of 31 /31
Generator 2011 Eimund Nygaard, 6.10.2011

Generator 2011 eimund nygård miljøvennlige energiløsninger

Embed Size (px)

Text of Generator 2011 eimund nygård miljøvennlige energiløsninger

Page 1: Generator 2011 eimund nygård miljøvennlige energiløsninger

Generator 2011

Eimund Nygaard, 6.10.2011

Page 2: Generator 2011 eimund nygård miljøvennlige energiløsninger

Stavanger 43,676 %Sandnes 19,531 %Sola 8,741 %Time 5,832 %Klepp 4,229 %Hå 3,785 %Randaberg 3,279 %Eigersund 2,951 %Strand 2,532 %Rennesøy 1,150 %Hjelmeland 0,994 %Gjesdal 0,933 %Finnøy 0,909 %Lund 0,713 %Bjerkreim 0,512 %Kvitsøy 0,233 %

Lyse – industriselskap innen energi og telekommunikasjon

Verdiskaping for eierne

gjennom å kombinere evne

til å levere økonomisk

utbytte med krav om at

Lyse bidrar som regional

verdiskaper.

Page 3: Generator 2011 eimund nygård miljøvennlige energiløsninger

Lyse Energi –Energiproduksjon vannkraft:

Linjenett:

Gassnett:

Fjernvarmenett:

Energikunder:

Antall ansatte:

Page 4: Generator 2011 eimund nygård miljøvennlige energiløsninger

Fiber og kommunikasjon i Lyse

• Behov for fjernstyring av

transformator- og

kraftstasjoner

• Første driftsentral 1984

• Behov for fiberinfrastruktur

for kommunikasjon

• Spin-off ift bruk av samme

fiber i bedriftsmarkedet

gjennom ElTele

• Deretter spin-off til Altibox

• Fra 10 til 400 ansatte som

jobber med IT

Page 5: Generator 2011 eimund nygård miljøvennlige energiløsninger

Altibox – privat og bedriftAntall kunder:

ARPU:

Penetrasjon i utbygde områder:

Leverte kunder i 2010:

Omsetning 2010:

Fibernett:

Page 6: Generator 2011 eimund nygård miljøvennlige energiløsninger

Hovedstrategi

• Lyse skal videreutvikles som et multi-utility/multi-service-selskap innenfor energi og bredbånd med fortrinn i, og kompetanse til, å skape merverdi for eierne og kundene gjennom vekst og innovasjon

• Veksten skal være basert på følgende hovedfortrinn (komparative fortrinn):– Styrke innen bygging av infrastruktur og bygging og drift av større energianlegg

– Styrke innen håndtering av større kundemasser og kompliserte produktstrukturer

– Muligheter knyttet til sammensmelting av forretningsområdene energi og bredbånd

• Lyse skal skape et klimavennlig energitilbud basert på forskjellige infrastrukturer og regionalt tilgjengelige energikilder

• Basert på et fiberoptisk nett skape attraktive produkter til et internasjonalt marked

• Miljø og samfunnsansvar er bærebjelker i konsernets virksomhet

Page 7: Generator 2011 eimund nygård miljøvennlige energiløsninger

Dagens strømproduksjon og distribusjon i

Rogaland

• Strømproduksjon fra vann og gass 14,0 TWh

• Strømforbruk 11,3 TWh

• Herav kraftintensiv industri 5,2 TWh

Page 8: Generator 2011 eimund nygård miljøvennlige energiløsninger

Hvordan skal vi så angripe utfordringene her i Rogaland?

Page 9: Generator 2011 eimund nygård miljøvennlige energiløsninger

Utnytt lokale energikilder

Page 10: Generator 2011 eimund nygård miljøvennlige energiløsninger

Ressurser Rogaland

• Fornybar kraft (vann/vind) Betydelig, anslagsvis 5 TWh

• Bio (trevirke etc) Betydelig, men liten grad av

industrialisering (0,3 – 0,5 TWh ?)

• Biogass 600 GWh (+ utslippsreduksjon)

• Fjernvarme 500 GWh fra søppel og noe spillvarme

Page 11: Generator 2011 eimund nygård miljøvennlige energiløsninger
Page 12: Generator 2011 eimund nygård miljøvennlige energiløsninger

Miljøpolitisk plattform

Lyses posisjon er balanse mellom forsyningssikkerhet – miljø - konkurransekraft

• Utgangspunktet er at all energiproduksjon og – distribusjon har miljømessige

konsekvenser.

• Lyses energiproduksjon og –distribusjon må ta hensyn til både

forsyningssikkerhet, konkurransedyktighet og miljø. Disse hensynene er ofte i

motstrid med hverandre, og må derfor avveies mot hverandre

• Forsyningssikkerhet er grunnleggende – lider denne vil så vel miljøhensyn som

konkurransedyktighet brytes ned

Miljø

Forsynings-

sikkerhetØkonomi

Page 13: Generator 2011 eimund nygård miljøvennlige energiløsninger

Fjernvarme – fra avfall til energi

• Vannbasert varme til bedrifter og

private, samt kjøling til bedrifter

• Det er bygget et over 60 km langt

fjernvarmenett på Nord-Jæren

• 45.000 tonn avfall benyttes til

produksjon av fjernvarme via

gjenvinningsanlegget på Bærheim

• En utvidelse pågår og den vil mer

enn doble kapasiteten

Page 14: Generator 2011 eimund nygård miljøvennlige energiløsninger
Page 15: Generator 2011 eimund nygård miljøvennlige energiløsninger

Naturgass som energikilde

• 50 km langt høytrykksgassnett fra

Kårstø til Risavika

• 450 km langt landbasert

distribusjonsnett for naturgass

• Gassnettet er nesten ferdig utbygd

Page 16: Generator 2011 eimund nygård miljøvennlige energiløsninger

Biogass

• Avløpsvann omdannes til biogass i

Ivars anlegg i Mekjarvik

• Biogassen føres inn i Lyses

gassnett og brukes som drivstoff og

varme

• Klimanøytralt drivstoff reduserer

miljøutslipp lokalt og globalt

Page 17: Generator 2011 eimund nygård miljøvennlige energiløsninger

Biogass potensial

17

Kategori[tonn]

Radius

5 km 10 km 20 km

Fjærfe 7 000 42 000 66 000

Pelsdyr 4 000 18 000

Storfe 71 000 211 000 406 000

Svin 95 000 288 000 557 000

Sum 173 000 546 000 1 047 000

Page 18: Generator 2011 eimund nygård miljøvennlige energiløsninger

Angrip transportområdet– ensidig fokus

på kollektiv er ikke nok (for klimaet)(strøm og biogass)

Page 19: Generator 2011 eimund nygård miljøvennlige energiløsninger

Et stykke fra planer til handling

Page 20: Generator 2011 eimund nygård miljøvennlige energiløsninger

LNG-anlegg Risavika

Kapasitet 300.000 tonn, tilsvarende ca 4,5 TWh

100 % Lyse-eidBygget for et nordisk marked

Bidrar til globale utslippskutt på ca 300.000 tonn CO2, omtrent halvparten

av måltallet i fylkets klimaplan

Page 21: Generator 2011 eimund nygård miljøvennlige energiløsninger

Kostnader og potensialer for ulike

teknologier

Vann Vind på land Offshore vind Sol Bio Bølge Tidevann

Kraftpris

Kraftpris + elsertifikat

Kostnad

Page 22: Generator 2011 eimund nygård miljøvennlige energiløsninger

Kan grønne sertifikater gi ny vannkraft ?

• Få store prosjekter men en del

mellomstore

• Lyse ikke rigget for småkraft

• Ny stasjon i Lysebotn ?

– Mulig 160-170 nye GWh

– Prosjekt ca 1,2 milliarder

Page 23: Generator 2011 eimund nygård miljøvennlige energiløsninger

Nytt kraftanlegg på Jørpeland

Drøyt 110 GWh, 70 GWh

mer enn det gamle

2 nye kraftstasjoner; 1

oppe i elva, 1 ved

Botnefjorden (Jøssang)

Idriftsatt desember 2010

(for tidlig til sertifikater)

Lyse eier 67 %, tysk

miljøfond resten

Page 24: Generator 2011 eimund nygård miljøvennlige energiløsninger

Vindkraft i Rogaland – en ny epoke for

energifylket?

Page 25: Generator 2011 eimund nygård miljøvennlige energiløsninger
Page 26: Generator 2011 eimund nygård miljøvennlige energiløsninger

Nye kabler for energi og klima

- regional verdiskaping

- grønt batteri for Europa

• Utnytte fornybare energiressurser

– Vann og vind (kraft)

– Bio, spillenergi etc

• Mer effektiv energibruk

– Effektiv utnyttelse

– Intelligent styring

• Reduserte utslipp av CO2

– Handle lokalt, globalt perspektiv

– EKSPORT/UTVEKSLING AV EL

• Liten nytte av batteri uten ledninger !

EU

Page 27: Generator 2011 eimund nygård miljøvennlige energiløsninger

Vi må bygge infrastruktur(enten vi liker det eller ei)

Page 28: Generator 2011 eimund nygård miljøvennlige energiløsninger
Page 29: Generator 2011 eimund nygård miljøvennlige energiløsninger

29

De overordnede utfordringene for energiforsyningen

vil ikke bli løst uten IT og tele

Informasjons-

teknologi

Energi

Telekommunikasjon

Page 30: Generator 2011 eimund nygård miljøvennlige energiløsninger

SmartEnergi

Page 31: Generator 2011 eimund nygård miljøvennlige energiløsninger

Smarte Hjem- Lys/Varmestyring

- HvitevarerHome Access

Gateway-

Ethernet

- WiFi

- RFElektriske kjøretøy

Elektrisitet

Gass

Vann

Varme

Smarte Målere Alarm

- Bevegelse

- Dør/Vindu

- Brann

- Video

Micro Generation- Solkraft

- Vindkraft

- Co-gen.

Velferd/Omsorgstjenst

er

- Helse/Nød

- Brann

- Miljø

- Video

Regionen har et av verdens best utbygde fibernett

•Smarte nett

•Energieffektivisering