28
& & V ? ? # # # # # # # # # # 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 Treble Mean Countertenor Tenor Bass w ˙ Ex - sur - w w . w . w Ex - ˙ . ˙ œ ge, Do - mi - ˙ ˙ ˙ sur - ge, Do - ˙ œ œ œ ne, ut dis - si - œ œ ˙ œ mi - ne, ut & & V ? ? # # # # # # # # # # 4 ˙ œ ˙ œ - pen - tur i - ni - œ œ ˙ œ œ dis - si - pen - tur i - ˙ ˙ œ mi - ci, et œ œ ˙ ˙ ni - mi - ci, . œ j œ œ œ œ œ fu - gi-ant qui te o - œ . œ j œ œ œ et fu - gi-ant qui œ . œ j œ œ ˙ de - runt, œ œ œ ˙ œ # te o - de - Exsurge Domine Edited by Jason Smart John Wood (fl.1553-1597) © Jason Smart 2016 B B B ? ?

Exsurge Domine - ChoralWiki · mus, Do - mi - - - ˙ ˙. œ a ha - bi - œ œ ˙ œ mi - - - - - w ˙ mus, ˙ ˙. œ bi - te - mus, w ˙ ne, ˙ ˙ ˙ te - mus, Do - œ. J œ œ œ

  • Upload
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Exsurge Domine - ChoralWiki · mus, Do - mi - - - ˙ ˙. œ a ha - bi - œ œ ˙ œ mi - - - - - w ˙ mus, ˙ ˙. œ bi - te - mus, w ˙ ne, ˙ ˙ ˙ te - mus, Do - œ. J œ œ œ

&

&

V?

?

# ## ## #

# ## #

23

23

23

23

23

Treble

Mean

Countertenor

Tenor

Bass

w›���� ˙Ex - sur -

�›

w

w .

w .

����

����

����

����

wEx -

˙ .˙ œge, Do - mi -

˙ ˙ ˙sur - ge, Do -

˙ � œ œ œne, ut dis - si -

œ œ ˙ � œmi- ne, ut

&

&

V?

?

# ## ## #

# ## #

4 ˙ œ ˙ œ- pen - tur i - ni -

œ œ ˙ œ œdis - si - pen - tur i -

˙ ˙ � œmi - ci, et

œ œ ˙ ˙ni - mi - ci,

.œ jœ œ œ œ œfu - gi-ant qui te o -

� œ .œ jœ œ œet fu - gi-ant qui

œ .œ jœ œ ˙de - runt,

œ œ œ ˙ œ#

te o - de -

Exsurge Domine

Edited by Jason Smart John Wood (fl.1553-1597)

© Jason Smart 2016

BB

B

??

Page 2: Exsurge Domine - ChoralWiki · mus, Do - mi - - - ˙ ˙. œ a ha - bi - œ œ ˙ œ mi - - - - - w ˙ mus, ˙ ˙. œ bi - te - mus, w ˙ ne, ˙ ˙ ˙ te - mus, Do - œ. J œ œ œ

&

&

V?

?

# ## ## #

# ## #

8

� ˙ œ œiu - sti et

w �

- runt,

˙ œ œ .œ JœChri - sti di - sci - pu -

˙ œ œ ˙iu - sti et Chri -

.˙ œ œ œ œli gau -

œ œ .˙ œsti di - sci - pu -

œ œ œ .˙ œde-ant et lae -

œ .œ jœ œ ˙li gau - de-ant et

&

&

V?

?

# ## ## #

# ## #

12

œ œ ˙ ˙- ten - tur.

œ œ ˙ ˙ lae - ten - tur.

˙ .˙ œCan - tent

.˙ œ ˙Can - tent ti -

.˙ œ .œ Jœti - bi lau -

œ œ ˙ ˙bi lau - - -

� � � œCan -

˙ ˙ � œdes et

œ œ œ œ œ œdes et can - ti -

œ œ .˙ œtent ti - bi

&

&

V?

?

# ## ## #

# ## #

16 œ œ .˙ œcan - ti - o - nes

.˙ œ œ œ- o - nes sua - - - - - - -

˙ ˙ �

lau - des

.˙ œ œ ˙sua - - -

.˙ œ ˙� œ œ œ ˙

et can - ti - o -

œ œ œ œ .œ jœves, ma-gni - fi - cen - ti -

œ .œ jœ œ ˙œ œ ˙ ˙

nes sua - ves,

œ ˙ œ .œ Jœam tu - am ce - le -

˙ � œ œ œves, ma - gni - fi -

� œ œ œ .œ jœma - gni - fi - cen - ti -

2

Page 3: Exsurge Domine - ChoralWiki · mus, Do - mi - - - ˙ ˙. œ a ha - bi - œ œ ˙ œ mi - - - - - w ˙ mus, ˙ ˙. œ bi - te - mus, w ˙ ne, ˙ ˙ ˙ te - mus, Do - œ. J œ œ œ

&

&

V?

?

# ## ## #

# ## #

20

˙ �˙ œ

- brent, ce - -

.œ jœ œ œ ˙- cen - ti-am tu -

œ ˙ œ .œ Jœ- am tu - am ce - le -

.œ Jœ ˙ � œle-brent, et

œ œ .œ jœ ˙am ce - le-brent,

˙ � œ œ œbrent, et ma - ie -

œ œ ˙ œ œma - ie - sta - tem tu -

œ œ œ œ œ œet ma - ie -

˙ œ œ œ œsta - tem tu - am ex -

œ œ ˙ œ œam ex - tol -

˙ œ œ œ œsta - tem tu - am ex -˙ ˙ œ œtol - - -

&

&

V?

?

# ## ## #

# ## #

24

˙ ˙ �

- lant.

˙ ˙ ˙- tol - lant. Cre -

˙ œ ˙ œ- lant. Cre - scat

� � ˙ œCre - scat

œ .œ jœ œ ˙scat glo - ri - a tu - - - - -

œ œ œ ˙ ˙glo - ri - a tu - - -

œ œ œ ˙ œ œglo - ri - a tu -

œ œ ˙ ˙œ œ ˙ � œ

a, et

˙ � ˙ œa, et coe -

˙ ˙ � œa, etœ œ œ œ ˙

coe - le - ste re -

&

&

V?

?

# ## ## #

# ## #

28 œ œ ˙ œ œ- le - ste re - gnum Chri - - - -

œ œ œ œ ˙ coe - le - ste re -

˙ œ œ ˙- gnum Chri -

˙ œ .œ Jœ œ

˙ œ .œ jœ œgnum Chri -

œ œ œ œ ˙sti in - ter e - le -

˙ � � œsti in -

œ œ œ œ ˙sti in - ter e - le -

˙ .˙ œctos di - la -

œ œ ˙ œ œter e - le - ctos di -

˙ � ˙ œctos di - la -

œ œ ˙ ˙te - - -

3

Page 4: Exsurge Domine - ChoralWiki · mus, Do - mi - - - ˙ ˙. œ a ha - bi - œ œ ˙ œ mi - - - - - w ˙ mus, ˙ ˙. œ bi - te - mus, w ˙ ne, ˙ ˙ ˙ te - mus, Do - œ. J œ œ œ

&

&

V?

?

# ## ## #

# ## #

22

22

22

22

22

32 œ œ ˙ œ œ- la - te - - - - - - - - - - -

˙ ˙ ˙- te - - - - - - - - - - -

˙ � œ œ œ - - - - - - - - - - - -

œ ˙ œ œ œ œ œ

œ œ ˙ � œ

˙ � œ œ œ

œ œ � � œ

œ œ œ ˙ œ

˙ œ œ ˙

œ ˙ œ œ œ

œ œ œ œ .œ jœœ œ ˙ ˙

&

&

V?

?

# ## ## #

# ## #

22

22

22

22

22

23

23

23

23

23

36

œ œ .œ Jœ œ#

- - - -

œ œ ˙ - - - -

œ œ ˙ - - - -

.wtur.

.w#tur.

.wtur.

� � ˙E -

� .˙ œE - sto

œ œ .˙ œsto pa - ter

˙ ˙ ˙pa - ter po -

œ œ wpo - pu - lo -

œ œ ˙ ˙pu - lo - rum,

&

&

V?

?

# ## ## #

# ## #

40

˙ �˙ œ

- rum, iu - dex

� ˙ œ œ œiu - dex vi - du -

œ œ ˙ ˙vi - du - a - rum,

.œ jœ ˙ ˙a - rum,

˙�

˙ œet il -

� ˙ œ ˙et il - lo -

˙ œ œ ˙lo - rum in pri -

œ œ ˙ œ œrum in pri - mis pro -

4

Page 5: Exsurge Domine - ChoralWiki · mus, Do - mi - - - ˙ ˙. œ a ha - bi - œ œ ˙ œ mi - - - - - w ˙ mus, ˙ ˙. œ bi - te - mus, w ˙ ne, ˙ ˙ ˙ te - mus, Do - œ. J œ œ œ

&

&

V?

?

# ## ## #

# ## #

44

œ œ ˙ ˙- mis pro - te - ctor,

œ œ ˙ � œ- te - ctor, quos

� œ œ œ .œ Jœquos mun-dus de - se -

œ œ .œ jœ ˙mun-dus de - se-rit,

œ .œ Jœ œ œ œrit, quo -

� ˙ œ œ œquo - rum per - tur -

� �˙ œ

quo - rumœ œ œ œ .œ Jœrum per - tur - ba - tae

˙ œ œ ˙ba - tae

&

&

V?

?

# ## ## #

# ## #

48

œ œ .œ Jœ œ œper - tur - ba - tae sunt con -˙ .˙ œsunt con - sci -

˙ .œ jœ ˙sunt con - sci-en -

œ œ .œ Jœ ˙sci - en - ti-ae,˙ œ œ ˙

en - ti - ae,

œ œ ˙ � œti - ae, quos

� œ œ œ ˙quos pro-pter Chri -

� � œ œ œquos pro-pter

œ œ .˙ œpro-pter Chri - stum

œ œ œ ˙ œstum mun-dus per -.˙ œ ˙

Chri - stum mun -

˙ œ œ ˙mun - dus per - se -

&

&

V?

?

# ## ## #

# ## #

52

.œ Jœ .˙ œ- se - qui-tur,

œ œ .œ Jœ ˙- dus per - se - qui-tur,

œ œ ˙ � œ- qui - tur, quos

˙ �œ œ œ

quos pro-pter

˙ � �œ

quosœ œ ˙ ˙pro-pter Chri - stum

˙ ˙ ˙Chri - stum mun -œ œ ˙ œ œpro-pter Chri - stum mun -

˙ œ œ .œ Jœmun - dus per - se - qui - - -

œ œ .˙ œdus per - se - qui -œ œ .œ Jœ ˙dus per - se - qui-tur,

œ œ ˙ ˙

5

Page 6: Exsurge Domine - ChoralWiki · mus, Do - mi - - - ˙ ˙. œ a ha - bi - œ œ ˙ œ mi - - - - - w ˙ mus, ˙ ˙. œ bi - te - mus, w ˙ ne, ˙ ˙ ˙ te - mus, Do - œ. J œ œ œ

&

&

V?

?

# ## ## #

# ## #

56

œ ˙ ˙ œ- tur, qui e -

�˙ œ œ œ

qui e - ge - ni

˙ ˙ � œ- tur, qui

.œ Jœ œ œ œ œge - ni sunt, et mi - se -

.˙ œ œ œsunt, et

œ œ œ œ ˙e - ge - ni sunt,

œ œ œ œ œ ˙ri - a - rum ple - - - -

œ .œ Jœ˙ œ

mi - se - ri - a - rum

� œ œ œ œ ˙et mi - se-ri - a -

œ .œ Jœ œ ˙ni,

œ œ wple - ni,

œ œ ˙ � œrum ple - ni, et

&

&

V?

?

# ## ## #

# ## #

60

� �œ œ œ œet mi - se-ri -

�œ œ œ œ ˙et mi - se-ri - a -

œ œ œ œ œ ˙mi - se-ri - a - rum ple - - - - - - - - - -

œ œ ˙ ˙a - rum ple - - - - - - - -œ ˙ œ ˙

rum ple - - - - - - - -

œ œ ˙ � œ

w� œ

�œ .œ Jœ ˙

.œ jœ œ œ ˙

.œ Jœ œ œ œ œ˙ œ .œ Jœ œ

˙ œ œ œ œ

&

&

V?

?

# ## ## #

# ## #

24

24

24

24

24

23

23

23

23

23

64

œ œ .œ Jœ œ œ œ - - - - - - - - -

˙ � œ .œ Jœ - - - - - - - - -

˙ � œ .œ Jœ - - - - - - - - -

.œ Jœ œ .œ Jœ ˙ œ#œ œ œ œ œ œ ˙

œ œ œ œ œ œ ˙

� ˙ ˙In do -

˙ ˙ œ œni. In do - mo

.w#ni.

˙ ˙ ˙ni. In do -

6

Page 7: Exsurge Domine - ChoralWiki · mus, Do - mi - - - ˙ ˙. œ a ha - bi - œ œ ˙ œ mi - - - - - w ˙ mus, ˙ ˙. œ bi - te - mus, w ˙ ne, ˙ ˙ ˙ te - mus, Do - œ. J œ œ œ

&

&

V?

?

# ## ## #

##

# #

67

œ œ ˙ ˙- mo tu - a

˙ ˙ ˙tu - a ha -

˙ œ œ ˙In do - mo tu -

˙ ˙ ˙- mo tu -

˙ œ .œ Jœ œ#

ha - bi - te -

˙ œ œ ˙In do - mo tu -

œ ˙ œ ˙bi - te - mus, Do -

˙ œ œ ˙a ha - bi - te - - - -

w ˙a ha -

˙ .˙ œmus, Do - mi - - -

˙ .˙ œa ha - bi -œ œ ˙ � œ

mi - - - - -

w ˙mus,

˙ .˙ œbi - te - mus,

w ˙ne,

˙ ˙ ˙te - mus, Do -

.œ Jœ œ œ œ œ

˙ œ œ ˙Do - mi - ne,

˙ ˙ ˙Do - mi - ne,

&

&

V?

?

# ## ## #

##

# #

71

˙ .˙ œin pa - ce

œ œ œ œ ˙- mi - ne, in pa -

˙ ˙ �

- ne,

�˙ ˙

in pa -

˙ � �

œ œ .œ Jœ ˙et con-cor - di -a:

œ œ œ œ .œ jœce et con - cor - di -

˙ .˙ œin pa - ceœ œ œ œ .œ œ œ œ

ce et con - cor-di -

� �

in

.˙ œ œ œda

œ .˙ ˙a:

.˙ œ ˙et con-cor -

.œ œ œ œ œ œ œa:

.˙ œ œ œpa - ce et con -

.˙ œ ˙no - bis i -

w ˙œ œ ˙ œ œ

di - a: da no -

w ˙

.œ jœ ˙ œ œcor - di-a: da no -

&

&

V?

?

# ## ## #

##

# #

75

˙ w- dem cor,

� œ ˙ œda no - bisœ œ .˙ œ

- bis i - dem

˙ œ ˙ œ da no - bis

œ œ œ œ ˙- bis i - dem cor,

� œ ˙ œ œda no - bis i -

œ .œ jœ œ ˙i - dem cor,

˙ � œ œ œcor, e - un-dem

˙ ˙ ˙i - dem cor,

˙ ˙ � œe -

œ œ œ ˙ ˙dem cor,

� � œ œ œe - un-dem˙ w

[a - ni -

� œ œ œ .œ Jœe - un-dem a - ni-

œ œ .œ Jœ ˙un - dem a - ni-mum,

œ œ œ œ .œ Jœe - un-dem a - ni -

.œ jœ .œ jœ ˙a - ni-mum,

˙ � � œmum, e -

œ œ œ œ ˙mum,

˙ w

7

Page 8: Exsurge Domine - ChoralWiki · mus, Do - mi - - - ˙ ˙. œ a ha - bi - œ œ ˙ œ mi - - - - - w ˙ mus, ˙ ˙. œ bi - te - mus, w ˙ ne, ˙ ˙ ˙ te - mus, Do - œ. J œ œ œ

&

&

V?

?

# ## ## #

##

# #

79

˙ ˙ � œ- mum, e -

œ œ ˙ ˙

˙ ˙ ˙- un - dem] ve -

˙ ˙ � œ

� œ ˙ ˙

˙ ˙ ˙un - dem ve -

˙ � �

œ œ ˙ ˙rum ver - bi

˙ .œ œ œ œ œ

˙ w

œ ˙ œ ˙rum ver - bi tu -

œ œ ˙ œ œtu - i in - tel - le - - - -

.˙ œ ˙

œ œ ˙ ˙e - un - dem

œ œ œ œ œ œi in - tel - le -

� ˙ ˙e - un -

w ˙.˙ œ œ œ

e -

.˙ œ ˙ve - rum ver -

&

&

V?

?

# ## ## #

##

# #

83 œ œ œ œ ˙ ˙ - - - - - - - -

˙ ˙ ˙- dem ve - rum

˙ ˙ ˙- ctum, in -

˙ ˙ ˙- un - dem ve -

˙ ˙ ˙- bi tu - i

.˙ œ œ œ

.˙ œ œ œver - bi tu - i

œ ˙ œ .œ Jœtel - le - - - -œ œ ˙ œ œ

rum ver - bi tu - - -

.˙ œ ˙in - tel - le -

w ˙ctum.

œ ˙ œ ˙in - tel - le -

˙ ˙ �

ctum.œ œ œ œ œ œ œ œi in - tel -

˙ ˙ ˙ctum. A -

˙ � �

˙ ˙ ˙ctum. A - vel -

˙ .˙ œA - vel - le

˙ ˙ ˙le - ctum. A -

.˙ œ .œ jœvel - le vin - cu -

&

&

V?

?

# ## ## #

##

# #

87

˙ .˙ œA - vel - le

œ œ œ œ .œ jœ- le vin - cu - la

.œ Jœ ˙ �

vin - cu-la

.˙ œ œ œ- vel - le vin - cu -

˙ .˙ œ- la

.œ Jœ ˙ ˙vin - cu-la

œ ˙ œ ˙.˙ œ œ œ

tam a con-sci -

œ œ ˙ œ œla

˙ ˙ ˙tam

œ œ ˙ � œtam

.˙ œ œ œtam a con - sci -

˙ œ .œ Jœ œen - ti -

.œ Jœ œ œ .œ Jœ

œ œ œ œ ˙a con-sci - en -

œ œ ˙ œ œa con - sci - en -

w œ œen - ti -

˙ � �

is,œ œ œ œ œ œ

˙ ˙ œ œti - - -

8

Page 9: Exsurge Domine - ChoralWiki · mus, Do - mi - - - ˙ ˙. œ a ha - bi - œ œ ˙ œ mi - - - - - w ˙ mus, ˙ ˙. œ bi - te - mus, w ˙ ne, ˙ ˙ ˙ te - mus, Do - œ. J œ œ œ

&

&

V?

?

# ## ## #

##

# #

91 œ œ œ .˙ œ - - ti -

œ œ œ œ œ œ œ- is, quam a cor -

œ œ# œ ˙ œ tam a

˙ œ œ œ œ- is, quam a cor -

œ œ œ œ .œ Jœis, quam a cor - po - ri -

.œ jœ œ œ ˙po - ri - - -

� œ œ œ .œ Jœquam a cor - po - ri -

œ œ œ œ œ œcon-sci - en - ti - is, quam

.œ Jœ œ œ ˙po - ri - - -

œ œ ˙ �

bus

œ œ œ .œ jœ œbus mi - se-ra -

œ .œ Jœ œ ˙bus

œ œ .œ Jœ ˙a cor-po - ri-bus

œ œ ˙ � œbus mi -

� � .œ Jœ œmi - se-ra -

˙ ˙ ˙bi - li -

˙ � �

�.œ Jœ œ .œ Jœ

mi - se-ra - bi - li -

œ œ œ .˙ œse-ra - bi - li -

&

&

V?

?

# ## ## #

##

# #

95 œ œ ˙ ˙- bi - li - um

˙ œ œ ˙- um ca - pti - vo -

� .œ jœ œ .œ Jœmi - se-ra - bi - li -

w œ œ- um ca - pti -

w ˙- um

� œ œ ˙ œca - pti - vo -

˙ ˙ � œrum, et

˙ œ œ ˙um ca - pti - vo - - -

˙ ˙ œ œvo - rum, et il -

œ œ ˙ ˙ca - pti - vo - rum,

œ ˙ œ œ œrum, et il - lo - - - -

œ œ .œ œ œ œ œil - lo - - -œ ˙ œ œ œ

rum, et

˙ ˙� œ

lo - rum qui

� ˙ œ ˙et il - lo - -

œ œ œ œ ˙ œ œ œ

˙ ˙ � œrum qui

œ œ ˙ œ œil - lo - rum

œ œ .œ Jœ œ œad - huc fu - ni-bus mor -

˙ œ œ œ œrum qui ad - huc

&

&

V?

?

# ## ## #

##

# #

99 ˙ ˙ � œ- rum qui

œ œ œ œ .œ jœad- huc fu - ni - bus mor - - - -

œ œ œ œ .œ Jœ qui ad - huc fu - ni -

œ œ �.œ Jœ œ

- - - - - - - - -

.œ Jœ œ œ ˙fu - ni-bus mor - - - - -

œ œ œ œ œ œad- huc fu - ni - bus mor - - -

œ œ œ .œ jœ œœ œ œ � � œ

bus mor-tis sunt

œ .œ Jœ œ œ œ

˙ œ œ ˙

w ˙tis

˙ œ ˙ œtis sunt cir -

œ œ .œ Jœ ˙cir-cun - da-ti,

˙ ˙ �œ

tis sunt

˙ � ˙ œtis sunt cir -

�œ œ ˙ œ

sunt cir - cun -

.œ jœ ˙ � œcun - da-ti, et

˙ ˙ ˙œ œ .œ Jœ ˙

cir - cun - da-ti,

.œ jœ ˙ ˙cun - da-ti,

9

Page 10: Exsurge Domine - ChoralWiki · mus, Do - mi - - - ˙ ˙. œ a ha - bi - œ œ ˙ œ mi - - - - - w ˙ mus, ˙ ˙. œ bi - te - mus, w ˙ ne, ˙ ˙ ˙ te - mus, Do - œ. J œ œ œ

&

&

V?

?

# ## ## #

##

# #

103 .˙ œ ˙ - - da - ti,

.œ jœ œ œ œ œte - me-re

˙ ˙ �

˙ ˙ ˙

� œ .˙ œet te - me -

˙ � œ ˙et te -

˙ .˙ œgra - ti -

� œ .˙ œet te - me -

œ œ ˙ ˙

˙ ˙ ˙re gra -

œ œ wme - re

˙ œ œ ˙ae tu - ae

˙ œ .œ Jœ œre gra - ti-ae

� œ .˙ œet te - me -

œ œ .œ jœ œ œti - ae tu - - - - -

.œ jœ œ œ ˙gra - ti-ae tu -

˙ � � œre -

œ .œ Jœ ˙ œ#

tu - - -

˙ œ œ œ œre gra - ti - ae tu -

˙ œ œ ˙

&

&

V?

?

# ## ## #

##

# #

107 œ œ œ ˙ œ- ae re - pu - - -

œ œ œ œ ˙- pu - - -

œ � � � œ- ae re -

œ œ œ ˙ œ- ae re - pu - - - -

œ œ ˙ œ œ - - ae re -

˙ ˙ �

gnant.

œ � � œ .œ jœgnant. Quam si - ti -

œ ˙ œ ˙pu - - - - -

˙ ˙ ˙gnant.

œ ˙ œ ˙pu - - -

œ œ .˙ œens est Do - mi -

˙ ˙ ˙gnant.

� œ .œ Jœ œ œQuam si - ti-ens est

˙ ˙ �

gnant.

� � � œQuam

œ œ œ ˙ œne, Do - mi -

.œ Jœ œ œ ˙Do - mi-ne grex tu -

� œ .œ Jœ œ œQuam si - ti-ens

&

&

V?

?

# ## ## #

##

# #

111

.œ Jœ œ œ .œ Jœsi - ti-ens est Do - mi -

œ œ ˙ � œ- ne, quam

� � œ .œ JœQuam si - ti -œ .œ œ# œ# œ ˙

- - - - - - - - -

œ œ .œ jœ ˙ est Do - mi - ne,

˙ � � œne, quam

.œ jœ œ œ .œ jœsi - ti-ens est Do - mi -

œ œ .œ œ œ œ œens est Do - mi - - - -

œ œ œ œ .œ Jœ

œ œ œ œ �

.œ Jœ œ œ .œ Jœsi - ti-ens est Do - mi -

œ œ ˙ œ œne grex tu - - - - -

œ œ œ œ œ œ œne grex

˙ ˙�

us,

� � œ .œ jœquam si - ti -

˙ œ ˙ œne grex tu -

˙ ˙ œ œ˙ œ œ ˙tu - - -

� œ .œ Jœ œ œquam si - ti-ens est

œ œ .œ jœ ˙ens est Do - mi-ne

10

Page 11: Exsurge Domine - ChoralWiki · mus, Do - mi - - - ˙ ˙. œ a ha - bi - œ œ ˙ œ mi - - - - - w ˙ mus, ˙ ˙. œ bi - te - mus, w ˙ ne, ˙ ˙ ˙ te - mus, Do - œ. J œ œ œ

&

&

V?

?

# ## ## #

##

# #

115

.˙ œ ˙ - - us

œ .œ jœ œ œ œ - - - -

˙ � � œ- us hae -

.œ Jœ œ ˙ œDo - mi-ne grex tu - - - -

� œ ˙ ˙grex tu - us

w �

˙# � œ œ œus hae - re - di -

œ œ ˙ .œ jœre - di - ta - tis tu - - - - - -

.˙ œ œ ˙

� œ œ œ ˙hae - re - di - ta -

� � œ œ œhae - re - di -

˙ .œ jœ œ œta - tis tu - - - -

œ œ w

.wus

.œ jœ œ œ ˙tis tu - - - - -

˙ .œ jœ œ œta - tis tu -

˙ wœ .œ Jœ œ ˙

� œ œ œ ˙hae - re - di - ta -

˙ ˙ ˙

&

&

V?

?

# ## ## #

##

# #

22

22

22

22

22

23

23

23

23

23

24

24

24

24

24

119 w ˙ - - - - - - - - - -

w � œ - - - - - - - - - -

˙ w - - - - - - - - - -

.œ Jœ œ œ ˙- tis tu - - - - - - - - - -

˙ w - - - - - - - - - -

œ .œ Jœ ˙ œ#

.˙ œ ˙

.œ jœ œ œ ˙

˙ .œ œ œ œ œ

� œ œ œ ˙

w

.˙ œ

.˙ œ.˙ œ

� œ œ œ

.wUae.

.w#Uae.

.wUae.

.wUae.

.wUae.

&

&

V?

?

# ## ## #

# ## #

24

24

24

24

24

123

�����

wEf -

�����

����

˙ wEf - fun -

W����

����Ef - - -

w ˙ ˙fun - de, quae - - - -

˙ ˙ ˙ ˙de, quae -

˙ ˙ wfun - de, quae -

� � ˙Ef -

˙ .˙ œ ˙

w � ˙so, lar -

˙ .˙ œ ˙so, lar - gi - ter

˙ ˙ ˙ ˙fun - de, quae -

˙ œ ˙ œ ˙so, lar - gi - ter

œ œ ˙ .œ jœ œ œgi - ter gra - ti-ae tu -

.˙ œ ˙ ˙gra - ti - ae tu -

˙ ˙ œ œ ˙so, lar - gi - ter

11

Page 12: Exsurge Domine - ChoralWiki · mus, Do - mi - - - ˙ ˙. œ a ha - bi - œ œ ˙ œ mi - - - - - w ˙ mus, ˙ ˙. œ bi - te - mus, w ˙ ne, ˙ ˙ ˙ te - mus, Do - œ. J œ œ œ

&

&

V?

?

# ## ## #

# ## #

23

23

23

23

23

24

24

24

24

24

127 .˙ œ ˙ ˙gra - ti - ae tu -

.œ œ œ œ .œ jœ œ# ˙- ae im - bres;

œ œ ˙ ˙ œ œ- ae im - - - - -

.˙ œ ˙ ˙gra - ti - ae tu -

œ œ œ œ ˙ae im -

.˙ œ œ œco - pi - o - si -

œ œ œ œ œ ˙bres;

œ œ œ œ ˙ae im -

w � ˙ œbres; co - pi -

œ œ ˙ œ œ .œ jœor u - ber - tas ac - ci -

˙ � �

˙ � ˙ œ .œ Jœbres; co - pi - o - si -

&

&

V?

?

# ## ## #

# ## #

130

.œ jœ œ œ œ œ .œ jœ- o - si - or u - ber - tas ac - ci -

w œ ˙ œ- dat,

�˙ œ .œ Jœ œ œco - pi - o - si-or u -

œ œ ˙ œ ˙ œ- or u - ber - tas ac - - -

˙ � � � œdat, po -

˙ œ .œ jœ œ .œ jœpo - pu-lus Spi - ri -

œ œ .˙ œ œ �

ber - tas ac - ci - dat,

.œ jœ ˙ � .œ Jœ œci-dat, po - pu-lus

œ œ œ .œ Jœ œ ˙ œpu-lus Spi - ri - tu tu - o

˙ .œ jœ ˙ ˙tu tu - o

� � � œpo -.œ Jœ ˙ ˙ ˙

Spi - ri-tu tu - o

&

&

V?

?

# ## ## #

# ## #

133

˙ œ ˙ œ ˙con - fir - me - - -

œ œ ˙ ˙ œ œcon - fir - me - - - - - -

œ œ œ .œ Jœ œ œ œ œ- pu-lus Spi - ri- tu tu - o con -

˙ ˙ œ œ œ œcon - fir - me - - - -

˙ � œ œ œ ˙tur. Lar - gi - re no -

œ œ œ œ œ œ ˙tur.

œ œ œ œ wfir - me - tur.

œ œ ˙ ˙ � œtur. Lar -

œ œ .œ Jœ œ œ œ œbis, Do - mi-ne ver - bum tu -

� � œ œ œ œ œLar - gi - re no - bis,

˙ � � � œLar -

œ œ œ œ .œ Jœ ˙gi - re no - bis, Do - mi -

12

Page 13: Exsurge Domine - ChoralWiki · mus, Do - mi - - - ˙ ˙. œ a ha - bi - œ œ ˙ œ mi - - - - - w ˙ mus, ˙ ˙. œ bi - te - mus, w ˙ ne, ˙ ˙ ˙ te - mus, Do - œ. J œ œ œ

&

&

V?

?

# ## ## #

# ## #

136

œ œ ˙ ˙ œ œ - - um co - pi -

˙ œ œ œ ˙ œDo - mi - ne, ver - bum

œ œ œ œ .œ Jœ ˙- gi - re no - bis, Do - mi-ne,

œ œ w ˙- ne, ver -

˙ ˙ ˙ �

o - se,

˙ ˙ .˙ œtu - um co - pi -

˙�

.˙ œver - bum

œ œ œ œ œ œ ˙bum tu - um co - pi - o - - - -

� ˙ œ œ œ œ œver - bum tu - um co - pi -

.˙ œ ˙ ˙o - - - se,

œ œ œ œ ˙ ˙tu - um co - pi - o -˙ ˙ ˙ ˙

se,

&

&

V?

?

# ## ## #

# ## #

139

˙ .˙ œ œ œ- o - - - -

˙ œ œ .˙ œ u - ti mul - ti

˙� � ˙

- se, u -

œ œ .˙ œ œ œu - ti mul - ti sint an -

œ � � œ œ ˙se, u - ti mul -

œ œ .œ jœ ˙ œ œsint an - nun - ci - a - to - - -

œ ˙ œ œ œ .œ Jœti mul - ti sint an - nun - ci -

.œ jœ ˙ .˙ œnun - ci - a - to - res

œ œ œ œ œ œ œ ˙ti sint an - nun - ci - a- to -

˙ œ œ œ ˙ œres e - van -

˙ ˙ .˙ œa - to - res e -

œ œ ˙ .˙ œe - van - ge - li -

&

&

V?

?

# ## ## #

# ## #

142 œ œ œ .œ Jœ .œ Jœ œ#

- res e - van - ge - li -

.˙ œ œ .œ jœ œ- ge - li - - -

œ œ .œ Jœ œ œ ˙- van - ge - li - i, qui in -˙ ˙ œ œ ˙ - - - - -

œ œ ˙ œ œ ˙i, qui in - ter se - i - - -

˙ � œ ˙ œ œi, qui in - ter se -

œ œ ˙ ˙ œ œ œter se - i - - - -

w � œ ˙i, qui in -

˙ ˙ ˙ �

psos

˙ ˙ ˙ ˙i - - - psos

˙ ˙ � œ œ œpsos san - cte con -

œ œ ˙ ˙ � œter se - i - psos san -

13

Page 14: Exsurge Domine - ChoralWiki · mus, Do - mi - - - ˙ ˙. œ a ha - bi - œ œ ˙ œ mi - - - - - w ˙ mus, ˙ ˙. œ bi - te - mus, w ˙ ne, ˙ ˙ ˙ te - mus, Do - œ. J œ œ œ

&

&

V?

?

# ## ## #

# ## #

145

� œ œ œ ˙ ˙san - cte con - spi -

� � œ œ œsan - cte con -

œ .œ Jœ œ œ œ ˙- spi - - - rent

œ œ ˙ ˙ ˙- cte con - spi - - - -

˙ � ˙ œ œ œrent et con-cor - - - -

œ .œ jœ œ ˙ ˙spi - - - rent

� � �œet

œ œ ˙ � ˙ œrent et con -

œ .œ jœ ˙ œ#

˙dent,

˙ � � ˙ œet con -

œ œ œ œ œ .œ Jœ œcon-cor - - -

˙ œ œ ˙ ˙cor - - - -

&

&

V?

?

# ## ## #

# ## #

148

� œ œ œ .˙ œet con - cor - - - - - - - - - -

œ .œ jœ œ ˙ � œ- cor - - - - - - - - - - -

œ œ ˙ .˙ œ - - - - - - - - - - - -

� ˙ œ ˙ œ œ - - - - - - - - - - - -

œ œ ˙ œ œ œ ˙

œ œ œ ˙ œ œ œ�

œ œ w � œ

˙ � œ œ œ ˙

˙ ˙ � œ œ œ

˙ � œ œ œ œ œ

œ œ œ ˙ .œ Jœ œ

˙ � œ œ œ ˙

&

&

V?

?

# ## ## #

# ## #

151 ˙ � œ œ œ œ œ - - - - - - - - - - -

œ .œ jœ œ œ ˙ œ - - - - - - - - - - -

.˙ œ ˙ ˙ - - - - - - - - - - -

� œ œ œ œ œ ˙ - - - - - - - - - - -

œ œ œ œ ˙ �

œ œ w � œ�

œ œ ˙ ˙ œ œ

œ œ ˙ � œ œ œ

� œ ˙ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ# œ n œ ˙

˙ œ œ œ œ œ œ

œ ˙ œ ˙ ˙dent. Ec -

˙ ˙ ˙ �

dent.

˙ ˙ ˙ ˙dent. Ec -

˙ ˙ ˙ ˙dent. Ec -

14

Page 15: Exsurge Domine - ChoralWiki · mus, Do - mi - - - ˙ ˙. œ a ha - bi - œ œ ˙ œ mi - - - - - w ˙ mus, ˙ ˙. œ bi - te - mus, w ˙ ne, ˙ ˙ ˙ te - mus, Do - œ. J œ œ œ

&

&

V?

?

# ## ## #

##

# #

155 .˙ œ ˙ ˙- cle - si - a tu -

w ˙ œ œEc - cle - si - a

w .˙ œEc - cle - si -

.˙ œ ˙ ˙- cle - si - a tu -

.˙ œ ˙ ˙- cle - si - a tu -

œ ˙ œ wa, Chri - sti spon - - -

˙ ˙ .˙ œtu - a, Chri - sti

˙ w ˙a tu - a,

˙ .˙ œ ˙a, Chri - sti spon -

˙ .˙ œ ˙a, Chri - sti spon -

˙ ˙ � �œ

sa, vi -

w œ œ ˙spon - - - sa,œ œ .˙ œ ˙Chri - sti spon - - -

w�

˙ œsa, vi - cto

˙ � ˙ œ .œ Jœsa, vi - cto Sa - ta -

&

&

V?

?

# ## ## #

##

# #

158 œ œ .œ Jœ ˙ œ œ- cto Sa - ta-na, mul - ta

� ˙ œ .œ jœ ˙vi - cto Sa - ta-na,

˙ �˙ œ .œ Jœ

- sa, vi - cto Sa - ta -

.œ Jœ ˙ œ œ ˙Sa - ta-na, mul - ta spo -

˙ ˙ ˙ œ œ- na, mul - ta

.˙ œ œ œ ˙spo - li - a

˙ ˙ ˙ �

w .˙ œna, mul - taœ œ ˙ ˙ ˙

li - a di - vi - - - - - -

.˙ œ œ œ ˙spo - li - a

.œ Jœ ˙ ˙ ˙di - vi-dat.

œ œ .œ jœ ˙ ˙mul - ta spo - li - a di -.œ Jœ œ .œ Jœ .œ Jœ œ

#

spo - li - a di - vi -

˙ œ œ ˙ ˙

.œ jœ ˙ œ œ ˙di - vi-dat.

&

&

V?

?

# ## ## #

##

# #

161 ˙ œ � � ˙ œ O - mnes

œ .œ jœ œ œ œ ˙- vi - - - dat.

.˙ œ œ � �

- - dat.

˙ ˙ œ œ ˙ - - - - - - - -

� ˙ œ œ œ ˙O - mnes qui [in] te

œ œ œ œ wqui in te per Chri -

� ˙ œ œ œ ˙O - mnes qui in te

� � � œO -

œ ˙ œ œ œ œ ˙dat.

œ œ ˙ wper Chri - stum

˙ .œ œ œ œ œ ˙stum cre - - -

œ œ ˙ œ ˙ œper Chri - stum cre -

œ œ œ œ œ œ ˙mnes qui in te per Chri -

�˙ œ œ œ œ œO - mnes qui in te per

.œ Jœ œ œ ˙ ˙cre - - - -

15

Page 16: Exsurge Domine - ChoralWiki · mus, Do - mi - - - ˙ ˙. œ a ha - bi - œ œ ˙ œ mi - - - - - w ˙ mus, ˙ ˙. œ bi - te - mus, w ˙ ne, ˙ ˙ ˙ te - mus, Do - œ. J œ œ œ

&

&

V?

?

# ## ## #

##

# #

164 œ œ ˙ œ œ ˙ - - dunt, O Do -

˙ ˙ ˙ ˙- dunt, O Do -

˙ .œ Jœ œ œ ˙- stum cre - dunt, O Do -

œ œ ˙ œ œ ˙Chri-stum cre - dunt, O Do -

˙ ˙ � œ ˙- dunt, O Do -

œ œ ˙ ˙ ˙mi - ne, O Dom -

œ œ ˙ ˙ œ œmi - ne, O Do -

œ œ ˙ ˙ ˙mi - ne, O Do -œ œ ˙ ˙ ˙mi - ne, O Do -

œ œ ˙ ˙ ˙mi - ne, O Do -

œ œ œ œ œ œ ˙mi - ne De - us sa - lu -

œ œ ˙ �

mi - ne

œ œ œ œ œ œ ˙mi - ne De - us sa - lu -

œ œ œ œ œ œ ˙mi - ne De - us sa - lu -

œ œ ˙ �

mi - ne

&

&

V?

?

# ## ## #

##

# #

167

œ œ œ œ ˙ ˙- tis, De - us sa - lu - - -

� œ œ œ ˙ ˙De - us sa - lu - tis,

œ � � � œ ˙- tis, te lau -

œ � � œ .˙ œ- tis, te lau - di -

� œ œ œ ˙ ˙De - us sa - lu - - -

œ œ œ œ .˙ œtis, te lau - di -

˙ � � � œteœ œ œ œ .˙ œ

di - bus e - ve -

œ œ .œ Jœ .˙ œbus e - ve-hant,

˙ ˙ ˙ ˙tis, te

œ ˙ œ œ œ ˙bus e - ve - hant,

.˙ œ œ œ .œ jœlau - di - bus e - ve -

w � � œhant, ho -

w � œ ˙ho - no -

.˙ œ œ œ .œ Jœlau - di - bus e - ve -

&

&

V?

?

# ## ## #

##

# #

170

˙ � � � œ ho -

œ œ .˙ œ œ œ- hant, ho - no - rent te [et].˙ œ œ ˙ œ- no - rent te et ex -

œ œ œ ˙ œ œ œ- rent te et ex - tol - - - -

œ œ .˙ œ ˙- hant, ho - no - rent te

.˙ œ œ ˙ œno - rent te et ex -

œ œ ˙ ˙ œ œex - tol - - - -

˙ ˙ � ˙ œtol - lant, et ex -

˙ ˙ ˙ �

lant.

œ œ ˙ ˙ ˙et ex - tol - - -

˙ w œ œtol - - - -

˙ w �

lant.

˙ ˙ � � œtol - lant. In -

�œ .œ Jœ œ œ œ œIn - tra - vi-mus in vi -

˙ � œ .œ Jœ œ œlant. In - tra - vi-mus in

16

Page 17: Exsurge Domine - ChoralWiki · mus, Do - mi - - - ˙ ˙. œ a ha - bi - œ œ ˙ œ mi - - - - - w ˙ mus, ˙ ˙. œ bi - te - mus, w ˙ ne, ˙ ˙ ˙ te - mus, Do - œ. J œ œ œ

&

&

V?

?

# ## ## #

##

# #

173 ˙ ˙ � œ .œ jœ- lant. In - tra - vi -

� �

In -.œ Jœ œ œ ˙ œ œ- tra - vimus in vi - am [sa -

˙ œ ˙ œ ˙- am sa - lu - - - -

˙ œ œ .˙ œvi - am sa - lu - - - - - - -

œ œ ˙ .˙ œmus in vi - am sa -

.œ jœ œ œ ˙ œ œtra - vi-mus in vi - am sa -

œ œ ˙ œ œ ˙lu] - - - - -

˙ ˙� �

œtis. Duc

˙ ˙ ˙ ˙

˙ ˙ .˙ œlu - tis. Duc nos

˙ œ ˙ œ ˙lu - tis. Duc nos pro -

˙ w �

tis.

œ œ .˙ œ ˙nos pro - spe - re

˙ ˙ .˙ œtis. Duc nos

&

&

V?

?

# ## ## #

##

# #

176 .˙ œ ˙ ˙pro - spe - re in

œ œ ˙ œ ˙ œ- spe -re

� � ˙ œ ˙Duc nos pro -

œ ˙ œ .˙ œin por - - - - - - -

.˙ œ ˙ ˙pro - spe - re in

w ˙ ˙por - tum, ut

w ˙ ˙in por - - - -œ œ œ œ ˙ œ œ

spe - re in por - - - - - -

w ˙ ˙tum,

w wpor - - - - -

œ œ œ œ œ œ ˙per te ab i - psa mor -

˙ ˙ ˙ ˙tum,

œ œ .œ Jœ œ#

w

� œ œ œ œ œ œut per te ab i - psa

˙ ˙ � ˙ œtum, ut per

&

&

V?

?

# ## ## #

##

# #

23

23

23

23

23

24

24

24

24

24

179

˙ œ œ .˙ œte li - be - ra - ti

˙ .˙ œ œ œ ut per te ab

˙ ˙ ˙ � œ - - tum, ut

˙ ˙ ˙ .œ Jœmor - te li - be -

œ œ œ œ ˙ ˙te ab i - psa mor - te

œ œ œ œ wef - fu - gi - a - - -

œ œ .˙ œ œ œi - psa mor - te li - be -

œ œ œ œ œ œ ˙per te ab i - psa mor -˙ ˙

�˙ œ

ra - ti, ut per

œ œ ˙ wli - be - ra - - - - -

˙ � �

mus,

w œ œra - ti ef -

œ œ œ œ ˙te li - be - ra -

œ œ œ œ ˙te ab i - psa mor -

w œ œti ef -

17

Page 18: Exsurge Domine - ChoralWiki · mus, Do - mi - - - ˙ ˙. œ a ha - bi - œ œ ˙ œ mi - - - - - w ˙ mus, ˙ ˙. œ bi - te - mus, w ˙ ne, ˙ ˙ ˙ te - mus, Do - œ. J œ œ œ

&

&

V?

?

# ## ## ###

# #

24

24

24

24

24

182

� ˙ œ ˙ ˙et ad ve - ram

œ œ ˙ w- fu - gi - a - mus,œ œ œ œ ˙ ˙- ti ef - fu - gi - a - mus,˙ œ œ ˙ ˙

te li - be - ra -

œ œ ˙ œ ˙ œ- fu - gi - a - mus, et ad

˙ œ .œ Jœ .œ Jœ œ#

vi - tam ve - ni -a -

� � ˙ œet ad

� ˙ œ ˙ œ œet ad ve - ram vi -œ œ .œ Jœ œ œ �

ti ef - fu - gi-a - mus,

˙ ˙ .˙ œve - ram vi - tam

˙ � .˙ œmus, ve - ni -

œ œ ˙ œ ˙ œve - ram vi - tam ve - ni -œ œ œ œ ˙ ˙

tam ve - ni - a -

� ˙ œ œ œ œ œet ad ve - ram vi -

˙ ˙ ˙ ˙ve - ni - a -

&

&

V?

?

# ## ## #

##

# #

185 ˙ œ œ ˙ � œ- a - - - - - - - - -

œ œ ˙ œ œ ˙- a - mus, ve - ni - a - - - - - -

˙ œ œ ˙ œ œ - - mus, ve - ni -

˙ œ œ œ œ ˙- tam ve - ni - a - - - - - - - -

œ œ œ œ .˙ œ - - - - - - - - - -

œ ˙ œ œ .œ Jœ œ

œ œ .˙ œ œ ˙œ œ ˙ .˙ œa - - - - -˙ ˙ w

˙ ˙ w

WU RT

mus.

W# Umus.WUmus.

WUmus.

WU

mus.

&

&

&

V?

?

# ## ## ## ## ## #

188

.˙ œ ˙ ˙Per - fi - ce il -

� .˙ œ ˙Per - fi - ce

� .˙ œPer - fi -

˙ � ˙ œ œ œlud, quod in no - bis

˙ ˙ �˙ œ

il - lud, quod in

˙ ˙ ˙ �œ

ce il - lud, quod

œ œ ˙ ˙ ˙in - ce - pi - - -

œ œ w ˙no - bis in - ce -

18

Page 19: Exsurge Domine - ChoralWiki · mus, Do - mi - - - ˙ ˙. œ a ha - bi - œ œ ˙ œ mi - - - - - w ˙ mus, ˙ ˙. œ bi - te - mus, w ˙ ne, ˙ ˙ ˙ te - mus, Do - œ. J œ œ œ

&

&

&

V?

?

# ## ## ## #

# ## #

191 œ œ œ œ œ œ ˙ in no - bis in - ce - pi -

œ .œ jœ œ ˙ ˙ - - - - sti:

˙ œ œ ˙ � œ- pi - sti: fac

˙ � � œ œ œsti: fac nos a

� œ œ œ ˙ œ œfac nos a fi - de in

œ œ ˙ ˙ � œnos a fi - de in

˙ œ œ ˙ œ œfi - de in fi - dem pro -

˙ œ œ œ œ ˙fi - dem pro - fi - ce -

˙ œ œ .œ jœ ˙fi - dem pro - fi - ce-re:

&

&

&

V?

?

# ## ## ## #

# ## #

194

.œ jœ œ œ ˙# � œ- fi - ce - re: ne

˙ � œ œ œ .œ Jœ- re: ne nos ar - bi - tri -

� œ œ œ .œ Jœ ˙ne nos ar - bi - tri-is

œ œ .œ Jœ œ œ ˙nos ar - bi - tri-is no -

œ .œ Jœ ˙ œ œ œis no - stris re -

œ œ ˙ œ œ ˙no - stris re - lin - - - - -

˙ � œ .œ œ œ œ œstris re - lin -

.œ jœ œ œ œ .œ jœ œlin - - - -

œ ˙ œ .˙ œ�

19

Page 20: Exsurge Domine - ChoralWiki · mus, Do - mi - - - ˙ ˙. œ a ha - bi - œ œ ˙ œ mi - - - - - w ˙ mus, ˙ ˙. œ bi - te - mus, w ˙ ne, ˙ ˙ ˙ te - mus, Do - œ. J œ œ œ

&

&

&

V?

?

# ## ## ## #

# ## #

197 ˙ ˙ œ œ .œ jœ - - quas; ar - bi - tri -

˙ � œ .œ Jœ œ œ- quas; ar - bi - tri-um e -

.˙ œ ˙ ˙ - - - quas;

œ œ œ œ ˙ œ œum e - nim no - - -œ œ œ .œ Jœ œ œ œnim no - strum lu -

� � œ .œ jœ œ œar - bi - tri-um e -

œ .œ jœ œ#

˙ œ œstrum lu - bri-cum est et pro -

œ œ œ ˙ ˙ �

bri-cum est

œ œ ˙ � .œ jœ œ#nim no-strum lu - bri-cum

&

&

&

V?

?

# ## ## ## #

# ## #

200

œ œ œ œ .˙ œ œ- cli - ve ad ca - den - - - - - - - - - -

� � ˙ œet pro -

˙ œ œ œ œ œ œest et pro - cli - ve ad ca -

˙ ˙ ˙ �œ

œ# œ œ œ .˙ œcli - ve ad ca - den - - - - - -

.˙ œ ˙ ˙den - - - - - - -

œ œ œ œ .˙ œ

w � �œ

˙ �˙ œ œ œ

20

Page 21: Exsurge Domine - ChoralWiki · mus, Do - mi - - - ˙ ˙. œ a ha - bi - œ œ ˙ œ mi - - - - - w ˙ mus, ˙ ˙. œ bi - te - mus, w ˙ ne, ˙ ˙ ˙ te - mus, Do - œ. J œ œ œ

&

&

&

V?

?

# ## ## ## #

# ## #

203

˙ � œ ˙ œ œ - - - - - - - - - - - -œ œ œ œ ˙ � œ - - - - - - - - - - - -

.˙ œ � œ œ œ - - - - - - - - - - - -

œ œ œ ˙ � œ .œ Jœ

œ œ œ œ ˙ � œ�

˙ .w�

œ œ œ œ ˙ œ œ

.œ jœ œ œ œ œ .œ Jœ

� � œ .œ Jœ œ œ

&

&

&

V?

?

# ## ## ## #

# ## #

206

� œ œ œ ˙ ˙ - - - - -

˙ œ ˙ œ ˙# - - - - -

˙ œ œ ˙ ˙ - - - - -

w# �

dum.

w �

dum.

˙ � �

dum.

� .˙ œVer -Ver - bibi

� .˙ œ ˙Ver - bi tu -

� .˙ œ ˙

T

R

Ver - bi tu -

˙ œ œ .œ Jœ ˙tu -tu - ii ful -ful - mi -mi - ni -ni -

œ œ .œ Jœ œ œ ˙i ful - mi - ni - - -

21

Page 22: Exsurge Domine - ChoralWiki · mus, Do - mi - - - ˙ ˙. œ a ha - bi - œ œ ˙ œ mi - - - - - w ˙ mus, ˙ ˙. œ bi - te - mus, w ˙ ne, ˙ ˙ ˙ te - mus, Do - œ. J œ œ œ

&

&

V?

?

# ## ## #

# ## #

209

œ œ .œ jœ ˙ œ œ- i ful - mi - ni-bus

˙ �.œ Jœ œ œ œ

- bus ad - hi-be vim, Do -

œ œ ˙ ˙ � œ- - bus ad -

˙ � .œ jœ œ œ œad - hi-be vim, Do -

œ œ œ .˙ œ œ œmi -ne,

œ œ œ ˙ .œ jœ ˙hi-be vim, Do - mi-ne,

œ œ w# � œmi - ne, ut

˙ � œ œ œ ˙ut ti - bi so -

w � œ œ œut ti - bi

&

&

V?

?

# ## ## #

# ## #

212

œ œ .˙ œ ˙ti - bi so - - -

œ œ œ œ ˙ œ œ - - li de - mus

.˙ œ ˙ ˙so - - - -

w œ œ ˙li de - mus glo -

.˙ œ ˙ ˙glo - ri - - - - - -

˙ œ œ .˙ œli de - mus glo - ri - - - -

œ .œ jœ œ œ œ ˙ri - - - am.

œ œ ˙ œ œ ˙am.

˙ œ œ œ œ œ œam. Da

&

&

V?

?

# ## ## #

# ## #

215

� œ .œ jœ œ œ œ œDa po - pu-lo tu -

˙ � � œ .œ Jœ Da po - pu -

.œ jœ œ œ ˙ ˙po - pu-lo tu - o

˙ � œ œ ˙ œo for - ti - tu - di -

œ œ œ ˙ œ ˙lo tu - - - o

� œ œ ˙ œ ˙for - ti - tu - di - nem

œ œ œ œ ˙ � œnem et ro - bur, for -

� œ œ ˙ œ œ œfor - ti - tu - di - nem et

˙ œ œ .œ jœ œ œet ro - - -

22

Page 23: Exsurge Domine - ChoralWiki · mus, Do - mi - - - ˙ ˙. œ a ha - bi - œ œ ˙ œ mi - - - - - w ˙ mus, ˙ ˙. œ bi - te - mus, w ˙ ne, ˙ ˙ ˙ te - mus, Do - œ. J œ œ œ

&

&

V?

?

# ## ## #

# ## #

218

œ ˙ œ œ œ ˙- ti - tu - di - nem et ro -

œ œ ˙ �˙ œ

ro - bur, ut pec -

˙ ˙ œ œ ˙ - - - - bur,

œ œ ˙ � � œbur, ut

˙ .˙ œ ˙ca - to re - si - - - - -

� ˙ œ ˙ ˙ut pec - ca - to

œ œ œ ˙ œ ˙pec - ca - to re - si -

œ œ ˙ ˙ ˙

œ œ œ œ .˙ œre - si - - -

&

&

V?

?

# ## ## #

# ## #

221

œ .œ jœ œ ˙ � œ - - stant, et

˙ œ œ w - - stant,

w � œ œ œ- stant, et ver - bo

œ œ .œ jœ ˙ œ œver - bo tu - o in

� œ œ œ œ œ ˙et ver - bo tu - o

˙ ˙ � œ .œ Jœtu - o in o - mni -

.œ jœ œ œ œ œ œ œo - mni-bus o - be - di -

�œ .œ Jœ œ œ œ œin o - mni-bus o - be - di -

œ œ œ œ œ œ œ œbus o - be - di - - -

&

&

V?

?

# ## ## #

# ## #

224

œ œ œ œ .œ jœ œ œ œ - - - - - - - - - - - -

˙�

œ œ œ ˙ - - - - - - - - - - - -

œ œ ˙ � œ ˙ - - - - - - - - - - - -

œ œ œ œ ˙ �

œ œ ˙ � œ œ œ

œ œ ˙ � œ œ œ

� œ œ œ ˙ � œ�

œ œ œ œ ˙ ˙

˙ œ œ ˙ ˙

23

Page 24: Exsurge Domine - ChoralWiki · mus, Do - mi - - - ˙ ˙. œ a ha - bi - œ œ ˙ œ mi - - - - - w ˙ mus, ˙ ˙. œ bi - te - mus, w ˙ ne, ˙ ˙ ˙ te - mus, Do - œ. J œ œ œ

&

&

V?

?

# ## ## #

# ## #

227

œ œ .˙ ˙ œ# - - - -

œ ˙ œ œ œ œ œ - - - -

œ œ .œ Jœ œ œ ˙ - - - -

� w ˙O glo -

˙ � went. O

� w ˙O glo -˙ w ˙

ent. O glo -

˙# w ˙ent. O glo -

œ œ ˙ .˙ œri - o - sis - si -

.˙ œ œ .œ jœ œglo - ri - o - sis - si -

œ œ ˙ .˙ œri - o - sis - si -

œ œ œ ˙ œ œœ

ri - o-sis - si-me Do -

œ œ ˙ .˙ œri - o - sis - si -

˙ ˙ � ˙ œme Do - mi -

œ œ ˙ .˙ œme Do - mi -

˙ �˙ œ ˙

me Do - mi-neœ œ ˙�

˙ œ

mi - ne et ex -

˙ .˙ œ ˙me Do - mi-ne

&

&

V?

?

# ## ## #

##

# #

231 œ .œ Jœ œ#

œ ˙ œ - - - - -

.œ jœ œ œ ˙ �

- - ne

˙ ˙ � ˙ œ et ex -

œ œ œ œ œ œ œ œ- cel-lens su - per o - mni - - - - - - - - - - -

� ˙ œ œ œ œ œet ex - cel-lens su - per

w � ˙ œne et ex -

� ˙ œ œ œ œ œet ex - cel-lens su - per

œ œ œ œ .œ jœ ˙cel-lens su - per o - mni-a,

.œ Jœ œ œ ˙ ˙

.˙ œ wo - mni - a,

œ œ œ œ œ œ ˙cel- lens su - per o -

.œ jœ œ œ ˙ œ œo - mni-a,

˙ � �

˙ œ œ œ œ .œ Jœ

.˙ œ œ œ ˙

&

&

V?

?

# ## ## #

##

# #

234

œ œ .œ jœ ˙ ˙- mni - - - -

œ œ œ œ œ ˙ ˙

�.˙ œ

ti - bi

œ œ œ ˙ ˙ ˙ - - - - a,

˙ w ˙ ti -

˙ œ ˙ œ œ œa, ti - bi laus et

� � ˙ œti - bi

œ œ ˙ ˙ ˙laus et ho - nor

˙ � �

œ œ œ œ ˙ ˙bi laus et ho - nor

˙ ˙ œ œ .œ Jœho - nor in per - pe - tu -

œ œ ˙ œ .œ jœ œlaus et ho - nor

� œ œ œ .œ Jœ œ#

in per - pe - tu -

�˙ œ œ œ ˙ti - bi laus et ho -

œ œ .œ Jœ œ œ ˙in per - pe - tu-um.

24

Page 25: Exsurge Domine - ChoralWiki · mus, Do - mi - - - ˙ ˙. œ a ha - bi - œ œ ˙ œ mi - - - - - w ˙ mus, ˙ ˙. œ bi - te - mus, w ˙ ne, ˙ ˙ ˙ te - mus, Do - œ. J œ œ œ

&

&

V?

?

# ## ## #

##

# #

237 œ œ œ œ ˙ �

- um.

œ œ .œ jœ œ œ ˙in per - pe - tu-um.

˙ � � œ œ œ- um. A - - - - - - - - -

˙ œ œ .œ Jœ œ œ- nor in per - pe - tuum. A - - - - - - - - - -

˙ œ œ ˙ ˙

� � œ œ œ .œ jœA - - - - - -

˙ � � œ œ œ œA - - - - - -

.œ œ œ œ œ ˙ � œœ œ œ œ ˙ � œ

� œ œ œ wA - - - - - - -

˙ � œ œ œ ˙

˙ � œ œ œ œ œœ œ œ .œ Jœ œ

#� œ

œ œ ˙� œ œ œ

� œ œ œ ˙ ˙

&

&

V?

?

# ## ## #

##

# #

240

˙ ˙ � œ œ œ - - - - - - - - - - - -

œ œ œ � œ œ œ ˙ - - - - - - - - - - - -

œ œ ˙ œ ˙ œ - - - - - - - - - - - -

œ œ œ œ ˙ � œ - - - - - - - - - - - - - -

˙ � œ œ œ ˙ - - - - - - - - - - - -

œ œ ˙ œ œ œ œ

˙ � œ œ ˙ œ

� œ œ œ œ œ ˙

œ œ œ œ� � œ

˙ � œ œ œ ˙

˙ � œ œ .œ Jœ œ

˙ ˙ � œ œ

˙ � � œ œ œ

œ œ ˙ ˙ � œ

œ œ .œ jœ ˙ œ œ

&

&

V?

?

# ## ## #

##

# #

243 ˙ œ œ ˙# � œ - - - - - - - - - - -

œ ˙ œ ˙ œ œ - - - - - - - - - - -˙ œ œ ˙ �

- - - - - - - - - - -

œ ˙ œ w - - men.

œ œ œ œ � œ œ œ - - - - - - - - - - -

œ œ .˙ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ .˙ œ� � œ œ œ ˙

W

.œ jœ .˙ œ � œ

œ œ œ œ œ .œ jœ œ

˙ � œ œ œ œ œ˙ � œ œ œ œ œ

W

œ œ ˙ œ .œ jœ œ

.˙ œ# wUmen.

.˙ œ wUmen.

œ œ ˙ wUmen.

WU

˙ ˙ wU

men.

25

Page 26: Exsurge Domine - ChoralWiki · mus, Do - mi - - - ˙ ˙. œ a ha - bi - œ œ ˙ œ mi - - - - - w ˙ mus, ˙ ˙. œ bi - te - mus, w ˙ ne, ˙ ˙ ˙ te - mus, Do - œ. J œ œ œ

26

Translation

Arise, Lord, let thine enemies be scattered, thy haters put to flight, the righteous and Christ’s disciples make pleasant and merry. Let them

sing praises and pleasant songs unto thee, let them blow abroad thy magnificence, let them most highly advance thy majesty. Let thy glory

grow, let the kingdom of Christ from heaven among the chosen be enlarged. Be thou the father of the fatherless, the judge of the widows and

the protector of them, namely whom the world forsaketh, whose consciences be troubled, whom the world pursueth for Christ’s sake, which

be needy and wrapped full of misery. In thy house, O Lord, let us dwell in peace and concord. Give us all one hart, one mind, one true

interpretation upon thy word. Pluck off the bands as well from the consciences as from the bodies of miserable captives, and of them also

which as yet be hedged in within the lists of death and unadvisedly strive against grace. How dry, Lord, is the flock of thine heritage. I pray

thee pour down largely the showers of thy graces, let a more plenteous fruitfulness chance, let thy people be strengthened with thy spirit.

Grant us, Lorde, thy word abundantly, so that there may be many preachers of thy Gospel, which may within themselves wholly conspire and

agree. Let the church, the spouse of Christ, deal large spoils of the conquered Satan. All that believe in thee by Christ, O Lorde God of

health, mought lift thee up with praises, mought renown thee and extol thee. We be entered into the voyage of salvation. Conduct us luckly

unto the port, that being delivered by thee from the very death we may escape and come to the very life. Finish the thing that thou hast begun

in us, make us increase from faith to faith, leave us not to our own will and choice, for it is slippery and ready to fall. To the thunderbolts of

thy word put violence, that we may give thee glory to thee only. Give to thy people courage and power to withstand sin and to obey thy word

in all things. O Lord God most glorious and excellent over all, [to thee be praise and honour for ever.] Amen.

(The Primer in Englishe and Latyn, set foorth by the Kynges maiestie and his Clergie (Richard Grafton, 6 September 1545; RSTC 16040),

sig. P5, spelling and punctuation modernised. The text is headed: A praier for concord of Christes churche. Psal. lxviii. The final words in

square brackets are set by Wood but are not in the primer.)

A Note on the Text

Wood’s composition is a prayer-motet. The prayer has been traced to Wolfgang Capito’s Precationes Christianae (Argentina [viz.

Strasbourg], 1536), but the Latin there is quite different from that set by Wood. In 1539 Richard Taverner translated Capito’s book into

English.1 1545 saw the publication of the King’s Primer in editions both in English alone and in English and Latin. Both included Taverner’s

translation (as given above). The dual-language edition set it alongside a new Latin translation that is almost that the same as Wood’s

version. There are three small variants. At bars 108–111 the primer has a different word order (quam sitiens Domine est), at bars 172–4 it has

intrabimus for intravimus (although some later editions of the primer have the latter) and at the end it omits the words tibi laus et honor in

perpetuum, thus ending super omnia. Amen. The English and Latin texts continued to appear in editions of the King’s Primer until 1560. The

editor has not traced the exact form of the text set by Wood.

Editorial Conventions

The nomenclature of the voice-parts follows the Tudor convention.

The original clef, staff signature, mensuration symbol and first note of each part are shown on the prefatory staves.

Editorial accidentals are placed above the notes concerned and remain operative throughout the bar.

Ligatures are denoted by the sign ┌────┐.

Underlay between square brackets is wholly editorial.

The lost portions of the Tenor part have been reconstructed by the editor and printed in small notation.

Sources

A Oxford, Christ Church Mus. 979–83 (c.1575-1581 with later additions, lacking T).

979 (Tr) no.30 at end: mr: iohn: woode: batcheler: of: musicke:

980 (M) no.30 at end: mr: iohn: woode: batcheler: of: musick:.

981 (Ct) no.30 at end: mr: iohn: woode: batchelar: of: musicke:.

982 —— ——

983 (B) no.30 at end: mr: iohn: woode: batcheler: of: musicke:

B London, British Library MS R.M.24.d.2 (c.1588–1606; counterverses Exsurge Domine, Esto pater, Perfice illud and Verbi tui only).

Exsurge f.137v at beginning of Tr: iij: voc: mr: iohn woodde:– .

at end of Tr: batchelar of:– . musicke:–

Esto pater f.141v at beginning of Ct: iij: voc: mr wodde:– . at end of Ct: batchelar: of musick:– .

at end of T: iohn wodde:– .

Perfice illud f.142v at beginning of Tr1: iij: voc: mr: iohn woodde:– .

Verbi tui f.145v at beginning of M: iij: voc: mr wodde:– .

C Oxford, Bodleian Library, Tenbury MSS 354–8 (c.1600; counterverse Effunde quaeso only).

354 (Tr) f.13v [no ascription]

355 —— ——

356 (M) f.13v [no ascription]

357 (T) f.13v [no ascription]

358 (B) f.13v at end: Mr Woodes

D Chelmsford, Essex County Record Office Petre MS D/DP.Z.6/1 (c.1590; B only).

(B) f.48 at end: mr John Woode

E London, Royal College of Music MS 2035 (three partbooks, c.1600; counterverses Exsurge Domine (twice; the entries on f.1v and f.34v are distinguished in the notes below as E1 and E2 respectively), Esto pater, Perfice illud and Verbi tui only. Esto pater and Verbi tui are

textless).

1 Richard Taverner, An Epitome of the Psalmes (London, 1539; RSTC 2748), sig. N1.

Page 27: Exsurge Domine - ChoralWiki · mus, Do - mi - - - ˙ ˙. œ a ha - bi - œ œ ˙ œ mi - - - - - w ˙ mus, ˙ ˙. œ bi - te - mus, w ˙ ne, ˙ ˙ ˙ te - mus, Do - œ. J œ œ œ

27

Exsurge (Tr) f.1v [no ascription] (M) f.1v [no ascription]

(Ct) f.1v at beginning: mr: woods

Exsurge (Tr) f.34v [no ascription]

(M) f.34v [no ascription] (Ct) f.34v at beginning: mr: woods

Esto pater (Ct) f.26 [no ascription]

(T) f.26 [no ascription]

(B) f.26 at beginning: mr: shepheard

Perfice illud (Tr1) f.36v [no ascription] (Tr2) f.36v [no ascription]

(Ct) f.36v at beginning: mr. woods

Verbi tui (M) f.26v [no ascription] (T) f.26v [no ascription]

(B) f.26v at beginning: mr: woods

F Oxford, Bodleian Library Tenbury MS 342 (c.1610; counterverse Verbi tui only)

f.91v at end of each part: mr wodde

G London, British Library Add. MS 29246 (after 1611; counterverses Exsurge Domine, Effunde quaeso, Perfice illud, Verbi tui only,

arranged for lute minus the uppermost voice).

Exsurge Domine f.8v at beginning: Mr: Wodds

Effunde quaeso f.6v at beginning: Mr: Wodde

Perfice illud f.13v at beginning: Mr. Wodds

Verbi tui f.13v at beginning: Mr Wodds

Notes on the Reading of the Sources

Each reference to a bar or group of bars is separated by an oblique stroke. Within these references multiple readings in the same voice are

separated by commas (with any subsequent bar numbers in brackets) and readings in different voices by semicolons. The order within each

entry is: 1) bar number; 2) voice; 3) reading of the source. Pitches are in capital letters, preceded by a number where necessary, e.g. 1F = first

note F in the bar. The sign indicates an underlay repetition sign.

A and B are in the hand of John Baldwin. It is likely that B was copied from A but the internal evidence is inconclusive. The remaining

sources are all from, or related to, the household of Edward Paston. They contain many more accidentals than do Baldwin’s cop ies. D

preserves the whole Bass part and retains Wood’s tempus perfectum for the first half, but it modernises the piece into a motet of several

partes by ending each counterverse with a pause and barline. The extracted counterverses in B, C, E, F and G all end with a fermata and

barline; these are not recorded in the notes below. Since the Tenor part is recoverable only from these counterverses, the durations of the last

extant Tenor notes in bars 66,154 and 228 are uncertain. For this edition A, being the most complete source, has been used as the copy text,

with the Tenor part being taken from B and C.

Abbreviations

+ tie

underlay repeat sign

amb ambiguously positioned

B Bass

cr crotchet

Ct Countertenor

dot- dotted

lig ligature

M Mean

m minim

om omitted

q quaver

sb semibreve

T Tenor

Tr Treble

Accidentals

A: 15 Tr for A / 65 Ct no / 115 Ct for D / 120 Ct for D / 127 M no / 182 M for D / 246 B for A /

B: 54 T for 1A / 65 Ct no /

C: 128 Tr for A / 130 Tr for 1A /

E: 3 Tr E1E2 for A / 5 Tr E1E2 for A / 12 Tr E1E2 for A / 17 Tr E1E2 for A / 18 Tr E1E2 for 1A / 20 M E1E2 for A / 26 Tr

E1E2 for A / 30 Tr E1E2 for A / 41 T for A / 60 T for 1A / 201 Tr2 for 2G / 204 Tr2 for A / 211 T for D / 221 M for A /

F: 211 T for D / 221 M for A /

G: 7 M D is / 19 Ct 1A is / 20 M A is / 28 M G is / 139 B A is / 140 T A is / 145 1A is , 2A is / 150 T 2A is / 153 T 1A

originally altered to (viz. ‘1’ altered to ‘2’), 2A is / 195 Tr2 A is / 204 Tr2 A is / 211 T D is /

Ligatures and Underlay

In A and B Baldwin’s Latin is littered with small errors and most of the variants listed below relate to orthography. In these two sources the

words are mostly written undivided, but final syllables are usually separated in order to be placed at the end of longer melismas. Where, in

the edition, any syllable is allocated to only two or three notes Baldwin’s intended placing can generally be assumed to be ambiguous. The

scribe of D was even less inclined to separate final syllables for melismas.

A: 9 Tr -ste for -sti / 10 Tr -li below A / 20 Tr -le- below E, (21) -brent amb below 2DC (cf. B) / 21 M -a for -am / 24 Ct -lant amb below

G1D / 30–31 M eloctos for electos / 47 Ct querum for quorum; B -tae below B / 58 B -re- for -ri- / 60 B -re- for -ri- / 71 Ct -ni for -ne / 75 B

-bis amb below C1B, -i below G / 77 Ct ver- below D, (78) -rum ver- below CF, (79) -bi amb below AB, tu- below D, (80) -i below C, in-

amb below 1B2B, (81) -telle- below 1A2A, (82) -tum amb below AB, (83) intel- below 1D2D, -le- below 1D / 79 M -mum below 2F (not in

78) / 81 B -mum below 1F (not in (77) / 88 Ct tum for tam / 89 Ct -is below 2D / 90 B -is below A (not in 91) / 91 Tr -tiis below BE1D / 95 Tr

-bilium undivided below DCA at start of new staff / 96 Tr -rum below C / 97 Ct -rum below F, et below 2D / 100 Ct -tes for -tis / 102 Tr -da-

below C, (104) -ti below 1C, (102) M -te for -ti below 2A, (103) et between B and rest, (104–105) temere below ADDA / 104 M -ti for -re

below 1A (not in 102) / 105–107 Ct gratia tua for gratiae tuae / 108–112 M scitiens for sitiens / 110 M -nus for -ne / 111 Tr sciens for

sitiens, (113) sciciens altered to scitiens for sitiens / 129 M acci- undivided, (131) -dat below 1C (not in 130) / 135 Tr Domine undivided

Page 28: Exsurge Domine - ChoralWiki · mus, Do - mi - - - ˙ ˙. œ a ha - bi - œ œ ˙ œ mi - - - - - w ˙ mus, ˙ ˙. œ bi - te - mus, w ˙ ne, ˙ ˙ ˙ te - mus, Do - œ. J œ œ œ

28

below FEDCB / 135–136 Tr no tie, ver- below 1B in 136 / 140 Tr ulti for uti / 139 B sȗnt for sint / 141 Tr sȗnt for sint; B -i below A (not in

143) / 146 B -rant for -rent / 146–147 Tr concordæt for concordent amb below ADBDCF / 147 B -dant for -dent below B, (148) et concor-

below 1BG2B / 154 B -dant for -dent / 160 Ct dividat undivided below CBBCA / 165 M slur for C3F / 168 Ct slur for C1D / 169 M slur for

F1G; B slur for D1E / 177 M new line in source begins with F, below F; B lig is m m / 178 Tr -pso for -psa / 180 B -ti below 2D / 180–181

Tr effugimus for effugiamus / 185 B -mus venia- below 1F2FGB / 194 Tr1 -re below 2G / 196 Ct -quas below 2FE / 199 211 T for D /

220–221 M -cato resistant amb / 228 MB -ant for -ent / 230 Tr Domi- below AD / 231–233 TrCtB extollens for excellens / 233 Tr -mni- amb

below CB; M -a below B2D / 234 B -a below F (not in 232) / 236 B -tum- for -tu-, (237) -um below 2F (not in 236) / 237 Tr -um below 2B;

M -um below 3F /

B: 14 M no lig / 20 Tr -le- below E, (21) -brent amb below 2DC (cf. A) / 22 M celebrent repeated below BF1E / 26 M lig for CB / 43–44 TB

precis for primis / 46 T -rit below C / 48 Ct par- for per- / 57 Ct smi- for mi-; T sunt below 2F / 58 B -re- for -ri- / 60 B -re- for -ri- / 190 Tr2

lig for AF / 194 Tr1 -re below A / 199 Tr2 lig for B2C / 210 M -pe for -be / 211 T -ne below D (not in 210) / 213 M -le for -li ; T -ri- om /

215 M -o below G / 216 T -o below C / 218 B lig for G1D / 222 M -o below E / 227 M no lig / 228 MTB -ant for -ent /

C: 124 M lig for ED / 127 M imbres undivided; T -bres below E / 128 B im- below F / 135 B -ne below D / 136 Tr -um below C; M -mine

below G1F, 1F2F are single mF / 138 B -se below G / 141 M -res below 1F; B -i below A / 142 M -i below G; T -vange- one note later / 143

T -psos below 2D / 144 Tr -psos below C; M no lig / 146 M -rent below 1F / 147 B -dent below B, (148) below 1B / 148 M -dant below 1F /

149 B below F / 151 B below B / 152 B below B /

D: 47 B -tae sunt below C2D / 55 B -tur below 1D / 58 B et om, miseriarum ple- therefore one note earlier, (59) -ni amb between G1F / 65 B

-nus for -ni below G / 75–76 B cor amb below 2BA / 77–78 B lig for DF only / 79 B no lig, mB is crB crB, eundem below FG1B, (81–84)

verum verbi tui intelle- all two notes earlier / 85 B no lig / 87 B lig for AD / 88–89 B tam a conscientiis below DABBAF (no -is in 91) / 90 B

lig for FA / 97–98 B lig for BG / 104 B gra- below G, -tia for -tiae below D, (105) tu- below 2D / 107 B -a for -ae / 108 B -gnant below B /

111 B est below D / 122 B -a for -ae / 128 B imbres undivided / 131 B ac- below 1B / 138 B -se below G / 139 B uti below 2F / 141 B -i

below A / 152 B -dent below F (not in 154) / 159 B -a below B / 160 B -dat below 2F / 161 B in om (te per Chri- thus one note earlier) / 168

B no lig, -tis below B / 171 B -lant below 2G / 172 B -bi- for -vi- / 177 B -tum below G / 180 B liberati undivided below 1DEF / 180–181 B

no lig / 184 B lig for 2BG / 186 B no lig / 208 B -bus below D (not in 209) / 214 B -am below 1A / 215 B tu- below C / 216 B -ne for -nem /

218 B lig for G1D / 220 B -stant below 1A / 228 B -ant for -ent / 233 B tibi laus et ho- below DCBAG, (234) -nor below F (this reading

possibly original) /

E: 3 M E2 et om, dissipentur begins below D / 3–7 Tr E1 underlay amb / 10 Tr E1E2 gau- below C / 14 M E1E2 no lig / 14 M E2 -des

below F, (15) E2 lau- below C, -des below 1E / 14–16 M E1 laudes laudes et cantiones amb below FCFEEFFBAFG, (16) sua- below F / 18

Ct E1E2 dot-crG qG for mG, sua- below 1G / 21 M E1 -am below B, celebrent amb below FAAD, (22) celebrent repeated below BF1E2E, et

at start of new staff (without note), ma- below 1F / 22 M E2 celebrent repeated below BF1E / 24–25 M E1 -tollant amb below EFAG,

(25–26) Crescat gloria tu- amb below FFEFEDC / 25 Ct E1E2 crG for qG qG, -a tu- one note later / 28 Ct E1 -sti in- below AG, (29) -ter

ele- below 1D2DE, (28) E2 -gnum Christi below FAG, in- later addition without note, (29) -ter ele- below 1D2DE / 29 M E1 -gnum amb

below AG, Chri- below F, (29–30) -sti amb below crE crF, (29) E2 -sti in- below FD / 32 Ct E1 -tur dilate- below BEGF, (33) -tur below

EF, (34) dila- below DC, (35) -te- below B, -tur below F, (36) dilate- below BEF, (32) E2 -tur dilate- below BEGF, (33) -tur dilate- below

EFAG, (34) -tur di- below DC, (35) -late- below BA, -tur below F, (36) dilate- below BEF / 33 M E1E2 -tur di- below F2E, (34) -lete-

below 1FA / 34 Tr E1E2 -tur di- below 1C2C, (35) -lete- below 1DF / 55 B no lig / 190 Tr2 lig for FB / 195 Ct -stris relin- one note earlier /

199 Tr2 lig for B2C; Ct -nim below E, nostrum om / 201 Tr1 no lig, -dum ad below DF, (202) caden- amb below E1CD, (203) -dum below 1A, amb below 2AE, (204) amb below CF2E, (206) amb below 1CD / 201 Ct no lig / 202 Tr2 -dum ad below AF, (203) caden- below

E1C, -dum below 2C, (204) amb below EB, (205) amb below 1AG / 203 Ct -dum ad caden- below AFEC, (204) -dum amb below CB,

amb below A2F, (205) amb below FE / 206 Ct no lig / 220 T no lig / 227 M no lig /

F: 220–221 T lig for mE mF / 226 M -di- below F; B -di- below D / 227 M no lig /

Other Readings

A: 100 Ct mA for crA cr-rest / 105 M mG for crG crF / 123 all parts mensuration symbol C at start of section / 187 Tr double barline after

C followed by ‘gimell’ on staff (staff then ends) / 188 Tr1 ‘Gimell: prmus:’ in left-hand margin; Tr2 ‘Gimell: Secȗdus:’ in left-hand margin

(Tr2 is entered in the partbook after Tr1) / 207 Tr1 fermata for D and double bar followed by ‘Gimell: Secundus:.’ on staff (staff then ends),

Tr2 of gimel follows / 240 Tr 2B is C / 231 M 1FG are cr cr /

B: 14 Tr signum congruentiae below D; M signum congruentiae below F / 37 CtTB mensuration symbol in left-hand margin at start of

counterverse / 47 T signum congruentiae above B; B signum congruentiae below 2D / 188 Tr1Tr2Ct mensuration symbol C in left-hand

margin before start of counterverse; Tr2 ‘gimell:–.’ above staff / 207 MTB mensuration symbol C in left-hand margin before start of

counterverse /

C: 123 TrMTB mensuration symbol C ; counterverse pitched a fourth higher than in A with clefs G2 C2 C3 F4 and staff signature of B (both upper and lower in M) /

D: 1 B ‘Exurge domine tacet’ below rests / 66–67 B / 123 B mensuration

symbol C / 144 B superfluous mG after 1F, 2F is G / 167–168 B no tie / 169 B mE for dot-crE qE / 188 B ‘Perfici illud tacet’: below rests /

E: 1–37 TrMCt E1 counterverse notated a fourth higher than A, clefs G2, C2, C4 respectively, staff signature for B (both upper and lower

in M), mensuration symbol C ; E2 is at the pitch of A / 14 M E1 signum congruentiae above and below F / 21 Tr E1E2 mD for dot-crD qD /

37–66 Ct TB counterverse notated two octaves higher than A, clefs G1, C2, C4, mensuration symbol C / 40 T sbG is mG mG / 47 T 2D is C;

B signum congruentiae below 2D / 53 B D is E / 207–228 MTB counterverse notated an octave higher than A, clefs G1, C2, C4; B having

just copied the counterverse Esto pater on f.26 the scribe initially repeated the same music on f.26v as far as the first note of 47 (no variants),

wrote ‘verbi tui tacet’ below the staff at the start and then started a new staff with the correct part – which suggests that he was copying from

a similar book of counterverses / 211–212 T m+cr is m cr-rest / 223 T mB for 2B3B / 225 B 1A is G / 228 B counterverse ends crD crB sbB

with fermata /

F: 211–212 T m+cr is m cr-rest / 228 B counterverse ends crD crB sbB with fermata /

G: (Selected variants only): 18 Ct dot-crG qG for mG implied / 23 MCt chord on last crotchet of bar reads E and C instead of D and B / 37

M D is B / 206 2C is qC qB / 228 B counterverse ends crD crB sbB-with-fermata /