Carvalho Calero (por Laura Rubio)

  • View
    41

  • Download
    8

Embed Size (px)

Text of Carvalho Calero (por Laura Rubio)

Laura Rubio 2bach.BCARVALHO CALERO1910-1990

NDICEContexto histrico.diapositiva 3Primeiro terzo do sculo XXGuerra CivilFranquismoTransicin e democraciaLingua e literatura do momento.diapositiva 6Primeiro terzo do sculo XXDurante o franquismoA partir dos anos 60O renacer da literaturaAnos 80 e 90Datos biogrficos do autor.....diapositiva 12Movemetos cos que estivo relacionado o autor...diapositiva 13Primeiras obras....diapositiva 14Obra mis importante do autor.diapositiva 15Comentario..diapositiva 16Conclusin....diapositiva 18Fontes.diapositiva 19

CONTEXTO HISTRICONo primeiro terzo do sculo XX, o sistema poltico dos caciques dominaba o poboComo consecuencia diso os labregos vivan na pura miseria mentres as clases altas se enriquecanA emigracin estaba moi presente na poboacin sendo destino Amrica (Bos Aires, Cuba) e mis tarde tamn pases europeos (Suza, Francia)XERARQUA SOCIAL

CASTELN10%LINGUA GALEGA90%

CONTEXTO HISTRICO

GUERRA CIVIL 1936-1939

GALICIA QUEDA INMEDIATAMENTE EN MANS FRANQUISTAS

O FRANQUISMOPERODO DE GRANDE REPRESIN: EXILIO E FUSILAMENTOS

PRIMEIROS 20 ANOS:PERODO DE MOITA FAME E MISERIA

A POBOACIN VIVE DO RACIONAMENTO DE ALIMENTOSCranse pequenos grupos de guerrillas con lderes coma Foucellas.

Nos aos 60, ministros como Fraga introducen reformas aperturistas na economa.Membros do Opus Dei abren a economa espaola cara o capitaliso.Galicia convrtese nunha fornecedora de enerxa ao resto do pas.Modernzase o mundo agrcola.

O galeguismo volve acadar protagonismo coa creacin de forzas interiores que queren facerlle cara ditadura: UPG, liderada por Bautista lvarez, e o PSG, liderado por Xos Manuel Beiras.

Nos 70 dase un auxe tanto universitario, coma obreiro e agrcola.

TRANSICIN E DEMOCRACIA

morte de Franco nomeado rei Xon Carlos I.No ano 1978 aprbase por referendo popular a Constitucin.

Crase o esperado Estatuto de Autonoma aprobado no 1981.Aprbase a Lei de Normalizacin Lingstica no ano 1983.

Establece que temos o dereito de falar galego pero o deber de usar o casteln.

EN CANTO LITERATURA E LINGUA...

NO PRIMEIRO TERZO DO SCULO XX

NACEN UN GRAN NMERO DE ENTIDADES E MOVEMENTOS A PROL DA LINGUA E IMPULSAN A LITERATURA E A LINGUAAGRARISMOS1907

IRMANDADES DA FALA1916

SEMINARIO DE ESTUDOS GALEGOS1923

GRUPO NS1921

DURANTE O FRANQUISMOProhbese o galego en tdolos mbitos: Igrexa, Administracin e ensino.provoca...Aparicin de moitos prexuzos DiglosiaCastelanismos, hipergaleguismosSentimento de inferioridade dos galegos e galegasDesgaleguizacin

Desaparece a revista e editorial Ns, mis o SEGMoitos dos nosos escritores buscan unha sada da persecucin que se exerca sobre eles, no exilio

A pesar de todo isto, o galeguismo sobrevive na clandestinidade En Amrica cranse iniciativas culturais a prol da lingua galegaEntre 1946-1947 publcanse catro obras de poesaAs comeza unha recuperacin literarira progresiva ca creacin da Ediotorial Galaxia en 1950 de onde saen publicacins coma Grial.Creacin suplemento bilinge da revista La Noche

Prohbese un ano despois da sa creacin.

A PARTIR DOS ANOS 60

Crase a ctedra de Literatura e Lingua Galega na USCAperturismo en canto s publicacins en galego e atenuacin da censura: volve Grial.En 1963 aparece o da das Letras Galegas ao conmemorarse o centenario da publicacin de Cantares Gallegos.

Volve aparecer a literatura en galego

O RENACER DA LITERATURAEntre os anos 1936 e 1951 a narrativa en galego non existe, o encargado de iniciar a narrativa de posguerra Carvalho Calero con A Xente da Barreira.O renacer literario empezouno a lrica.No ano 1962 publcase Longa Noite de Pedra de Celso Emilio Ferreiro.Entre os cincuenta e os sesenta aparecen unha serie de autores que crean unha obra universal: Cunqueiro, nxel Fole, Blanco Amor, Neira VilasAparece unha xeracin de escritores chamado Nova Narrativa, que renova a posa e ao que pertence Mndez Ferrn.

OS ANOS 80 E 90

Comezan a aparecer medios de difusin en galego tales como a TVG. Crase a normativa oficial da lingua galega no ano 1982.Aparece prensa monolinge en galego: Teima, Luzes, A Peneira, TemposNos noventa o galego accede informtica, crendose algns programas en galego.Dunrante os 80 e 90 son abundantes as publicacins de estudos lingsticos e literarios.

RICARDO CARVALHO CALERO

FERROL 1910 - SANTIAGO 1990

ESTUDA DEREITO, FILOSOFA E LETRASPRIMEIRO CATEDRTICO DE LINGUA E LITERATURA GALEGAIDELOGO DO REINTEGRACIONISMOBANDO REPUBLICANO CONDENADO A 12 ANOS DE CRCERE POR SEPARATISTA

movementos aos que estivo vinculadoCando estuda en Santiago entra en contacto co SEG e co galeguismo.

No 1931 participa na creacin do PG, e na redaccin do Anteproyeito de Estatuto da Galiza.

Colabora con moitas revistas como A Nosa Terra, Ns...

Durante a ditadura restablece o contacto cos galeguistas como Del Riego.

no ano 1950 cando colabora con Galaxia no proxecto galeguizador.

A partir de 1958 pasa a formar parte da RAG.

En 1972 obtivo a ctedra de Lingstica e Literatura Galega.

Foi unha persoa clave no proceso de estandarizacin do galego, por ser idelogo do reintegracionismo.

En 1979 presidiu a Comisin de Lingstica da Xunta Preautonmica.

Escribe unhas normas ortogrficas para o galego para a administracin e o ensino, porn non chegaron prctica por presin isolacionista.

PRIMEIRAS OBRAS

Publica Vieiros no 1931Editora NsTrtase dun poemarioO silencio axionllado publcase en Santiago no ano 1934.Poesa

OBRA MIS IMPORTANTE DE CALERO

A xente da Barreira a primeira obra da posguerra.Publcase no ano 1951.Narrativa continuista: continua a temtica da decadencia da fidalgua de Otero.Gaa o primeiro concurso que fai a Editorial dos Biblifilos Galegos en 1949.

Publica en 1963 a Histria da literatura Contempornea.Obra bsica da crtica literaria galega.1966

Trtase dunha novela que describe a xeracin de mozos galeguistas republicanos. Contn moitos elemenos autobiogrficos, pois Calero foi tenente na Guerra Civil.

COMENTARIO Algumhas persoas tendem a incidir no tpico de que a ortografa umha representaom convencional dos sons, e, portanto indiferente que adoptemos umha ou outra, com tal de que exista umha tradiom escolar que nos permita interpret-la, que nos permita descodificar a mensage escrita. Se existe essa tradiom, seria antieconmico inovar na matria, pois a forma estabelecida, polo mesmo feito de funcionar, demonstra a sua eficcia, e apresenta-se como extravagante e intil introduzir novidades, que esigem umha reeducam dos usurios. E isto ainda que o sistema vigente seja insatisfactrio do ponto de vista cientfico, ou contenha incogruncias, ou represente un fonetismo arcaico. Se est em vigor que se verifica como til na prtica, e nengum dos defeitos que se registem na sua estrutura, assobardam os lmites do terico, e estm mais que compensados pola sua eficcia emprica. Calquer propsito de cmbio, como nom sejam aqueles que se vaiam impondo no uso real de jeito espontneo para simplificar a grafia cando se simplifica de feito a pronncia, deve ser rejeitado como contrrio lei do menor esforo que h reger a conduta tcnica da sociedade, dentro da qual cai a tcnica escrita. Umha ortografa tam irregular como a inglesa, que responde a umha estapa de foneticismo da lngua superado hai muitos sculos, mantm-se frente aos esforos de racionalizaom que se intentrom, porque o custo da revoluom que suporia introduzir um novo sistema mais acorde com a situom actual da lngua, se estima muito maior que o que suponhem as dificultades de aprendizado que tenhem que vencer os escolares actualmente. [...] Entom, qual a postura que perante o problema da ortografa galega adoptam os que formulam essas consideraons? Umha postura fundada aparentemente, em puras razons econmicas. Hai que aforrar gastos, e seguir como at agora. Mas como esse agora? Porque evidente que o feito de debatermos estes problemas em si mesmo umha demonstraom de que o agora nom monocolor ou monoltico. Os imobilistas, de um jeiro ou outro, com matizes mais ou menos acusados, o que pretemdem- muitas vezes sem ter plena conscincia disso- que utilizemos a ortografa castelhana. Durante muitos sculos, o galego foi umha lngua puramente oral, na qual nom s nom se escreviam, como dizia Castelao, os recibos da contribuiom, senom nengumha classe de documentos nem textos literrios. [...]

COMENTARIOGALEGO: nome primitivo de todo o conxunto de falas e normas que se desenvolven na franxa atlntica da pennsula e se extenden. IDEAS DE CARVALHO CALERO:

Os galegos e galegas teen das opcins: ou aceptar a desgaleguizacin ou coller conciencia e loitar pola lingua, pero ten que ser a vontade do pobo.

Non cree que a solucin estea en expulsar radicalmente o casteln de Galicia, senn que temos que reanudar o contacto coas formas do galego que se produciron na parte ocidental da pennsula que o que chamamos portugus.

A normativa que se entende como oficial no aspecto ortogrfico unha norma que no ten en conta a sustantividade do noso idioma polo que se o galego lingua oficial non ten que empregar a ortografa castel. TEXTO ESCRITO EN REINTEGRADO: Calero o pai do reintegracionismo, anda que el mesmo admite ser un fillo del.

REINTEGRACIONISMO: doutrina que quere devolver a sa propia natureza e esencia ao galego, basendose nos fundamentos histricos da lingua.

PROBLEMA DA ORTOGRAFA: este problema radica en que durante sculos o galego non tivo tradicin escrita polo que se segue a norma do casteln por ser o idioma de poder.

PAPEL DO ESTADO: pouco a pouco e con prudencia ir introducindo esta norma na sociedade e non renunciar a ela, anda que isto non se consegue sen a vontade dos cidadns.SOLUCIN: restaurar o