21
V ? # # # # 2 3 2 3 Tenor Bass Ó w Sal . w Sal . ˙ œ œ œ ve in te me ˙ . ˙ œ ve in ˙ ˙ Œ œ ra ta Vir œ œ œ . œ j œ œ te me ra ta œ œ ˙ œ œ go Ma ri ˙ Œ œ œ œ Vir go Ma œ . œ j œ . œ œ # œ œ œ œ ˙ ˙ ri a, - - - - - - - - - - - - - - - - - - V ? # # # # T B 6 ˙ # Œ . œ J œ œ a, fi li i Œ . œ j œ œ œ œ fi li i De i œ ˙ . œ J œ œ De i ge ne trix, . œ J œ ˙ Œ œ ge ne trix, prae œ ˙ . œ J œ œ prae ce te ris . œ J œ œ œ . œ j œ ce te ris e le œ . œ J œ œ ˙ e le cta œ œ œ œ œ œ cta œ . œ J œ . œ J œ œ vir gi ni œ œ . œ J œ œ œ vir gi ni - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - V ? # # # # T B 11 ˙ Œ ˙ œ bus: quae ex œ œ w bus: . œ j œ œ œ œ œ u te ro tu ae ma Œ ˙ œ . œ j œ quae ex u te œ . œ J œ œ ˙ œ œ œ ˙ œ ro tu ae ma . œ j œ . œ J œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ . œ J œ œ œ œ . œ j œ œ . œ j œ - - - - - - - - - - - - - - - - - - & V ? ? # # # # # # # # S T B B 16 Œ œ œ . œ J œ œ œ œ ˙ Œ œ . œ j œ œ œ . œ j œ œ œ . œ j œ œ ˙ . w tris Ó Ó ˙ An . w tris w ˙ An nae, ˙ ˙ œ œ nae, mu li œ œ w mu li e w ˙ e ris - - - - - - - - - - - - - - - - Salve intemerata Thomas Tallis (c. 1505 – 1585) © 2015 by Paul R Marchesano. May be freely copied for nonprofit use.

Salve intemerata Thomas TallisV? ## ## ## S T B 36 œ œ. J œœ#˙ tis gra ti a, œ œ˙ ˙ ti a, œœœœœ˙ ŒNœœ˙ œ utusque ad ˙ Œ œ˙ utus w Œœ ut œœœ ˙ œ conceptum

  • Upload
    others

  • View
    23

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

V

?

##

##

23

23

Tenor

Bass

Ó wSal

.wSal

.˙ œ œ œve in te me

˙ .˙ œve in

˙ ˙ Œ œra ta Vir

œ œ œ .œ jœ œte me ra ta

œ œ ˙ œ œgo Ma ri

˙ Œ œ œ œVir go Ma

œ .œ jœ .œ œ# œ œ

œ œ ˙ ˙ri a,- - - - - - - -

- - - - - - - - - -

V

?

##

##

T

B

6

˙# Œ .œ Jœ œa, fi li i

Œ .œ jœ œ œ œfi li i De i

œ ˙ .œ Jœ œDe i ge ne trix,

.œ Jœ ˙ Œ œge ne trix, prae

œ ˙ .œ Jœ œprae ce te ris

.œ Jœ œ œ .œ jœce te ris e le

œ .œ Jœ œ ˙e le cta

œ œ œ œ œ œcta

œ .œ Jœ .œ Jœ œvir gi ni

œ œ .œ Jœ œ œvir gi ni- - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

V

?

##

##

T

B

11

˙ Œ ˙ œbus: quae ex

œ œ wbus:

.œ jœ œ œ œ œu te ro tu ae ma

Œ ˙ œ .œ jœquae ex u te

œ .œ Jœ œ ˙

œ œ œ ˙ œro tu ae ma

.œ jœ .œ Jœ œ œ

œ œ œ œ ˙ œ

œ œ œ .œ Jœ œ œ

œ .œ jœ œ .œ jœ-

- - - - - - - - -

- - - - - - - -

&

V

?

?

##

##

# #

# #

S

T

B

B

16 ∑

Œ œ œ .œ Jœ œ

œ œ ˙ Œ œ

.œ jœ œ œ .œ jœ œ

œ .œ jœ œ ˙

.wtris

Ó Ó ˙An

.wtris

w ˙An nae,

˙ ˙ œ œnae, mu li

œ œ wmu li e

w ˙e ris

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

Salve intemerata Thomas Tallis

(c. 1505 – 1585)

© 2015 by Paul R Marchesano. May be freely copied for nonprofit use.

&

V

?

##

##

# #

S

T

B

21 ˙ Œ œ ˙ris san ctis

Œ œ .˙ œsan ctis si

œ œ œ œ ˙si

.˙ œ ˙

w# Ómae,

Ó ˙ œ œsic a Spi

œ ˙ œ .œ Jœ

mae, sic a Spi ri

˙ œ .œ Jœ œsic a Spi ri tu

œ œ œ ˙ ˙ri tu San cto

.œ Jœ œ œ œ ˙tu San cto

œ .œ Jœ œ ˙San cto

Œ œ œ .œ Jœ œtum san cti fi ca

œ œ .œ Jœ ˙tum san cti fi ca

- - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - -

- - -

&

V

?

##

##

# #

S

T

B

26 Œ œ œ .œ Jœ œtum san cti fi ca

œ œ œ ˙ Œ œta tum

œ œ ˙ ˙

˙ ˙ Óta

œ œ œ œ œ œil lu mi na ta

˙ Œ ˙ œta tum il

Œ ˙ œ œ œtum il lu mi

œ œ ˙ œ œ œfu i

œ œ œ .œ Jœ œlu mi na ta fu i

œ .œ Jœ œ ˙na ta fu i

œ œ œ ˙ œ œ

˙ ˙ ˙sti,

w Ósti,

˙ Ó œ œsti, mu ni

Ó œ ˙ œmu ni ta- - -

-

- - - -

- - - - - - - - -

- - - - - -

- - - - - - - - -

- -

&

V

?

##

##

# #

S

T

B

31 Ó Ó œ œmu ni

œ .œ Jœ œ ˙ta que tan

.œ Jœ ˙ .œ jœque tan to pe

œ .œ Jœ œ œœ

ta que tan to

.œ Jœ ˙ Óto pe re

˙ .œ Jœ ˙re De

œ œ œ œ .œ Jœ œpe re De

˙ œ œ ˙De

˙ Œ œ œ œ

˙ Ó Ói

œ œ œ ˙ œi om ni po ten

˙ Œ œ œ œi om ni po

Œ œ œ œ ˙om ni po ten

œ œ œ ˙ Œ œtis gra

˙ ˙ œ œ

ten tis- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

-

2 Salve intemerata

&

V

?

##

##

# #

S

T

B

36 œ .œ Jœ œ ˙#tis gra ti a,

œ œ ˙ ˙ti a,

œ œ œ œ œ ˙

Œ œN œ ˙ œut us que ad

˙ Œ œ ˙ut us

w Œ œut

œ œ œ ˙ œcon ce ptum Fi

˙ .˙ œque ad con

˙ ˙ .œ Jœus que ad con

œ œ œ wli i tu

˙ ˙ Œ œce ptum Fi

˙ œ .œ Jœ œce ptum Fi li i

˙ Œ .œ Jœ œi, Do mi ni

œ œ œ ˙ ˙li i tu i,

.œ Jœ œ œ œ .œ Jœtu i, Do mi

- - - -

- - - - -

- - - -

- - -

- - - - - - - -

- -

&

V

?

##

##

# #

24

24

24

S

T

B

41 œ ˙ .œ jœ œno

Œ .œ Jœ œ œ œDo mi ni no

œ œ Œ œ ˙ni no stri

w# Óstri

˙ Œ œ œ œstri Je su Chri

˙ ˙ œ œJe su Chri

Ó Œ œ œ œJe su Chri

œ œ œ œ œ .œ Jœ œ

œ ˙ œ ˙

œ œ œ œ œ .œ œ œ œ

˙ Œ œ œ œ

˙ œ œ œ œ

œ ˙ œ œ œ

˙ ˙ ˙

˙ ˙ ˙- -

-

- - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - - -

&

&

V

?

?

##

##

##

# #

# #

24

24

24

24

24

23

23

23

23

23

S

A

T

B

B

46 œ .œ Jœ .œ œ# œ œ œ œ

Œ œ œ œ .˙ œ

˙ Œ œ .˙ œ

w# Óste.

Ó wEt

.wste.

.wste.

Ó Ó ˙Et

wN ˙Et dum

.˙ .˙dum e

˙ Ó ˙Et

Œ ˙ œ ˙Et dum e

w ˙dum

.˙ ˙ œe um con

œ œ .˙ œ

˙ wdum e

˙ œ œ ˙

um con ci

w ˙e um

.˙ œ ˙ci pe res,

œ œ ˙ Œ œum con

˙ Œ œ ˙um con ci

œ œ wpe res,

Œ œ .˙ œcon ci pe

- - -

- - -

- - -

- - - -

- - - -

- - -

- - - -

- - - -

3Salve intemerata

&

&

V

?

?

##

##

##

# #

# #

S

A

T

B

B

51 ˙ Œ œ ˙ac us

.˙ œ ˙ci pe res,

œ œ ˙ Œ œpe res, ac

.w

.wres,

œ œ œ .œ Jœ œque ad par

Œ œ .˙ œac us que

˙ œ œ ˙us que ad par

˙ ˙ Œ œac

Ó Œ œ ˙ac us

˙ Œ œ œ œtum, et dum e

œ ˙ ˙ œad par

.w

˙ œ œ ˙us que ad par

œ œ wque ad par

œ œ .˙ œum pa re

œ œ œ ˙ œ˙ Œ œ œ œ

tum, et dum e

˙ ˙ ˙

˙ wtum,

˙ œ ˙ œres,

˙ Œ œ œ œtum, et dum e

œ œ .˙ œum pa re

w Ótum,

Œ œ œ ˙ œet dum e um

- - -

- - -

- -

- - - -

- -

- - -

-

- - -

-

- - -

-

&

&

V

?

?

##

##

##

# #

# #

S

A

T

B

B

56

˙ w

œ œ œ œ ˙um pa re

.w

Œ œ œ ˙ œet dum e um

.˙ œ ˙pa re

˙ Œ œ œ œet dum e

œ œ œ .œjœ œ

w ˙

œ œ œ œ œ œpa re

˙ œ œ ˙

œ .œ Jœ ˙ œum et dum e um

˙ œ .˙

œ .œ Jœ œ ˙res,

w Óres,

w ˙res,

œ œ .œ jœ œ œpa re

w Óres,

.w

.˙ œ œ œsem per que post

w Ó

œ .˙ ˙res,

.˙ œ œ œsem per que post

˙ ˙ Ó

˙ wpar tum,

Ó Ó ˙sem

- - - - - - -

- - - - -

- - -

- - - - -

- - - --

- - -

- -

-

4 Salve intemerata

&

&

V

?

?

##

##

##

# #

# #

S

A

T

B

B

61 ∑

œ œ œ œ ˙sem

Ó Ó Œ œsem

˙ œ .œ Jœ œque post par

œ œ œ œ ˙per que post par

Œ ˙ œ œ œsem per que post

œ ˙ œ œ œper sem per quepost

œ œ œ œ ˙per que post par

.w

˙ Œ ˙ œtum,

˙ wpar tum,

˙ .˙ œpar tum, vir

˙ Œ œ œ œtum, vir go o

.wtum,

˙ ˙ Œ œvir

Œ œ œ œ .œ Jœvir go o mni

œ œ œ œ ˙go o mni

œ œ ˙ Œ œmni um quae

˙ Œ œ ˙vir go

œ œ .œ jœ ˙go o mni um

˙ Œ œ œ œum quae na

˙ Œ .œ jœ œum

œ ˙ œ ˙na tae

w ˙o mni

˙ ˙ ˙- - -

- - -

- - -

-

- - -

- - - - - -

- -

- -

--

-

- -

- - -

- - -

&

&

V

?

?

##

##

##

# #

# #

S

A

T

B

B

66 œ œ ˙ œ œ

œ .œ jœ .œ œ œ œquae na

˙ ˙ œ œ

˙ wum

Œ œ ˙ ˙quae na

.œ Jœ œ œœ œ

˙Ó Ó

tae

œ .œ Jœ .œ Jœ œ#

˙ Œ œ œ œquae na tae

œ œ œ œ ˙tae

.w#tae

Œ œ .˙ œca stis si

˙ Œ œ œ œsunt ca stis si

w Œ œsunt ca

.wsunt

Ó Œ œN ˙ca stis

˙ œ ˙ œma

˙ ˙ ˙ma

.˙ œ ˙stis si ma

Œ œ .˙ œca stis si

œ œ ˙ œ œ œsi ma

œ ˙ œ ˙

Œ œ .˙ œca stis si

w ˙in cor

w ˙ma in

- - - -

-

-

-

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- -

-

5Salve intemerata

&

&

V

?

?

##

##

##

# #

# #

24

24

24

24

24

23

23

23

23

23

S

A

T

B

B

71 œ ˙ ˙ œ

Œ œ .˙ œca stis si

œ œ wma

œ œ ˙ œ œru ptis si

˙ wcor

Œ œ œ œ œ œin cor ru ptis si

˙ .˙ œma in cor

œ œ Œ œ œ œin cor ru

.œ Jœ œ œ œ œ

w Œ œru ptis

œ œ ˙ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ .˙ru ptis si

˙ ˙ œ œ œ œptis si

œ œ ˙ wma

˙ ˙ ˙ ˙si

.wma

œ ˙ œ ˙ma

˙ ˙ Óma

Œ œ œ .œ Jœ œet im ma cu la

w Œ œma et

Œœ œ .œ

jœ œet im ma cu la

Ó Ó Œ œet

œ œ .˙ œtis si

œ .œ Jœ œ œ œim ma cu la tis si

-

- - -

-

- -

- - - - - --

- - - - - - -

- - - - -

- - - - - -

- - - - -

- - - - - -

- - - -

- - - - - -

&

&

V

?

?

##

##

##

# #

# #

S

A

T

B

B

76 Ó Ó Œ œet

˙ ˙ ˙tis si

œ .œ Jœ œ œ œim ma cu la tis si

w ˙ma

˙ ˙ ˙

œ .œ Jœ œ œ œim ma cu la tis si

œ œ œ œ ˙

˙ ˙ ˙

˙ Œ œ œ œet im ma

œ œ ˙ ˙

œ œ ˙ œ œ

Œ .œ jœ œ œ œma

w ˙

œ œ œ œ œ ˙cu la tis si

˙ Ó ˙

.wma

Œ œ .œjœ œ œ

et cor po re et

w Óma

˙ Œ œ .œ Jœma et cor po

w Œ œma et

.œ jœ œ œ ˙a ni mo

œ œ œ .œ Jœ œre et a ni mo

.œ jœ œ œ .œ Jœcor po re et a ni

- -

- - - - -

- - - - - --

- - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

6 Salve intemerata

&

&

V

?

?

##

##

##

# #

# #

24

24

24

24

24

S

A

T

B

B

81 ∑

œ œ œ œ ˙œ .œ Jœ œ œ œet cor po re et a

˙ œ .œ Jœ œ

˙ ˙ œ œmo

Œ œ .œ Jœ œ œet cor po re et

wŒœ

œ œ ˙ œ œ œni mo

w œ œ

˙ Œ œ œ œ

.œ Jœ œ ˙ œa ni mo

œ ˙ œ œ œ

œ .œ jœ œ ˙

œ .œ jœ œ œ œ

œ œ œ œ ˙

˙ œ ˙ œ

œ Œ œ .œjœ œ

et cor po re

˙ ˙ œ œ

w Ó

˙ œ œ ˙

˙ w

.˙ .œ Jœ œet a ni mo

.w

œ .œ Jœ œ ˙et cor po re et

.˙ œ ˙

- - - -

- - - -

- - - -

- -

&

&

V

?

?

##

##

##

# #

# #

24

24

24

24

24

23

23

23

23

23

S

A

T

B

B

86

˙ Ó Œ œ œ œto ta vi

œ .œ jœ œ œ œ ˙

.˙ ˙ œ œ œto ta vi

.œ Jœ œ œ wa ni mo

œ ˙ œ w

œ .œ Jœ ˙ œ#

˙ Œ œ œ œto ta vi

˙ ˙ ˙

Œ œ œ œ œ œto ta vi

˙ Ó Ó

˙ Œ œ œ œ

œ œ œ œ œta

œ œ œ ˙ œ œta to ta vi

˙ œ œ ˙

Œ œ œ œ ˙to ta vi ta

˙ Œ œ œ œta per man

˙ ˙ ˙per man

˙ w

˙ œ œ ˙ta per man

˙ wper

œ œ# œ œ œ œ œ

˙ w

w œ œta per

.w

w ˙man

- -

- -

-

- - - -

-

- -

- -

- -

- - - - -

- -- - -

- -

- - - -

7Salve intemerata

&

&

V

?

?

##

##

##

# #

# #

24

24

24

24

24

S

A

T

B

B

91 Œ œ œ œ ˙

˙ Ó ˙œ .œ jœ# œ œ œ

man

˙ Ó ˙

˙ w

œ .œ Jœ œ œ œ

˙ œ œ ˙

œ œ œ œ œ œ

.w

˙ Œ œ œ œ

œ œ œ# wse ris.

œ œ wse ris.

.˙ œ ˙se ris.

˙ wse ris.

œ œ wse ris.

Ó w ˙Tu ni

w ˙ ˙Tu ni mi

Ó w ˙Tu ni

w ˙ ˙

mi rum u

˙ ˙ .˙ œrum u ni

˙ ˙ ˙ œ œmi rum u ni ver

˙ ˙ w

ni ver

˙ ˙ ˙ ˙ver

- - - - -

- - - - -

- - - - -

-- - -

- - - - - - - - - -

- - - - -

- - - - -

&

?

?

##

##

# #

A

B

B

97

œ .œ jœ œ wsas

˙ œ ˙ œ ˙sas a

˙ ˙ .˙ œsas a li

˙ .˙ œ ˙a li as

œ œ ˙ .˙ œli as lon

˙ w ˙as lon ge

œ ˙ .œ jœ œ œ œlon ge su pe ra sti

˙ .˙ œ ˙

ge su pe ra

.˙ œ ˙ œ œsu pe ra sti vir

œ .œ jœ œ œ .œ jœ œvir gi

˙ ˙ œ œ ˙sti vir gi nes

œ œ œ œ œ œ ˙gi nes

˙Ó Ó œ œ

nes sin cer

˙ Œ œ ˙ ˙

sin cer ra

Œ œ ˙ .œ jœ œ œsin cer ra men tis- -

- - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - -

- - - - - - - - -

- -

- -

&

?

?

##

##

# #

A

B

B

102

œ .œ jœ œ œ œ œ œra men tis im pol lu

˙ œ .˙ ˙men tis im pol

˙ Œ œ œ œ ˙im pol lu

œ .œ jœ œ œ .œ jœ œtae con ci

˙ ˙ œ œ Œ œ

lu tae con

˙ ˙ œ œ œ œ

.œ jœ œ œ œ œ .œ jœ œen ti a,œ œ œ œ ˙ ˙

ci en ti a,

˙ Œ ˙ œ œ œtae con ci en ti

.œ jœ œ ˙ œ œ ˙#Œ ˙ œ œ œ ˙con ci en ti a,

˙ Ó Ó Œ œa, quot- - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - -

- - - -

-

8 Salve intemerata

&

?

?

##

##

# #

A

B

B

106

˙Œ ˙ œ ˙quot quot vel

Œ ˙ œ .˙ œquot quot vel ad

œ œ ˙ ˙ ˙quot vel ad huc

˙ .˙ œ ˙ad huc fu e.˙ œ whuc fu e

˙ .˙ ˙ œfu e

œ .œ jœ œ œ œ œœ œ œ.œ Jœ œ œ œ œ œ œ

œ .œ jœ œ œ œ ˙

œ ˙ œ ˙Ó

runt

œ œ w Œ œ

runt ab

œ œ ˙ Ó œ œrunt ab ip

œ ˙ œ œ ˙ œabip somundi pri˙ œn .˙ œ œip somun di pri

œ œ ˙ œ œ œ œsomun di primordi- - -

- - - - - -

- - - -

- - - - - -

- - - - -

- -

- - -

&

?

?

##

##

# #

A

B

B

111

.˙ œ œ œ œ ˙mor di o,œ œ ˙ Œ œ ˙mor di o, vel un

˙ Œ œ ˙ œ œo, vel un quamfu

Œ œ ˙ œ œ œ œvelunquamfuturae

œ œ w ˙

quamfu tu

˙ ˙ .˙ œtu rae

œ .œ jœ œ ˙ Ósunt

˙ œ œ .œ Jœ œ œ œ

rae

œœœ ˙ Œ œ œ œsunt us que in

Œœ œ œ œ .œ jœ œusque in fi

˙ ˙ Œ œ œ œsunt us que in

˙ œ .œ jœ œ ˙fi

œ .œ jœ œ œ œœ œnem mun

˙ ˙ ˙ Œ œfi nem mun

˙ Œ œ œ œœ œnem mun- - -

- - - -

- - - - -

- - -

- - -

- - -

&

&

V

?

?

##

##

##

# #

# #

S

A

T

B

B

116 ∑

œ œ œ œ .œ jœ œ ˙∑

œ œ œ œ ˙ Œ œ

˙ .w

˙ ˙ œ .œ jœ œ

œ œ ˙ Ó Œ œ

Ó Œ œ œ œ ˙

œ œ Œ œ œ œ ˙

œ œ .œ Jœ œ œ .œ Jœ œ

Œ œ œ œ œ œ ˙

∑ Ó ˙Per

w# ∑di.

∑ wPer

w ∑di.

Wdi.

˙ ˙ whaec nos

˙ w ˙haec nos prae

∑- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

-

9Salve intemerata

&

&

V

##

##

##

S

A

T

121 .˙ œ ˙ ˙prae cel len tis

œ œ ˙ ˙ œ œcel len tis si

.˙ œ# wsi ma

œ œ .˙ œ œ œ

Ó .˙ œ ˙gra ti ae

w Ó ˙ma gra

œ ˙ œ .œ Jœ œ œce le stis do

œ œ ˙ œ ˙ œti ae ce le stis

œ œ# .wna

∑ Ó ˙mur,

.˙ œ wdo na

∑ Ó ˙ti

˙ ˙ œ œ ˙me

w ˙ ˙ti bi, vir- - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - -

-

-

&

&

V

##

##

##

S

A

T

127 ˙ ˙ œ œ ˙bi, vir

w Œ œ ˙go et ma

.w Œ œgo et

w Œ œ ˙go et ma

œ ˙ œ wter Ma ri

w .˙ œma ter Ma

œ ˙ œ œ .œ jœ œter Ma ri

wÓœ œ

a, prae ce

w wri a,

˙ œ .œ Jœ œ œ œa, prae ce te ris o mni

œœ œ .œ jœ ˙ œ œte ris o mnibus mu li

Œ œ .œ jœ œ œ .œ jœprae ce te ris o mni

œ ˙ œ .˙ œbus mu li e ri

.œ jœ œ œ œ œ ˙e ri bus

œ ˙ œ œ œ ˙bus mu li e ri bus

- -

- - -

- - -

- - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

&

&

V

##

##

##

S

A

T

132 ˙ ˙ Œ ˙ œbus et vir

˙ ˙ œ œ ˙et vir gi ni bus

Œ ˙ œ .œ Jœ œ œet vir gi ni

œ œ ˙ Œ œ ˙gi ni bus a De

Œ œ ˙ ˙ œ œa De o sin gu

˙ Œ œ ˙ ˙bus a De

˙ œ œ œ ˙ œo sin gu la ri

œ ˙ œ ˙ Œ œla ri tur in

˙ Œ œ œ œ .œ Jœo sin gu la ri

˙ Œ œ œ .œ Jœ œtur in fu

œ .œ jœ œ .œ jœ œ œfu

.˙ œ œ œ œ œtur in fu

œ œ œ .œ Jœ œ Œ œ

˙ œ œ ˙ ˙

˙ Œ œ œ œ ˙- - -

-

- - -

- - - - - - - - - - --

- - - - -

- - - - - - - --

- - - --

&

&

V

##

##

##

S

A

T

137

œ œ œ œ .œ Jœ œ Œ œ

Œœ œ œ ˙ ˙

˙ Œ œ œ œ .œjœ

œ œ .œ Jœ œ œ œ œ

Œ œ œ ˙ œ œ œ

œ œ ˙ Œ œ œ œ

˙ Œ œ œ œ œ œ

œ œ œ .œ jœ œ ˙

.œ Jœ œ œ œ œ ˙

œ œ œ œ œ .œ œ œ œ

œ .œ jœ œ .œjœ œ œ

˙ ˙ w

œ œ œ œ# œ wsa.

œ .œ jœ œ wsa.

w wsa.

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

10 Salve intemerata

&

&

V

?

?

##

##

##

# #

# #

S

A

T

B

B

142 ∑

∑ Ó ˙Te

.˙ œ ˙ ˙Te pre ca mur,

Ó .˙ œ ˙Te pre ca

w ˙ ˙Te pre ca

œ œ ˙ ˙ ˙pre ca mur, quae

∑ Ó ˙Te

˙ .˙ ˙ œquae mi se

˙ ˙ wmur, quae

˙ ˙ wmur, quae

œ ˙ œ .˙ œmi se

œ œ w ˙pre ca mur,

.˙ œ w

w wmi

˙ .˙ œ ˙mi se ris

˙ Œ œ œ ˙ œ œœ .˙ .˙ œ

quae mi se

˙ ˙ w

˙ ˙ .˙ œse ris mor

œ œ ˙ œ .œ Jœ œmor ta li

w Œ œ ˙ris mor ta

˙ Œ œ ˙ ˙ris mor ta

w Ó ˙ris mor

.w ˙ta li

- - - - - - -

- - - - - - -

-

- - - - - - - -

- - - - - --

- - - - - -

&

&

V

?

?

##

##

##

# #

# #

S

A

T

B

B

147 œ œ# œ œ œ ˙ Óbus

œ œ ˙ .˙ œli bus

.˙ œ ˙ Óli bus

.˙ œ ˙ Óta li bus

w Œ œ œ œbus mi se ri

œ œ .œ jœ œ# ˙Ó

Œ œ œ œ œ œ œ œmi se ri cors pa tro na

∑ Œ œ œ œmi se ri

œ œ œ œ ˙ œ œcors pa tro na

Œ œ œ œ œ œ œ œmi se ri cors pa tro na

˙ ˙ œ .œ jœ œ

œ œ œ œ ˙ ˙cors pa tro na

˙ ˙ Œ œ œ œes, mi se ri

˙ ˙ ˙ ˙

Œ œ œ œ œ œ œ œmi se ri cors pa tro na

œ .˙ œ œ ˙

˙ ˙ Œ œ œ œes, mi se ri

œ œ ˙ ˙ œ œcors pa tro na

- -

- - - - -

- -

- -

- - - - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - -

11Salve intemerata

&

&

V

?

?

##

##

##

# #

# #

S

A

T

B

B

151 Ó Œ œ œ œ œ œ

œ œ œ w ˙

.˙ œ œ .œ Jœ œ

œ œ œ ˙ œ œ œcors pa tro na

˙ œ .œ jœ œ œ œ

w wes,

˙ .˙ ˙ œœ œ œ ˙ ˙ Ó

es,

w wes,

˙ ˙ Ó ˙es, ut

Ó w ˙ut pro

w Ó ˙es, ut

w .˙ œut pro pec

.˙ ˙ œ ˙ut pro pec ca

w .˙ œpro pec

˙ ˙ .˙ œpec ca tis

˙ œ œ œ œ .œjœ

propec ca tis no

œ .œ Jœ œ œ ˙ œca tis no

˙ ˙ wtis no

w ˙ ˙ca tis no

.œ Jœ œ œ œ ˙ œno

œ œ œ ˙ ˙ œœ œ ˙ Ó ˙

stris no

w ˙ ˙

w wstris

- -

- -

- - - - -

- - -

- - - -

- - -

-

-

&

&

V

?

?

##

##

##

# #

# #

S

A

T

B

B

156 .œ Jœœ .œ Jœ˙ œ#

.œ jœœ œ ˙ ˙œœ œ œ .˙ œbis con do nan

w ∑stris

Œ ˙ œ œ œ ˙no bis con do nan

˙ Ó ∑stris

˙ Ó Ó Œ œstris no

.˙ œ œ œ œ ˙

Œ ˙ œ œ œ ˙no bis con do nan

˙ .˙ œ œœ œ

Ó Œ ˙ œ œ œno bis con do

œœ œ œ .˙ œbiscondonan dis

.˙ œ wdis

˙ Ó Œ ˙ œdis in ter

.˙ œ ˙ Œ œdis in

˙ ˙ Œ ˙ œnan dis in ter

œœ œ .œ œœœ˙in ter ce de re

Œ ˙ œ ˙ œ œin ter ce de re

.˙ œ ˙ ˙

ce de re

œ œ .˙ œ ˙ter ce de re

.˙ œ œ œ ˙ce de re di gne

˙ Ó .˙ œdi gne

œ œ ˙ wdi gne

˙ w ˙di gne

œ .˙ œ .˙di gne

- -

- -

- - - - - -

- - - - - - -

- - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - --

- - - - - -

- - - -

- - - - --

- -

12 Salve intemerata

&

&

V

?

?

##

##

##

# #

# #

S

A

T

B

B

161 œ .œ Jœ œ w#ris

œ œ œ œ œ wris

˙ ˙ wris

˙ ˙ wris

˙ ˙ wris

Ó .˙ œ ˙a pud De

.˙ œ ˙ ˙a pud De um

.˙ œ ˙ ˙a pud De um

œ .˙ ˙ Œœum pa trem o

w œ œ ˙pa trem o mni

˙ .˙ ˙ œpa trem o

∑ Œ ˙ œa pud

˙ .œa .œ œ œ ˙#mni po ten

œ .œ Jœ œ ˙ ˙po ten

˙ œ œ ˙ ˙mni po ten

˙ ˙ wDe um pa

œ .˙ ˙ ˙

˙ ˙ ˙ ˙

˙ ˙ ˙ ˙

∑ Ó Œ œa

w Œ œ ˙trem o mni

œ œ œœœ˙ œ˙ ˙ ˙ œ œ

w w

œ œ ˙ ˙ ˙pud De um pa

- -

- -

- -

- -

- -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - -

- - -

- - -

- -

- -

&

&

V

?

?

##

##

##

# #

# #

S

A

T

B

B

167 œ œ œ œœ œ .œ Jœ œpo ten

Œ œ .˙ œ œ# œ

œ œ œ ˙ œ œ œ

˙ ˙ ˙ œ œ

˙ Œ œ ˙ œ œtrem o mni po

œ ˙# w Œtem

œ .˙ wtem

œ œ œ w# Ótem

˙ w Œ œtem e

˙ ˙ Œ œ ˙Nten tem e jus

∑ Ó Œ œe

˙ Ó ∑

Œ œ .˙ œ œ œe jus que Fi li

˙ ˙ œ ˙ œjus que Fi li

œ œ ˙ ˙ œ œque Fi li

˙ œ .œ Jœ œ ˙jus que Fi li

Ó Œ œ .˙ œe jus que

œ œ .˙ œ ˙

˙ ˙ œ .œ Jœ œ

œ œ w Œ œum Je

œ .œ jœ œ ˙ Óum

œ œœ .œ jœ œ ˙Fi li um

Œ œœ œ œ œ œ œum Je sum Chri

˙ ˙ Œ œ œ œum Je sum Chri

œ .œ jœ œ ˙ Œ œsum Chri

- - -

- - -

- - -

- - - -

- - -

-

- - -

- - - - - - -

- - - -

- - - -

- - - - -

- - - - - -

13Salve intemerata

&

&

V

?

?

##

##

##

# #

# #

S

A

T

B

B

172 Ó Œ œ œ .œ Jœ œJe sum Chri

Ó Œœ œ .œ jœ œJe sum Chri

œœœ ˙ ˙ ˙

œœœ ˙ Œ œ ˙stum, se cun

œ œ ˙ w

˙# œ œ ˙ Óstum,

w Ó Œ œstum, se

˙ Ó Œ œ ˙stum, se cun

œ œ œ œ ˙ œœdum di vi ni ta

.w Óstum,

∑ Œœ ˙se cun

˙ œ œ ˙ œœcun dumdi vi ni

œ œ œ œ ˙ Œ œdum di vi ni ta

˙ œ œ ˙ œœ

œ œ œ œ ˙ ˙dum di vi ni

w œ .œ œœœta

œ œœ œ œ ˙ ˙tem

w ˙ ˙

∑ Œ œ ˙se cun

œ .œ Jœœ wta

œ ˙ œ wtem

Ó Œ ˙ œ œ œqui dem ex Pa

.˙ œ ˙ ˙tem

œ œ œ œ ˙ ˙dum di vi ni ta tem

-

- -

- -

- - - - -

- -

- -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - - - -

- - - - -

- - - - - -

-

-

-

&

&

V

?

?

##

##

##

# #

# #

S

A

T

B

B

177

˙ Ó Œ ˙ œqui dem

∑ Ó Œ œqui

œ œ œ œ ˙ ˙

˙ Ó ∑

Œ ˙ ˙ œ ˙qui dem ex Pa

œ œ .˙ œ ˙ex Pa tre an

œ œ .˙ œ œœdem ex Pa

œ œ Œ˙ œ ˙tre

Œ ˙ ˙ œ .œ Jœqui dem ex Pa tre

˙ .˙ œ .œ jœ

œ .œ Jœ œ œ ˙ œte o mni a

œ œ ˙Ó ˙

tre an

Œ .œ Jœ œ œ œ ˙an te o mni a

œ œ œ ˙ œ ˙an te o mni a

œ œ ˙ Œ .œjœ œ

tre an te

Œ .œ Jœ œ ˙ œ œsae cu

œ .œ jœ œ Œ .œ jœ œte o mni a sae cu

˙ Œ ˙ ˙ œsae cu

Œ .œ Jœ œ œ œ œ œsae cu

œ œ ˙ .œ jœ œ œo mni a sae cu

œ œ Œ œ œ ˙ œ

.˙ ˙ œ ˙la

˙ ˙ œ œ ˙

˙ ˙ Œ .œ Jœ œla ge ni

˙ ˙ œ œ ˙la-

- -

-

- - - -

- - - -

- - - - - -

- - - - -

- - - - - - - -

- -

- -

- - - -

- -

--

14 Salve intemerata

&

&

V

?

?

##

##

##

# #

# #

S

A

T

B

B

182 œ œ ˙ ∑la

Ó Œ œ œ ˙ œge ni

œ œ ˙ Œ .œ Jœ œla ge ni

œ œ ˙ ˙ ˙

Œ .œ jœ œ œ œ ˙

Ó Œ .œ Jœ œ œœ

ge ni

˙ ˙ w

œ ˙ œ œ .œ Jœ œ

˙ ˙ Ó Œ œ

˙ .˙ œ ˙

œ œ œ ˙ œ .œ jœ

Ó .˙ ˙ œ

˙ .œ Jœ œ ˙ œ

˙ ˙ œ œ ˙

˙ œ ˙ œ ˙

œ œ œ œ ˙ ˙#

w œ œ ˙

œ œ .œ jœ# œ œ œ ˙

œ œ w ˙

w Ó Œ œ

w wtum.

œ# .œ jœ œ wtum.

w wtum.

Œ œ œ# œ# wtum.

œ œ œ# œ œ# w

-

-

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - --

- - - - - - -

&

&

V

?

?

##

##

##

# #

# #

S

A

T

B

B

187

˙ w ˙Se cun dum

Ó ˙ wSe cun

œ œ .˙ œ ˙hu ma ni ta

.˙ œ .˙ œdum hu ma ni

˙ Ó ˙ ˙tem au tem

˙ w Óta tem

.˙ œ ˙ ˙ex te na

˙ ˙ .˙ œau tem ex te

œ œ œ .œ Jœ ˙ œ#

œ œ œ .œ jœ œ ˙na

- - - - - - -

- - - - - - - -

- - -

15Salve intemerata

&

&

V

?

?

##

##

##

# #

# #

S

A

T

B

B

192 w ∑tum;

w ∑tum;

∑ ˙ ˙Se cun

∑ Ó ˙Se

Ó ˙ wSe cun

˙ .˙ œ ˙dum hu ma

w .˙ œcun dum hu

.w ˙dum hu

œ œ œ œ ˙ Óni ta tem

.˙ œ œ œ œ œma ni ta

.˙ œ ˙ ˙ma ni ta tem

˙ ˙ .˙ œau tem ex te

œ œ œ ˙ œ ˙tem au tem ex te na

˙ Ó ˙ ˙au tem

- - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - -

&

&

V

?

?

##

##

##

# #

# #

S

A

T

B

B

196 ∑

˙ ˙ œ œ Œ œna

œ œ ˙ Œœ œ œ

.˙ œ œ œ œ œex te na

∑ Ó ˙at

œ# .œ Jœ œ w#tum;

œ œ .œ Jœ œ# w

tum;

œ œ œ ˙ wtum;

œ œ w ˙que a pud

.˙ œ wat que a

.˙ œ .˙ œSpi ri tum San

˙ .˙ œ ˙pud Spi ri tum

.˙ œ œ œ œ ˙

œ ˙ œ .˙ œSan

.˙ œ wat que a

Ó .˙ œ ˙at que a

- - -

- - - -

- - -

- -

- -

- - -

- - -

- -

- -

16 Salve intemerata

&

&

V

?

?

##

##

##

# #

# #

S

A

T

B

B

201

˙ Œ ˙ œ œ œ

œ œ ˙ ˙ Ó

˙ .˙ œ ˙pud Spi ri tum

˙ ˙ .˙ œpud Spi ri

˙ œ .œ Jœ ˙ œ#

Œ œ .˙ œ ˙

œ œ ˙ œ œ ˙San

˙ ˙ œ œ ˙tum San

w wNctum, ut

w# Ó ˙nctum, ut

w wctum, ut

w wctum, ut

∑ wut

˙ .˙ œ ˙pec ca to

œ ˙ œ ˙ œ œpec ca to rum

.˙ œ ˙ ˙pec ca to

˙ w ˙pec ca

.˙ œ wpec ca to

œ ˙ œ .˙ œrum no stro

˙ ˙ œ ˙ œno stro

w ˙ œ œrum no stro

w œ œ ˙

to rum no stro

.˙ œ .˙ œrum no stro

- - - -

- - - -

- - -

- - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

&

&

V

?

?

##

##

##

# #

# #

S

A

T

B

B

206 œ .˙ ˙ œ œ

.˙ œ ˙ ˙

˙ .˙ .˙˙ ˙ Ó ˙

rum ma

˙ w Órum

œ œ .˙ œ ˙rum

˙ œ œ œ œ ˙rum

˙ Ó Ó Œ œrum maœ œ ˙ .˙ œ

cu lis tu

.˙ œ ˙ ˙ma cu lis tu

∑ Ó Œ œma

Œ ˙ œ œ ˙ œ œma cu lis

œ œ ˙ wcu lis tu

w ˙ ˙a

œ œ ˙ ˙ ˙

œ œ œ ˙ œ ˙cu lis tu

Œ ˙ .˙ ˙tu a ab

œ œ ˙ .˙ œa ab

w ˙ ˙ab ste

.˙ œ ˙ œ œa ab ste

œ œ œ œ ˙ œ œa ab ste

œ .œ œ œ œ ˙ Œ œste ris in

˙ œ œ œ œ ˙ste

w w

˙ œ œ w

- - -

- - -

- -

-

-

- - -

- - - - - - - - -

- - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

-

17Salve intemerata

&

&

V

?

?

##

##

##

# #

# #

S

A

T

B

B

211 ˙ œœ ˙ Óris

œ ˙ œ .œjœ œ œ

ter ces si o

˙ Œ ˙ œ œ œris in ter ces si

w Ó ˙ris in

.w Œ œris in

∑ Ó Œ œin

˙ Œ ˙ œœœ˙ œ œ ˙ œ œo

œ ˙ œ ˙ ˙

ter ces si o

œ œ œ œ ˙ ˙ter ces si o

œ œ œ œ ˙ œ œter ces si o

w ˙ œ œ

.œ Jœ œ ˙ œ ˙ne,

.w ˙ne, te

Œ œ œ .˙ ˙

œ œ .œ jœ œ˙ ˙ne,

˙ Ó ˙ œ œne, te cum,san

˙ Œ ˙ œ ˙te cum,san

œ ˙ œ˙ œ œcum,san cta Vir

w Ó Œ œne, te

Œ ˙ œ œ .œ jœ œte cum, san

œ œ ˙Ó ˙

cta Vir

˙ Ó ˙ œ œcta Vir go, sem

œ œ ˙ ˙ œ œgo, sem

œ œ ˙ ˙ Ócum, san cta

-

- - -

- - - - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - - - -

- - - - -

- -

- - - -

- -

- - -

- -

- -

&

&

V

?

?

##

##

##

# #

# #

S

A

T

B

B

216

˙ Ó Œ œ œ œcta Virgo,sem

œœ œ .œ jœ œ œ œgo,sem

˙ ˙ ˙ Œ œper con

w Ó œ œper con gau

Œ œ œ œ˙ ˙Vir go,sem per

˙ Ó Œ œ œ œper congau de

œœœ ˙ Ó œ œper congau

œ .œ Jœœ ˙ œ œgau de

.œJœœ œ ˙ Ó

de

Ó Œ œ œ .œ jœ œcongaude

œœœœ˙ œ ˙re,

˙ ˙ wde re,

˙ Œ œ œ œ œ œre, te que in re gno

˙ ˙ ˙ ˙re,

˙ ˙ ˙ Œ œre, te

Œ œ œ œ œ ˙ œte que in regno cae

∑ Ó Œœte

œœ ˙ œ œ œ ˙cae lo

˙ Ó ∑

œ œ œ ˙ œ ˙que in regno cae lo

œ œ ˙ Œ œ .œ Jœlo

œ œ œ ˙ œ ˙queinregno caelo

œ .œ Jœ˙ œ ˙

Ó Œ œ œ œ œ œtequein re gno

œ œ ˙ œ œ ˙- - - - -

- - - - -

- -

- - - - -

- - - -

- -

- - - -

- - - - - -

- -

- - - -

- -

18 Salve intemerata

&

&

V

?

?

##

##

##

# #

# #

S

A

T

B

B

221 .œ Jœ œ œ œ ˙ œ

.˙ œ œ œ .œjœ

œ .œ jœ œ ˙ ˙rum

œ œ ˙ ˙ ˙cae lo rum

œ œ œ œ ˙ Œ œrum si

œ .œ Jœ œ ˙ Œ œrum si

.œ jœ ˙ œ ˙ œrum

˙ Œ ˙ œ ˙si ne fi

w wsi

œ œ ˙ ˙ ˙ne fi

œœ ˙ œ œ œ œne fi ne lau

Œ œ œ .œ jœ œ œ œ#si ne fi

˙ .wne

˙ ˙ ˙ ˙

ne fi

˙ Ó Œ œ ˙ne lau da

.˙ œ œ œ ˙da re me re a

˙# ˙ Œ œ ˙˙ Ó Œ œ ˙

lau da

˙ w Œ œne lau

œœ œ œ œ .˙re me re a

w œ œ œœ

˙ .˙ œ œœne

œœ œ œ œ œ ˙re me re a

.˙ œ œ œ ˙da re me re a

˙ Ó Œ œ ˙mur, lau da-

- -

- - - -

- - -

- - -

- - - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - -

- - - - - -

- -

-

-

&

&

V

?

?

##

##

##

# #

# #

S

A

T

B

B

226 œœœ œ œ w

Œ œ .˙ œ œ œlauda re mere

œ œ ˙ œ ˙ œ

˙ Ó Œ œ ˙

mur, lau da

œ œ œ œ ˙ ˙re me re a

w Ó Œ œ

˙ œ ˙ œ˙a

œ .œ Jœ œ œ .œ jœ œ

œ œ œ œ ˙ ˙re me re a

˙ Œ œ œ œ ˙

œ œ œ œ ˙ wmur.

œ ˙ .œ jœ .œ jœ œœ œ œ ˙ ˙ œ œ

mur. A

w ˙ ˙mur, A

w Œ .œ jœ œmur. A

Œ .œ Jœ œ œ œ .œ JœA

œ œ œ œŒ ˙ œ

mur. A

œ .œ Jœ œ œ œ ˙

w w

œ œ ˙ ˙ Œ œ

œ œ œ .œ Jœ œ œ œ

œ œ œ ˙ œ ˙

˙ Œ œ œ .œ œ œ œ

W

œ œ œ œ œ ˙ ˙- - - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - - - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - -

- - -

19Salve intemerata

&

&

V

?

?

##

##

##

# #

# #

25

25

25

25

25

24

24

24

24

24

S

A

T

B

B

231 œ œ ˙ w

œ ˙ œ Œ .œjœ œ

˙ Ó w

W

Œ .œ Jœ œ œ .˙

˙ .w

œ œ Œ ˙ œ œ œ

œ ˙ .œ Jœ œ œ œ

˙ .w

˙ ˙ Œ .œ Jœ œ

Œ .œ Jœ œ œ œ Œ .œ Jœ œ

œ œ ˙ .œ jœ œ œ ˙

˙ ˙ Œ .œ Jœ œ œ œ

œ œ ˙ .w

œ œ ˙ ˙ Œ .œ jœ œ- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

&

&

V

?

?

##

##

##

# #

# #

24

24

24

24

24

S

A

T

B

B

234 œ .œ Jœ œ œ œ .œ Jœ

Œ .œ jœ œ ˙ ˙

œ œ Œ œ .œ Jœ œ œ

W

œ œ ˙ ˙ Œ œ

œ .˙ œ œ Œ œ

w Ó Œ œ

œ œ Œ .œ œ œ œ œ œ

W

œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ

œ œ œ œ œ ˙ .œ jœ œ

œ œ œ œ œ .˙ œ œ˙ Œ œ œ œ ˙

W

˙ .˙ œ ˙

W#men.

Wmen.

Wmen.

Wmen.

Wmen.- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - - -

20 Salve intemerata

21Salve intemerata

Salve intemerata Virgo Maria, filii Dei genetrix, prae ceteris electa virginibus: quae ex utero tuae matris Annae, mulieris sanctissimae, sic a Spiritu Sancto tum sanctificata tum illuminata fuisti, munitaque tantopere Dei omnipotentis gratia, ut usque ad conceptum Filii tui, Domini nostri Jesu Christe.

Et dum eum conciperes, ac usque ad partum, et dum eum pareres, semperque post partum, virgo omnium quae natae sunt castissima incorruptissima et immaculatissima et corpore et animo tota vita permanseris.Tu nimirum universas alias longe superasti virgines sincerra mentis impollutae concientia, quotquot vel adhuc fuerunt ab ipso mundi primordio, vel unquam futurae sunt usque in finem mundi. Per haec nos praecellentissima gratiae celestis dona tibi, virgo et mater Maria, prae ceteris omnibus mulieribus et virginibus a Deo singularitur infusa.

Te precamur, quae miseris mortalibus misericors patrona es, ut pro peccatis nostris nobis condonandis intercedere digneris apud Deum patrem omnipotentem eiusque Filium Jesum Christum, secundum divinitatem quidem ex Patre ante omnia saecula genitum.

Secundum humanitatem autem ex te natum; atque apud Spiritum Sanctum, ut peccatorum nostrorum maculis tua absteris intercessione, tecum, sancta Virgo, semper congaudere, teque in regno caelorum sine fine laudare mereamur. Amen.

Hail, pure virgin Mary, Mother of the Son of God, chosen above all other virgins; who from the womb of thy mother Anna, most holy of women, was by the Holy Spirit first made holy, then filled with light, and was so greatly fortified by the grace of almighty God, that until the conception of thy Son, our Lord Jesus Christ.

And while thou were conceiving Him, and until the birth and while thou were bearing Him, and always after the birth, remained in body and spirit for your whole life the Virgin most pure, most incorruptible, most chaste of all who were born.Thou truly has surpassed, by the blamelessness of thy pure mind, all other virgins as many soever as have been either hitherto, from the beginning of the world, or ever shall be, or ever shall be until the end of the world.

We beseech thee, by this most excellent gift of heavenly grace imparted particularly from God to thee, Virgin and Mother Mary, above all other women and virgins, thou who art the merciful protector of unhappy mortals, to deem it right to intercede with Almighty God and His son Jesus Christ for our sins to be pardoned, according to the divinity of One who was begotten of the Father before all worlds, in accordance with His humanity because he was born of thee;

So we pray to thee, who livest with the Holy Spirit, Holy Virgin, that when the stains of our sins have been taken away by thy intercession, we may be considered worthy to rejoice for ever with thee, praising thee in the Kingdom of Heaven for ever. Amen.

***Almost vertainly compposed for King Henry VIII in the early 1530s, this is one of the oldest surviving compositions of Thomas Tallis. The prose text is dense and difficult to set and Tallis overcame that challenge brilliantly. Set entirely in the phrygian mode until the final amen, the interplay of duets, trios and full five-voice choir give the motet a flow and texture, all together reaching backwards reminding one of a late medieval sound.