13
&4 2 . . œ œ Quan Quan Trei Trei tas tas des des œ œ sa sa co co be be mi mi œ œ des des goIa g'a a d'a lo lo œ œ œ mar mor mar mar a a de le œ œ œ œ mi ma Vi va ˙ go, do, go do œ Œ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - & 4 3 4 2 4 3 œ œ trei trei e e des des ve ve œ œ œ œ œ co co mi mi re re œ œ g'a g'a mos mos lo o o o œ œ œ mar mar meu meu de le a a œ œ œ œ Vi va mi ma ˙ go, do, go, do, œ Œ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - &4 3 4 2 4 3 4 2 . . œ œ œ œ œ e ba œ œ œ nar nos œ œ œ œ œ œ 3 e mos nas œ œ œ œ on ˙ U das. - - - - - - & . . Œ œ œ On On Se Se œ œ œ das das vis vis do do tes tes œ œ œ œ œ 3 mar mar meu meu de le a a œ œ œ Vi va mi ma go, do, go? do? œ œ œ œ œ œ 3 3 œ œ - - - - - - - - - - - & 4 3 4 2 Œ œ se se o por œ œ œ vis vis por que tes tes que ei œ œ œ œ œ 3 meu meu eu gran a a sos coi œ œ œ mi ma pi da go? do? ro? do? œ œ œ œ œ œ œ œ 3 3 œ œ œ œ œ E - - - - - - - - - - - - & . . œ œ œ œ ai œ œ œ œ Deus, se œ œ œ ve rrá œ œ œ œ ce œ œ œ œ œ 3 do! œ œ œ Œ - - Quantas sabedes amar-Ondas do mar de Vigo Versión para coro de nenos e sexteto de metais (segundo a transcripción de Higinio Anglés) de Juan Durán para o Consello da Cultura Galega (2016) Allegretto Coro Tacet Tacet

Coro Quantas sabedes amar-Ondas do mar de Vigoconsellodacultura.gal/mediateca/extras/partitura... · Ondas do mar de Vigo œ œ œ œ œ œœœ 3 œ œ œ œœœœœœ 3 œ œ Œ

  • Upload
    others

  • View
    9

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Coro Quantas sabedes amar-Ondas do mar de Vigoconsellodacultura.gal/mediateca/extras/partitura... · Ondas do mar de Vigo œ œ œ œ œ œœœ 3 œ œ œ œœœœœœ 3 œ œ Œ

& 42 ..∑ œ œQuanQuanTreiTrei

tastasdesdes

œ œsasacoco

bebemimi

œ œdesdesgoIag'a

ad'alolo

œ œ œmarmormarmar

aadele

œ œ œ œmimaViva

˙go,do,godo

œ Œ- - - - - -- - - - - -- - - -- - - - -

& 43 42 43œ œtreitreiee

desdesveve

œ œ œ œ œcoco

mimirere

œ œg'ag'amosmos

loooo

œ œ œmarmarmeumeu

deleaa

œ œ œ œVivamima

˙go,do,go,do,

œ Œ- - - - - -- - - - - - -

- - - - - - -- - - - - - -

& 43 42 43 42 ..œ œ œ œ œe ba

œ œ œnar nos

œ œ œ œ œ œ3

e mos nas

œ œ œ œon

˙U

das.

∑- - - - - -

& .. Œ œ œOnOnSeSe

œ œ œdasdasvisvis

dodotestes

œ œ œ œ œ3

marmarmeumeu

deleaa

œ œ œVivamima

go,do,go?do?

œ œ œ œ œ œ3

3 œ œ- -- - -

- - -- - -

& 43 42Œ œseseo

por

œ œ œvisvisporque

testesqueei

œ œ œ œ œ3

meumeueugran

aasoscoi

œ œ œmimapida

go?do?ro?do?

œ œ œ œ œ œ œ œ33 œ œ œ œ œ

E- - -- - -- - -

- - -

& ..œ œ œ œai

œ œ œ œDeus, se

œ œ œve rrá

œ œ œ œce

œ œ œ œ œ3

do!

œ œ œ Œ- -

Quantas sabedes amar-Ondas do mar de Vigo Versión para coro de nenos e sexteto de metais

(segundo a transcripción de Higinio Anglés)

de Juan Durán para o Consello da Cultura Galega (2016)

Allegretto

Coro

Tacet

Tacet

Page 2: Coro Quantas sabedes amar-Ondas do mar de Vigoconsellodacultura.gal/mediateca/extras/partitura... · Ondas do mar de Vigo œ œ œ œ œ œœœ 3 œ œ œ œœœœœœ 3 œ œ Œ

& ## 42 43 42 43Œ ‰ œ> œ. œ. œ.ƒ

Fanfarria

>̇ œ> œ> .>̇Í

Jœ̆ ‰ Œ ‰ œ> œ. œ. œ.ƒ >̇ ˙

& ## 43 42 438

.˙ ˙ jœ ‰ ‰ œn> œ. œ. œ. œn ^ œn^ .œ

^ jœ^ œn

^ œ^œ œ œ œ

^œ^

œ œ œ>œ. œ. œ.

& ## 43 42 .. 43 4216 .>̇

Í

U̇> ŒUƒ

13 7Quantas sabedes amar

˙p

.˙ ˙ ˙

& ## 43 42 43 42 ..42

œ œ ˙ œ Œ .˙ ˙ ˙ œ œ œ ˙U Fanfarria

Œ ‰ œ> œ. œ. œ.ƒ

& ## 43 42 43 4251

>̇ œ> œ> .>̇Í

Jœ̆ ‰ Œ ‰ œ> œ. œ. œ.ƒ >̇ ˙ .˙ ˙

& ## 43 4259 jœ ‰ ‰ œn> œ. œ. œ. œn ^ œn

^ .œ^ jœ

^ œn^ œ^œ œ œ œ

^œ^

œ œ œ>œ. œ. œ. .>̇

ÍJœ̆ ‰ Œƒ

& ## ..67

∑ ‰ œ> œ œ ˙ ˙ ˙rit...................

˙U a tempo

œ. ‰ œ. ‰ jœ. ‰3 3

p

Ondas do mar de Vigo

œ. ‰ œ. ‰ jœ. ‰3 3

& ##75

œ. ‰ œ. ‰ jœ. ‰3 3

œ. ‰ œ. ‰jœ. ‰

3 3 œ œ ˙ œ. ‰ œ. ‰ jœ. ‰3 3

œ. ‰ œ. ‰ jœ. ‰3 3

œ. ‰ œ. ‰ jœ. ‰3 3

& ## 43 42 .. 41 4282

œ. ‰ œ. ‰jœ. ‰

3 3 œ œ œ œ œ œ Œ 7 ∑ ∑

& ##95

‰ œ> œ œƒ

.œ œ> œ. œ. œ. œfl œfl‰ jœfl

‰ jœfl‰ œ> œ. œ. œ. >̇

U

Quantas sabedes amar-Ondas do mar de Vigo Versión para coro de nenos e sexteto de metais

(segundo a transcripción de Higinio Anglés)

de Juan Durán para o Consello da Cultura Galega (2016)

Allegretto

2ª Trompeta Sib

Page 3: Coro Quantas sabedes amar-Ondas do mar de Vigoconsellodacultura.gal/mediateca/extras/partitura... · Ondas do mar de Vigo œ œ œ œ œ œœœ 3 œ œ œ œœœœœœ 3 œ œ Œ

& ## 42 43 42 43Œ ‰ œ> œ. œ. œ.ƒ

Fanfarria

>̇œ> œn> .>̇

ÍJœ̆ ‰ Œ ‰ œ> œ. œ. œ.ƒ

>̇ ˙

& ## 43 428 .˙ œn œ> œ. œ. œ. .œ œ œn œ œ œ œn œ> œ. œ. œ. œ̂ œ̂ .œ̂ Jœ̂ œ̂ œ̂ œ œn œn œn ^ œ̂

& ## 43 42 .. 43 4215

œ œ œ> œ. œ. œ. .>̇

Í

U̇>ŒU

ƒ13 7Quantas sabedes amar

˙p

& ## 42 43 42 43 4240

˙ ˙ œ œ ˙ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ3

& ## 42 .. 43 4248 œ œ œ œ ˙

U Fanfarria

Œ ‰ œ> œ. œ. œ.ƒ >̇œ> œn> .>̇

ÍJœ̆ ‰ Œ ‰ œ> œ. œ. œ.ƒ

& ## 43 4256 ˙ .˙ œn œ> œ. œ. œ. .œ œ œn œ œ œ œn œ> œ. œ. œ. œ̂ œ̂ .œ̂ Jœ̂ œ̂ œ̂ œ œn œn

& ## 43 4263 œn ^ œ̂ œ œ œ

> œ. œ. œ. .>̇

ÍJœ̆ ‰ œ> œƒ

˙ ˙ ˙ ˙ ˙rit...................U̇

& ## ..73

Œ œ œp

a tempo

Ondas do mar de Vigo

œ œ œ œ œ œ œ œ3

œ œ œ œ œ œ œ œ œ3

3

œ œ Œ œ œ œ œ

& ## 43 42 .. 41 4281 œ œ œ œ œ

3

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ3

3

œ œ œ Œ 7œ> œƒ

& ## 4294 ˙ ˙ .œ œ> œ. œ. œ. œfl œfl

‰ jœfl‰ jœfl

‰ œ> œ. œ. œ. >̇U

Quantas sabedes amar-Ondas do mar de Vigo Versión para coro de nenos e sexteto de metais

(segundo a transcripción de Higinio Anglés)

de Juan Durán para o Consello da Cultura Galega (2016)

Allegretto

1ª Trompeta Si b

Page 4: Coro Quantas sabedes amar-Ondas do mar de Vigoconsellodacultura.gal/mediateca/extras/partitura... · Ondas do mar de Vigo œ œ œ œ œ œœœ 3 œ œ œ œœœœœœ 3 œ œ Œ

& # 42 43 42 43Œ ‰ œ> œ. œ. œ.ƒ

Fanfarria

>̇ œ> œ> .>̇Í Jœ̆ ‰ Œ ‰ œ> œ. œ. œ.ƒ >̇ œ> œ>

& # 43 428

œ> œ œn œ œ œ œ œ œn œ jœ ‰ ‰ œn> œ. œ. œ. œn^

œb^

.œn^ jœ

^œb^ œn ^ œ œ œ œn

^œ^

& # 43 4215 œ œ œ> œ. œ. œ. .>̇Í

˙U> ŒUƒ œ. œ-p œ œ. ˙ ˙ œ Œ œ. œ- œ œ.

& # ..25

˙ ˙ ˙ ˙ ˙rit..........

˙ ˙a tempo

Quantas sabedes amar

˙ ˙ ˙ œ œ œ œ œ Œ

& # 43 42 43 42 43 4238

˙ .˙ ˙ ˙ œ œ œ œ œ Œ .˙ œ œ ˙ œ

& # 42 .. 43 4248

œ œ ˙U

Œ ‰ œ> œ. œ. œ.ƒ

Fanfarria

>̇ œ> œ> .>̇Í Jœ̆ ‰ Œ ‰ œ> œ. œ. œ.ƒ >̇

& # 43 4256

œ> œ> œ> œ œn œ œ œ œ œ œn œ jœ ‰ ‰ œn> œ. œ. œ. œn^

œb^

.œn^ jœ

^œb^ œn ^ œ œ œ

& # 43 4263

œn^œ^ œ œ œ> œ. œ. œ. .>̇Í

jœfl‰ Œ

ƒ∑ Œ ‰ œ> œ

˙ ˙ ˙rit..........

˙U

& # ..73

œ. ‰ œ. ‰ jœ. ‰3 3

p

a tempo

Ondas do mar de Vigo

œ. ‰ œ. ‰ jœ. ‰3 3

œ. ‰ œ. ‰ jœ. ‰3 3

œ. ‰ œ. ‰ jœ. ‰3 3

˙ œ œ œ œ œ œ3

3 œ. ‰ œ. ‰ jœ. ‰3 3

œ. ‰ œ. ‰ jœ. ‰3 3

& # 43 4281

œ. ‰ œ. ‰ jœ. ‰3 3

œ. ‰ œ. ‰ jœ. ‰3 3

˙ œ ˙ œ Œ ˙ ˙ ˙ ˙ œ œ

& # .. 41 4291

˙ œ Œ ∑ ∑ Œ ‰ œ> œƒ.œ œ> œ. œ. œ. œfl œfl

‰ jœfl‰ jœfl

‰ œ> œ. œ. œ. >̇U

Quantas sabedes amar-Ondas do mar de Vigo Versión para coro de nenos e sexteto de metais

(segundo a transcripción de Higinio Anglés)

de Juan Durán para o Consello da Cultura Galega (2016)

Allegretto

2ª TROMPA

Page 5: Coro Quantas sabedes amar-Ondas do mar de Vigoconsellodacultura.gal/mediateca/extras/partitura... · Ondas do mar de Vigo œ œ œ œ œ œœœ 3 œ œ œ œœœœœœ 3 œ œ Œ

& # 42 43 42 43Œ ‰ œ> œ. œ. œ.ƒ

Fanfarria

>̇ œ> œ> .>̇Í

Jœ̆ ‰ Œ ‰ œ> œ. œ. œ.ƒ >̇ œ> œ>

& # 43 428

œ> œ œn œ œ œ œ œ œn œ jœ ‰ ‰ œ> œ. œ. œ. œ^

œ^ .œ

^Jœ̂ œ

^ œ^œ œn œb œ

^œ^

& # 43 4215 œ œ œ> œ. œ. œ. .>̇

Í

U̇> ŒUƒ

œ. œ-pœ œ. ˙ ˙ œ Œ œ. œ- œ œ.

& # ..25 ˙ ˙ ˙ ˙ ˙

rit............

˙ ˙a tempoQuantas sabedes amar

˙ ˙ ˙ ˙ ˙ œ Œ

& # 43 42 43 42 4338

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ Œ .˙ œ œ

& # 43 42 .. 43 4247

˙ œ# œ œ ˙U Fanfarria

Œ ‰ œ> œ. œ. œ.ƒ >̇ œ> œ> .>̇Í

Jœ̆ ‰ Œ ‰ œ> œ. œ. œ.ƒ& # 42 43 4255

>̇ œ> œ> œ> œ œn œ œ œ œ œ œn œ jœ ‰ ‰ œ> œ. œ. œ. œ^

œ^ .œ

^Jœ̂

& # 43 4262

œ^ œ^œ œn œb œ

^œ^ œ œ œ> œ. œ. œ. .>̇

ÍJœ̆ ‰ Œƒ

Œ œ> œ˙ ˙ ˙

& # ..71 ˙rit............ U̇ Œ œ œp

a tempo

Ondas do mar de Vigo

œ œ œ œ œ œ œ œ3

œ œ œ œ œ œ œ œ œ3

3

œ œ Œ œ œ œ œ

& # 43 4281

œ œ œ œ œ3

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ3

3

œ œ œ Œ ˙ ˙ ˙ ˙# œ œ

& # .. 41 4291

˙ œ Œ ∑ Œ œ> œƒ˙ .œ œ> œ. œ. œ. œfl œfl

‰ jœfl‰ jœfl

‰ œ> œ. œ. œ. >̇U

Quantas sabedes amar-Ondas do mar de Vigo Versión para coro de nenos e sexteto de metais

(segundo a transcripción de Higinio Anglés)

de Juan Durán para o Consello da Cultura Galega (2016)

Allegretto

1ª Trompa

Page 6: Coro Quantas sabedes amar-Ondas do mar de Vigoconsellodacultura.gal/mediateca/extras/partitura... · Ondas do mar de Vigo œ œ œ œ œ œœœ 3 œ œ œ œœœœœœ 3 œ œ Œ

B 42 43 42 43 42Œ ‰ œ>œ. œ. œ.

ƒ

Fanfarria

>̇ œ> œ> .>̇

ÍJœ̆ ‰ Œ ‰ œ

>œ. œ. œ.

ƒ

>̇ ˙ .˙ ˙

B 43 4210

Jœ ‰ Œ

4Œ ‰ œ

>œ. œ. œ. .>̇

Í

˙U>

ŒU

ƒ

2˙p

˙ œ Œ

B ..23 2

˙ ˙ ˙ œ œ ˙rit...................

˙ œ œ

P

a tempo

Quantas sabedes amar

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

B 43 42 43 42 4336

˙ œ Œ˙ .˙ ˙ ˙ ˙ ˙ œ

Œ .˙ œ œ

B 43 42 .. 43 4247

˙ œ œ œ ˙U

Œ ‰ œ>œ. œ. œ.

ƒ

Fanfarria

>̇ œ> œ> .>̇

ÍJœ̆ ‰ Œ ‰ œ

>œ. œ. œ.

ƒ

B 43 42 43 4256

˙ .˙ ˙Jœ ‰ Œ

4Œ ‰ œ

>œ. œ. œ. .>̇

ÍJœ̆ ‰ Œ

ƒ

2

B ..69

Œ œ^

œ œ ˙

rit...................

˙U

œ. ‰ œ.‰ Jœ. ‰

3 3p

a tempo

Ondas do mar de Vigo

œ. ‰ œ.‰ Jœ. ‰

3 3

œ. ‰ œ.‰ Jœ. ‰

3 3

œ. ‰ œ.‰ Jœ. ‰

3 3

œ œ ˙ œ. ‰ œ.‰ Jœ. ‰

3 3

B 43 4280

œ. ‰ œ.‰ Jœ. ‰

3 3

œ. ‰ œ.‰ Jœ. ‰

3 3

œ. ‰ œ.‰ Jœ. ‰

3 3

œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

B .. 41 4290

œ œ œ œ œ3

œ œ œ Œ ∑2

Œ ‰ œ>œ. œ. œ.

ƒ

œflœfl‰ jœfl‰ jœfl‰ œ>œ. œ. œ. ˙>

U

Quantas sabedes amar-Ondas do mar de Vigo Versión para coro de nenos e sexteto de metais (segundo a transcripción de Higinio Anglés)

de Juan Durán para o Consello da Cultura Galega (2016)

Allegretto

TROMBÓN

Page 7: Coro Quantas sabedes amar-Ondas do mar de Vigoconsellodacultura.gal/mediateca/extras/partitura... · Ondas do mar de Vigo œ œ œ œ œ œœœ 3 œ œ œ œœœœœœ 3 œ œ Œ

&

&

&

&

&

B

?

##

##

#

#

42

42

42

42

42

42

42

43

43

43

43

43

43

43

42

42

42

42

42

42

42

43

43

43

43

43

43

43

Coro

Trompeta Bb 1

Trompeta Bb 2

Trompa F 1

Trompa F 2

Trombón

Tuba

Œ ‰ œ>œ. œ. œ.

Œ ‰ œ>œ. œ. œ.

Œ ‰ œ>œ. œ. œ.

Œ ‰ œ>œ. œ. œ.

Œ ‰ œ>œ. œ. œ.

ƒ

ƒ

ƒ

ƒ

ƒ

Fanfarria

>̇>̇

>̇ƒ

œ> œn>

œ> œ>

œ> œ>

œ> œ>

œ> œ>

œb>œ>

.>̇

.>̇

.>̇

.>̇

.>̇

.>̇

Í

Í

Í

Í

Í

Í

Jœ̆ ‰ Œ ‰ œ>œ. œ. œ.

Jœ̆ ‰ Œ ‰ œ>œ. œ. œ.

Jœ̆ ‰ Œ ‰ œ>œ. œ. œ.

Jœ̆ ‰ Œ ‰ œ>œ. œ. œ.

Jœ̆ ‰ Œ ‰ œ>œ. œ. œ.

Jœ̆ ‰ Œ Œ

ƒ

ƒ

ƒ

ƒ

ƒ

ƒ

>̇>̇

˙

˙

œ> œ>

œ> œ>˙

˙

&

&

&

&

B

?

##

##

#

#

43

43

43

43

43

43

42

42

42

42

42

42

8 .˙

œ> œ œn œ œ œ œ œ

œ> œ œn œ œ œ œ œ

.˙b

œn œ>œ. œ. œ. .œ œ

˙

œn œ

œn œ˙

˙

œn œ œ œ œn œ>œ. œ. œ.

jœ ‰ ‰ œn>œ. œ. œ.

jœ ‰ ‰ œ>œ. œ. œ.

jœ ‰ ‰ œn>œ. œ. œ.

Jœ ‰ Œ

jœ ‰ Œ

œ̂ œ̂

œn ^ œn^

œ^œ^

œn^œb^

.œ̂ Jœ̂

.œ^ jœ

^

.œ^

Jœ̂

.œn^ jœ

^

œ̂ œ̂ œ œn œn

œn^ œ^œ œ œ

œ^ œ^œ œn œb

œb^ œn ^ œ œ œ

œn ^ œ̂

œ^œ^

œ^œ^

œn^œ^

Quantas sabedes amar-Ondas do mar de Vigo Versión para coro de nenos e sexteto de metais

(segundo a transcripción de Higinio Anglés)

de Juan Durán para o Consello da Cultura Galega (2016)

Allegretto

Page 8: Coro Quantas sabedes amar-Ondas do mar de Vigoconsellodacultura.gal/mediateca/extras/partitura... · Ondas do mar de Vigo œ œ œ œ œ œœœ 3 œ œ œ œœœœœœ 3 œ œ Œ

&

&

&

&

&

B

?

##

##

#

#

43

43

43

43

43

43

43

42

42

42

42

42

42

42

15

œ œ œ> œ. œ. œ.

œ œ œ>œ. œ. œ.

œ œ œ> œ. œ. œ.

œ œ œ> œ. œ. œ.

Œ ‰ œ> œ. œ. œ.

.>̇

.>̇

.>̇

.>̇

.>̇

.>̇

Í

Í

Í

Í

Í

Í

∑U̇>

ŒU

U̇> ŒU

U̇> ŒU

˙U> ŒU

U̇> ŒU

˙U>

ŒU

ƒ

ƒ

ƒ

ƒ

ƒ

ƒ

œ. œ-

œ. œ-∑

p

p

œ œ.

œ œ.∑

˙

˙˙

˙p

p

˙

˙˙

˙

œ Œ

œ Œ

œ Œ

œ Œ

œ. œ-

œ. œ-

œ œ.

œ œ.

&

&

&

&

&

B

?

##

##

#

#

..

..

..

..

..

..

..25

˙

˙˙

˙

˙

˙˙

˙

˙

˙˙

˙

˙

˙

œ œ

˙

˙

˙˙

˙

rit...................

˙

˙˙

˙

œ œQuanQuanTreiTrei

tastasdesdes

˙

˙

œ œ

˙P

a tempo

Quantas sabedes amar

œ œsasacoco

bebemimi

˙

˙

œ œ

˙

œ œdesdesgoIag'a

ad'alolo

˙

˙

œ œ

˙

œ œ œmarmormarmar

aadele

˙

˙

œ œ œ

˙

œ œ œ œmimaViva

˙

œ œ

œ œ œ œ

œ œ

˙go,do,godo

˙

œ œ

˙

˙

œ Œ

œ Œ

œ Œ

œ Œ

œ Œ

- - - - - -- - - - - -- - - -- - - - -

Page 9: Coro Quantas sabedes amar-Ondas do mar de Vigoconsellodacultura.gal/mediateca/extras/partitura... · Ondas do mar de Vigo œ œ œ œ œ œœœ 3 œ œ œ œœœœœœ 3 œ œ Œ

&

&

&

&

&

B

?

##

##

#

#

43

43

43

43

43

43

43

42

42

42

42

42

42

42

43

43

43

43

43

43

43

42

42

42

42

42

42

42

38

œ œtreitreiee

desdesveve

˙

˙

œ œ

˙˙

p

p

œ œ œ œ œcoco

mimirere

œ œ œ œ œ

œ œg'ag'amosmos

loooo

˙

˙

œ œ

˙˙

œ œ œmarmarmeumeu

deleaa

˙

˙

œ œ œ

˙˙

œ œ œ œVivamima

œ œ

œ œ

œ œ œ œ

œ œ˙

˙go,do,go,do,

˙

˙

˙

œ œ˙

˙

œ Œ

œ Œ

œ Œ

œ Œ

œ Œœ Œ

œ Œ

œ œ œ œ œe ba

œ œ œ œ œ

- - - - - - -- - - - - - -

- - - - - -- - - - - -

&

&

&

&

&

B

?

##

##

#

#

42

42

42

42

42

42

42

43

43

43

43

43

43

43

42

42

42

42

42

42

42

..

..

..

..

..

..

.. 43

43

43

43

43

43

43

46

œ œ œnar nos

œ œ œ

˙

œ œ

œ œ

œ œ

œ œ

œ œ œ œ œ œ3e mos nas

œ œ œ œ œ œ3

˙ œ

˙ œ#

˙ œ

˙ œ

˙ œ

œ œ œ œon

œ œ œ œ

œ œ

œ œ

œ œ

œ œ

˙

˙U

das.

˙U

˙U

˙U

˙U

˙U

˙U

Œ ‰ œ>œ. œ. œ.

Œ ‰ œ>œ. œ. œ.

Œ ‰ œ>œ. œ. œ.

Œ ‰ œ>œ. œ. œ.

Œ ‰ œ>œ. œ. œ.

ƒ

ƒ

ƒ

ƒ

ƒ

Fanfarria

>̇>̇

>̇ƒ

œ> œn>

œ> œ>

œ> œ>

œ> œ>

œ> œ>

œb>œ>

.>̇

.>̇

.>̇

.>̇

.>̇

.>̇

Í

Í

Í

Í

Í

Í

- - -

Page 10: Coro Quantas sabedes amar-Ondas do mar de Vigoconsellodacultura.gal/mediateca/extras/partitura... · Ondas do mar de Vigo œ œ œ œ œ œœœ 3 œ œ œ œœœœœœ 3 œ œ Œ

&

&

&

&

&

B

?

##

##

#

#

42

42

42

42

42

42

42

43

43

43

43

43

43

43

42

42

42

42

42

42

42

54

Jœ̆ ‰ Œ ‰ œ>œ. œ. œ.

Jœ̆ ‰ Œ ‰ œ>œ. œ. œ.

Jœ̆ ‰ Œ ‰ œ>œ. œ. œ.

Jœ̆ ‰ Œ ‰ œ>œ. œ. œ.

Jœ̆ ‰ Œ ‰ œ>œ. œ. œ.

Jœ̆ ‰ Œ Œ

ƒ

ƒ

ƒ

ƒ

ƒ

ƒ

>̇>̇

˙

˙

œ> œ>

œ> œ>˙

˙

œ> œ œn œ œ œ œ œ

œ> œ œn œ œ œ œ œ

.˙b

œn œ>œ. œ. œ. .œ œ

˙

œn œ

œn œ˙

˙

œn œ œ œ œn œ>œ. œ. œ.

jœ ‰ ‰ œn>œ. œ. œ.

jœ ‰ ‰ œ>œ. œ. œ.

jœ ‰ ‰ œn>œ. œ. œ.

Jœ ‰ Œ

jœ ‰ Œ

&

&

&

&

&

B

?

##

##

#

#

43

43

43

43

43

43

43

42

42

42

42

42

42

42

60

œ̂ œ̂

œn ^ œn^

œ^

œ^

œn^

œb^

.œ̂ Jœ̂

.œ^ jœ

^

.œ^

Jœ̂

.œn^ jœ

^

œ̂ œ̂ œ œn œn

œn^ œ^œ œ œ

œ^ œ^œ œn œb

œb^ œn ^ œ œ œ

œn ^ œ̂

œ^

œ^

œ^

œ^

œn^

œ^

œ œ œ> œ. œ. œ.

œ œ œ>œ. œ. œ.

œ œ œ> œ. œ. œ.

œ œ œ> œ. œ. œ.

Œ ‰ œ> œ. œ. œ.

.>̇

.>̇

.>̇

.>̇

.>̇

.>̇

Í

Í

Í

Í

Í

Í

Jœ̆ ‰ œ> œ

Jœ̆ ‰ Œ

Jœ̆ ‰ Œ

jœfl‰ Œ

Jœ̆ ‰ Œ

jœfl‰ Œ

ƒ

ƒ

ƒ

ƒ

ƒ

ƒ

˙

Œ œ> œ

Page 11: Coro Quantas sabedes amar-Ondas do mar de Vigoconsellodacultura.gal/mediateca/extras/partitura... · Ondas do mar de Vigo œ œ œ œ œ œœœ 3 œ œ œ œœœœœœ 3 œ œ Œ

&

&

&

&

&

B

?

##

##

#

#

..

..

..

..

..

..

..68

˙

‰ œ> œ œ˙

Œ ‰ œ> œ

˙

˙˙

˙

Œ œ^

˙

˙˙

˙

œ œ

˙^

˙

˙˙

˙

˙

˙^

rit...................

˙U

˙U

˙U

˙U

Œ œ œOnOnSeSe

Œ œ œ

œ. ‰ œ. ‰ jœ. ‰3 3

Œ œ œ

œ. ‰ œ. ‰ jœ. ‰3 3

œ. ‰ œ. ‰ Jœ. ‰

3 3

a tempo

p

p

p

p

p

Ondas do mar de Vigo

œ œ œdasdasvisvis

dodotestes

œ œ œ

œ. ‰ œ. ‰ jœ. ‰3 3

œ œ œ

œ. ‰ œ. ‰ jœ. ‰3 3

œ. ‰ œ. ‰ Jœ. ‰

3 3

œ œ œ œ œ3

marmarmeumeu

deleaa

œ œ œ œ œ3

œ. ‰ œ. ‰ jœ. ‰3 3

œ œ œ œ œ3

œ. ‰ œ. ‰ jœ. ‰3 3

œ. ‰ œ. ‰ Jœ. ‰

3 3

-- -

- -- -

&

&

&

&

&

B

?

##

##

#

#

43

43

43

43

43

43

43

76 œ œ œVivamima

go,do,go?do?

œ œ œ

œ. ‰ œ. ‰jœ. ‰

3 3

œ œ œ

œ. ‰ œ. ‰ jœ. ‰3 3

œ. ‰ œ. ‰ Jœ. ‰

3 3

œ œ œ œ œ œ3

3

œ œ œ œ œ œ3

3

œ œ

œ œ œ œ œ œ3

3

˙

œ œ

œ œp

œ œ

œ œ

˙

œ œ

œ œ œ œ œ œ3

3

˙

˙

Œ œseseo

por

Œ œ

œ. ‰ œ. ‰ jœ. ‰3 3

Œ œ

œ. ‰ œ. ‰ jœ. ‰3 3

œ. ‰ œ. ‰ Jœ. ‰

3 3

œ œ œvisvisporque

testesqueei

œ œ œ

œ. ‰ œ. ‰ jœ. ‰3 3

œ œ œ

œ. ‰ œ. ‰ jœ. ‰3 3

œ. ‰ œ. ‰ Jœ. ‰

3 3

œ œ œ œ œ3

meumeueugran

aasoscoi

œ œ œ œ œ3

œ. ‰ œ. ‰ jœ. ‰3 3

œ œ œ œ œ3

œ. ‰ œ. ‰ jœ. ‰3 3

œ. ‰ œ. ‰ Jœ. ‰

3 3

œ œ œmimapida

go?do?ro?do?

œ œ œ

œ. ‰ œ. ‰jœ. ‰

3 3

œ œ œ

œ. ‰ œ. ‰ jœ. ‰3 3

œ. ‰ œ. ‰ Jœ. ‰

3 3

- - - -- - - -- - - -- - - -

Page 12: Coro Quantas sabedes amar-Ondas do mar de Vigoconsellodacultura.gal/mediateca/extras/partitura... · Ondas do mar de Vigo œ œ œ œ œ œœœ 3 œ œ œ œœœœœœ 3 œ œ Œ

&

&

&

&

&

B

?

##

##

#

#

43

43

43

43

43

43

43

42

42

42

42

42

42

42

83 œ œ œ œ œ œ œ œ33

œ œ œ œ œ œ œ œ3

3

œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ3

3

˙ œ

œ œ œ

œ œ œ

œ œ

œ œ

œ œ

œ œ

˙

˙

˙

œ œ œE

œ Œ

œ Œ

œ Œ

œ Œ

œ œ œ

œ Œ

œ œ œ œai

˙

˙œ œ œ œ

˙

œ œ œ œDeus, se

˙

˙

œ œ œ œ

˙

œ œ œve rrá

˙

˙

œ œ œ

˙

œ œ œ œce

˙#

˙

œ œ œ œ

˙

œ œ œ œ œ3

do!

œ œ

œ œœ œ œ œ œ3

œ œ

- -

&

&

&

&

&

B

?

##

##

#

#

..

..

..

..

..

..

.. 41

41

41

41

41

41

41

42

42

42

42

42

42

42

91

œ œ

˙

˙

œ œ

˙

œ Œ

œ Œ

œ Œ

œ Œ

œ Œ

œ> œ

ƒ

˙

Œ œ> œ

ƒ

˙

‰ œ> œ œ˙

Œ ‰ œ> œ

ƒ

ƒ

.œ œ>œ. œ. œ.

.œ œ>œ. œ. œ.

.œ œ>œ. œ. œ.

.œ œ>œ. œ. œ.Œ ‰ œ>œ. œ. œ.

∑ƒ

œfl œfl‰ jœfl

œfl œfl‰ jœfl

œfl œfl‰ jœfl

œfl œfl‰ jœfl

œfl œfl‰ jœfl

œfl œfl‰ jœflƒ

‰ jœfl‰ œ>œ. œ. œ.

‰ jœfl‰ œ>œ. œ. œ.

‰ jœfl‰ œ>œ. œ. œ.

‰ jœfl‰ œ>œ. œ. œ.

‰ jœfl‰ œ>œ. œ. œ.

‰ jœflŒ

>̇U

>̇U

>̇U

>̇U

>̇U

>̇U

Page 13: Coro Quantas sabedes amar-Ondas do mar de Vigoconsellodacultura.gal/mediateca/extras/partitura... · Ondas do mar de Vigo œ œ œ œ œ œœœ 3 œ œ œ œœœœœœ 3 œ œ Œ

? 42 43 42 43 42∑

Fanfarria

>̇ƒ

œb>œ>

.>̇

ÍJœ̆ ‰ Œ Œ

ƒ >̇ ˙ .˙b

? 42 43 429

˙jœ‰ Œ

5.>̇Í

˙U

>ŒU

ƒ

2˙p

˙ œ Œ

? ..23 2

˙ ˙ ˙ ˙ ˙

rit...................

˙ ˙a tempo

Quantas sabedes amar

˙ ˙ ˙ œ œ

? 43 42 43 42 4336

˙ œ Œ ∑ ∑3

˙ œ Œ .˙ œ œ

? 43 42 .. 43 4247

˙ œ ˙ ˙U

∑Fanfarria

>̇ƒ

œb>œ>

.>̇

ÍJœ̆ ‰ Œ Œ

ƒ >̇

? 43 42 43 4256

˙ .˙b ˙jœ‰ Œ

5.>̇Í

jœfl‰ Œ

ƒ

3

˙

^

? .. 43 4271

˙

^rit...................

˙

U 4a tempo

Ondas do mar de Vigo

œ œ

4œ œ œ ˙ œ Œ

˙ ˙

? .. 41 4288

˙ ˙ œ œ ˙ œ Œ ∑3

œflœfl‰ jœfl

ƒ

‰ jœflŒ

U

Quantas sabedes amar-Ondas do mar de Vigo Versión para coro de nenos e sexteto de metais

(segundo a transcripción de Higinio Anglés)

de Juan Durán para o Consello da Cultura Galega (2016)

Allegretto

TUBA