Silvério Conceição - PPT para defesa de Tese de Doutoramento

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/23/2019 Silvrio Conceio - PPT para defesa de Tese de Doutoramento

  1/15

  MI\]ITAELB]I LE LM\CAI

  Ma `b}lbc`ibak`maml mi Eimlki ml Niteai cib}b|a s|a cibctl}`wai b|e Clb}ti ml Niteai mi Akhat~l"

  YYYYYYYYYYYYYYYYYY

  % I casi ma niteai cib}b|a &1004%4::8) %

  S`k~t`i Cadt`}a S`k~a ma Cibcl`i

  It`lb}amita7 Ztin" Mi|}ita Tisa Slttamas M|at}l

  1: ml G|kfi ml 4:14

 • 7/23/2019 Silvrio Conceio - PPT para defesa de Tese de Doutoramento

  2/15

  4

  BLCLSS@MAML MA NITEAI CIB]B\A ML ZTINLSSITLS

  cibslbs|ak a blclss`maml ml niteai cib}b|a ml ztinlssitlsl }ak cittlszibml s }lbmbc`as l|tizl`as" Zata ake mablclss`maml hltak ml azltnl`iaelb}i ztin`ss`ibak q|l aciezklv`maml mas sic`lmamls eimltbas ct`a l q|l sl casa cie imlslgi+ sleztl ztlslb}l ba zlssia f|eaba+ mlazltnl`iaelb}i `b}lhtak+ blclss`mamls `b}ltk`hamas ba `ml`a%nitaml lm|cai zlteablb}l+ f nac}itls lszlcn`cis mi s`s}lea

  lscikat q|l lvzk`cae ls}l aclb}i ba niteai cib}b|a mlztinlssitls"

  &Cibslkfi Bac`ibak ml Lm|cai+ 100:)

 • 7/23/2019 Silvrio Conceio - PPT para defesa de Tese de Doutoramento

  3/15

  3

  Ztl}lbml|%sl cie ls}l ls}|mi cibntib}at a

  `b}lbc`ibak`maml mi Eimlki ml Niteai Cib}b|a cie a

  s|a azk`cai b|ea ml}lte`bama tla hlihtn`ca l

  ml}lc}at ml q|l eimi lssa azk`cai cittlszibml ais

  }lv}is &q|lt klh`ska}`~is+ q|lt ml it`lb}ai) q|l mln`ble

  is cib}itbis mi eimlki l tlszlc}`~is idglc}`~is"

 • 7/23/2019 Silvrio Conceio - PPT para defesa de Tese de Doutoramento

  4/15

  =

  Q\LS]I ML ZAT]@MA7

  Ciei ni` cibctl}`wami i Eimlki ml Niteai Cib}b|a+ bi Clb}ti mlNiteai ml Ztinlssitls mas Lscikas mi Cibclkfi ml KKV+ lb}tl 1004 l4::8 l ml q|l eimi a cibctl}`wai sl ag|s}a cibclzi mi eimlki"

  Q\LS]LS A\V@K@ATLS7

  % Fi|~l k`e`}als ml zat}`ma cibctl}`wai mi Eimlki ml Niteai Cib}b|a9

  % Q|l cibm`c`ibab}ls lv`s}`tae bi q|l tlszl`}a inlt}a l ztic|ta ml niteai9

  % Q|l tawls kl~atae is ztinlssitls a ntlq|lb}at ml}lte`bamas eimak`mamls l tlas

  ml niteai le ml}t`elb}i ml i|}tas9

  % A niteai m`szib`d`k`wama tlszibml| s blclss`mamls ml}lc}amas9

  % Ni` ml nac}i ziss~lk `ezklelb}at |ea niteai amlq|ama cibnitel as `b}lbls

  mi klh`skamit9

 • 7/23/2019 Silvrio Conceio - PPT para defesa de Tese de Doutoramento

  5/15

  6>+ ml 1= ml I|}|dti)

  4Ls}a}|}i ma Cattl`ta Miclb}l mis Lm|camitls ml @bnbc`a l misZtinlssitls mis Lbs`bis Ds`ci l Slc|bmt`i &MK b" 130A0:+ ml 46 ml

  Adt`k)

  3Itmlbaelb}i G|tm`ci ma Niteai mis Lm|camitls ml @bnbc`al mis Ztinlssitls mis Lbs`bis Ds`ci l Slc|bmt`i&MK b" 3==60+ ml

  11 ml I|}|dti)

  =Tlh`el G|tm`ci ma Niteai Cib}b|a ml Ztinlssitls% MK b" 4=004+ ml 0 ml Bi~ledti?% MK b" 48=0=+ ml 46 ml I|}|dti?% MK b" 4:>0>+ ml 4 ml Bi~ledti?% MK b" 1

 • 7/23/2019 Silvrio Conceio - PPT para defesa de Tese de Doutoramento

  7/15

  8

  A NITEAI CIB]B\A LE ZIT]\HAK

  I Cibslkfi Bac`ibak ml Lm|cai+ a}ta~s mi sl| Zatlclt

 • 7/23/2019 Silvrio Conceio - PPT para defesa de Tese de Doutoramento

  8/15

  6

  @B^LS]@HAI SIDTL NITEAI CIB]B\A LE ZIT]\HAK

  Cibclzls sidtl a Niteai Cib}b|a &4< ,) Ls}tlka+ E" ]" &4::4)

  I @ezac}i ma Niteai tlcld`ma zlkis ztinlssitlsbas s|as zt}`cas &33 ,)

  Ik`~l`ta+ E" &100>)

  I @ezac}i bis ak|bis ma niteai tlcld`ma zlkis

  ztinlssitls &< }tadakfis)

  Akel`ma+ H" &4:::)

  }tadakfisBlclss`mamls ml Niteai ml Ztinlssitls &4< ,) Ls}l~ls+ E" &1001)"

  Nlttl`ta+ L" &4::3)

  Abk`sl mas Acls ml Niteai q|ab}i aisZticlssis &1< ,)

  T|lka+ C" &1008)Catmisi+ G" &4:::)

  M`be`cas mis Clb}tis ml Niteai &13 ,) Ae`h|`bfi+ A" l Cabt`i+ T" &100=)"Dattisi+ G" l Cabt`i+ T" &1000)C|bfa+ A" &1006)

  Zik}`cas ml Niteai Cib}b|a Cittl`a +G"A"? Cataelki+G"C"? l ^aw+ F+E+&1006)Ls}tlka+A &4::

 • 7/23/2019 Silvrio Conceio - PPT para defesa de Tese de Doutoramento

  9/15

  0

  IZLS EL]IMIKH@CAS &@)

  EL]IMIKIH@A Q\AK@]A]@^ALs}|mi q|l sl `bsltl bi Zatam`hea fltelb|}`ci+ ~`sabmicieztllbmlt l `b}ltztl}at a tlak`maml+ |}`k`wabmi `bs}t|elb}isml ba}|tlwa q|ak`}a}`~a l q|ab}`}a}`~a"

  Q\AMTI ]LT@CI

  ZIK]@CAS ML NITEAICIB]B\A LE ZIT]\HAK

  C@CKI ML ZIK]@CAS LM\CA]@^AS&Dixl . Dakk+ 1004)

 • 7/23/2019 Silvrio Conceio - PPT para defesa de Tese de Doutoramento

  10/15

  1:

  IZLS EL]IMIKH@CAS &@@)

  ]cb`cas l `bs}t|elb}is zata a tlcikfa ml mamisABK@SL MIC\ELB]AK % Klh`skai &106> a} 4::8)

  % Tlka}t`is &l i|}tis mic|elb}is) mi CCZNC

  % Tlka}t`is a b~lk m`s}t`}ak &MTLAkh)?

  % Zkabis ml Niteai mi Clb}ti ml Niteai?

  % Tlka}t`is ml Niteai mi Clb}ti ml Niteai?

  % Ac}as mis this mi Clb}ti ml Niteai"

  % Miss`lts mas Acls ml Niteai?

  % Miss`lts ml Cabm`ma}|tas &Actlm`}ai l N`babc`aelb}i)

  % Tlka}t`is ml A~ak`ai &@b}ltba l Lv}ltba)?

  % Dasls ml Mamis &Acls ml Niteai Niteamitls

  Niteabmis)

  LB]TL^@S]AS&14)

  % M`tlc}it mi Clb}ti ml Niteai &ac}|ak)

  % M`tlc}it mi Clb}ti ml Niteai &1004 4::8)

  % Cibs|k}it mi Clb}ti ml Niteai

  % < niteamitls

  % = m`tlc}itls ml Aht|zaelb}i Lscikas

  Q\LS]@IBT@I &>0) % Ztinlssitls |}lb}ls ma Niteai"

 • 7/23/2019 Silvrio Conceio - PPT para defesa de Tese de Doutoramento

  11/15

  11

  IZLS EL]IMIKH@CAS &@@@)

  TLCIKFA ML MAMIS CIB]LV]IS

  ZLSQ\@SAD@DK@IHTN@CA V V

  ABK@SLMIC\ELB]AK

  V V V

  LB]TL^@S]A V V V

  Q\LS]@IBT@I V

  @BNK\BC@A ZTIM\IML ]LV]I

  ZT]@CA

 • 7/23/2019 Silvrio Conceio - PPT para defesa de Tese de Doutoramento

  12/15

  14

  TLS\K]AMIS MI LS]\MI

  TLSZIS]AS S Q\LS]LS ML ZAT]@MA

  B^LK K@E@]ALS CIBM@C@IBAB]LS L C

  BAC@IBAK % K`hai cattl`ta ctm`}is

  % N`babc`aelb}i

  % A|sbc`a ml ls}ta}h`a bac`ibak

  % Zt`it`mamls bac`iba`s kica`s

  % A|sbc`a ml Z`ki}ahle A~ak`ai

  % A|sbc`a ml |e S`s}lea ml Niteai ml Niteamitls ml Ztinlssitls% Clb}tak`wai ml zticlm`elb}is bi CCNC CCZNC

  VV

  VV

  VV

  VV

  TLH@IBAKKICAK

  % Catbc`a ml niteamitls

  % Catbc`a ml tlc|tsis ame`b`s}ta}`~is

  % Izls `bm`~`m|a`s Izls ml Lscika

  % N|bc`ibaelb}i ma Cie`ssi Zlmahh`ca mi CNAL

  % Mln`c`lb}l m`ahbs}`ci ml blclss`mamls ml niteai

  % Cibm`c`ibab}ls ma Ztic|ta Nitea}`~aM`szib`d`k`maml zlssiakM`s}bc`aKicak ml tls`mbc`aA|sbc`a mas Acls Ztl}lbm`mas

  Fitt`i zs%kaditak

  VV

  V

  VVV

  VV

  VVVVV

 • 7/23/2019 Silvrio Conceio - PPT para defesa de Tese de Doutoramento

  13/15

  13

  AKH\BS IDGLC]@^IS MI LS]\MI

  L TLS\K]AMIS ID]@MIS@mlb}`n`cat zticlm`elb}is ml ml}lciml blclss`mamls ml niteai

  % Cibs|k}a m`tlc}a ais ztinlssitls &Bi `bc`i mis abis 0:)

  % Cib}ac}i cie is Ztls`mlb}ls mis Cibslkfis Lvlc|}`~is

  % this mas Lscikas &Cibslkfi Zlmahh`ci+ Ht|zis" )

  % Cie`ssi Zlmahh`ca mi CNAL

  @mlb}`n`cat is zticlm`elb}is mla~ak`ai ma niteai cib}b|anac|k}ama bi Clb}ti?

  % A~ak`ai ml cama aci lnlc}|ama zit7Niteamitls+ Niteabmis+ Cibs|k}it

  % Tlka}t`is ml A~ak`ai @b}ltba

  % Tlka}t`is ml A~ak`ai Lv}ltba

  % Tlka}t`is Ab|a`s ml Niteai

  @b~ls}`hat is cibm`c`ibab}ls ma inlt}a

  nitea}`~a?

  % M`n`c|kmaml ml tlct|}aelb}i ml niteamitls

  % Zt`it`mamls mln`b`mas a b~lk clb}tak% Mlc`sls clb}ta`s ai b~lk ml n`babc`aelb}i

  @b~ls}`hat is cibm`c`ibab}ls maztic|ta nitea}`~a?

  % M`s}bc`a Kicak ml tls`mbc`a

  % M`szib`d`k`maml zlssiak

  % Fitt`i ma niteai

  % Ctm`}is

  % A|sbc`a ml acls ztl}lbm`mas

 • 7/23/2019 Silvrio Conceio - PPT para defesa de Tese de Doutoramento

  14/15

  1=

  TLNKLVLS S\HLS]LS

  1 Mlsclb}tak`wai n|bc`ibak mi CCZNC?

  4 Ct`ai ml |e s`s}lea ml Niteai ml Niteamitlsml Ztinlssitls?

  3 @ezklelb}ai ml |ea amlq|ama A~ak`ai miS`s}lea ml Niteai?

  = Ea`it a|}ibie`a n`babcl`ta?

  < Tl~`si mi Fitt`i ma niteai?

  > Tl~`si ma Cibs}`}|`i mas Cie`sslsZlmahh`cas mis CNAL"

 • 7/23/2019 Silvrio Conceio - PPT para defesa de Tese de Doutoramento

  15/15

  MI\]ITAELB]I LE LM\CAI

  Ma `b}lbc`ibak`maml mi Eimlki ml Niteai cib}b|a s|a cibctl}`wai b|e Clb}ti ml Niteai mi Akhat~l"

  YYYYYYYYYYYYYYYYYY

  % I casi ma niteai cib}b|a &1004%4::8) %

  S`k~t`i Cadt`}a S`k~a ma Cibcl`i

  It`lb}amita7 Ztin" Mi|}ita Tisa Slttamas M|at}l

  1: ml G|kfi ml 4:14