75/107

  8/17/13 Nooes Informatica

  www.scribd.com/doc/108217166/Nocoes-Informatica 75/107

 • 7/27/2019 Nooes Informatica

  76/107

 • 7/27/2019 Nooes Informatica

  77/107

  8/17/13 Nooes Informatica

  www.scribd.com/doc/108217166/Nocoes-Informatica 77/107

 • 7/27/2019 Nooes Informatica

  78/107

  8/17/13 Nooes Informatica

  www.scribd.com/doc/108217166/Nocoes-Informatica 78/107

 • 7/27/2019 Nooes Informatica

  79/107

 • 7/27/2019 Nooes Informatica

  80/107

  8/17/13 Nooes Informatica

  www.scribd.com/doc/108217166/Nocoes-Informatica 80/107

 • 7/27/2019 Nooes Informatica

  81/107

  8/17/13 Nooes Informatica

  www.scribd.com/doc/108217166/Nocoes-Informatica 81/107

 • 7/27/2019 Nooes Informatica

  82/107

  8/17/13 Nooes Informatica

  www.scribd.com/doc/108217166/Nocoes-Informatica 82/107

 • 7/27/2019 Nooes Informatica

  83/107

  8/17/13 Nooes Informatica

  www.scribd.com/doc/108217166/Nocoes-Informatica 83/107

 • 7/27/2019 Nooes Informatica

  84/107

  8/17/13 Nooes Informatica

  www.scribd.com/doc/108217166/Nocoes-Informatica 84/107

 • 7/27/2019 Nooes Informatica

  85/107

  8/17/13 Nooes Informatica

  www.scribd.com/doc/108217166/Nocoes-Informatica 85/107

 • 7/27/2019 Nooes Informatica

  86/107

 • 7/27/2019 Nooes Informatica

  87/107

  8/17/13 Nooes Informatica

  www.scribd.com/doc/108217166/Nocoes-Informatica 87/107

 • 7/27/2019 Nooes Informatica

  88/107

  8/17/13 Nooes Informatica

  www.scribd.com/doc/108217166/Nocoes-Informatica 88/107

 • 7/27/2019 Nooes Informatica

  89/107

  8/17/13 Nooes Informatica

  www.scribd.com/doc/108217166/Nocoes-Informatica 89/107

 • 7/27/2019 Nooes Informatica

  90/107

  8/17/13 Nooes Informatica

  www.scribd.com/doc/108217166/Nocoes-Informatica 90/107

 • 7/27/2019 Nooes Informatica

  91/107

  8/17/13 Nooes Informatica

  www.scribd.com/doc/108217166/Nocoes-Informatica 91/107

 • 7/27/2019 Nooes Informatica

  92/107

  8/17/13 Nooes Informatica

  www.scribd.com/doc/108217166/Nocoes-Informatica 92/107

 • 7/27/2019 Nooes Informatica

  93/107

  8/17/13 Nooes Informatica

  www.scribd.com/doc/108217166/Nocoes-Informatica 93/107

 • 7/27/2019 Nooes Informatica

  94/107

  8/17/13 Nooes Informatica

  www.scribd.com/doc/108217166/Nocoes-Informatica 94/107

 • 7/27/2019 Nooes Informatica

  95/107

  8/17/13 Nooes Informatica

  www.scribd.com/doc/108217166/Nocoes-Informatica 95/107

 • 7/27/2019 Nooes Informatica

  96/107

  8/17/13 Nooes Informatica

  www.scribd.com/doc/108217166/Nocoes-Informatica 96/107

 • 7/27/2019 Nooes Informatica

  97/107

  8/17/13 Nooes Informatica

  www.scribd.com/doc/108217166/Nocoes-Informatica 97/107

 • 7/27/2019 Nooes Informatica

  98/107

  8/17/13 Nooes Informatica

  www.scribd.com/doc/108217166/Nocoes-Informatica 98/107

 • 7/27/2019 Nooes Informatica

  99/107

 • 7/27/2019 Nooes Informatica

  100/107

  8/17/13 Nooes Informatica

  www.scribd.com/doc/108217166/Nocoes-Informatica 100/107

 • 7/27/2019 Nooes Informatica

  101/107

  8/17/13 Nooes Informatica

  www.scribd.com/doc/108217166/Nocoes-Informatica 101/107

 • 7/27/2019 Nooes Informatica

  102/107

  8/17/13 Nooes Informatica

  www.scribd.com/doc/108217166/Nocoes-Informatica 102/107

 • 7/27/2019 Nooes Informatica

  103/107

  8/17/13 Nooes Informatica

  www.scribd.com/doc/108217166/Nocoes-Informatica 103/107

 • 7/27/2019 Nooes Informatica

  104/107

  8/17/13 Nooes Informatica

  www.scribd.com/doc/108217166/Nocoes-Informatica 104/107

  Nooes Informatica

  Add To Collection

  120Reads

  0

  Readcasts

  0

  Embed Views

 • 7/27/2019 Nooes Informatica

  105/107

  8/17/13 Nooes Informatica

  www.scribd.com/doc/108217166/Nocoes-Informatica 105/107

  Published by

  Alvaro Gomes

  Following

  Get Scribd Mobile

  To get Scribd mobile enter your number and we'll send you a link to the Scribd app for iPhone & Android.We've sent a link to the Scribd app. If you didn't receive it, try again.

  xxx) xxx-xxxx

  Text me

  We'll never share your phone number.

  Or, click here and we'll send an email to your iPad and Android tablet.We've sent you an email with the link to the Scribd app. Didn't receive it? Try again.

  iTunes App Store | Google Play Store

  Info and Rating

  Category: Types > How-To Guides/Manuals

  Rating:

  Upload Date: 09/29/2012

  Copyright: Attribution Non-commercial

  Tags: No tags

  Flag for inappropriate content

  Read without ads and support Scribd by

  ecoming a Scribd Premium Reader.

  See Premium Plans

  Recommended

  791 p.

  Ponto dos Concursos - SENADO - Informtica

  neideconcurseira10135 Reads

  112 p.

  Noes de Informtica

  wesleygomes84

  3100 Reads

  More From This User

  http://www.scribd.com/wesleygomes84http://www.scribd.com/doc/31479428/Nocoes-de-Informaticahttp://www.scribd.com/doc/31479428/Nocoes-de-Informaticahttp://www.scribd.com/neideconcurseirahttp://www.scribd.com/doc/74903441/Ponto-dos-Concursos-SENADO-Informaticahttp://www.scribd.com/doc/74903441/Ponto-dos-Concursos-SENADO-Informaticahttp://www.scribd.com/archive/plans?metadata=%7B%22context%22%3A%22archive%22%2C%22platform%22%3A%22web%22%2C%22page%22%3A%22read%22%2C%22action%22%3A%22ad_free_pinned%22%2C%22logged_in%22%3Atrue%7Dhttp://www.scribd.com/explore/Types/HowTo-GuidesManualshttp://www.scribd.com/explore/Typeshttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.scribd.app.reader0&hl=enhttps://itunes.apple.com/us/app/scribd-worlds-largest-online/id542557212?mt=8#http://www.scribd.com/loginhttp://www.scribd.com/gomesme_metinghttp://www.scribd.com/gomesme_meting
 • 7/27/2019 Nooes Informatica

  106/107

  8/17/13 Nooes Informatica

  www.scribd.com/doc/108217166/Nocoes-Informatica 106/107

  25 p.

  Cidado

  Alvaro Gomes

  69 Reads

  24 p.

  servio social em Cabo verde

  Alvaro Gomes

  82 Reads

  2 p.

  Direito educao para a cidadania

  Alvaro Gomes

  74 Reads

  12 p.

  Sociedade Civil

  Alvaro Gomes

  134 Reads

  Next

  Notes

  simone_souza_46

  Add a note. (Limit 400

  characters)Privacy:publicPost Note

  You're Reading a Free Preview

  Download

  http://www.scribd.com/gomesme_metinghttp://www.scribd.com/doc/108767616/Sociedade-Civilhttp://www.scribd.com/doc/108767616/Sociedade-Civilhttp://www.scribd.com/gomesme_metinghttp://www.scribd.com/doc/108767620/Direito-a-educacao-para-a-cidadaniahttp://www.scribd.com/doc/108767620/Direito-a-educacao-para-a-cidadaniahttp://www.scribd.com/gomesme_metinghttp://www.scribd.com/doc/108767624/servico-social-em-Cabo-verdehttp://www.scribd.com/doc/108767624/servico-social-em-Cabo-verdehttp://www.scribd.com/gomesme_metinghttp://www.scribd.com/doc/108767629/Cidadaohttp://www.scribd.com/doc/108767629/Cidadao
 • 7/27/2019 Nooes Informatica

  107/107