Mundo actual 1º e 2º ano

 • View
  77

 • Download
  7

Embed Size (px)

Text of Mundo actual 1º e 2º ano

 • Edio RevistaSofala, Jaeiro de 2015

  `w Tvt D x E T Agropecuria Nvel

  Bsico

  EESSTTAAQQUUIINNHHAA,, JJAANNEEIIRROO DDEE 22001155

  Y||x `t{ _t

 • Manual de Mundo Actual 1 e 2 Ano

  1

  FFIICCHHAA TTCCNNIICCAA

  TTTTUULLOO:: MMUUNNDDOO AACCTTUUAALL 11 EE 22 AANNOO..

  AAUUTTOORR:: FFIILLIIPPEE MMAATTHHUUSSSSOO LLUUNNAAVVOO

  CCAAPPAA:: FFIILLIIPPEE MMAATTHHUUSSSSOO LLUUNNAAVVOO

  EEDDIIOO --RREEVVIISSTTAA

  ESTAQUINHA, JANEIRO DE 201 5

  DDEEDDIICCAATTRRIIAA

  AAoo mmeeuu DDeeuuss qquuee sseemmpprree mmee pprrootteeggeeuu,, ccuuiiddoouu,, aammoouu,, ttrroouuxxee aalleeggrriiaa ee eessppeerraannaa ppaarraa mmiimm.. EEmm sseegguuiiddaa,, aaooss mmeeuuss ppaaiiss AArrmmaannddoo LLuunnaavvoo ee LLaauurriinnaa CChhuummbbaa GGeelleellee ppoorr ttuuddoo tteerreemm ffeeiittoo ddeessddee ddaa mmiinnhhaa mmoocciiddaaddee aatt ooss ddiiaass ddee hhoojjee.. AAoo mmeeuu ffiillhhoo WWiillkkeerr ((JJnniioorr)) ee aa qquueerriiddaa eessppoossaa IIssaabbeell ppooiiss eelleess qquuee sseemmpprree mmee mmoottiivvaamm ppaarraa qquuee eeuu ccoonnttiinnuuee ttrraabbaallhhaannddoo mmaaiiss ppaarraa llhheess ggaarraannttiirr uumm ffuuttuurroo mmeellhhoorr.. DDeeddiiccoo ttaammbbmm aaooss mmeeuuss iirrmmooss,, eemm eessppeecciiaall aaoo JJoooo GGeelleellee LLuunnaavvoo ppoorr nnoo sseerr aappeennaass iirrmmoo,, mmaass ssiimm aammiiggoo qquuee sseemmpprree mmoottiivvoouu--mmee aa oollhhaarr aa eessccoollaa ccoommoo nnoossssaa llttiimmaa eessppeerraannaa.. PPoorr ffiimm ddeeddiiccoo aa ttooddooss ffoorrmmaannddooss ee ffoorrmmaaddoorreess ddaass EEssccoollaass PPrrooffiissssiioonnaaiiss FFaammiilliiaarreess RRuurraaiiss ddee MMooaammbbiiqquuee,, eemm eessppeecciiaall ooss ddee EEssttaaqquuiinnhhaa.. EE,, aa ttooddooss qquuee lluuttaamm ppaarraa mmaanntteerr vviivvaa oo EEnnssiinnoo PPrrooffiissssiioonnaall uussaannddoo aa pprrooggrreessssoo mmoodduullaarr..

 • Manual de Mundo Actual 1 e 2 Ano

  2

  CCoonntteeddoo IInnttrroodduuoo ........................................................................................................................................................................................................ 44

  11 AAnnoo .................................................................................................................................................................................................................... 55

  II MMdduulloo:: VViiddaa ppeessssooaall ee ccoolleeccttiivvaa .......................................................................................................................... 66

  TTeemmaa:: 77 BBooaass mmaanneeiirraass ddee ppaassssaarr ooss tteemmppooss lliivvrreess.. ........................................................................ 66

  EExxeerrcccciiooss ddee rreefflleexxoo .................................................................................................................................................................. 88

  TTeemmaa:: LLiibbeerrddaaddee .................................................................................................................................................................................... 99

  EExxeerrcccciiooss .................................................................................................................................................................................................... 1111

  TTeemmaa:: AA FFoommee ...................................................................................................................................................................................... 1122

  EExxeerrcccciiooss ddee rreeccaappiittuullaaoo .............................................................................................................................................. 1155

  TTeemmaa:: RReeddeess SSoocciiaaiiss .................................................................................................................................................................... 1166

  IIII MMdduulloo:: AA vviiddaa nnaa ssoocciieeddaaddee ................................................................................................................................ 1199

  TTeemmaa:: DDeessaassttrreess NNaattuurraaiiss .................................................................................................................................................... 1199

  TTeemmaa:: oobbeessiiddaaddee ................................................................................................................................................................................ 2211

  TTeemmaa:: RReellaacciioonnaammeennttooss ((eennttrree ccoolleeggaass,, ccoooorrddeennaaddoorreess,, ggeerreenntteess)).. .................... 2266 TTeemmaa:: CCoommppoorrttaammeennttooss eemm rreeuunniieess ................................................................................................................ 2277

  22 AANNOO ............................................................................................................................................................................................................ 2299

  II MMdduulloo:: SSoocciieeddaaddee PPrrooffiissssiioonnaall ............................................................................................................................ 3300

  TTeemmaa:: AA EEmmpprreessaa ............................................................................................................................................................................ 3300

  EExxeerrcccciiooss ppaarraa rreevviissoo ............................................................................................................................................................ 3311

  TTeemmaa:: MMuuddaannaa TTeeccnnoollggiiccaa ee OOrrggaanniizzaaoo ddoo TTrraabbaallhhoo ................................................ 3322

  EExxeerrcccciiooss.. .................................................................................................................................................................................................. 3366

  TTeemmaa:: CCaarrttaa ddee ssoolliicciittaaoo ddee eemmpprreeggoo .......................................................................................................... 3388

  IIII MMdduulloo:: PPrroobblleemmaass ddeeccoorrrreenntteess nnaa vviiddaa pprrooffiissssiioonnaall ........................................................ 4433

  TTeemmaa:: AA FFooffooccaa nnoo ttrraabbaallhhoo ............................................................................................................................................ 4433

  EExxeerrcccciiooss .................................................................................................................................................................................................... 4444

  TTeemmaa:: OO SSttrreessssee nnoo ttrraabbaallhhoo .......................................................................................................................................... 4455

 • Manual de Mundo Actual 1 e 2 Ano

  3

  TTeemmaa:: OO DDeesseemmpprreeggoo ................................................................................................................................................................ 4499

  EExxeerrcccciiooss ddee rreevviissoo .................................................................................................................................................................. 5533

  IIIIII MMdduulloo:: DDeessaaffiiooss ddoo mmiillnniioo .............................................................................................................................. 5544

  TTeemmaa:: EEmmpprreeggaabbiilliiddaaddee .......................................................................................................................................................... 5544

  TTeemmaa:: EEmmpprreeeennddeeddoorriissmmoo .................................................................................................................................................. 5566

  EExxeerrcccciiooss ddee rreevviissoo .................................................................................................................................................................. 5577

  TTeemmaa:: AAlliimmeennttaaoo ee ssaaddee .............................................................................................................................................. 5588

  EExxeerrcccciiooss ddee rreevviissoo .................................................................................................................................................................. 6622

  TTeemmaa:: HHIIVV//SSIIDDAA ee SSaaddee .................................................................................................................................................. 6633

  EExxeerrcccciiooss ddee rreevviissoo ................................................................................................................................................................ 6666

  TTeemmaa:: PPrroodduuttooss qquuee aaffeeccttaamm aa ssaaddee (( DDrrooggaass ee bbeebbiiddaass)).. .............................................. 6677 EExxeerrcccciiooss ddee rreevviissoo .................................................................................................................................................................. 7722

  TTeemmaa:: CCrriimmiinnaalliiddaaddee .................................................................................................................................................................. 7733

  AAnneexxoo ................................................................................................................................................................................................................ 7777

  PPrroobblleemmaass qquuee aaffeeccttaamm ooss JJoovveennss eemm MMooaammbbiiqquuee .................................................................... 7777

  RReeffeerrnncciiaass BBlliibblliiooggrrffiiccaass ................................................................................................................................................ 7788

  SSoobbrree oo aauuttoorr ............................................................................................................................................................................................ 7799

 • Manual de Mundo Actual 1 e 2 Ano

  4

  Introduo

  CCaarroo ffoorrmmaannddoo ee ffoorrmmaaddoorr!!

  EEssttee mmaannuuaall,, MMuunnddoo AAccttuuaall 11 ee 22 AAnnooss,, ffooii pprroodduuzziiddaa ddee aaccoorrddoo ccoomm ooss tteemmaass ddoo pprrooggrraammaa ddee eennssiinnoo eellaabboorraaddoo ppeelloo MMiinniissttrriioo ddaa EEdduuccaaoo ppaarraa oo EEnnssiinnoo TTccnniiccoo PPrrooffiissssiioonnaall,, ccoomm aalliicceerrccee nnaa PPeeddaaggooggiiaa ddee AAlltteerrnnnncciiaa ee sseegguuiinnddoo aa sseeqquunncciiaa ddaa pprrooggrreessssoo mmoodduullaarr eemm vviiggoorr nnoo nnoossssoo ppaass nnaass eessccoollaass ddeessttee ggnneerroo..

  AAcchhaammooss nnss sseerr ppeerrttiinneennttee ssuubblliinnhhaarr ee ssuuppoorrttaannddoo--ssee nnuumm ddooss nnoossssooss PPiillaarreess ((FFlleexxiibbiilliiddaaddee)) qquuee oo ffoorrmmaaddoorr ppooddee eennccaaiixxaarr aaiinnddaa oouuttrrooss ccoonntteeddooss qquuee llhhee ccoonnvviirr sseerr iimmppoorrttaanntteess ppaarraa oo pprroocceessssoo ddee aapprreennddiizzaaggeemm ddooss ffoorrmmaannddooss ddeessttaass dduuaass ccllaasssseess.. PPoorr iissssoo ffooii mmeessmmoo ppeennssaannddoo nneessttaa fflleexxiibbiilliiddaaddee qquuee nnoo ddeeffiinniimmooss oo nnmmeerroo ddee hhoorraass ppoorr ccaaddaa mmdduulloo,, ffiiccaannddoo aa ccrriittrriioo ddoo ffoorrmmaaddoorr,, ddee aaccoorrddoo ccoomm aass ssuuaass ppoossssiibbiilliiddaaddeess ddee lleecccciioonnaaoo ee,, ttaammbbmm aa ssuuaa ffoorrmmaa..

  OO mmaannuuaall eesstt oorrggaanniizzaaddoo nnoo dduummaa ffoorrmmaa ccaabbaall,, ppoorr iissssoo eellaa ddiiggnnaa ddee aalltteerraaeess ddee mmeellhhoorriiaa ee aaddmmiittee--ssee aaiinnddaa aa ssuuaa rreessttrruuttuurraaoo,, mmaass ppaarraa iissssoo aagguuaarrddaammooss aa ssuuaa ssuuggeessttoo..

  OO AAuuttoorr

 • Manual de Mundo Actual 1 e 2 Ano

  5

  11 AAnnoo

 • Manual de Mundo Actual 1 e 2 Ano

  6

  I Mdulo: Vida pessoal e colectiva

  Tema: 7 Boas maneiras de passar os tempos livres.

  OOppeess iinntteelliiggeenntteess ddee llaazzeerr ppooddeemm aajjuudd--lloo aa rreedduuzziirr oo eessttrreessssee,, ffoorrttaalleecceerr oo ssiisstteemmaa iimmuunnoollggiiccoo ee aauummeennttaarr aa aauuttooeessttiimmaa

  PPeellaa mmaannhh,, eelleess mmaall aaccoorrddaamm ee jj eessttoo nnoo cceelluullaarr,, rreessoollvveennddoo pprroobblleemmaass ddoo eessccrriittrriioo.. NNaa hhoorraa ddoo aallmmoooo,, nnoo ssee aalliimmeennttaamm ddiirreeiittoo,, ddee ttoo pprreeooccuuppaaddooss qquuee eessttoo ccoomm aa rreeuunniioo ddaass 1166 hh.. nnooiittee,, qquuaannddoo cchheeggaamm eemm ccaassaa,, eemm vveezz ddee ssee rreeffaasstteellaarreemm nnaa ccaammaa ppaarraa uummaa rreevviiggoorraannttee nnooiittee ddee ssoonnoo,, vvaarraamm aa mmaaddrruuggaaddaa nnaa ffrreennttee ddoo ccoommppuuttaaddoorr.. EEssffoorraaddooss,, ddeettaallhhiissttaass ee eexxiiggeenntteess,, ooss wwoorrkkaahhoolliiccss -- tteerrmmoo iinnggllss qquuee ddeessiiggnnaa ppeessssooaass vviicciiaaddaass eemm ttrraabbaallhhoo -- nnoo ssaabbeemm aa hhoorraa ddee ppaarraarr.. EE,, nnaass rraarraass vveezzeess qquuee ccoonnsseegguueemm,, ss ppeennssaamm eemm mmeettaass,, pprraazzooss ee ccuussttooss.. ""PPoouuqquussssiimmaass ppeessssooaass ssaabbeemm vviivveerr.. AA ggrraannddee mmaaiioorriiaa aappeennaass ssoobbrreevviivvee"",, aaffiirrmmaa oo pprreeppaarraaddoorr ffssiiccoo NNuunnoo CCoobbrraa.. ""OO iiddeeaall qquuee aass ppeessssooaass ddeeddiiqquueemm ddee 4400 aa 6600 mmiinnuuttooss ddoo ddiiaa pprrttiiccaa ddee aallgguummaa aaccttiivviiddaaddee ddee llaazzeerr"",, aannaalliissaa oo ccaarrddiioollooggiissttaa MMaarrccoo AAnnttnniioo ddee MMaattttooss,, ddiirreeccttoorr ddoo IInnssttiittuuttoo NNaacciioonnaall ddoo CCoorraaoo ((IINNCC)).. "" iimmppoorrttaannttee eessccoollhheerr aalltteerrnnaattiivvaass qquuee rreedduuzzaamm oo nnvveell ddee eessttrreessssee,, ppoorr eessttee sseerr uumm ddooss pprriinncciippaaiiss ffaaccttoorreess ddee rriissccoo ppaarraa ddooeennaass ccaarrddaaccaass""..

  11-- RReellaaxxaarr ssoobbrree dduuaass rrooddaass OO qquuee nnoo ffaallttaamm ssoo mmoottiivvooss ppaarraa qquueemm ddeesseejjaa ccoommeeaarr aa ppeeddaallaarr aaiinnddaa hhoojjee.. AAllmm ddee sseerr ccoonnssiiddeerraaddaa oo mmeeiioo ddee ttrraannssppoorrttee mmaaiiss ""eeccoollooggiiccaammeennttee ccoorrrreeccttoo"" qquuee eexxiissttee,, aa bbiicciicclleettaa ttaammbbmm ttoonniiffiiccaa ooss mmssccuullooss,, mmeellhhoorraa aa rreessppiirraaoo,, pprreevviinnee ddooeennaass ee ggaassttaa ccaalloorriiaass.. AAoo aarr lliivvrree,, uummaa hhoorraa ddee eexxeerrcccciiooss ccoonnssoommee eemm ttoorrnnoo ddee 335500 ccaalloorriiaass.. NNoo ssppiinnnniinngg,, oo ggaassttoo ccaallrriiccoo ppooddee cchheeggaarr aa 660000.. ""AAllmm ddee ooffeerreecceerr aass mmeessmmaass vvaannttaaggeennss qquuee aa ccoorrrriiddaa,, aannddaarr ddee bbiicciicclleettaa nnoo ssoobbrreeccaarrrreeggaa aass aarrttiiccuullaaeess ppoorrqquuee nnoo ggeerraa iimmppaaccttoo""..

  22-- CCaannttaarr oouu ttooccaarr uumm iinnssttrruummeennttoo PPooddee aatt nnoo eessppaannttaarr ooss mmaalleess,, mmaass oo ccaannttoo aajjuuddaa aa pprrooppoorrcciioonnaarr bbeemm--eessttaarr.. oo qquuee ggaarraannttee mmddiiccooss ddaass mmaaiiss ddiiffeerreenntteess eessppeecciiaalliiddaaddeess,, qquuee uuttiilliizzaamm aa mmssiiccaa ccoommoo rreeccuurrssoo tteerraappuuttiiccoo nnoo ttrraattaammeennttoo ddee ddooeennaass ccoommoo hhiippeerrtteennssoo,, aannssiieeddaaddee ee ccnncceerr.. ""AA mmuussiiccootteerraappiiaa uumm eexxcceelleennttee

 • Manual de Mundo Actual 1 e 2 Ano

  7

  ccoommpplleemmeennttoo aa tteerraappiiaa ccoonnvveenncciioonnaall.. AA pprrooppoossttaa ffoorrttaalleecceerr eemmoocciioonnaallmmeennttee oo ppaacciieennttee ppaarraa qquuee eellee aapprreennddaa aa lliiddaarr mmeellhhoorr ccoomm ooss ssiinnttoommaass ddaa ddooeennaa"".. EEssttuuddooss rreecceenntteess ggaarraanntteemm qquuee aa mmssiiccaa ppootteenncciiaalliizzaa aa rreeaabbiilliittaaoo ddee ppaacciieenntteess ccoomm qquuaaddrrooss ddee ddooeennaass ddeeggeenneerraattiivvaass ddoo ccrreebbrroo ee mmeellhhoorraa aa ccoooorrddeennaaoo mmoottoorraa ddee ddeeffiicciieenntteess ffssiiccooss.. ""MMssiiccaa uumm ggrraannddee aalliiaaddoo tteerraappuuttiiccoo ppoorrqquuee eessttiimmuullaa iimmuunnoollooggiiccaammeennttee oo iinnddiivvdduuoo""

  33-- SSeerr vvoolluunnttrriioo FFaazzeerr oo bbeemm aaoo pprrxxiimmoo,, qquueemm ddiirriiaa,, bbeennffiiccoo ssaaddee.. NNoo ss ddee qquueemm rreecceebbee,, mmaass,, pprriinncciippaallmmeennttee,, ddee qquueemm pprraattiiccaa aa bbooaa aaoo.. AA pprrttiiccaa ddaa bbooaa aaccoo,, aalliivviiaa tteennsseess,, rreedduuzz oo eessttrreessssee,, ffoorrttaalleeccee oo ssiisstteemmaa iimmuunnoollggiiccoo ee aauummeennttaa aa eexxppeeccttaattiivvaa ddee vviiddaa ddooss vvoolluunnttrriiooss.. EEssssee eessttuuddoo ccoommpprroovvaa qquuee,, qquuaannddoo nnooss eennggaajjaammooss eemm uumm ttrraabbaallhhoo vvoolluunnttrriioo,, eexxppeerriimmeennttaammooss uummaa sseennssaaoo ddee pprraazzeerr ee bbeemm--eessttaarr,, nnoo ssoommeennttee eennqquuaannttoo rreeaalliizzaammooss ttaall ttaarreeffaa,, mmaass nnaa vviiddaa ccoommoo uumm ttooddoo..

  44-- LLeerr uummaa rreevviissttaa oouu uumm lliivvrroo LLeerr eesstt lloonnggee ddee sseerr aa mmeellhhoorr ooppoo ppaarraa eemmaaggrreecceerr.. EEmm uummaa hhoorraa,, oo oorrggaanniissmmoo ccoonnssoommee aappeennaass 112266 ccaalloorriiaass.. OOss eessppeecciiaalliissttaass,, nnoo eennttaannttoo,, ggaarraanntteemm qquuee,, qquuaannddoo oo aassssuunnttoo mmaanntteerr oo ccrreebbrroo,, ddiiggaammooss,, ""ssaarraaddoo"",, aa lleeiittuurraa iimmbbaattvveell.. ""NNeennhhuummaa oouuttrraa aattiivviiddaaddee mmoobbiilliizzaa ttaannttaass vvaarriiaaeess ddaa mmeemmrriiaa qquuaannttoo aa lleeiittuurraa ddee lliivvrrooss,, jjoorrnnaaiiss ee rreevviissttaass.. MMaass nnoo bbaassttaa ssiimmpplleessmmeennttee lleerr.. pprreecciissoo rreefflleettiirr ssoobbrree oo qquuee eesstt sseennddoo lliiddoo.. AAllmm ddee aapprreesseennttaarr pprroobblleemmaass ddee mmeemmrriiaa ee ddiiffiiccuullddaaddeess ddee aapprreennddiizzaaddoo,, uumm ccrreebbrroo sseeddeennttrriioo ttaammbbmm aattrrooffiiaa aass cclluullaass nneerrvvoossaass ee ttoorrnnaa oo iinnddiivvdduuoo mmaaiiss ssuusscceettvveell aa ddooeennaass.. EEssccrreevveerr uumm ddiirriioo,, oouu mmaanntteerr ccoonnttaattoo ccoomm oouuttrraass ppeessssooaass ppoorr ccaarrttaass ee ee--mmaaiillss,, uumm ttiimmoo eessttmmuulloo ppaarraa aass nnoossssaass cclluullaass cceerreebbrraaiiss..

  55-- DDaarr uummaa bbooaa ggaarrggaallhhaaddaa VVoocc jj rriiuu hhoojjee?? SSee nnoo eessbboooouu nneemm uumm ssoorrrriissoo sseeqquueerr,, bboomm ssee aapprreessssaarr.. AA cciinncciiaa vvoollttaa aa ccoonnffiirrmmaarr aa mmxxiimmaa ddee qquuee ""rriirr oo mmeellhhoorr rreemmddiioo.. AAoo ssoollttaarr bbooaass rriissaaddaass,, oo fflluuxxoo aarrtteerriiaall aauummeennttaa eemm aatt 5500%%,, oo qquuee ttiimmoo ppaarraa oo ffuunncciioonnaammeennttoo ddoo ccoorraaoo.. MMaass rriirr nnoo aattiivvaa aappeennaass oo ssiisstteemmaa ccaarrddiioovvaassccuullaarr.. UUmmaa ggaarrggaallhhaaddaa rreedduuzz aa tteennssoo mmuussccuullaarr,, ccoommbbaattee oo eessttrreessssee ee rreeffoorraa oo ssiisstteemmaa iimmuunnoollggiiccoo.. ""OO rriissoo pprroodduuzz uummaa sseennssaaoo ddee rreellaaxxaammeennttoo qquuee bbeennffiiccaa ssaaddee ddoo iinnddiivvdduuoo..

 • Manual de Mundo Actual 1 e 2 Ano

  8

  EEmm aallgguunnss ccaassooss,, ppooddee aatt aajjuuddaarr nnaa rreeccuuppeerraaoo ddee uumm ppaacciieennttee hhoossppiittaalliizzaaddoo ppoorrqquuee eeqquuiilliibbrraa aa pprreessssoo aarrtteerriiaall ee aa ffrreeqquunncciiaa ccaarrddaaccaa..

  66-- LLuuttaarr ppeellaa bbooaa ffoorrmmaa AA pprrttiiccaa ddee aaccttiivviiddaaddeess,, ccoommoo bbooxxee,, ccaappooeeiirraa ee ccaarraatt,, eennttrree oouuttrraass,, eexxcceelleennttee ppaarraa ddeesseennvvoollvveerr aa mmuussccuullaattuurraa ccaarrddaaccaa,, aauummeennttaarr aa ccaappaacciiddaaddee ppuullmmoonnaarr ee mmeellhhoorraarr aa ccoooorrddeennaaoo mmoottoorraa.. OO hhbbiittoo ddee ddiissttrriibbuuiirr jjaabbss,, aarrrriissccaarr uummaa ""mmeeiiaa--lluuaa ddee ffrreennttee"" oouu ffaazzeerr uumm aagguuee uukkee -- ggoollppeess ttppiiccooss ddoo bbooxxee,, ddaa ccaappooeeiirraa ee ddoo ccaarraatt,, rreessppeeccttiivvaammeennttee -- aajjuuddaamm aa lliibbeerraarr aaddrreennaalliinnaa,, rreedduuzziirr oo eessttrreessssee ee aalliivviiaarr tteennsseess.. EEmm vveezz ddee eexxttrraavvaassaarr aass tteennsseess nnoo cchheeffee,, nnoo mmaarriiddoo oouu nnaa ssooggrraa,, ooss aalluunnooss ddeessccoonnttaamm ttuuddoo nnoo ssaaccoo ddee aarreeiiaa.. MMuuiittooss cchheeggaamm ddee uumm jjeeiittoo ee vvoo eemmbboorraa ddee oouuttrroo.. EElleess ssaaeemm ccaannssaaddooss ffiissiiccaammeennttee,, mmaass rreevviiggoorraaddooss ppssiiccoollooggiiccaammeennttee RReesseerrvvee 4400 mmiinnuuttooss ddoo sseeuu ddiiaa ppaarraa pprrttiiccaa ddee aallgguummaa aattiivviiddaaddee,, ffssiiccaa oouu mmeennttaall.. EE pprreeffiirraa aaqquueellaass qquuee aalliivviiaamm oo eessttrreessssee

  77-- DDaannaarr ee ssee ddiivveerrttiirr NNddooccooddoo,, mmaarrrraabbeennttaa,, ppaassssaaddaa,, ccuudduurroo,, eettcc .. NNoo iimmppoorrttaa oo rriittmmoo,, oo qquuee vvaallee ddaannaarr,, ppooiiss ddaannaarr mmeellhhoorraa aa ccoooorrddeennaaoo mmoottoorraa,, ccoommbbaattee oo sseeddeennttaarriissmmoo,, pprreevviinnee ddooeennaass ee ttoonniiffiiccaa ooss mmssccuullooss.. OO mmaaiioorr ddeelleess,, ppoorrmm,, mmeellhhoorraarr aa aauuttooeessttiimmaa..

  ____________________________________________________

  Exerccios de reflexo 11.. OO qquuee tteennss pprriivviilleeggiiaa nnooss sseeuuss tteemmppooss lliivvrreess?? 22.. AAllmm ddeessssaass iiddeeiiaass aapprreesseennttaaddaass,, oo qquuee aaiinnddaa ppooddeemmooss ffaazzeerr nnooss

  tteemmppooss lliivvrreess?? 33.. AAcchhaa eessttaarr lliivvrree ooccuuppaannddoo oo sseeuu tteemmppoo ddee ddeessccaannssoo ppoorr eessttaass

  iiddeeiiaass oouu ppoorr eessttaarr aa ffaazzeerr oouuttrraa aaccttiivviiddaaddee?? SSuusstteennttee aa ssuuaa ppoossiioo mmoossttrraannddoo aass rreessppeettiivvaass vvaannttaaggeennss eemm ccaassoo ddee ssiimm ee aass ddeessvvaannttaaggeennss eemm ccaassoo ddee nnoo..

  44.. PPrrooccuurree rreefflleettiirr ssoobbrree oo sseeuu tteemmppoo lliivvrree ee ffaaaa uummaa ddeessccrriioo ssoobbrree eellee..

 • Manual de Mundo Actual 1 e 2 Ano

  9

  Tema: Liberdade

  LLiibbeerrddaaddee,, eemm ffiilloossooffiiaa,, ppooddee sseerr ccoommpprreeeennddiiddaa ttaannttoo nneeggaattiivvaa qquuaannttoo ppoossiittiivvaammeennttee.. SSoobb aa pprriimmeeiirraa ppeerrssppeeccttiivvaa ddeennoottaa aa aauussnncciiaa ddee ssuubbmmiissssoo,, sseerrvviiddoo ee ddee ddeetteerrmmiinnaaoo;; iissttoo ,, qquuaalliiffiiccaa aa iinnddeeppeennddnncciiaa ddoo sseerr hhuummaannoo.. NNaa sseegguunnddaa,, lliibbeerrddaaddee aa aauuttoonnoommiiaa ee aa eessppoonnttaanneeiiddaaddee ddee uumm ssuujjeeiittoo rraacciioonnaall;; eelleemmeennttoo qquuaalliiffiiccaaddoorr ee ccoonnssttiittuuiiddoorr ddaa ccoonnddiioo ddooss ccoommppoorrttaammeennttooss hhuummaannooss vvoolluunnttrriiooss..

  SSeegguunnddoo KKaanntt,, lliibbeerrddaaddee eesstt rreellaacciioonnaaddoo ccoomm aauuttoonnoommiiaa,, oo ddiirreeiittoo ddoo iinnddiivvdduuoo ddaarr ssuuaass pprrpprriiaass rreeggrraass,, qquuee ddeevveemm sseerr sseegguuiiddaass rraacciioonnaallmmeennttee.. EEssssaa lliibbeerrddaaddee ss ooccoorrrree rreeaallmmeennttee,, aattrraavvss ddoo ccoonnhheecciimmeennttoo ddaass lleeiiss mmoorraaiiss ee nnoo aappeennaass ppeellaa pprrpprriiaa vvoonnttaaddee ddaa ppeessssooaa.. KKaanntt ddiizz qquuee aa lliibbeerrddaaddee oo lliivvrree aarrbbttrriioo ee nnoo ddeevvee sseerr rreellaacciioonnaaddoo ccoomm aass lleeiiss..

  PPaarraa SSaarrttrree,, aa lliibbeerrddaaddee aa ccoonnddiioo ddee vviiddaa ddoo sseerr hhuummaannoo,, oo pprriinnccppiioo ddoo hhoommeemm sseerr lliivvrree.. OO hhoommeemm lliivvrree ppoorr ssii mmeessmmoo,, iinnddeeppeennddeennttee ddooss ffaattoorreess ddoo mmuunnddoo,, ddaass ccooiissaass qquuee ooccoorrrreemm,, eellee lliivvrree ppaarraa ffaazzeerr oo qquuee ttiivveerr vvoonnttaaddee..

  PPaarraa SSppiinnoozzaa,, aa lliibbeerrddaaddee ppoossssuuii uumm eelleemmeennttoo ddee iiddeennttiiffiioo ccoomm aa nnaattuurreezzaa ddoo ""sseerr"".. NNeessssee sseennttiiddoo,, sseerr lliivvrree ssiiggnniiffiiccaa aaggiirr ddee aaccoorrddoo ccoomm ssuuaa nnaattuurreezzaa.. mmeeddiiaannttee aa lliibbeerrddaaddee qquuee oo HHoommeemm ssee eexxpprriimmee ccoommoo ttaall ee eemm ssuuaa ttoottaalliiddaaddee.. EEssttaa ttaammbbmm,, eennqquuaannttoo mmeettaa ddooss sseeuuss eessffoorrooss,, aa ssuuaa pprrpprriiaa rreeaalliizzaaoo..

  SSeerr lliivvrree iimmpplliiccaa eemm aassssuummiirr oo ccoonnjjuunnttoo ddooss nnoossssooss aattooss ee ssaabbeerr rreessppoonnddeerr ppoorr eelleess..

  PPaarraa JJeeaann--PPaauull SSaarrttrree,, aa lliibbeerrddaaddee aa ccoonnddiioo oonnttoollggiiccaa ddoo sseerr hhuummaannoo.. OO hhoommeemm aanntteess ddee ttuuddoo lliivvrree.. OO hhoommeemm lliivvrree mmeessmmoo ddee uummaa eessssnncciiaa ppaarrttiiccuullaarr,, ccoommoo nnoo oo ssoo ooss oobbjjeettooss ddoo mmuunnddoo,, aass ccooiissaass.. LLiivvrree aa uumm ppoonnttoo ttaall qquuee ppooddee sseerr ccoonnssiiddeerraaddoo aa bbrreecchhaa ppoorr oonnddee oo NNaaddaa eennccoonnttrraa sseeuu eessppaaoo nnaa oonnttoollooggiiaa.. OO hhoommeemm nnaaddaa aanntteess ddee ddeeffiinniirr--ssee ccoommoo aallggoo,, ee aabbssoolluuttaammeennttee lliivvrree ppaarraa ddeeffiinniirr--ssee,, eennggaajjaarr--ssee,, eenncceerrrraarr--ssee,, eessggoottaarr aa ssii mmeessmmoo..

 • Manual de Mundo Actual 1 e 2 Ano

  10

  aa lliibbeerrddaaddee aabbssoolluuttaa oouu nnoo eexxiissttee.. SSaarrttrree rreeccuussaa ttooddoo ddeetteerrmmiinniissmmoo ee mmeessmmoo qquuaallqquueerr ffoorrmmaa ddee ccoonnddiicciioonnaammeennttoo..

  KKaarrll MMaarrxx eenntteennddee aa lliibbeerrddaaddee hhuummaannaa ccoommoo aa ccoonnssttaannttee ccrriiaaoo pprrttiiccaa ppeellooss iinnddiivvdduuooss ddee cciirrccuunnssttnncciiaass oobbjjeettiivvaass nnaass qquuaaiiss ddeessppoonnttaamm ssuuaass ffaaccuullddaaddeess,, sseennttiiddooss ee aappttiiddeess ((aarrttssttiiccaass,, sseennssrriiaass,, tteerriiccaass......)).. EEllee,, aassssiimm,, ccrriittiiccaa aass ccoonncceeppeess mmeettaaffssiiccaass ddaa lliibbeerrddaaddee..PPaarraa eellee,, nnoo hh lliibbeerrddaaddee sseemm oo mmuunnddoo mmaatteerriiaall nnoo qquuaall ooss iinnddiivvdduuooss mmaanniiffeessttaamm nnaa pprrttiiccaa ssuuaa lliibbeerrddaaddee jjuunnttoo ccoomm oouuttrraass ppeessssooaass,, eemm qquuee ttrraannssffoorrmmaamm ssuuaass cciirrccuunnssttnncciiaass oobbjjeettiivvaass ddee mmooddoo aa ccrriiaarr oo mmuunnddoo oobbjjeettiivvoo ddee ssuuaass ffaaccuullddaaddeess,, sseennttiiddooss ee aappttiiddeess.. OOuu sseejjaa,, aa lliibbeerrddaaddee hhuummaannaa ss ppooddee sseerr eennccoonnttrraaddaa ddee ffaattoo ppeellooss iinnddiivvdduuooss nnaa pprroodduuoo pprrttiiccaa ddaass ssuuaass pprrpprriiaass ccoonnddiieess mmaatteerriiaaiiss ddee eexxiissttnncciiaa..DDeessssee mmooddoo,, ssee ooss iinnddiivvdduuooss ssoo pprriivvaaddooss ddee ssuuaass pprrpprriiaass ccoonnddiieess mmaatteerriiaaiiss ddee eexxiissttnncciiaa,, iissttoo ,, ssee ssuuaass ccoonnddiieess oobbjjeettiivvaass ddee eexxiissttnncciiaa ssoo pprroopprriieeddaaddee pprriivvaaddaa ((ddee oouuttrraa

  ppeessssooaa,, ppoorrttaannttoo)),, nnoo hh vveerrddaaddeeiirraa lliibbeerrddaaddee,, ee aa ssoocciieeddaaddee ssee ddiivviiddee eemm pprroolleettrriiooss ee ccaappiittaalliissttaass.. SSoobb oo ddoommnniioo ddoo ccaappiittaall,, aa mmaanniiffeessttaaoo pprrttiiccaa ddaa vviiddaa hhuummaannaa,, aa aattiivviiddaaddee pprroodduuttiivvaa,, ssee ttoorrnnaa ccooeerroo,, ttrraabbaallhhoo aassssaallaarriiaaddoo;; aass ffaaccuullddaaddeess,, hhaabbiilliiddaaddeess ee aappttiiddeess hhuummaannaass ssee ttoorrnnaamm mmeerrccaaddoorriiaa,, ffoorraa ddee ttrraabbaallhhoo,, qquuee vveennddiiddaa nnoo mmeerrccaaddoo ddee ttrraabbaallhhoo,, ee aa vviiddaa hhuummaannaa ssee rreedduuzz mmeerraa ssoobbrreevviivvnncciiaa..

  MMaarrxx ddiizz qquuee aass vvrriiaass lliibbeerrddaaddeess ppaarrcciiaaiiss qquuee eexxiisstteemm nnoo ccaappiittaalliissmmoo -- ppoorr eexxeemmpplloo,, aa lliibbeerrddaaddee eeccoonnmmiiccaa ((ddee ccoommpprraarr ee vveennddeerr mmeerrccaaddoorriiaass)),, aa lliibbeerrddaaddee ddee eexxpprreessssoo oouu aa lliibbeerrddaaddee ppoollttiiccaa ((ddeecciiddiirr qquueemm ggoovveerrnnaa)) -- pprreessssuuppeemm qquuee aa sseeppaarraaoo ddooss hhoommeennss ccoomm rreellaaoo aass ssuuaass ccoonnddiieess ddee eexxiissttnncciiaa sseejjaa mmaannttiiddaa,, ppooiiss,, ccaassoo eessssaa sseeppaarraaoo sseejjaa aattaaccaaddaa ppeellooss hhoommeennss eemm bbuussccaa ddee ssuuaa lliibbeerrddaaddee mmaatteerriiaall ffuunnddaammeennttaall,, ttooddaass eessssaass lliibbeerrddaaddeess ppaarrcciiaaiiss ssoo ssuussppeennssaass ((ddiittaadduurraa)) ppaarraa rreessttaabbeelleecceerr oo ccaappiittaalliissmmoo.. MMaass ssee aa lluuttaa ddooss iinnddiivvdduuooss pprriivvaaddooss ddee ssuuaass ccoonnddiieess ddee eexxiissttnncciiaa ((pprroolleettrriiooss)) ttiivveerr xxiittoo ee ssee eelleess ccoonnsseegguuiirreemm aabboolliirr aa pprroopprriieeddaaddee pprriivvaaddaa ddeessssaass ccoonnddiieess,, sseerriiaa iinnssttaauurraaddoo oo ccoommuunniissmmoo,, qquuee eellee eenntteennddee ccoommoo aa aassssoocciiaaoo lliivvrree ddooss pprroodduuttoorreess..

 • Manual de Mundo Actual 1 e 2 Ano

  11

  AAllgguunnss ttiippooss ddee lliibbeerrddaaddeess

  lliibbeerrddaaddee ppoollttiiccaa ((lliibbeerrddaaddee ppaarraa ffoorrmmaarr ppaarrttiiddooss ppoollttiiccooss;; ppaarraa vvoottaarr nnooss ccaannddiiddaattooss aa ddiiffeerreenntteess ccaarrggooss ddee ggoovveerrnnoo nnaacciioonnaall,, rreeggiioonnaall oouu llooccaall;; ppaarraa ssee ccaannddiiddaattaarr aa qquuaallqquueerr ccaarrggoo ppoollttiiccoo));;

  lliibbeerrddaaddee rreelliiggiioossaa ((lliibbeerrddaaddee ppaarraa pprraattiiccaarr aa rreelliiggiioo qquuee ssee ddeesseejjaa));;

  lliibbeerrddaaddee ddee eexxpprreessssoo ((lliibbeerrddaaddee ddee ddiizzeerr oo qquuee ssee ppeennssaa ppuubblliiccaammeennttee,, sseejjaa eemm ccoonnvveerrssaa,, sseejjaa ppoorr eessccrriittoo))..

  lliibbeerrddaaddee ddee iirr ee vviirr lliibbeerrddaaddee ddee ooppoo sseexxuuaall LLiibbeerrddaaddee ddee iimmpprreennssaa LLiibbeerrddaaddee ccoommuunniiccaattiivvaa LLiibbeerrddaaddee EEvvoolluuttiivvaa LLiibbeerrddaaddee ddee eedduuccaaoo LLiibbeerrddaaddee ddee aassssoocciiaaoo LLiibbeerrddaaddee ddee PPeennssaammeennttoo LLiibbeerrddaaddee ddee RReeuunniioo

  ________________________________________________

  Exerccios 11.. QQuuaannddoo qquuee ppooddeemmooss aaffiirrmmaarr qquuee eessttaammooss nnuumm ppaass ccoomm

  lliibbeerrddaaddee?? 22.. NNoo hh lliibbeerrddaaddee nnuumm ppaass ccoomm bbaaiixxoo nnvveell ddee ssiisstteemmaa ddee jjuussttiiaa..

  CCoommeennttee aa aaffiirrmmaaoo..

 • Manual de Mundo Actual 1 e 2 Ano

  12

  Tema: A Fome

  OO ddiirreeiittoo aalliimmeennttaaoo uumm ddooss pprriinnccppiiooss pprrooccllaammaaddooss eemm 11994488,, ppeellaa DDeeccllaarraaoo uunniivveerrssaall ddooss ddiirreeiittooss ddoo hhoommeemm.. PPaarraa eennffrreennttaarr oo ddeessaaffiioo ddaa ffoommee,, nneecceessssrriioo eemm pprriimmeeiirroo lluuggaarr ccoonnssiiddeerraarr ooss sseeuuss nnuummeerroossooss aassppeeccttooss ee aass ssuuaass vveerrddaaddeeiirraass ccaauussaass.. OOrraa,, nneemm ttooddaass aass rreeaalliiddaaddeess ddaa ffoommee ee ddaa

  ssuubbnnuuttrriioo ssoo ccoonnhheecciiddaass ddee mmaanneeiirraa pprreecciissaa.. EEnnttrreettaannttoo,, iiddeennttiiffiiccaarraamm--ssee vvrriiaass ccaauussaass iimmppoorrttaanntteess.. CCoommeeaarreemmooss ppoorr eessccllaarreecceerr mmeellhhoorr ooss mmoottiivvooss ddaa nnoossssaa iinniicciiaattiivvaa,, ppaassssaannddoo ddeeppooiiss aa ttrraattaarr ddaass pprriinncciippaaiiss ccaauussaass ddeessttee ffllaaggeelloo.. NNoo ssee ddeevvee ccoonnffuunnddiirr ffoommee ccoomm ssuubbnnuuttrriioo.. AA ffoommee aammeeaaaa nnoo ss aa vviiddaa ddaass ppeessssooaass,, mmaass ttaammbbmm aa ssuuaa ddiiggnniiddaaddee.. UUmmaa ccaarrnncciiaa ggrraavvee ee pprroolloonnggaaddaa ddee aalliimmeennttaaoo pprroovvooccaa oo ddeebbiilliittaammeennttoo ddoo oorrggaanniissmmoo,, aa aappaattiiaa,, aa ppeerrddaa ddoo sseennttiiddoo ssoocciiaall,, aa iinnddiiffeerreennaa ee,, ppoorr vveezzeess,, aa hhoossttiilliiddaaddee eemm rreellaaoo aaooss mmaaiiss ffrrggeeiiss:: eemm ppaarrttiiccuullaarr aass ccrriiaannaass ee ooss iiddoossooss.. AAssssiimm,, ggrruuppooss iinntteeiirrooss ssoo ccoonnddeennaaddooss aa mmoorrrreerr nnaa ddeessggrraaaa.. NNoo ddeeccuurrssoo ddaa hhiissttrriiaa,, eessttaa ttrraaggddiiaa rreeppeettee--ssee iinnffeelliizzmmeennttee,, mmaass aa ccoonnsscciinncciiaa ccoonntteemmppoorrnneeaa ccoommpprreeeennddee mmeellhhoorr qquuee oouuttrroorraa qquuee aa ffoommee ccoonnssttiittuuii uumm eessccnnddaalloo..

  AAss pprriinncciippaaiiss vvttiimmaass:: aass ppooppuullaaeess mmaaiiss vvuullnneerrvveeiiss

  OOss ppoobbrreess ssoo aass pprriimmeeiirraass vvttiimmaass ddaa ssuubbnnuuttrriioo ee ddaa ffoommee nnoo mmuunnddoo.. SSeerr ppoobbrree ssiiggnniiffiiccaa qquuaassee sseemmpprree sseerr mmaaiiss ffaacciillmmeennttee pprroovvaaddoo ppeellooss iinnuummeerrvveeiiss ppeerriiggooss qquuee aammeeaaaamm aa ssoobbrreevviivvnncciiaa ee tteerr mmeennoorr rreessiissttnncciiaa ss eennffeerrmmiiddaaddeess ffssiiccaass.. .. NNoo sseeiioo dduummaa ppooppuullaaoo ppoobbrree,, aass pprriimmeeiirraass vvttiimmaass ssoo sseemmpprree ooss iinnddiivvdduuooss mmaaiiss ffrrggeeiiss:: ccrriiaannaass,, mmuullhheerreess ggrrvviiddaass oouu eemm ppeerrooddoo ddee aammaammeennttaaoo,, eennffeerrmmooss ee ppeessssooaass iiddoossaass.. HH qquuee rreeffeerriirr aaiinnddaa oouuttrrooss ggrruuppooss hhuummaannooss aa aallttoo rriissccoo ddee ddeeffiicciinncciiaa nnuuttrriittiivvaa:: aass ppeessssooaass rreeffuuggiiaaddaass oouu ddeessllooccaaddaass ee aass vvttiimmaass ddee vviicciissssiittuuddeess ppoollttiiccaass..

  TTooddaavviiaa,, oo mmxxiimmoo ddaa ppeennrriiaa aalliimmeennttaarr eennccoonnttrraa--ssee nnooss qquuaarreennttaa ee ddooiiss ppaasseess mmeennooss aavvaannaaddooss ((PPMMAA)),, vviinnttee ee ooiittoo ddooss qquuaaiiss eemm ffrriiccaa1144.. CCeerrccaa ddee 778800 mmiillhheess ddee hhaabbiittaanntteess ddee ppaasseess eemm vviiaass ddee ddeesseennvvoollvviimmeennttoo -- oouu

 • Manual de Mundo Actual 1 e 2 Ano

  13

  sseejjaa,, 2200%% ddaa ssuuaa ppooppuullaaoo -- nneemm sseemmpprree ddiissppeemm ddooss mmeeiiooss ppaarraa aacceeddeerr ddiiaarriiaammeennttee ppoorroo aalliimmeennttaarr iinnddiissppeennssvveell ppaarraa oo sseeuu bbeemm--eessttaarr nnuuttrriittiivvoo..

  CCaauussaass ddeetteeccttvveeiiss ddaa FFoommee

  TTooddaavviiaa,, ooss ffaaccttoorreess cclliimmttiiccooss ee ooss ccaattaacclliissmmaass ddee ttooddaass aass eessppcciieess,, ppoorr mmaaiiss iimmppoorrttaanntteess qquuee sseejjaamm,, eessttoo lloonnggee ddee ccoonnssttiittuuiirr aass nniiccaass ccaauussaass ddaa mmiissrriiaa ee ddaa ssuubbnnuuttrriioo.. PPaarraa ccoommpprreeeennddeerr ccoorrrreettaammeennttee oo pprroobblleemmaa ddaa ffoommee,, nneecceessssrriioo ccoonnssiiddeerraarr oo ccoonnjjuunnttoo ddaass ssuuaass ccaauussaass,, ccoonnjjeeiittuurraaiiss oouu dduurraaddoouurraass,, bbeemm ccoommoo aass ssuuaass iimmpplliiccaaeess.. VVeejjaammooss aass ccaauussaass pprriinncciippaaiiss,, aaggrruuppaannddoo--aass sseegguunnddoo aass ccaatteeggoorriiaass hhaabbiittuuaaiiss:: eeccoonnmmiiccaass,, ssoocciiooccuullttuurraaiiss ee ppoollttiiccaass..

  aa)) CCaauussaass EEccoonnmmiiccaass AA ffoommee ddeerriivvaa,, aanntteess ddee mmaaiiss,, ddaa ppoobbrreezzaa.. AA sseegguurraannaa aalliimmeennttaarr ddaass ppeessssooaass ddeeppeennddee eesssseenncciiaallmmeennttee ddoo sseeuu ppooddeerr ddee ccoommpprraa,, ee nnoo ddaa ddiissppoonniibbiilliiddaaddee ffssiiccaa ddee aalliimmeennttooss.. VVeerriiffiiccaa--ssee qquuee mmuuiittooss ppaasseess pprrooggrreeddiirraamm eeccoonnoommiiccaammeennttee ee ccoonnttiinnuuaamm aa ffaazz--lloo;; oouuttrrooss,, ppeelloo ccoonnttrrrriioo,, ssooffrreemm uummaa rreeggrreessssoo,, vvttiimmaass ddee ppoollttiiccaass -- nnaacciioonnaaiiss oouu iinntteerrnnaacciioonnaaiiss -- aasssseenntteess eemm ffaallssaass pprreemmiissssaass.. AA ffoommee ppooddee rreessuullttaarr aaoo mmeessmmoo tteemmppoo::

  ii.. ddee ppoollttiiccaass eeccoonnmmiiccaass iinnaaddeeqquuaaddaass;; aass ppoollttiiccaass iinnjjuussttaass ddooss ppaasseess ddeesseennvvoollvviiddooss aattiinnggeemm,, ddee mmaanneeiirraa iinnddiirreettaa,, mmaass pprrooffuunnddaammeennttee ttooddooss ooss qquuee ccaarreecceemm ddee rreeccuurrssooss eeccoonnmmiiccooss,, eemm ttooddooss ooss ppaasseess;;

  iiii.. ddee eessttrruuttuurraass ee ccoossttuummeess ppoouuccoo eeffiiccaazzeess ee qquuee ccoonnttrriibbuueemm mmeessmmoo ppaarraa ddeessttrruuiirr aa rriiqquueezzaa ddooss ppaasseess::

  aa nnvveell iinntteerrnnaacciioonnaall:: aass rreessttrriieess aaoo ccoommrrcciioo ee ooss iinncceennttiivvooss eeccoonnmmiiccooss,, ppoorr vveezzeess ddeessoorrddeennaaddooss;;

  iiiiii.. ddee ccoommppoorrttaammeennttooss llaammeennttvveeiiss aa nnvveell mmoorraall:: bbuussccaa eeggoossttaa ddoo ddiinnhheeiirroo,, ddoo ppooddeerr ee ddaa iimmaaggeemm ppbblliiccaa;; aa ppeerrddaa ddoo sseennttiiddoo ddee sseerrvviioo ccoommuunniiddaaddee,, eemm bbeenneeffcciioo eexxcclluussiivvoo ddee ppeessssooaass oouu ddee ggrruuppooss;; sseemm eessqquueecceerr oo iimmppoorrttaannttee ggrraauu ddee ccoorrrruuppoo,, ssoobb aass mmaaiiss ddiivveerrssaass ffoorrmmaass,, ddee qquuee nneennhhuumm ppaass ssee ppooddee aaffiirrmmaarr iisseennttoo..

 • Manual de Mundo Actual 1 e 2 Ano

  14

  bb)) CCaauussaass SSoocciiooccuullttuurraaiiss CCoonnssttaattoouu--ssee qquuee aallgguunnss ffaaccttoorreess ssoocciiooccuullttuurraaiiss aauummeennttaamm ooss ppeerriiggooss ddaa ffoommee ee ddaa ssuubbnnuuttrriioo ccrrnniiccaa.. OOss ttaabbuuss aalliimmeennttaarreess,, aa ppoossiioo ssoocciiaall ee ffaammiilliiaarr ddaa mmuullhheerr,, aa ccaarrnncciiaa ddee ffoorrmmaaoo nnaass ttccnniiccaass ddaa nnuuttrriioo,, oo aannaallffaabbeettiissmmoo ggeenneerraalliizzaaddoo,, ooss ppaarrttooss pprreeccoocceess ee,, ss vveezzeess,, ddeemmaassiiaaddoo pprrxxiimmooss,, ee aa pprreeccaarriieeddaaddee ddoo eemmpprreeggoo oouu ddoo ttrraabbaallhhoo ccoonnssttiittuueemm oouuttrrooss ffaaccttoorreess qquuee,, jjuunnttooss,, ppooddeemm ddaarr oorriiggeemm ssuubbnnuuttrriioo ee mmiissrriiaa.. RReeccoorrddeemmooss qquuee ooss pprrpprriiooss ppaasseess ddeesseennvvoollvviiddooss nnoo eessttoo iisseennttooss ddeessttee ffllaaggeelloo:: ooss mmeessmmooss ffaaccttoorreess pprroovvooccaamm aa ssuubbnnuuttrriioo ooccaassiioonnaall oouu ccrrnniiccaa aa nnuummeerroossooss nnoovvooss ppoobbrreess,, llaaddoo aa llaaddoo ccoomm ppeessssooaass qquuee vviivveemm nnaa aabbuunnddnncciiaa ee nnoo ccoonnssuummiissmmoo.. AA ssiittuuaaoo ddeemmooggrrffiiccaa eevvoolluuiirr lleennttaammeennttee eennqquuaannttoo,, nnooss ppaasseess eemm vviiaass ddee ddeesseennvvoollvviimmeennttoo,, aass ffaammlliiaass jjuullggaarreemm qquuee aa ssuuaa pprroodduuoo ee aa ssuuaa sseegguurraannaa ss ssoo ssaallvvaagguuaarrddaaddaass ccoomm uumm eelleevvaaddoo nnmmeerroo ddee ffiillhhooss.. HH qquuee rreeccoorrddaarr qquuee ssoo ggeerraallmmeennttee aass ttrraannssffoorrmmaaeess eeccoonnmmiiccaass ee ssoocciiaaiiss qquuee ppeerrmmiitteemm aaooss ppaaiiss aacceeiittaarr oo ddoomm rreepprreesseennttaaddoo ppoorr uumm ffiillhhoo.. NNeessttee ccaammppoo,, aa eevvoolluuoo ddeeppeennddee eemm ggrraannddee ppaarrttee ddoo nnvveell sscciioo--ccuullttuurraall ddooss ppaaiiss.. PPoorrttaannttoo,, pprreecciissoo eellaabboorraarr ppaarraa ooss ccaassaaiiss uummaa eedduuccaaoo ppaarraa aa ppaatteerrnniiddaaddee ee aa mmaatteerrnniiddaaddee rreessppoonnssvveeiiss,, rreessppeeiittaannddoo iinntteeiirraammeennttee ooss pprriinnccppiiooss ttiiccooss;; ssoobbrreettuuddoo,, nneecceessssrriioo ddaarr--llhheess aacceessssoo aa mmttooddooss ddee ccoonnttrroollee ddaa ffeeccuunnddiiddaaddee,, qquuee eesstteejjaamm eemm hhaarrmmoonniiaa ccoomm aa vveerrddaaddeeiirraa nnaattuurreezzaa ddoo hhoommeemm..

  cc)) CCaauussaass PPoollttiiccaass PPaarraa aass ccaauussaass ppoollttiiccaass tteemmooss ddeennttrroo ddeellaass aallgguunnss aassppeeccttooss aa ccoommssiiddeerraarr,, eeii--llooss::

  AA ccoonncceennttrraaoo ddooss mmeeiiooss AAss ddeesseessttrruuttuurraaeess eeccoonnmmiiccaass ee ssoocciiaaiiss AA iinnfflluunncciiaa ddaa ppoollttiiccaa..

  EEsstteess ddooiiss aassppeeccttooss,, ccaaddaa uumm ccoonnttrriibbuuii ddaa ssuuaa ffoorrmmaa,, vveejjaammooss aa ccoonncceennttrraaoo ddooss mmeeiiooss ppoorr eexxeemmpplloo:: nnoo iinntteerriioorr ddooss ppaasseess ccoomm ddeesseennvvoollvviimmeennttoo ddeesseeqquuiilliibbrraaddoo,, ooss ddeessnnvveeiiss eeccoonnmmiiccooss ssoo ssuuppeerriioorreess aaooss eexxiisstteenntteess nnooss ppaasseess ddeesseennvvoollvviiddooss oouu aaiinnddaa eennttrree ooss pprrpprriiooss ppaasseess.. AA rriiqquueezzaa ee oo ppooddeerr eennccoonnttrraamm--ssee ddeemmaassiiaaddoo ccoonncceennttrraaddooss nnuummaa ccaammaaddaa lliimmiittaaddaa mmaass ccoommpplleexxaa,, lliiggaaddaa aaooss aammbbiieenntteess iinntteerrnnaacciioonnaaiiss ee ccoonnttrroollaannddoo oo aappaarreellhhoo ddoo EEssttaaddoo,, eessttee mmeessmmoo eexxttrreemmaammeennttee ddeeffiicciieennttee.. VVeerriiffiiccaa--ssee aa iinntteerrrruuppoo ddee ttooddoo oo ddeesseennvvoollvviimmeennttoo ee,, ss vveezzeess,, aatt mmeessmmoo uummaa rreeggrreessssoo eeccoonnmmiiccaa ee ssoocciiaall.. AA ddiiffeerreennaa ddooss nnvveeiiss ddee vviiddaa nnoo ggeerraa aappeennaass ssiittuuaaeess ccoonnfflliittuuaaiiss,, qquuee ppooddeemm lleevvaarr aa vviioollnncciiaass eemm

 • Manual de Mundo Actual 1 e 2 Ano

  15

  ccaaddeeiiaa,, mmaass ffaavvoorreeccee ttaammbbmm oo cclliieenntteelliissmmoo ccoommoo aa nniiccaa ppoossssiibbiilliiddaaddee ddee rreeaalliizzaaoo ppeessssooaall.. OO rreessuullttaaddoo aa ppaarraalliissaaoo ddaass iinniicciiaattiivvaass ppoossssvveeiiss aa nnvveell ppuurraammeennttee eeccoonnmmiiccoo ee,, ppoorr oouuttrroo llaaddoo,, aa pprrooffuunnddaa lliimmiittaaoo ddaass mmoottiivvaaeess aallttrruussttaass qquuee eexxiisstteemm eemm ttooddaass aass ssoocciieeddaaddeess ttrraaddiicciioonnaaiiss..PPaarraa oo sseegguunnddoo ffaaccttoorr,, tteemmooss vviissttoo mmeessmmoo aaqquuii eemm MMooaammbbiiqquuee qquuee nnoo eexxiissttee uummaa eessttrruuttuurraa eeccoonnmmiiccaa mmeessmmoo ssoocciiaall,, iissttoo rreessuullttaa nnoo ss ddee ppoollttiiccaass eeccoonnmmiiccaass iinnaaddeeqquuaaddaass ccoommoo ttaammbbmm ddaass ccoonnsseeqquunncciiaass ddee pprreesssseess ppoollttiiccaass nnaacciioonnaaiiss ee iinntteerrnnaacciioonnaaiiss.. PPooddeemmooss cciittaarr ccoommoo eexxeemmpplloo ddeessssaass ddeesseessttrruuttuurraaeess,, aa aammeeaaaa ddaa aaggrriiccuullttuurraa ttrraaddiicciioonnaall ddee ssuubbssiissttnncciiaa ppeelloo ddeesseennvvoollvviimmeennttoo eeccoonnmmiiccoo ee oo aavvaannoo ddaa tteeccnnoollooggiiaa ppaarraa aa pprroodduuoo eerrrroonneeaammeennttee pprroojjeeccttaaddooss.. CCiitteemmooss ccoommoo eexxeemmpplloo aa ssuubbssttiittuuiioo ddaass pprroodduueess ttrraaddiicciioonnaaiiss ppoorr uummaa aaggrriiccuullttuurraa iinndduussttrriiaall oorriieennttaaddaa ppaarraa aa eexxppoorrttaaoo ((ggrraannddeess qquuaannttiiddaaddeess ddee ggnneerrooss aalliimmeennttaarreess ddeessttiinnaaddooss eexxppoorrttaaoo ee ttrriibbuuttrriiooss ddooss mmeerrccaaddooss aaggrrccoollaass iinntteerrnnaacciioonnaaiiss)),, oouu eennttoo ppaarraa pprroodduueess ddee ssuubbssttiittuuiioo llooccaall ((ppoorr eexxeemmpplloo,, aa pprroodduuoo ddee JJaattrrooffaa ppaarraa oobbtteerr ccoommbbuussttvveell,, aaccaabboouu ppoorr ffaazzeerr ppeerrddeerr tteerrrraass aaooss ccaammppoonneesseess ee aaiinnddaa oo nnoo uussoo ddaaqquueellaass tteerrrraass ppaarraa aa pprroodduuoo ddee mmiillhhoo,, mmaappiirraa,, aallggooddoo qquuee ttrrss uummaa ssoolluuoo mmiiaass rrppiiddaa ddoo pprroobblleemmaa ddaa ffoommee.. EE nnoo llttiimmoo ffaaccttoorr,, ppooddeemmooss aapprreesseennttaarr aa sseegguuiinnttee iiddeeiiaa:: aa pprriivvaaoo ddee aalliimmeennttooss ffooii uuttiilliizzaaddaa nnoo ddeeccuurrssoo ddaa hhiissttrriiaa,, oonntteemm ccoommoo hhoojjee,, ccoommoo aarrmmaa ppoollttiiccaa oouu mmiilliittaarr.. PPooddee ttrraattaarr--ssee ddee vveerrddaaddeeiirrooss ccrriimmeess ccoonnttrraa aa hhuummaanniiddaaddee..

  ____________________________________________________________

  Exerccios de recapitulao

  11.. OO qquuee eenntteennddeess ppoorr ffoommee?? 22.. QQuuaaiiss ssoo aass ccaauussaass ddaa ffoommee nnaa ssuuaa rreeggiioo?? 33.. QQuuaaiiss aass ccoonnsseeqqnncciiaass qquuee ppooddeemm aaddvviirr ddaa ffoommee?? 44.. FFoommee uumm pprroobblleemmaa?? JJuussttiiffiiqquuee.. 55.. CCoommeennttee aa aaffiirrmmaaoo:: aa ffoommee ggeerraa ffoommee.. DD eexxeemmppllooss

  ccoonnccrreettooss..

  66.. DDeeffiinnaa ssuubbnnuuttrriioo.. 77.. AApprreesseennttee iiddiiaass qquuee ppooddeemm aajjuuddaarr aa ccoommbbaatteerr aa ffoommee nnaa ssuuaa

  rreeggiioo..

 • Manual de Mundo Actual 1 e 2 Ano

  16

  Tema: Redes Sociais

  AA iinntteerrnneett ffaazz ppaarrttee ddoo ddiiaa--aa--ddiiaa ddaa ggrraannddee mmaaiioorriiaa ddaa ppooppuullaaoo mmuunnddiiaall,, ee ddeennttrroo ddeessssee aammbbiieennttee uummaa nnoovvaa ffoorrmmaa ddee ccoommuunniiccaaoo qquuee ggaannhhoouu bbaassttaannttee ddeessttaaqquuee nnooss llttiimmooss aannooss,, ssoo eellaass aass rreeddeess ssoocciiaaiiss nnaa iinntteerrnneett.. PPaarraa ccoommpprreeeennddeerr ccoommoo ssee ddeeuu aa eevvoolluuoo ddaass rreeddeess ssoocciiaaiiss nnaa iinntteerrnneett,, nneecceessssrriioo uumm bbrreevvee rreellaattoo hhiissttrriiccoo ssoobbrree oo sseeuu ssuurrggiimmeennttoo.. AAss RReeddeess ssoocciiaaiiss ssuurrggeemm eexxaattaammeennttee ddeessssaa nneecceessssiiddaaddee ddoo sseerr hhuummaannoo eemm ccoommppaarrttiillhhaarr ccoomm oo oouuttrroo,, ccrriiaarr llaaooss ssoocciiaaiiss qquuee ssoo nnoorrtteeaaddooss ppoorr aaffiinniiddaaddeess eennttrree eelleess.. DDeessssaa ffoorrmmaa,, eenntteennddeemmooss rreeddeess ssoocciiaaiiss ccoommoo qquuaallqquueerr ggrruuppoo qquuee ccoommppaarrttiillhhee ddee uumm iinntteerreessssee eemm ccoommuumm,, uumm iiddeeaall,, pprreeffeerrnncciiaa,, eettcc.. EExxeemmppllooss ddee rreeddeess ssoocciiaaiiss:: CClluubbee ddee ffuutteebbooll,, iiggrreejjaa,, ssaallaa ddee aauullaa,, eemmpprreessaa.. QQuuaannddoo eessssaa iinntteerraaoo ssoocciiaall ppaarrttee ppaarraa oo aammbbiieennttee oonnlliinnee,, nneessssee mmoommeennttoo tteemmooss aass cchhaammaaddaass rreeddeess ssoocciiaaiiss ddiiggiittaaiiss,, eessttaass tteemm ppaassssaaddoo ccoonnssttaanntteemmeennttee ppoorr uummaa ssrriiee ddee eevvoolluueess..

  AA EEvvoolluuoo ddaass RReeddeess SSoocciiaaiiss

  AAppss oo ssuurrggiimmeennttoo ddaa iinntteerrnneett,, llooggoo eemm sseegguuiiddaa nnaa ddccaaddaa ddee 9900 aa wweebb sseerriiaa iiddeeaalliizzaaddaa ppoorr TTiimm BBeerrnneerrss--LLeeee,, qquuee ttiinnhhaa ccoommoo pprrooppssiittoo iinniicciiaall oo ccoommppaarrttiillhhaammeennttoo ddee aarrqquuiivvooss ccoomm sseeuuss aammiiggooss.. CCoomm oo aaddvveennttoo ddaa wweebb,, ooss ee--mmaaiillss aappaarreecciiaamm ccoommoo aa pprriimmeeiirraa ffoorrmmaa ddee rreellaacciioonnaammeennttoo nnaa iinntteerrnneett.. AA ttrrooccaa ddee mmeennssaaggeennss ppoorr ee--mmaaiill eerraa aa nniiccaa ffoorrmmaa ddee ccoommuunniiccaaoo ee ttrrooccaa ddee aarrqquuiivvooss ddiissppoonnvveeiiss ppaarraa ooss uussuurriiooss.. TTaammbbmm ccoonnhheecciiddaa ccoommoo ccoorrrreeiioo eelleettrrnniiccoo ((ttrraadduuoo ddaa ppaallaavvrraa ee--mmaaiill ppaarraa ppoorrttuugguuss)) eessssaa ffoorrmmaa ddee iinntteerraaoo eennttrree ooss uussuurriiooss mmaannttiiddaa aatt ooss ddiiaass ddee hhoojjee..

  RReeddeess ssoocciiaaiiss aaffeettaamm oo ttrraabbaallhhoo

  AA ccoommuunniiccaaoo vviiaa IInntteerrnneett vveemm ddiissttrraaiirr ooss ffuunncciioonnrriiooss ddee sseeuu ttrraabbaallhhoo ee llhheess lleevvaa mmuuiittoo tteemmppoo,, ddeessvviiaannddoo--ooss ddaa ssoolluuoo ddee ttaarreeffaass rreellaacciioonnaaddaass ccoomm oo eexxeerrcccciioo ddooss ddeevveerreess pprrooffiissssiioonnaaiiss.. EEmm rreessuullttaaddoo ddiissssoo,, ssee rreelleeggaa ppaarraa oo sseegguunnddoo ppllaannoo aa ssoolluuoo ddee ttaarreeffaass iimmppoorrttaanntteess,, ooss ttrraabbaallhhaaddoorreess ssee ddiissttrraaeemm,, ddiimmiinnuuiinnddoo,, ddee ffoorrmmaa bbrruussccaa,, aa eeffiicccciiaa ddaa ssuuaa aattiivviiddaaddee.. EEmm llttiimmaa aannlliissee,, aass eemmpprreessaass ccoorrrreemm oo rriissccoo ddee ppeerrddeerr uummaa ppaarrttee ddee lluuccrrooss..

 • Manual de Mundo Actual 1 e 2 Ano

  17

  ""CCllaarroo qquuee ooss eemmpprreeggaaddoorreess eennccaarraamm ccoomm mmaauuss oollhhooss aa iinnfflluunncciiaa nneeggaattiivvaa ddaass rreeddeess ssoocciiaaiiss.. EEssttoo ccoonnvveenncciiddooss ddaa nneecceessssiiddaaddee ddee pprrooiibbiirr sseeuu uussoo nnaass hhoorraass ddee ttrraabbaallhhoo,, ppoorrqquuee iissttoo pprroovvooccaa uummaa rreeaaoo eemm ccaaddeeiiaa.. MMaaiiss ddoo qquuee iissssoo,, sseegguunnddoo aass ppeessqquuiissaass mmaaiiss rreecceenntteess,, oo ccrreesscceennttee ddeesseejjoo ddeesseennffrreeaaddoo ddee ssee ccoommuunniiccaarr ccoomm ooss aammiiggooss ppoorr mmeeiioo ddoo FFaacceebbooookk ee oouuttrrooss ttaannttooss,, eemm vvooggaa aasssseennttaa eemm ffeennmmeennooss bbiiooqquummiiccooss.. OO hhoorrmmnniioo ddeennoommiinnaaddoo oocciittoocciinnaa ssuurrggee nnoo pprroocceessssoo ddaa ccoommuunniiccaaoo eennttrree ppeessssooaass pprrxxiimmaass,, iinncceennttiivvaannddoo,, aaiinnddaa ppoorr cciimmaa,, ooss ccoonnttaattooss mmaaiiss nnttiimmooss.. aassssiimm qquuee ssuurrggee uumm ccrrccuulloo vviicciioossoo qquuaannttoo mmaaiiss iinntteennssooss ffoorreemm ooss ccoonnttaattooss ppeessssooaaiiss,, ttaannttoo mmaaiioorr sseerr aa pprroodduuoo ddaa oocciittoocciinnaa,, ccaappaazz ddee pprroovvooccaarr aa ccoommuunniiccaaoo mmaaiiss iinntteennssiivvaa.. TTaall ccrrccuulloo vviicciioossoo ddeevvee sseerr eelliimmiinnaaddoo,, ppeelloo mmeennooss,, nnaass hhoorraass ddee ttrraabbaallhhoo qquuee ssoo ppaaggaass ppeelloo ppaattrroo ee ddeevveemm sseerr uuttiilliizzaaddaass ccoonnffoorrmmee oo ddeesseejjoo ddeessttee llttiimmoo""..

  ""OOss eemmpprreeggaaddooss ddiizzeemm qquuee ddeessttaa mmaanneeiirraa ccoonnsseegguueemm lliiddaarr mmeellhhoorr ccoomm oo ssttrreessss ee ddeeppooiiss ppaassssaarr aa ttrraabbaallhhaarr mmeellhhoorr.. AAss rreeddeess ssoocciiaaiiss ggoozzaamm ddee eelleevvaaddaa ppooppuullaarriiddaaddee ppoorr ooffeerreecceerreemm aa ppoossssiibbiilliiddaaddee ddoo ccoonnttaaccttoo,, jj qquuee oo aappeeggoo ccoommuunniiccaaoo sseemmpprree ffooii ee ccoonnttiinnuuaa sseennddoo uummaa ppaarrttee iinntteeggrraannttee ddaa nnaattuurreezzaa hhuummaannaa.. HHoojjee eemm ddiiaa,, aass ppeessssooaass aannddaamm aattaarreeffaaddaass aa tteennttaarreemm rreessoollvveerr ttooddaa uummaa ssrriiee ddee pprroobblleemmaass ffaammiilliiaarreess oouu pprrooffiissssiioonnaaiiss ddoo ddiiaa--aa--ddiiaa.. PPoorr iissssoo,, sseenntteemm aacceennttuuaaddaa ffaallttaa ddaa ccoommuunniiccaaoo aaoo vviivvoo.. EE nneessttee qquuaaddrroo,, aass rreeddeess ssoocciiaaiiss pprrooppoorrcciioonnaamm--nnaa,, ppoossssiibbiilliittaannddoo aaiinnddaa uummaa iinntteerraaoo ppssqquuiiccaa ee eemmoocciioonnaall.. DDaa aa iimmeennssaa ppooppuullaarriiddaaddee ddaass rreeddeess vviirrttuuaaiiss,, sseennddoo iinnffrruuttffeerraass aass tteennttaattiivvaass ddee lliimmiittaarr oouu iimmppeeddiirr ooss sseeuuss eeffeeiittooss ssoobbrree ooss hhoommeennss""..

  TTooddaavviiaa,, aa mmaaiioorriiaa ddee eemmpprreeggaaddoorreess ssee ooppee aa eessttaa tteennddnncciiaa.. SSeegguunnddoo ppeessqquuiissaass ddee ooppiinniioo rreeaalliizzaaddaass nnooss llttiimmooss tteemmppooss,, cceerrccaa ddee 6600%% ddaass eemmpprreessaass ee ccoommppaannhhiiaass iinnttrroodduuzziirraamm aa iinntteerrddiioo ddee rreeddeess ssoocciiaaiiss nnoo ttrraabbaallhhoo.. MMaass nnaa rreeaalliiddaaddee,, aa pprrttiiccaa ddee bbllooqquueeiioo ddaass rreeddeess ssoocciiaaiiss nnoo ssuurrttee eeffeeiittooss ddeesseejjaaddooss.. SSee hhoojjee uumm iinnddiivvdduuoo nnoo ssaaii ddoo FFaacceebbooookk ee ttrraabbaallhhaa mmaall,, aammaannhh,, qquuaannddoo eennttrraarr eemm vviiggoorr aa iinntteerrddiioo,, nnoo iirr ttrraabbaallhhaarr mmeellhhoorr,, ccoomm mmaaiioorr eeffiicciinncciiaa .. PPaarraa nnoo ddiizzeerr qquuee,, ssee qquuiisseerr,, ppooddeerr eennttrraarr nnaa rreeddee aa ppaarrttiirr ddee qquuaallqquueerr cceelluullaarr.. AAssssiimm,, tteerr sseemmpprree aa hhiipptteessee ddee ssee ddiivveerrttiirr ee ssee eessqquueecceerr ddooss aassssuunnttooss ddoo ttrraabbaallhhoo..

  lluuzz ddiissssoo,, ooss ppssiiccllooggooss rreeccoommeennddaamm qquuee ooss eemmpprreeggaaddoorreess pprreesstteemm mmaaiiss aatteennoo aaooss eemmpprreeggaaddooss.. AAccoonntteeccee qquuee aass vviissiittaass ffrreeqqeenntteess ee rreeppeettiiddaass ss rreeddeess ssoocciiaaiiss ccoonnssttiittuueemm uumm ssiinnaall nneeggaattiivvoo ddee qquuee oo ttrraabbaallhhoo mmoonnttoonnoo ee ppoouuccoo iinntteerreessssaannttee.. NNoo qquuee rreessppeeiittaa aaooss eemmpprreeggaaddooss,, oo ccoonnsseellhhoo qquuee llhheess

 • Manual de Mundo Actual 1 e 2 Ano

  18

  ttooccaa oo sseegguuiinnttee ssee vvoocc tteemm uumm mmiinnuuttiinnhhoo lliivvrree,, aapprroovveeiittee ppaarraa ttoommaarr ccaaff nnaa ccoommppaannhhiiaa ddee uumm ccoolleeggaa oouu ssiimmpplleessmmeennttee ddeessccaannssee.. TTaall ppoossttuurraa sseerr mmaaiiss ttiill ddoo qquuee sseennttaarr--ssee ffrreennttee ddoo mmoonniittoorr lleennddoo ooss eessttaattuuttooss vviirrttuuaaiiss ddooss aammiiggooss..

  OOss ssiitteess mmaaiiss aacceessssaaddooss nnoo mmuunnddoo

  11.. WWhhaattssAApp 22.. FFaacceebbooookk 33.. MMyySSppaaccee 44.. TTwwiitttteerr 55.. TTwwoooo 66.. FFlliixxsstteerr 77.. LLiinnkkeeddiinn 88.. TTaaggggeedd 99.. CCllaassssmmaatteess 1100.. MMyy YYeeaarr BBooookk 1111.. LLiivvee JJoouurrnnaall 1122.. IImmeeeemm

 • Manual de Mundo Actual 1 e 2 Ano

  19

  II Mdulo: A vida na sociedade

  Tema: Desastres Naturais

  UUmm ddeessaassttrree nnaattuurraall uummaa ccaattssttrrooffee qquuee ooccoorrrree qquuaannddoo uumm eevveennttoo ffssiiccoo ppeerriiggoossoo ((ttaall ccoommoo uummaa eerruuppoo vvuullccnniiccaa,, uumm ssiissmmoo,, uumm ddeessaabbaammeennttoo,, uumm ffuurraaccoo,, iinnuunnddaaoo,, iinnccnnddiioo,, oouu aallgguumm ddooss oouuttrrooss ffeennmmeennooss nnaattuurraaiiss lliissttaaddooss aabbaaiixxoo)) pprroovvooccaa ddiirreettaa oouu iinnddiirreettaammeennttee ddaannooss eexxtteennssooss pprroopprriieeddaaddee,, ffaazz uumm ggrraannddee nnmmeerroo ddee vvttiimmaass,, oouu aammbbaass.. EEmm rreeaass oonnddee nnoo hh nneennhhuumm iinntteerreessssee hhuummaannoo,, ooss ffeennmmeennooss nnaattuurraaiiss nnoo rreessuullttaamm eemm ddeessaassttrreess nnaattuurraaiiss..

  DDeessaassttrreess nnaattuurraaiiss ppooddeemm sseerr ddeeffiinniiddooss ccoommoo oo rreessuullttaaddoo ddoo iimmppaaccttoo ddee ffeennmmeennooss nnaattuurraaiiss eexxttrreemmooss oouu iinntteennssooss ssoobbrree uumm ssiisstteemmaa ssoocciiaall,, ccaauussaannddoo ssrriiooss ddaannooss ee pprreejjuuzzooss qquuee eexxcceeddee aa ccaappaacciiddaaddee ddaa ccoommuunniiddaaddee oouu ddaa ssoocciieeddaaddee aattiinnggiiddaa eemm ccoonnvviivveerr ccoomm oo iimmppaaccttoo.. ((TToobbiinn ee MMoonnttzz,,11999977;; MMaarrcceelliinnoo,, 22000088))..

  QQuuaannddoo ooss ffeennmmeennooss nnaattuurraaiiss aattiinnggeemm rreeaass oouu rreeggiieess hhaabbiittaaddaass ppeelloo hhoommeemm,, ccaauussaannddoo--llhhee ddaannooss,, ppaassssaamm aa ssee cchhaammaarr ddeessaassttrreess nnaattuurraaiiss..

  AA ccoonncceeiittuuaaoo aaddoottaaddaa ppeellaa UUNN--IISSDDRR ((22000099)) ccoonnssiiddeerraa ddeessaassttrree ccoommoo uummaa ggrraavvee ppeerrttuurrbbaaoo ddoo ffuunncciioonnaammeennttoo ddee uummaa ccoommuunniiddaaddee oouu ddee uummaa ssoocciieeddaaddee eennvvoollvveennddoo ppeerrddaass hhuummaannaass,, mmaatteerriiaaiiss,, eeccoonnmmiiccaass oouu aammbbiieennttaaiiss ddee ggrraannddee eexxtteennssoo,, ccuujjooss iimmppaaccttooss eexxcceeddeemm aa ccaappaacciiddaaddee ddaa ccoommuunniiddaaddee oouu ddaa ssoocciieeddaaddee aaffeettaaddaa ddee aarrccaarr ccoomm sseeuuss pprrpprriiooss rreeccuurrssooss..

  CCllaassssiiffiiccaaoo ddooss ddeessaassttrreess

  AAss ccllaassssiiffiiccaaeess mmaaiiss uuttiilliizzaaddaass ddiissttiinngguueemm ooss ddeessaassttrreess qquuaannttoo oorriiggeemm ee iinntteennssiiddaaddee ((AAllccnnttaarraa--AAyyaallaa,, 22000022;; MMaarrcceelliinnoo,, 22000088))..

  CCllaassssiiffiiccaaoo qquuaannttoo OOrriiggeemm

  QQuuaannttoo oorriiggeemm oouu ccaauussaa pprriimmrriiaa ddoo aaggeennttee ccaauussaaddoorr,, ooss ddeessaassttrreess ppooddeemm sseerr ccllaassssiiffiiccaaddooss eemm:: nnaattuurraaiiss oouu hhuummaannooss ((aannttrrooppooggnniiccooss)).. DDeessaassttrreess NNaattuurraaiiss ssoo aaqquueelleess ccaauussaaddooss ppoorr ffeennmmeennooss ee ddeesseeqquuiillbbrriiooss

 • Manual de Mundo Actual 1 e 2 Ano

  20

  ddaa nnaattuurreezzaa qquuee aattuuaamm iinnddeeppeennddeenntteemmeennttee ddaa aaoo hhuummaannaa.. EEmm ggeerraall,, ccoonnssiiddeerraa--ssee ccoommoo ddeessaassttrree nnaattuurraall ttooddoo aaqquueellee qquuee tteemm ccoommoo ggnneessee uumm ffeennmmeennoo nnaattuurraall ddee ggrraannddee iinntteennssiiddaaddee,, aaggrraavvaaddoo oouu nnoo ppeellaa aattiivviiddaaddee hhuummaannaa.. EExxeemmpplloo:: cchhuuvvaass iinntteennssaass pprroovvooccaannddoo iinnuunnddaaoo,, eerroossoo ee eessccoorrrreeggaammeennttooss;; vveennttooss ffoorrtteess ffoorrmmaannddoo vveennddaavvaall,, ttoorrnnaaddoo ee ffuurraaccoo;; eettcc.. DDeessaassttrreess HHuummaannooss oouu AAnnttrrooppooggnniiccooss ssoo aaqquueelleess rreessuullttaanntteess ddee aaeess oouu oommiisssseess hhuummaannaass ee eessttoo rreellaacciioonnaaddooss ccoomm aass aattiivviiddaaddeess ddoo hhoommeemm,, ccoommoo aaggeennttee oouu aauuttoorr.. EExxeemmppllooss:: aacciiddeenntteess ddee ttrrnnssiittoo,, iinnccnnddiiooss uurrbbaannooss,, ccoonnttaammiinnaaoo ddee rriiooss,, rroommppiimmeennttoo ddee bbaarrrraaggeennss,, eettcc ((AAllccnnttaarraa--AAyyaallaa,, 22000022;; CCaassttrroo,, 11999999;; KKoobbiiyyaammaa eett aall.. 22000066;; MMaarrcceelliinnoo,, 22000088))..

  OOss ddeessaassttrreess nnaattuurraaiiss ppooddeemm sseerr aaiinnddaa oorriiggiinnaaddooss ppeellaa ddiinnmmiiccaa iinntteerrnnaa ee eexxtteerrnnaa ddaa TTeerrrraa.. OOss ddeeccoorrrreenntteess ddaa ddiinnmmiiccaa iinntteerrnnaa ssoo tteerrrreemmoottooss,, mmaarreemmoottooss,, vvuullccaanniissmmoo ee ttssuunnaammiiss.. JJ ooss ffeennmmeennooss ddaa ddiinnmmiiccaa eexxtteerrnnaa eennvvoollvveemm tteemmppeessttaaddeess,, ttoorrnnaaddooss,, iinnuunnddaaeess,, eessccoorrrreeggaammeennttooss,, cciicclloonneess,, sseeccaass,, eennttrree oouuttrrooss..

  CCllaassssiiffiiccaaoo qquuaannttoo IInntteennssiiddaaddee

  AA aavvaalliiaaoo ddaa iinntteennssiiddaaddee ddooss ddeessaassttrreess mmuuiittoo iimmppoorrttaannttee ppaarraa ffaacciilliittaarr oo ppllaanneejjaammeennttoo ddaa rreessppoossttaa ee ddaa rreeccuuppeerraaoo ddaa rreeaa aattiinnggiiddaa.. AAss aaeess ee ooss rreeccuurrssooss nneecceessssrriiooss ppaarraa ssooccoorrrroo ss vvttiimmaass ddeeppeennddeemm ddaa iinntteennssiiddaaddee ddooss ddaannooss ee pprreejjuuzzooss pprroovvooccaaddooss..

  DDeessaassttrreess ddee ppeeqquueennoo ppoorrttee;;

  DDeessaassttrreess ddee mmddiiaa iinntteennssiiddaaddee;;

  DDeessaassttrreess ddee ggrraannddee iinntteennssiiddaaddee;;

  DDeessaassttrreess ddee mmuuiittoo ggrraannddee iinntteennssiiddaaddee;;

  DDeessaassttrreess NNaattuurraaiiss aabbuunnddaanntteess eemm MMooaammbbiiqquuee

  OOss ddeessaassttrreess nnaattuurraaiiss mmaaiiss aabbuunnddaanntteess eemm MMooaammbbiiqquuee ssoo:: CChheeiiaass oouu IInnuunnddaaeess,, SSeeccaa,, CCiicclloonneess ee nnooss llttiimmooss tteemmppooss oo ttrreemmoorr ddee tteerrrraa..

 • Manual de Mundo Actual 1 e 2 Ano

  21

  CCaauussaass ddaass CChheeiiaass oouu IInnuunnddaaeess

  AA pprriinncciippaall ccaauussaa ddaass cchheeiiaass oouu iinnuunnddaaeess eemm nnoossssoo ppaass aa ccaauussaa nnaattuurraall (( cchhuuvvaass ttoorrrreenncciiaaiiss oouu qquuee lleevvaamm mmuuiittooss ddiiaass sseemm ppaarraarr)),, ee aa sseegguunnddaa ccaauussaa hhuummaannaa (( ccoonnssttrruueess nnooss lluuggaarreess bbaaiixxooss,, nnaass vvaallaass ddee ddrreennaaggeennss,, nnaass ppllaanncciieess ee ppnnttaannooss)).. AA eedduuccaaoo aammbbiieennttaall oouuttrroo iinnssttrruummeennttoo mmuuiittoo iimmppoorrttaannttee.. AA ppooppuullaaoo ddeevvee tteerr ccoonnsscciinncciiaa ddee qquuee aa ddiissppoossiioo iinnaaddeeqquuaaddaa ddee lliixxoo ee eennttuullhhoo ccaauussaa pprroobblleemmaass nnoo ssiisstteemmaa ddee ddrreennaaggeemm ee nnaa vvaazzoo ddooss rriiooss,, ccaauussaannddoo aallaaggaammeennttooss,, eenncchheenntteess ee iinnuunnddaaeess.. EEmm ccaassooss ddee cchhuuvvaa ffoorrttee ppoorr mmuuiittooss ddiiaass oouu hhoorraass sseegguuiiddaass,, aa ppooppuullaaoo ddeevvee ffiiccaarr aalleerrttaa aaoo nnvveell ddaa gguuaa nnooss rriiooss,, aaccoommppaannhhaannddoo bboolleettiinnss mmeetteeoorroollggiiccooss ee nnoottiicciirriiooss ddee ssuuaa rreeggiioo..

  Tema: obesidade

  SSiinnnniimmooss ee NNoommeess ppooppuullaarreess:: EExxcceessssoo ddee ppeessoo ccoorrppoorraall;; aauummeennttoo ddoo ppeessoo ccoorrppoorraall;; aauummeennttoo ddee ggoorrdduurraa,, ggoorrdduurraa..

  DDeennoommiinnaa--ssee oobbeessiiddaaddee uummaa eennffeerrmmiiddaaddee ccaarraacctteerriizzaaddaa ppeelloo aaccmmuulloo eexxcceessssiivvoo ddee ggoorrdduurraa ccoorrppoorraall,, aassssoocciiaaddaa aa pprroobblleemmaass ddee ssaaddee,, oouu sseejjaa,, qquuee ttrraazz pprreejjuuzzooss ssaaddee ddoo iinnddiivvdduuoo..

  CCoommoo ssee ddeesseennvvoollvvee oouu ssee aaddqquuiirree??

  NNaass ddiivveerrssaass eettaappaass ddoo sseeuu ddeesseennvvoollvviimmeennttoo,, oo oorrggaanniissmmoo hhuummaannoo oo rreessuullttaaddoo ddee ddiiffeerreenntteess iinntteerraaeess eennttrree oo sseeuu ppaattrriimmnniioo ggeennttiiccoo ((hheerrddaaddoo ddee sseeuuss ppaaiiss ee ffaammiilliiaarreess)),, oo aammbbiieennttee ssoocciiooeeccoonnmmiiccoo,, ccuullttuurraall ee eedduuccaattiivvoo ee oo sseeuu aammbbiieennttee iinnddiivviidduuaall ee ffaammiilliiaarr.. AAssssiimm,, uummaa ddeetteerrmmiinnaaddaa ppeessssooaa aapprreesseennttaa ddiivveerrssaass ccaarraacctteerrssttiiccaass ppeeccuulliiaarreess qquuee aa ddiissttiinngguueemm,, eessppeecciiaallmmeennttee eemm ssuuaa ssaaddee ee nnuuttrriioo..

 • Manual de Mundo Actual 1 e 2 Ano

  22

  AA oobbeessiiddaaddee oo rreessuullttaaddoo ddee ddiivveerrssaass ddeessssaass iinntteerraaeess,, nnaass qquuaaiiss cchhaammaamm aa aatteennoo ooss aassppeeccttooss ggeennttiiccooss,, aammbbiieennttaaiiss ee ccoommppoorrttaammeennttaaiiss.. AAssssiimm,, ffiillhhooss ccoomm aammbbooss ooss ppaaiiss oobbeessooss aapprreesseennttaamm aallttoo rriissccoo ddee oobbeessiiddaaddee,, bbeemm ccoommoo ddeetteerrmmiinnaaddaass mmuuddaannaass ssoocciiaaiiss eessttiimmuullaamm oo aauummeennttoo ddee ppeessoo eemm ttooddoo uumm ggrruuppoo ddee ppeessssooaass.. RReecceenntteemmeennttee,, vveemm ssee aaccrreesscceennttaannddoo uummaa ssrriiee ddee ccoonnhheecciimmeennttooss cciieennttffiiccooss rreeffeerreenntteess aaooss ddiivveerrssooss mmeeccaanniissmmooss ppeellooss qquuaaiiss ssee ggaannhhaa ppeessoo,, ddeemmoonnssttrraannddoo ccaaddaa vveezz mmaaiiss qquuee eessssaa ssiittuuaaoo ssee aassssoocciiaa,, nnaa mmaaiioorriiaa ddaass vveezzeess,, ccoomm ddiivveerrssooss ffaattoorreess..

  IInnddeeppeennddeennttee ddaa iimmppoorrttnncciiaa ddeessssaass ddiivveerrssaass ccaauussaass,, oo ggaannhhoo ddee ppeessoo eesstt sseemmpprree aassssoocciiaaddoo aa uumm aauummeennttoo ddaa iinnggeessttaa aalliimmeennttaarr ee aa uummaa rreedduuoo ddoo ggaassttoo eenneerrggttiiccoo ccoorrrreessppoonnddeennttee aa eessssaa iinnggeessttaa.. OO aauummeennttoo ddaa iinnggeessttaa ppooddee sseerr ddeeccoorrrreennttee ddaa qquuaannttiiddaaddee ddee aalliimmeennttooss iinnggeerriiddooss oouu ddee mmooddiiffiiccaaeess ddee ssuuaa qquuaalliiddaaddee,, rreessuullttaannddoo nnuummaa iinnggeessttaa ccaallrriiccaa ttoottaall aauummeennttaaddaa.. OO ggaassttoo eenneerrggttiiccoo,, ppoorr ssuuaa vveezz,, ppooddee eessttaarr aassssoocciiaaddoo aa ccaarraacctteerrssttiiccaass ggeennttiiccaass oouu sseerr ddeeppeennddeennttee ddee uummaa ssrriiee ddee ffaattoorreess ccllnniiccooss ee eennddccrriinnooss,, iinncclluuiinnddoo ddooeennaass nnaass qquuaaiiss aa oobbeessiiddaaddee ddeeccoorrrreennttee ddee ddiissttrrbbiiooss hhoorrmmoonnaaiiss..

  OO qquuee ssee sseennttee??

  OO eexxcceessssoo ddee ggoorrdduurraa ccoorrppoorraall nnoo pprroovvooccaa ssiinnaaiiss ee ssiinnttoommaass ddiirreettooss,, ssaallvvoo qquuaannddoo aattiinnggee vvaalloorreess eexxttrreemmooss.. IInnddeeppeennddeennttee ddaa sseevveerriiddaaddee,, oo ppaacciieennttee aapprreesseennttaa iimmppoorrttaanntteess lliimmiittaaeess eessttttiiccaass,, aacceennttuuaaddaass ppeelloo ppaaddrroo aattuuaall ddee bbeelleezzaa,, qquuee eexxiiggee uumm ppeessoo ccoorrppoorraall aatt mmeennoorr ddoo qquuee oo aacceeiittvveell ccoommoo nnoorrmmaall.. PPaacciieenntteess oobbeessooss aapprreesseennttaamm lliimmiittaaeess ddee mmoovviimmeennttoo,, tteennddeemm aa sseerr ccoonnttaammiinnaaddooss ccoomm ffuunnggooss ee oouuttrraass iinnffeecceess ddee ppeellee eemm ssuuaass ddoobbrraass ddee ggoorrdduurraa,, ccoomm ddiivveerrssaass ccoommpplliiccaaeess,, ppooddeennddoo sseerr aallgguummaass vveezzeess ggrraavveess.. AAllmm ddiissssoo,, ssoobbrreeccaarrrreeggaamm ssuuaa ccoolluunnaa ee mmeemmbbrrooss iinnffeerriioorreess,, aapprreesseennttaannddoo aa lloonnggoo pprraazzoo ddeeggeenneerraaeess ((aarrttrroosseess)) ddee aarrttiiccuullaaeess ddaa ccoolluunnaa,, qquuaaddrriill,, jjooeellhhooss ee ttoorrnnoozzeellooss,, aallmm ddee ddooeennaa vvaarriiccoossaa ssuuppeerrffiicciiaall ee pprrooffuunnddaa ((vvaarriizzeess)) ccoomm llcceerraass ddee rreeppeettiioo ee eerriissiippeellaa..

  AA oobbeessiiddaaddee ffaattoorr ddee rriissccoo ppaarraa uummaa ssrriiee ddee ddooeennaass oouu ddiissttrrbbiiooss qquuee ppooddeemm sseerr::

  DDooeennaass DDiissttrrbbiiooss

  HHiippeerrtteennssoo aarrtteerriiaall DDiissttrrbbiiooss lliippddiiccooss

  DDooeennaass ccaarrddiioovvaassccuullaarreess HHiippeerrccoolleesstteerroolleemmiiaa

  DDooeennaass ccrreebbrroo--vvaassccuullaarreess

  DDiimmiinnuuiioo ddee HHDDLL ((""ccoolleesstteerrooll bboomm""))

 • Manual de Mundo Actual 1 e 2 Ano

  23

  DDiiaabbeetteess MMeelllliittuuss ttiippoo IIII AAuummeennttoo ddaa iinnssuulliinnaa

  CCnncceerr IInnttoolleerrnncciiaa gglliiccoossee

  OOsstteeooaarrttrriittee DDiissttrrbbiiooss mmeennssttrruuaaiiss//IInnffeerrttiilliiddaaddee

  CCoolleeddooccoolliittaassee AAppnniiaa ddoo ssoonnoo

  AAssssiimm,, ppaacciieenntteess oobbeessooss aapprreesseennttaamm sseevveerroo rriissccoo ppaarraa uummaa ssrriiee ddee ddooeennaass ee ddiissttrrbbiiooss,, oo qquuee ffaazz ccoomm qquuee tteennhhaamm uummaa ddiimmiinnuuiioo mmuuiittoo iimmppoorrttaannttee ddaa ssuuaa eexxppeeccttaattiivvaa ddee vviiddaa,, pprriinncciippaallmmeennttee qquuaannddoo ssoo ppoorrttaaddoorreess ddee oobbeessiiddaaddee mmrrbbiiddaa ((vveerr aa sseegguuiirr))..

  CCoonnffoorrmmee ppooddee sseerr oobbsseerrvvaaddoo,, oo ppeessoo nnoorrmmaall,, nnoo iinnddiivvdduuoo aadduullttoo,, ccoomm mmaaiiss ddee 2200 aannooss ddee iiddaaddee,, vvaarriiaa ccoonnffoorrmmee ssuuaa aallttuurraa,, oo qquuee ffaazz ccoomm qquuee ppoossssaammooss ttaammbbmm eessttaabbeelleecceerr ooss lliimmiitteess iinnffeerriioorreess ee ssuuppeerriioorreess ddee ppeessoo ccoorrppoorraall ppaarraa aass ddiivveerrssaass aallttuurraass ccoonnffoorrmmee aa sseegguuiinnttee ttaabbeellaa ::

  AAllttuurraa ((ccmm)) PPeessoo IInnffeerriioorr ((kkgg)) PPeessoo SSuuppeerriioorr ((kkgg)) 114455 3388 5522 115500 4411 5566 115555 4444 6600 116600 4477 6644 116655 5500 6688 117700 5533 7722 117755 5566 7777 118800 5599 8811 118855 6622 8855 119900 6655 9911

  CCoommoo ssee ttrraattaa??

  OO ttrraattaammeennttoo ddaa oobbeessiiddaaddee eennvvoollvvee nneecceessssaarriiaammeennttee aa rreeeedduuccaaoo aalliimmeennttaarr,, oo aauummeennttoo ddaa aattiivviiddaaddee ffssiiccaa ee,, eevveennttuuaallmmeennttee,, oo uussoo ddee aallgguummaass mmeeddiiccaaeess aauuxxiilliiaarreess.. DDeeppeennddeennddoo ddaa ssiittuuaaoo ddee ccaaddaa ppaacciieennttee,, ppooddee eessttaarr iinnddiiccaaddoo oo ttrraattaammeennttoo ccoommppoorrttaammeennttaall eennvvoollvveennddoo oo ppssiiqquuiiaattrraa.. NNooss ccaassooss ddee oobbeessiiddaaddee sseeccuunnddrriiaa aa oouuttrraass ddooeennaass,, oo ttrraattaammeennttoo ddeevvee iinniicciiaallmmeennttee sseerr ddiirriiggiiddoo ppaarraa aa ccaauussaa ddoo ddiissttrrbbiioo..

 • Manual de Mundo Actual 1 e 2 Ano

  24

  RReeeedduuccaaoo AAlliimmeennttaarr

  IInnddeeppeennddeennttee ddoo ttrraattaammeennttoo pprrooppoossttoo,, aa rreeeedduuccaaoo aalliimmeennttaarr ffuunnddaammeennttaall,, uummaa vveezz qquuee,, aattrraavvss ddeellaa,, rreedduuzziirreemmooss aa iinnggeessttaa ccaallrriiccaa ttoottaall ee oo ggaannhhoo ccaallrriiccoo ddeeccoorrrreennttee.. EEssssee pprroocceeddiimmeennttoo ppooddee nneecceessssiittaarr ddee ssuuppoorrttee eemmoocciioonnaall oouu ssoocciiaall,, aattrraavvss ddee ttrraattaammeennttooss eessppeeccffiiccooss ((ppssiiccootteerraappiiaa iinnddiivviidduuaall,, eemm ggrruuppoo oouu ffaammiilliiaarr)).. NNeessssaa ssiittuuaaoo,, ssoo aammppllaammeennttee ccoonnhheecciiddooss ggrruuppooss ddee rreeffoorroo eemmoocciioonnaall qquuee aauuxxiilliiaamm aass ppeessssooaass nnaa ppeerrddaa ddee ppeessoo.. IInnddeeppeennddeennttee ddeessssee ssuuppoorrttee,, ppoorrmm,, aa oorriieennttaaoo ddiieettttiiccaa ffuunnddaammeennttaall.. DDeennttrree aass ddiivveerrssaass ffoorrmmaass ddee oorriieennttaaoo ddiieettttiiccaa,, aa mmaaiiss aacceeiittaa cciieennttiiffiiccaammeennttee aa ddiieettaa hhiippooccaallrriiccaa bbaallaanncceeaaddaa,, nnaa qquuaall oo ppaacciieennttee rreecceebbeerr uummaa ddiieettaa ccaallccuullaaddaa ccoomm qquuaannttiiddaaddeess ccaallrriiccaass ddeeppeennddeenntteess ddee ssuuaa aattiivviiddaaddee ffssiiccaa,, sseennddoo ooss aalliimmeennttooss ddiissttrriibbuuddooss eemm 55 aa 66 rreeffeeiieess ppoorr ddiiaa,, ccoomm aapprrooxxiimmaaddaammeennttee 5500 aa 6600%% ddee ccaarrbbooiiddrraattooss,, 2255 aa 3300%% ddee ggoorrdduurraass ee 1155 aa 2200%% ddee pprrootteennaass..

  NNoo ssoo rreeccoommeennddaaddaass ddiieettaass mmuuiittoo rreessttrriittaass ((ccoomm mmeennooss ddee 880000 ccaalloorriiaass,, ppoorr eexxeemmpplloo)),, uummaa vveezz qquuee eessssaass aapprreesseennttaamm rriissccooss mmeettaabblliiccooss ggrraavveess,, ccoommoo aalltteerraaeess mmeettaabblliiccaass,, aacciiddoossee ee aarrrriittmmiiaass ccaarrddaaccaass.. DDiieettaass ssoommeennttee ccoomm aallgguunnss aalliimmeennttooss ((ddiieettaa ddoo aabbaaccaaxxii,, ppoorr eexxeemmpplloo)) oouu ssoommeennttee ccoomm llqquuiiddooss ((ddiieettaa ddaa gguuaa)) ttaammbbmm nnoo ssoo rreeccoommeennddaaddaass,, ppoorr aapprreesseennttaarreemm vvrriiooss pprroobblleemmaass.. DDiieettaass ccoomm eexxcceessssoo ddee ggoorrdduurraa ee pprrootteennaa ttaammbbmm ssoo bbaassttaannttee ddiissccuuttvveeiiss,, uummaa vveezz qquuee ppiioorraamm aass aalltteerraaeess ddee ggoorrdduurraa ddoo ppaacciieennttee aallmm ddee aauummeennttaarreemm aa ddeeppoossiioo ddee ggoorrdduurraa nnoo ffggaaddoo ee oouuttrrooss rrggooss..

  EExxeerrcccciioo

  iimmppoorrttaannttee ccoonnssiiddeerraarr qquuee aattiivviiddaaddee ffssiiccaa qquuaallqquueerr mmoovviimmeennttoo ccoorrppoorraall pprroodduuzziiddoo ppoorr mmssccuullooss eessqquueellttiiccooss qquuee rreessuullttaa eemm ggaassttoo eenneerrggttiiccoo ee qquuee eexxeerrcccciioo uummaa aattiivviiddaaddee ffssiiccaa ppllaanneejjaaddaa ee eessttrruuttuurraaddaa ccoomm oo pprrooppssiittoo ddee mmeellhhoorraarr oouu mmaanntteerr oo ccoonnddiicciioonnaammeennttoo ffssiiccoo..

  NNBB:: OO eexxeerrcccciioo aapprreesseennttaa uummaa ssrriiee ddee bbeenneeffcciiooss ppaarraa oo ppaacciieennttee oobbeessoo,, mmeellhhoorraannddoo oo rreennddiimmeennttoo ddoo ttrraattaammeennttoo ccoomm ddiieettaa.. EEnnttrree ooss ddiivveerrssooss eeffeeiittooss ssee iinncclluueemm::

  aa ddiimmiinnuuiioo ddoo aappeettiittee,, oo aauummeennttoo ddaa aaoo ddaa iinnssuulliinnaa,, aa mmeellhhoorraa ddoo ppeerrffiill ddee ggoorrdduurraass,,

 • Manual de Mundo Actual 1 e 2 Ano

  25

  aa mmeellhhoorraa ddaa sseennssaaoo ddee bbeemm--eessttaarr ee aauuttoo--eessttiimmaa..

  OO ppaacciieennttee ddeevvee sseerr oorriieennttaaddoo aa rreeaalliizzaarr eexxeerrcccciiooss rreegguullaarreess,, ppeelloo mmeennooss ddee 3300 aa 4400 mmiinnuuttooss,, aaoo mmeennooss 44 vveezzeess ppoorr sseemmaannaa,, iinniicciiaallmmeennttee lleevveess ee aa sseegguuiirr mmooddeerraaddooss.. EEssttaa aattiivviiddaaddee,, eemm aallgguummaass ssiittuuaaeess,, ppooddee rreeqquueerreerr pprrooffiissssiioonnaall ee aammbbiieennttee eessppeecciiaalliizzaaddoo,, sseennddoo qquuee,, nnaa mmaaiioorriiaa ddaass vveezzeess,, aa ssiimmpplleess rreeccoommeennddaaoo ddee ccaammiinnhhaaddaass rroottiinneeiirraass jj pprroovvooccaa ggrraannddeess bbeenneeffcciiooss,, eessttaannddoo iinncclluuddaa nnoo qquuee ssee ddeennoommiinnaa ""mmuuddaannaa ddoo eessttiilloo ddee vviiddaa"" ddoo ppaacciieennttee..

  DDrrooggaass

  AA uuttiilliizzaaoo ddee mmeeddiiccaammeennttooss ccoommoo aauuxxiilliiaarreess nnoo ttrraattaammeennttoo ddoo ppaacciieennttee oobbeessoo ddeevvee sseerr rreeaalliizzaaddaa ccoomm ccuuiiddaaddoo,, nnoo sseennddoo eemm ggeerraall oo aassppeeccttoo mmaaiiss iimmppoorrttaannttee ddaass mmeeddiiddaass eemmpprreeggaaddaass.. DDeevveemm sseerr pprreeffeerriiddooss ttaammbbmm mmeeddiiccaammeennttooss ddee mmaarrccaa ccoommeerrcciiaall ccoonnhheecciiddaa.. CCaaddaa mmeeddiiccaammeennttoo eessppeeccffiiccoo,, ddeeppeennddeennddoo ddee ssuuaa ccoommppoossiioo ffaarrmmaaccoollggiiccaa,, aapprreesseennttaa ddiivveerrssooss eeffeeiittooss ccoollaatteerraaiiss,, aallgguunnss ddeelleess bbaassttaannttee ggrraavveess ccoommoo aarrrriittmmiiaass ccaarrddaaccaass,, ssuurrttooss ppssiiccttiiccooss ee ddeeppeennddnncciiaa qquummiiccaa.. PPoorr eessssaa rraazzoo ddeevveemm sseerr uuttiilliizzaaddooss aappeennaass eemm ssiittuuaaeess eessppeecciiaaiiss ddee aaccoorrddoo ccoomm oo jjuullggaammeennttoo ccrriitteerriioossoo ddoo mmddiiccoo aassssiisstteennttee.. NNoo qquuee ssee rreeffeerree aaoo ttrraattaammeennttoo mmeeddiiccaammeennttoossoo ddaa oobbeessiiddaaddee,, iimmppoorrttaannttee ssaalliieennttaarr qquuee oo uussoo ddee uummaa ssrriiee ddee ssuubbssttnncciiaass nnoo aapprreesseennttaa rreessppaallddoo cciieennttffiiccoo.. EEnnttrree eellaass ssee iinncclluueemm ooss ddiiuurrttiiccooss,, ooss llaaxxaanntteess,, ooss eessttiimmuullaanntteess,, ooss sseeddaattiivvooss ee uummaa ssrriiee ddee oouuttrrooss pprroodduuttooss ffrreeqqeenntteemmeennttee rreeccoommeennddaaddooss ccoommoo ""ffrrmmuullaass ppaarraa eemmaaggrreecciimmeennttoo"".. EEssssaa eessttrraattggiiaa,, aallmm ddee ppeerriiggoossaa,, nnoo ttrraazz bbeenneeffcciiooss aa lloonnggoo pprraazzoo,, ffaazzeennddoo ccoomm qquuee oo ppaacciieennttee rreettoorrnnee aaoo ppeessoo aanntteerriioorr oouu aatt ggaannhhee mmaaiiss ppeessoo ddoo qquuee oo sseeuu iinniicciiaall..

  CCoommoo ssee pprreevviinnee??

  UUmmaa ddiieettaa ssaauuddvveell ddeevvee sseerr sseemmpprree iinncceennttiivvaaddaa jj nnaa iinnffnncciiaa,, eevviittaannddoo--ssee qquuee ccrriiaannaass aapprreesseenntteemm ppeessoo aacciimmaa ddoo nnoorrmmaall.. AA ddiieettaa ddeevvee eessttaarr iinncclluuddaa eemm pprriinnccppiiooss ggeerraaiiss ddee vviiddaa ssaauuddvveell,, nnaa qquuaall ssee iinncclluueemm aa aattiivviiddaaddee ffssiiccaa,, oo llaazzeerr,, ooss rreellaacciioonnaammeennttooss aaffeettiivvooss aaddeeqquuaaddooss ee uummaa eessttrruuttuurraa ffaammiilliiaarr oorrggaanniizzaaddaa.. NNoo ppaacciieennttee qquuee aapprreesseennttaavvaa oobbeessiiddaaddee ee oobbtteevvee ssuucceessssoo nnaa ppeerrddaa ddee ppeessoo,, oo ttrraattaammeennttoo ddee mmaannuutteennoo ddeevvee iinncclluuiirr aa ppeerrmmaannnncciiaa ddaa aattiivviiddaaddee ffssiiccaa ee ddee uummaa aalliimmeennttaaoo ssaauuddvveell aa lloonnggoo pprraazzoo.. EEsssseess aassppeeccttooss ssoommeennttee sseerroo aallccaannaaddooss ssee eessttiivveerreemm aaccoommppaannhhaaddooss ddee uummaa mmuuddaannaa ggeerraall nnoo eessttiilloo ddee vviiddaa ddoo ppaacciieennttee..

 • Manual de Mundo Actual 1 e 2 Ano

  26

  Tema: Relacionamentos (entre colegas,

  coordenadores, gerentes).

  RReellaacciioonnaammeennttoo,, sseegguunnddoo CCHHIIAAVVEENNAATTOO ((22000000)) aa lliiggaaoo aaffeeccttiivvaa,, pprrooffiissssiioonnaall oouu ddee aammiizzaaddee eennttrree ppeessssooaass qquuee ssee uunneemm ccoomm ooss mmeessmmooss oobbjjeeccttiivvooss ee iinntteerreesssseess.. EEssttaa ddeeffiinniioo,, nnooss rreemmeettee aa ccoonncclluussoo ddee qquuee ttooddoo ttiippoo ddee rreellaacciioonnaammeennttoo eennvvoollvvee ccoonnvviivvnncciiaa,, ccoommuunniiccaaoo ee aattiittuuddee qquuee ddeevveemm sseerr rreeccpprrooccaass.. QQuuaannddoo uummaa ddaass ppaarrtteess nnoo ddeesseennvvoollvvee ooss aattrriibbuuttooss nneecceessssrriiooss ppaarraa uummaa bbooaa ccoonnvviivvnncciiaa,, oo rreellaacciioonnaammeennttoo ssee ttoorrnnaa ddiiffcciill.. UUmm bboomm rreellaacciioonnaammeennttoo ssee ddeesseennvvoollvvee qquuaannddoo hh ccoonnffiiaannaa,, eemmppaattiiaa,, rreessppeeiittoo ee hhaarrmmoonniiaa eennttrree aass ppeessssooaass eennvvoollvviiddaass..

  AA ffoorrmmaa ccoommoo uummaa ppeessssooaa ssee rreellaacciioonnaa ccoomm ooss oouuttrrooss,, nnaa vviiddaa ppeessssooaall oouu pprrooffiissssiioonnaall,, ffaazz ppaarrttee ddoo rreellaacciioonnaammeennttoo iinntteerrppeessssooaall.. OO rreellaacciioonnaammeennttoo iinntteerrppeessssooaall ccoonnssiissttee nnaa rreellaaoo ddeesseennvvoollvviiddaa eennttrree dduuaass oouu mmaaiiss ppeessssooaass ee nnaa ffoorrmmaa ccoommoo ssee eessttaabbeelleeccee aa ccoommuunniiccaaoo eennttrree eellaass.. EEsstt aassssoocciiaaddoo ccaappaacciiddaaddee ddee iinntteerraaccoo ee hhaabbiilliiddaaddee ddee ssaabbeerr aacceeiittaarr aass ppeessssooaass ccoommoo eellaass ssoo,, ppaarrttiinnddoo aassssiimm ddoo aauuttooccoonnhheecciimmeennttoo,, ppooiiss aattrraavvss ddeellee ccoonnsseegguuiimmooss eessttaabbeelleecceerr rreellaacciioonnaammeennttooss iinntteerrppeessssooaaiiss mmaaiiss eeff iiccaazzeess pprrooppoorrcciioonnaannddoo uumm pprroocceessssoo ccoonnttnnuuoo ddee aapprreennddiizzaaggeemm ((MMAAGGAALLHHEESS,, 11998800)).. EEssttee aauuttooccoonnhheecciimmeennttoo,, qquuee oo aauuttoorr aacciimmaa nnooss rreeffeerreenncciiaa,, ffaarr ccoomm qquuee ssaaiibbaa rreessppeeiittaarr aass ddiiffeerreennaass iinnddiivviidduuaaiiss,, aajjaa ddee ffoorrmmaa ccoorrttss,, ccoomm ddiissppoonniibbiilliiddaaddee ee aatteennoo aa ttooddaass aass ppeessssooaass ccoomm qquueemm ssee rreellaacciioonnaa,, iinnddeeppeennddeenntteemmeennttee ddee sseeuu ccaarrggoo nnaa eemmpprreessaa;; rreeccoonnhheeaa ooss mmrriittooss rreellaattiivvooss aaooss ttrraabbaallhhooss ddeesseennvvoollvviiddooss ppoorr ccoolleeggaass oouu ggeerreenntteess;; nnoo pprreejjuuddiiqquuee aa rreeppuuttaaoo ddee ccoolleeggaass oouu ggeerreenntteess ppoorr mmeeiioo ddee jjuullggaammeennttooss pprreeccoonncceeiittuuoossooss,, ffaallssoo tteesstteemmuunnhhoo,, iinnffoorrmmaaeess nnoo ffuunnddaammeennttaaddaass oouu qquuaallqquueerr oouuttrroo ssuubbtteerrffggiioo;; nnoo bbuussqquuee oobbtteerr ttrrooccaa ddee ffaavvoorreess qquuee aappaarreenntteemm oouu ppoossssaamm ddaarr oorriiggeemm aa qquuaallqquueerr ttiippoo ddee ccoommpprroommiissssoo oouu oobbrriiggaaoo ppeessssooaall;; eessttiimmuullee aa mmaanniiffeessttaaoo ddee iiddeeiiaass,, qquuaannddoo aalliinnhhaaddaass ccoomm ooss oobbjjeeccttiivvooss ddaass eemmpprreessaass,, mmeessmmoo qquuee rreepprreesseenntteemm mmuuddaannaa ssiiggnniiffiiccaattiivvaa..

 • Manual de Mundo Actual 1 e 2 Ano

  27

  Tema: Comportamentos em reunies

  NNaass rreeuunniieess tteemm ssiiddoo oo mmoommeennttoo qquuee nnoossssoo pprrooffiissssiioonnaalliissmmoo ppoossttoo aa pprroovvaa ee oonnddee aa nnoossssaa ppoossttuurraa pprrooffiissssiioonnaall eessttaarr sseennddoo jjuullggaaddaa,, ppooiiss eessttaarreemmooss llaaddoo aa llaaddoo ccoomm ttooddooss ooss oouuttrrooss pprrooffiissssiioonnaaiiss ddaa iinnssttiittuuiioo,, aatt ooss qquuee ffrreeqquueenntteemmeennttee nnoo ssaauuddaammooss,, nniissttoo,, pprreecciissaammooss ddee aaccoorrddoo ccoomm MMAARRTTIINNSS && LLEEAALL ((22000099)),, sseegguuiirr aallgguunnss pprriinnccppiiooss,, qquuee ssoo::

  NNoo cchheeggaarr aattrraassaaddoo,, ppooiiss,, aallmm ddee iirrrriittaarr qquueemm cchheeggoouu nnaa hhoorraa,, ssuuaa iimmaaggeemm ffiiccaarr ppssssiimmaa,, ppoorr ccaauussaa ddaa iinneeffiicccciiaa ddaa nnoossssaa ppoonnttuuaalliiddaaddee;;

  SSee eexxiissttiirr aa eeqquuiippaa ddee pprroottooccoollaaddoo,, eessppeerraarr qquuee nnooss iinnddiiqquuee oonnddee ddeevveemmooss ssee aasssseennttaarr,, oouu eennttoo ddeevveemmooss ppeerrgguunnttaarr qquuaall oo nnoossssoo lluuggaarr ppaarraa sseennttaarr.. AAssssiimm ddaarreemmooss aa eenntteennddeerr qquuee ccoonnhheecceemmooss oo nnoossssoo lluuggaarr,, ddeemmoonnssttrraarreemmooss aappooiioo ee ddeeiixxaarreemmooss ccllaarroo qquuee nnoo aammeeaaaammooss aa ppee