Click here to load reader

ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง · PDF file ของรัฐให้อยู่ในระบบราชการ

 • View
  4

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง...

 • ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง

 • แ น ว คิ ด ห ลั ก ก า ร

  Attract เพ่ือดึงดูด รกัษา และจูงใจคนเก่ง คนดี มีผลงานที่ก่อให้เกดิผลสมัฤทธิ์ต่อภารกิจ

  ของรัฐให้อยู่ในระบบราชการ

  Talent Development พัฒนาข้าราชการพลเรือนผู้มีศักยภาพสูง

  อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ

  Talent Inventory เพื่อเตรียมผู้น าซึ่งมีคุณภาพ คุณธรรม

  จริยธรรมและประสบการณส์ าหรับต าแหน่ง ประเภทบริหาร ประเภทอ านวยการและ ประเภทวิชาการระดับเชีย่วชาญขึ้นไป

  ระบบคัดเลือกที่เข้มข้นแข่งขันสูง

  การแต่งตั้งที่เปน็ธรรม

  พัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

  สอดคล้อง ไม่แปลกแยก จากระบบบรหิารบุคลากรภาครัฐ

  ในภาพรวม

  ร ะ บ บ ข้ า ร า ช ก า ร ผู้ มี ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ สู ง

  2

 • กลไก ของ ระบบ HiPPS

  ระบบ สรรหาและ คัดเลือก

  ระบบ พัฒนา

  ระบบ แรงจูงใจ

  ระบบบริหาร ผลการปฏิบัติงาน

  3

 • คนที่ “ชอบ” งานท้าทาย

  คนที่ “ใช”่ ของ

  ส่วนราชการ

  คนที่ “ช่วย” ผลักดันความส าเร็จ

  4

  https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi5nPuy4qreAhWCqI8KHZonBtIQjRx6BAgBEAU&url=https://www.freepik.es/fotos-vectores-gratis/piezas-del-rompecabezas&psig=AOvVaw0ZPQD4T5Xsfignt1StxRom&ust=1540872112553549 http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi2haWK56reAhXEto8KHZ9ABdMQjRx6BAgBEAU&url=http://www.pvhc.net/Bubble-Icon20rkwwipej/&psig=AOvVaw2zv_edqPFxzQDFlkYMJNjG&ust=1540873247422375 http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiVg-qd6areAhVFN48KHa3aAtcQjRx6BAgBEAU&url=http://chittagongit.com/icon/speech-bubble-icon-png-7.html&psig=AOvVaw2BsOt9D5GydMLh6wKPBcoC&ust=1540874016350172 https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjNy-GH6qreAhXJso8KHfxTDV4QjRx6BAgBEAU&url=https://www.iconsdb.com/caribbean-blue-icons/speech-bubble-4-icon.html&psig=AOvVaw2BsOt9D5GydMLh6wKPBcoC&ust=1540874016350172

 • มุ่งผลสัมฤทธ์ิ สั่งสมความเชี่ยวชาญ

  บริการที่ดี

  ยึดม่ันในความถูกต้องและชอบธรรม

  ท างานเป็นทีม

  ความผูกพันต่อระบบราชการ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

  มองภาพรวม

  อุทิศตนเพื่อสังคม

  มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น

  มุ่งมั่นเรียนรู้พัฒนาตนเอง

  สมรรถนะที่พึงประสงค์ส าหรับ HIPPS

  5

 • สถานะ

  อายุ ราชการ

  ประสบการณ์

  ผลประเมิน

  ข้าราชการพลเรือนสามัญ ต าแหน่งประเภทวิชาการ

  ปฏิบัติการ ช านาญการ

  ปริญญาโท/เอก 1 ปี; ปริญญาตรี 2 ปี

  1 ปี (ในหน่วยงานที่สมัคร)

  มีผลการปฏิบัติราชการ 2 รอบ การประเมินในรอบปีที่ผ่านมา ในแต่ละรอบอยู่ในระดับดีมากขึ้นไป

  6

  กระบวนการคั ด เลื อก

  คุณสมบั ติ

  6

 • ส่วนราชการต้นสังกดั

   การสัมภาษณ์  การประเมินสมรรถนะ  ผลการปฏิบัติงาน  วิสัยทัศน์ แนวคิด  พฤติกรรมโดยรวม  ภาษาอังกฤษ  ทักษะคอมพิวเตอร์

  ส านกังาน ก.พ.

   Aptitude Test

   Assessment Center

  กระบวนการคัด เลือก วิ ธี ก ารคั ด เลื อก

  ขั้นตอนที่ 1

  ขั้นตอนที่ 2

  7

 • On-the-Job โดย สรก.

  Experience Accumulation Framework (EAF)

  Core

  Long-term

  Off-the-Job โดย สกพ.

  Training & Development Roadmap

  Support System

  Short-term

  กระบวนการพัฒนา

  8

 • STEP 1 ส านัก/กอง

  STEP 2 ส านัก/กอง

  STEP 3 ส านัก/กอง

  STEP 4 ต าแหน่ง เป้าหมาย

  ทักษะ หรือ ความสามารถอะไร? ต้อง “ท างาน” อะไรได้? ต้องอยู่ในส านัก/กองนั้น ๆ ระยะเวลาเท่าไหร่?

  กรอบการสั่งสมประสบการณ์ Experience Accumulation Framework (EAF)

  Experience Accumulation Framework – EAF คือ Career Plan ที่ตอบค าถามว่าหากจะเป็น “....ชื่อต าแหน่งส าคัญ….” ต้องมีเส้นทางความก้าวหน้าอย่างไรบ้าง หรือต้องหมุนเวียนไปท างาน ในส านัก/กองใดบ้าง เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ ที่ได้จากการท างานจริง ในฐานะ ขรก. ของหน่วยงานภายในนั้น ๆ

  9

 • องค์ประกอบของ EAF

  หน่วยงาน ที่ต้องผ่านงาน และผู้สอนงาน

  งานทีค่วร มอบหมาย

  10

  https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjYwumMg6veAhXBp48KHYkiDTwQjRx6BAgBEAU&url=https://pt.pngtree.com/freepng/dialog_557013.html&psig=AOvVaw24yjUnvEO_7RhSA3PTanhI&ust=1540880889561438 https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjo0K_F7KreAhUEqo8KHbWKDPUQjRx6BAgBEAU&url=https://es.pngtree.com/freepng/puzzle-people_590369.html&psig=AOvVaw2M_RWOlkJbZQL5o12FMAi5&ust=1540874776674549 http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjd0M_u7areAhWKvI8KHV7wDa4QjRx6BAgBEAU&url=http://www.pngall.com/speech-bubble-png&psig=AOvVaw3pAEDNs3gA_XwKvITsygq0&ust=1540875264464244 https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjHgozm7qreAhUGMI8KHYuNDIYQjRx6BAgBEAU&url=https://gallery.yopriceville.com/Free-Clipart-Pictures/Speech-Bubble-PNG/Bubble_Speech_Blue_PNG_Clip_Art_Image&psig=AOvVaw3pAEDNs3gA_XwKvITsygq0&ust=1540875264464244 https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https://gallery.yopriceville.com/Free-Clipart-Pictures/Speech-Bubble-PNG/Speech_Bubble_Pink_PNG_Clip_Art_Image&psig=AOvVaw1AnB_Lstmxj-Xeq-0pgbQB&ust=1540879369255371

 • 1. ก าหนดหน่วยงานที่ต้อง ผ่านงานจึงจะท าให้พัฒนา

  สู่ต าแหน่งเป้าหมายได้

  2. พิจารณาว่าต้องผ่าน งานในหน่วยงานถึงใน ระดับใด และก าหนด หัวเรื่องความรู้/งานที่ต้อง เรียนรู