Punto y moda nº1

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/2/2019 Punto y moda n1

  1/28

  .,980:$U80I,II,XI.XI~

  enctc Otono ..tnvlerno 2007,'ASI6N DELlEJIDO

 • 8/2/2019 Punto y moda n1

  2/28

  IP ro d u ,e ta : Fjomon Lano,tones cercnsnolejid,o, par: MAC pu n t & m . : ; . . . . . _ r .. . . . . . . . . . . _ . o ~ d a _ . . . . . . . . . -

  punt&modaNl, M O l r , ~ o 2007Ema i [email protected] ien y p ~o du cc i6 n d e tej idosM a n 'a A i i il 9 I~ l ic " C ~ : !r ( l eS ( lJ Vasilil.l

  m s > e r l l oMO D i ", ,a : E c l l e v , e r r i O l 1 AbujatlJ .mC ata li na R om er o J im en ezf~odl lC( : i( i1l rnedaJ o n e Rlementerfa C Q r Q ) l e s c uF o t t l g f a J f i aDan k 'l' M o n'te cin os lF uh le nd orf fPost p ro(h . J'~iol ll d f l g ll3 1 1F l a u ll S a l v e s t r i II I i ID e L a LastraP n ! i l l ' l p l'e s i O I 1 e impres io.nQu eb ec or Wo rld l C hU eflis:tribuC-ionAlfa

  O,erechos fese~ados :.Pob ! n cad~e n Chi le p or M A , C c m J e s C ' iu Ucla ,, g ; e r e :i i te y representante l e g a l : M . A n gel icaCor de sc u V . : domic:'iliaoa e n Av d a C ri sto ba lC ol on 5 5'0 S , D ~ '1 1 (1 01la s revlsras \ lendid~s en ~as R e g l i Q n e s : I.II, X IIY X II" es tan afeet s a un re~rg o de:$200 . ,Punto.&M oda ~n\i ' ( '$t~91as .obwe la seri edadde S I A S an lln ic ia n 't es . p era Iil~ seresponS< l lb iliz a , po :r l os r nismes , P r,ol' iib f da1 < 1~iProdu(:t ' l6n t o t a l I)~ a o r d a l ,d~1m a t e r i a lpub.li(:aoo, la s imag:~nesy t ~ . x t ' O S de lap r e s e i l l r e edidon.

  4

  mailto:[email protected]:[email protected]
 • 8/2/2019 Punto y moda n1

  3/28

 • 8/2/2019 Punto y moda n1

  4/28

 • 8/2/2019 Punto y moda n1

  5/28

 • 8/2/2019 Punto y moda n1

  6/28

 • 8/2/2019 Punto y moda n1

  7/28

 • 8/2/2019 Punto y moda n1

  8/28

 • 8/2/2019 Punto y moda n1

  9/28

 • 8/2/2019 Punto y moda n1

  10/28

  -. - -, : ' p r - o : d u c t O : , M O t , i ~' .Lana C is - n e ' I,;.1i,eri~D"p'Q.r":fli:jroT o r o :. - - . . . ' . ' - . . . . . - . . , . . . . . . i,.... . _ . _ I

 • 8/2/2019 Punto y moda n1

  11/28

  ada

 • 8/2/2019 Punto y moda n1

  12/28

  Producto: Roller Itones corommoTailde. POo l I ' : M, corouooVe-neg -as

 • 8/2/2019 Punto y moda n1

  13/28

 • 8/2/2019 Punto y moda n1

  14/28

 • 8/2/2019 Punto y moda n1

  15/28

 • 8/2/2019 Punto y moda n1

  16/28

 • 8/2/2019 Punto y moda n1

  17/28

  ' anua l[ Para que la experiene ia de teier una p r , t n d a ,s e a l , e x i s t o 5 3 i , debe c o n : s i d e , ~ l r los 9 k 's p u n t o s :

  1 1 Is 3 ir h ila do If " de p 3 llillo 0 c roche t illd icados pinac : . a ' a Idi :l id 0 .Una 'ilt2 q ue t~n 93 1 e'l material V N~ de palirlo il'lldic-adosen h J f ic h a, deb - te:j ff Ul'lit mues tra d 1 0 l( 1 '0 em .; e l ,~ "de pu ," ,~os y I~orr jdas ind icadas .. e sw debe' cWf lltid i,r c on 1 0in dil:ad o en Ia f ic i la , s i fl O coincide. debe va iar eJ N delp a lmo : s ire s e b r a n p l, ! i l l n t o s ..di:bes u s a r un pali l lo m a sdelg ado, s i t e farryn , un p am lo mas grueso; ! ii e m p J ' ic debt 'haeer 1 1 ' 3 1 muestra. s to e s c lav e' para ob tener un burnr e s lI n ii ld o o V a q u e : la s r r rSOI1Ss tcnsan 1 2 1lana d 'e dislintam a n e r a a Itt~f.En ell patron del tejido, orei n d i c a m o s la ta l 1 ; 1 1 . ,a ean t i' dadd e pu tM Iil o s e m " palra I a p re n d a , q,~t5 tamO~ e x i h r b i e l l l i d o ;3 1 1 1 ' 1 t e sde c o m e n Z ; i! tt ' a .e jc r \ f e r i f i q u e la s rntdi da s. d e ' 1 3pe f 'mn . !J Il qUE ' lia a user 1 3 1 p : r e n d a V ajuste ~ I N r f l . de puntos.d e : i1 1 r ! :u e r d 'o la m u ~ s t f , a d e 1 0 J: 1 0 e m . J e n g a c o m o g u i , ala 13 lb la d e ' Medida-s Qweadjun tamos.E n l a r e j e C t l c i 6 1 1 l d u n ,Hn' l fO d e fantasia, lo a indicamosh ib i~ualmen~e con un diag rama, a totinuacion. tei n d i c am . o s , c o m o h:tno:- , e a d a c u 3 c h i b J ' e s 1 p l I r I n t e 'V c a d i fi r ' B I h o r i Z O J l l t a l , l f i t f D r e s e n t a1 c o r f , 1 d a .los d iag ramas, s . f ! een sn rl mi5mo stntido que se teje,

  es ddll ' de d e r e c > J i l I3 a i zqu ie rd a- en el eostado lIer. , , r ! l I " I i c o n t r a r n s la ei'iUlmre~iC'ionde lascorrh:Ja,s:los II' IUmfros, i l' llpal 'H c o r r e S f J O n ' ! d e - n ,3 l a s , ~[Il 'Tl idt lrSde de reci'lo'.A ,l ~ejer Utl lal prenda ~nv t r1 imO' !i . d inero , t i t l !mpo "I t r a ' b a j o p l a l r , a lq u e euestre ~futr.zo no s e ph:rda, e s c la v e ' IS'IIar,laad'e cuaiam ente , c if da prodw : :to trse una etiqueta en lacsal se indical t a s l i' ecomendac i,ones Ide 13Vado.

  L o s h i la d : o s i il c r il i c o s y ' t o d o s l o s sil ' lrt ( t iro.s, N O s e p lanchanCiOIII p laneha ca l it n t 'i l! , va q ue q l . l ' e ' d a el ~I'abajo t fapOSQ,b r lil la n le ' Y ' se d d a r l l ' i r . l a ~ s i , q u ie l "e a l i , s ,a r el ~ e ! j i d o debe ' ser

  Icon p la m : h 1 1 ' tibia y n o . df ! lJ iza lndo I s p la n e h a ,s ino eomprimiendo suavemen t ' I t e j id o .

  TIps s i ,q uie f6 ap re "d r a t r e j , r r . 0 ' f s p : c i a iZlluttm as e n t u n i c a 'S d e tej,ldos.las e m p ! 'e 'S i 's l aR - e m sCO'ats ca:de 'nl - 1 . : a " ' 3 s Cisne " I lan :ab tl . im,pilrtenCO I i ' S O S de t ej idos " e lB l i I i s t i n . t J 0 5 s e c r o r e s de St govn fegiom~s;contactalos!U N I e O 'N S I E J O P A R A L A S NOVATAS :P ' a r , 3 ''qule' t p n m e r a expe ri~ nc '; 3i eon I r ~ j i d o ,Still , e ! ) ( i r l O s a ,te' reeemendsmos 1 0 sgt ,e :IElije un a p rtn da s .im plc , c om o. un a b ufan da,

  un g orro, un p on c h o: ' f' S c iI, r ~p rC lo V s on unimpRX' i .nd ib l t p a rd i e s t a temporadal!- E li je Ufli31 lana de l f a l n t a s i a l : con estas, f l O . S Itn D t a ll ' l 'a r S i fl l ' t1u1alFidades q u e ' q u e d .a n e n , e , 1 e j i d ocuan'do UfilO es ta aprend lendo.-IElije u r a 9 !anragruesa: u n a : I I A i t ' r d e l ' g 0 d a r e q u i e cde ~ ie ll ii1poy I !XperiCl1c,r.31.mucha,s , p e ' J ' SO j l t i l ! , S seabUl1fCn y abandc il lJ in eA I la lIitad 1 0 q ue ' ( I o ntanto, f l'n u s i a s m Q ecmenzamn: H,m a s ,e s timuia 'n tf '!f er u n multa~o' tI,ranto Vluti tudise '0 ee n Ol'gU Ii[I.

  Abre I lat uasPall~pl lUloP ; pun to(orr: oorridaP d ' E ' I " : p l l I I n t . o derechop " ev : pLm to rtvesP : a , l , ; : lUX: p aU 'o a u )! i~ ia r

  ILaz:h~zadaD i sm : d fS i l ' l ! l l r i nw : : i o i l ' lAUn1 I ; au I 1Ulr to 'e m , : ctnt i l inetro5D r r: d e re c - h o~zq; fzq l l ll ierc io 1

 • 8/2/2019 Punto y moda n1

  18/28

  TtJwora: I M A C 'T a lla : 4 0 .Maj t~ f 'i aIH :1OU; ) 9 IRamon 1~~ J U < i l 1 de CorUIIU!"I.3, ni!ilUf,atIP~1iU( l ;18P u l l l i rQ S f m p l e , a d o s ; oonetcado 'I fjflV1(.Mu~iJl'~:5 p - 7torr,m m!.lles n :d e 1,0)l 1 '0 i::lfIdmpj)i'Ui'ltt;Si 1 1(1 . ;te ie a pr dO ldo" , d e b e

 • 8/2/2019 Punto y moda n1

  19/28

  lo s 4 :1 (,m. de ' a l to total cicrre p,TC ff lI il' la -ti6o; eesa , c oo I)lJilitada Sollleita.e nfrtn tan (j() amOO !:(OStlrJM, (~~toA'lta q.ue '5tfc mn c u n c o~dO ;n ~'l ionc : u~ da 2B ' p . teja en II ela'ibCQ s im pl e; a1 m. 2 5 em , de l !I l~ (amble ill P JC \ r d e,)j' h a ~c lism i u eio n es ; t~prn t< ld a (0 c it der . . 2 1 'i ! . l l l l l os e ada, 4 II de una m i~ cormta: i ro"- II fh.a5t .1q , 1 I 1 ! qu~tn 1 4 Ii:(ofl!e el t u J a d Q d~jandolib rts 5 0 em.; c i (ftwprriot. paS ! :e l h i t. u fo ~Jlo ~ Il. Irtcaja aprc l ,ando fu~r te . haga un nuda:,8 ron1~i ' lua( ' i6 fH: 'Qsa COli tll'li~adOim tan 1lt. los~o . s t3dO$ .

  Ttjcdora. Adfl,aDli! Vargas,.lIla':, SM~ t tr ii l~ n : 6 0 0 g Br~" 'o-Jjn '$ , Cirtu 10. d e S < l iq.'M !Iris.t iara.1 f l \ a I N l l o : e~untm empl lados: (O f f c 1 ieado.jlrs.ty, ~'i$tlco dOO !e ( 2 d t,2' ' e V J . trcll lU.i ' d t! 4 p . 'ill'tOia d1 2 p , amb> lS con d j~mm llarljlll 'lto. p arrol: O On 'I- ,. 1 Pduo 1 l S I (tV" r peti, df : a ,. t.IJdg1 .1 COi l ' ; o o r r 2 - lej~rto n1 fa ria 'n do e lp q ueronc5p:lIIldt. (si es p du, t~j:i!II P iihIf ts iJ r cv , b !j a 1 IF'~;r'~J!!Ctl ' eerr , V 2.lM uH tra; 1 0 i i i ~ 1 '2 (lOU, e'll

  m ues tra de 10 II H) em . ~ ..... ... J i ll ......... ~ _ "' . .... ~ . ... !I"~

  5 5 0 emHp mel!)

  7p ~" M~ 2p 7pr r = lScm1 3 1 > 16p .1 6 (fI'I32(m- O em

  ConfeocronEs~~ 'da, :IHda 7 6 p . 7 6 em , tl'lja 4 em . ~i'I p '3rfjU:; d iliU ib uv a to s II c om o s ig .y:e : 2 1 " r~- 6p J~nq' lttn1

 • 8/2/2019 Punto y moda n1

  20/28

  1 2 p. E n tOl'Iid.Hp;lfH Q

  r~edmii: M A CTalla: 40- -2Mater ia U: S O O g filillm30, IUta rtaS O sne. n fange nqlo 'I f,gri~P 'a ~ i I I G S ~1 0Cnld'itl': 1(IP , ' i. !I 1 ~ o \ ! )I I m p l e c ; m o s : COiJ~~'"~ J - e - ,~ , IPcI~tkll doole { ;2 IId -f, :2 IP 'r'tl;r~.IMucstra: p l i 11o ;8 p - 10 con , en u~tI'" de 10 x 10 cmL

  ( o ,n f 'e f : c . i o n S w ,e : ! '! I te tlbpi cia: IJIl~t40 p~50 CP ' l . h:ja t:n "elH cod _t;a tos2(lnn.~i!II'(il, ~Ws:III~iJluya1 I! I a ca i! l! !, f 'o 1 d o . iI iI tja li ld ll l 2 P jl!'~ d'tluiII.3: alo s !0 em , dE a l'k I 'S i sa ~ d eje 1M p ~r'I ~r~ .~ ' a l l t : c - I ' O ~ t t . J c3 ' 9 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1I d . a .Mangas: IIrda yrda 26, P . 32 em. leBa IBCI"I'I. t r i ' 1P mrrtteacki. ~mb ' r a ~ ] C l 5 e Y ; a 10500 mi. dea lO ' ~ga 5 is as : d rsmin uya 1 I)a c -a da la do ,j a i' id c l iP jt'rsq ,decr" l~a; al obtCt1f lOan.d~ i1$l!, d t j O C ' lo s P M~fa.TmT1ii1i1dain:c~ cos:rsdD C\lt'rpo " I I ' tosladom.an!J; '~ d t j ' H i . - d G el r~ dc-J'lc jido f 'iJt:J.1 el~ ,; t : t r iG I p e Q u e la s m - a n g a 1 5 , 3 1 tu e J I P 'O . D o b le i ! tp t l l i l O , hatis , i i i ~ r i h a l de C i i t d l a m a n g a l Y p .eYl i~ n 1 n 3 1I ! I U n t : i l ( l il a t Ii IJ . a lt u i' .a , I k r ! a m:stl l . ' r . ! p a r a mtHltm~r'P l jo el doolf i_. . . . . ~.

  C utillo: tom e los p d i! 'tados en "lJCl~. dme: 1 3s i s . a npa1d Izq : para.a1Ii! itaii 'r i !1 r~J.~ a . u ~ t r Q . ,e l l ' l I ~ p - r , m m C ' O f J i d : 3 , I ' t j a :2 p j~ntc, c a d a 2 p:' Ieja . I ! 'I1 p rU, t iC(! d~lt. h M t a o tlllC 'n tl 20 em .de ' a lt o, C o s . a ~S t&d l' l c t I( ,ll a,B O J M A : ' I e i a a d e n e t a d~4 1 P ' . u n O ! , jJ m b o suti'll!: OS 'I I ' ccmfinbt lrtj ("I') circullr. ,~i'I me~rQI l' v rr to : con I: Siqu;r d ~ c iH :U~ 1 3 mailJos punlo: tO r r 2 . 3 1 .4 ,. 5 , V 6 : C id3 punto por m e d ia:l_ ymen ~ 1 p f ri'l ~ p ~ ~ la CO t f i d ' a inltnor. r,~p2 ' r l 'twlv' p ); CO , 'iB : t~ja I ' f t 1Oo s tr" l I Iun~l l t i ' J ' ;" " " 9 ,1 1 1 :) r 1 1i, M 9 8 1 d i'! o m in u tlO I lM ! ~ f' j a5 o a i U n d o s c ~I). i jX i r m W J I I ll " i; fi l: E a ClUJ ' a n ~ ~ r I 0 1 1 :torr 1 2 . 1 3 ' 1 1 '1 4 :t l: !j a j ' ( c - t - a , ~n mtdill p; rernatei n i l ! b f < ! .

  lOan

  70cmG O em

  Gem2 -1 2 e m

 • 8/2/2019 Punto y moda n1

  21/28

  k l (jroLlto en l!~kJal. A tos : m M I. d. t ~ I U l l i 1 a g ar cba j4 ! cue ll o : 3 oonf[rllllacfon d~ los. 2 ' II d~ de(ilfillad~in t J V ~ 1 1 P 1 1 1 1 C ' 3 d ; 1 ,tort d~d e r , por 3-KtS; (3 6 em . de- a l~ o J. A los; 42 ~ml.dt ItQ,

  ~f~iIfII'i!! I P . Tl! jSl c : 1 o u o , d~r'Ui:tero L~U\ll11naga mi il is m i fU f C i M r ! ; If o l umc-n~os,e n ~ O S 1 ' , ;: tk i ~ n ''O I I t rs o .T c : r m i l i l a e i o J 1 : C o s a h D m b r o s , ; teJ3 t t r m l J 1 a d 6 nm a n g c M : levarlle p pot moo ,tl O O Jdt IIlII! I~m ! : !l Ig a s 'I t f ! j c 3 l J c ( '.N t , e l l ~ nmtl:8do. +, . . . . '

 • 8/2/2019 Punto y moda n1

  22/28

  d~i"uyal 1 p en cadl1COff idi l . M i la q ue qucden:2 III ' I I ' 4] (m. ,de a ' l t! ) .MilIiI9M~ 1 1 1 m 50 p .f5 e rn ; te ja 2 em. rn pil : 0 3 5 " -0 s im p ic ; amb I t 81p' 't'1'Sq' Y di'!>mil"flJ'fa~p a C ; ; ! I d i i 1l i d o eada 6 e err , a1 t n~ r 3 6 i l ' . ' ~ i ! : } a lI f c c t O ; < I 10037 tCm. de :al ,toh aga l j , 5 . J s :d~rr~ :3p a c a tla I 0 1 d o , < II ( . o n t i n v a e i C m di s m u v a ' 1 p ar.ada ~ a d i J l~r G 1:C6; ,3 los 41 em de alto"dem: p.T e n til" f c 'lon : fQY Iwmbros . 005 ados re:ur rpo ,~nad' o i iJ 'tu g a. sIf ~U't ~ n ! j a : s , iiI Iruerpe,C Y ! ! H o : U ' fd ll T IG i !' , t e j a : ' \ 1 1 , p a rro ll - 2 ' P dtr. - 2 :P II' CY - 2 ' 'P d e r . - 1 P r~ - :2 I P d e , - '~ P r

 • 8/2/2019 Punto y moda n1

  23/28

  h om brm, ~ O Oem, d e , 1-0 lo t; l i !;U ifI n s 1 2 pp a r a hn rnb ISV drja, ' ( i s III > e n d;'jiMi~ I c r ' t ' t nc ,~ '$ . T i l J tI ~ I 'D1rll! dtfantNO igIJi! , . hag- i i i 1 1 . 1 5 .d i r .m i n \ .l O l O l 1 e s 1 1 e a m b io s de P l l t t t a s . . Mm a d oini l iC15C1.l M a : ng ~ ; s; = u r d .a 3 61 ~ ~ JIkm ' I e j a b o . m a n l J a < S(pul lo p a r ~ d < ! b , l e z h i l~ [ . a i l n 4 t r . 1 1 , le n " 2 p rfN ! r I ' "2P doer,d l! " - ,S cm. d e ' lar1}O di5Qii ll!l'lic :n ~ mismarur~idt ISp b-iclI dis.tribuulos: ambit a p ' 1 < 1 ' S t Y .a u m - G ir H < i" D 'o 1 p;H; C ! ' : r .l : fc l t o los ,.

  , . ; 1 1 . . . . . .' T ie j ~ d (; lt l'a ; E J e I F a T m l Olalla: 40 - 42Mi!IC:(jiillu~ 9 Q [ ) g M,i '~ lzdeI.IJ1M C " t S l I e , 0010 'MIra.1 P .a lm o ~ 9 1PI . ! ntos 'CiI'I~ad!J5.: p jersqr der~ . I I I e -MSb l dobj~1 2 de 2r a - J .,MUr:itlii: 10 . P - 11 ron. enI rn ( . l l :~1 f 'G;~ 10 x 10 em .

  '" .. _.__ r __ __ ,. ..~ ;

  O:)Il~ccion1 - ~ daI: u r d 3 1 1 0 ' P . 5 5 e m ." t c j a i't't ' 1 1 0 1W I ta II :3 e rn . e n p f i o i ; s i i e o d o b l- r: c : ;u i n b i e . a I P jt~. a kii4 & an. d e a ll O funrn: m;J l i lga~: O J cadallado.

  7() U' H M .a ga s ,; po r lodo Id bord d t 13smang~ I C V - , d t l ~ ~ro s P If t e Y i ' ~III P a! rf l euado. , 4 ( ,m,: C'ri!:rtif ~t~.

  . . - - - - "' "" " '" -'- ..l '~d-ora!~ M' C o a l o l i n a Vltl'ltga!oTi1r~IiII:44M at~ria'f i : 6 00 ~ Mli[KiU [ h :Lanai$ Ci!! l I f , c - a f l ! meJQlr lgf .Pal l' II . ,: SibP U n1 0 Stm pl 9~ ; c o.r r,i tt8 !i 'J O .e~ . dM tiQ o i l ' i 1 p 1 ~ 1 1 p d-r.. , p i zq , )IM'Llrstll~'1 3 p - 16 COf f , enmUt'$fi ' t l ldl! ' 1 0 J fJ 1 0 em . .- .. - -""-~---- - - - .

  C o n fe(:cio n&palda: fda 60 p , m C ' - f T I I , teia 3 : em . en pcomte du. cam bu: a P J~l~; a ~G S ~ 2 ~ . !!It.1 (I de ~~: t t i ! i l T l i i i ! u y a 1 1 ~ a c a d i l ' l a d l o ,c a d a S t G n it ia s , . 1 1 'l .i !S I 3oIntner4i4 p. oontinut 'l C ! j i - f n d o rtcl0; a 10507 9 em. Id a: a l to ! I . < i 9 3 ~ i > s M :c i e ft \C : a t~a I a d Q -lp pot 1 'll'C!'l -I,ppo 1veil; a ' o - s w e on. de a It o ' . ch:je 1 1 1 : 1 1 npfffl Iw -IG p efntQI(5. y C M E' a c.adal ~ado 1 2 P jNjra,hombros .DC' lan~nm: ; I U f d a 3 3 P ', J km I t C ' j ; a 3 e m , tn ii iCOI'~lt do V g u ar - d a d e 6 1 P til ' l : O S ' l . a d o IIIIc-r: 2 pI'N- 1 pd c r - 2 pr t \ 1 ; !II c o n t jn u 1 lO O 1 ' l M 'a 9 l. 1 a rt h l,t~Ja" IIjer, E ' i l C ia U o o ~. lqUlerd 'o~Idi5m in U( ' lOl! f ! ! . f i I ' . ! I ~ < d a r f o i ' i' f 't . il 11" '. t$e ' y ' 5 . I S JS ., ool-a ew a da; a es 0 0 em de al to U!ji l l i f inal epal 'Gltui lUo: 31mn liniJ.lt i6il l~ ID S IS I'de orill ,~ for i COf ! d er., C1i I ' I I iMOi l : a ,~em l l i lZll l los pJl!rKy p o o r P C ' r t distieo doole Ix r'iCtfl 'lp-lann .2p pot v t z . l . till ~1JC qutGtr'! 1 : ; ! P M j cr st: Y p ar a

  ~ 'ill1 1 1 1 1 OOm JlEJ p r d ; J 90"",, Ddant' i !J l I MantaI~ *l ~ J ' I I Jl 1 ' 1 , r l 1 >

  . . . . a l l Jo!ij:l I,tm

  25

 • 8/2/2019 Punto y moda n1

  24/28

  IMa~:a$: u ld i! l 3 2 1P . tfji PU I' II) : 8 em , 'tll po om : t e il d i) . ; 1 1 'm . e n p j f rwy; camllie i I I l p je rd - r ' t v h ,'I t e j a 1 o t n z ;a 'C 1 ! :i '1 tu i ld e 6 p o : ilurnen~r1 p ,a tad .. ~a-do' .rroa 8 co ; a es &a, cm.i ! l4!l ar g o Un 'a 'l ,Iclenc p. fi!flfI inadOo: . c o s a hombr~,rostadD 0.1 ! .l 'J IO c~ta40 'nUlg < l ! i , V ptg~tmangas 4 1 1 rorrpo. form!: pu i' lo s : d 'o b e CII~Iaw l" fos 8 ,MI. I t ' i ' : I l P ' IQHdra' th : l ' 'I 'fijeto CO I 1u n :a p u fl t 8 ( ! 1 ! l i a f i l l O O ~ ef t e : ,m. e n P i j i ! : l I ' S CJClrJ 0': d j i llM u' Ijbr~ UI tada dt antrm, ~ 1 1 1 ,P de pata a o o lo n a dU ' f . 3 , l e v a ru e 1 1 K " 1 : 0 0 0 ~Ir c b aj ~ iM ' I io J4 p , t e j Q ttl P C O W t t ~ o illim!':flk:a t.nla irulo Ip en ti lr r , dt dumo; 31 los 1 0 em.de , a li W . t ej a m ttOOha ,s l a i ) 'b I ~ r ll !r 1 2 em .; Ifll tacarr ~t'C mmif( l:~e < I' d.sll ' l inuil ' t p a ca i1 . 8 lad {Je: n ~Of f ff - d'cr.; < Ii 1m. 1S CI ' IJ . d~ F to'~I. dcntlos p - ~. . ..Trt;jtdora~ 'riil~DUfa din

  T:IIlla,: ,4( 1 - 42: IMa t~ rlra le s : UX lo !J 9 r3 < 1 l0 - I-n h as C ita llO , IIa i f . ' ! I . CO l o rcrllW.4 botHH grallHl6.: PalliI IM ; . g ,: P tmtm. emp e 4 l d l K , : r o1 l 't e ao o.: je rsq dt rMs. C (C f tl a d l. " 6

  !p Y f i tm . s c g u n ~i;ag:r;mli1adjllllto.MUI!!!ltral; 1 2 ~ - U i COIl', en

  : mutsl\l';a,,d~ ' ~O . : I i :m em. . .. . .. . . . . . . . . _ .

  Confect ionE ~~lda: unla ,6(1 f) . 0 0 em .; ltj8 3 ClOIU IIeerretea e J l ) : dimibuyalK p: 9 P i je fS tY de ,~- 16 f:llttnia - 12 p i j-N: de J~-t5; - 1 6 P r e n 2 ; i l 1- 1 2 P j~ dt Jitv~ - 6 P ' t ~ e n z a l - 9 1 P j ' S C Vd e : r ~ f s _ A m !is . e m . ci t a l .l @ . l 1 I ~ g < i ~ i s a : ' i ': : c i H i I 'C31 czm 'ado 4 p: a 1M 75 Cl1I. dr a ll .( ; t ot al , c i e~!p .Drlant:tro!l~ ~,d3 Ja p. 32 e m . : cja 3 ~1)I1r' i!'n rP( lO n e ea do " d is trillu'( a to !'iopi romo s igur : ~14,p.tit ..rOR'tkado p ar ~ p ata aootO J il ao yr 3 - '9 P) f l " S C ' J f d l. " ~ - Ili P '1 r t !: 1U 3 - 1 3 P ~ , i f e . r c v C i .A los 55 em, dr aim. C : l " I ~tad~ cpt.!ll:'!i~Oa p'3ti lab oto - dllra. I l.ag a i L S ; a , : e ; i . l \ ' ! l ' t i 4 p; a 1M 70 cm.d 'e ,aIto, haga r eb . . i l t c :u H g; lC1 i~ f f l ! r M ~4 P c itp,iitli abotQi' iadura.: ii ' lO S 7 5 em. dr ,B l I~oi I:Ota l." i w e p . ftj;J , rl o l iO ' delall ' l lrrO i q U 3 1 1 ; i . ' ! j ' i l pai:3i i i I ! ' a bo to rla d L lfa . , r i e b a jC ' 5 < J l a , inv ers.3 ; h ag a 2~am deojalei.'u laJ)illlt M .lfJt 'J j i : i l ' ,

  Mang a

  60pW cr n

  l D i a g r a l l 1 ! l i i l i i T r e : m ; B

  - , ,,I Ban

  151 1~O

  - T renza d l!! , P . en cruce a :~aI,~q;pongil3 , p . e n l p i l l . i ) U l l t . ~ _ _ snte' d~ 1 !~ido. t c : j a! il l der, lo s 3 P . 5 9 '1 5- . , . l uego i tlel l.aa l der.I o . s , 3 I ll- d ll! I P i ll ! . 3U~I.E n cOHld i , 5 pa'f 'reS a de : If -v ~ . ~ e jJ ~ Q S . l P t o s . c om o s e p i6 en taf ll

  2 6

 • 8/2/2019 Punto y moda n1

  25/28

  en P t!is'l.ico doblf s ig llle n dD C il O f ' i l C l ' l , Il k pun tos,d e 1 . 1 , p f @ t io ! J ; 3 1 1 1 K : m l e m . de : < l U l ) l ttja: 2 em.I tn " a r rl l' Z, .c i em p ,T erm ination: rosa lO s ~MtadM ,de '!lIda bo~l foa h i base' dd s.*G~I!>.I't n fI je-~.M a g as ; uJda 32 P '.2 '9 cm~ Iltj:l! p un o d~ 1 8c:m~ cambic iii III jmt);. aLJltlellte 1 ,pa ada ladoeada I) roJI '~!l11 ( 1 1 $ ,2 crn. d e I farg1~3gl'l W ~ :d ismi nu ya 1 p a 4lda fdo en eerr dr Idelffilo:a lo s 1 1 S 2 I t f I i ' I _ d e U < l I 9 i1 it(i . a l . c i l m ' e .O.u~U'o; urda 21 p, u:ja: 1Pl!!fi p,arro~ 3p dew_- :I, P ' ~ - 3 : p drr. - 3 1 1 1 1t\I '. - 3 II I d 'e r . ~ 3 Jf I8t r'D 'Z; " " ,oon t in l l llO IO I ! V t-it todas. l : n c o r r i d a& d ed l ! ' r ' . . . i! LJmMh ! " p , i l l initio dt I@ s p I tt r . . h . a: s 'Uob t l'1 f 5~ pi y 511em . de a lt o: com l' tl 'l tt ' 3 1dismjn_uir til r mr,smas LlbiC-gc iQl1e~ dond taU-ill'jj~l1It6~hntl QIUtmer.102 ~m, de aliI) V 21p'i!t;rmil'lacion: eg~ h o m b rQ S , C O " ii t a d o s CIICI 'pQ If, o o s t . a : d ' o mangas, 1 )C g 1 l - m an gas 3 1cutrpo. 'Molw~H{I:e s a enl f "~f l t1noo, 11 ' 0 5 2 ~ost!das (21 p '::III{ X I l l t l l ' l l t a ~ i c n , toSalli 0 < l ! I ' , t e s mt3dos en I IIafUll ,all 'cbaj,1! altillo-

  Tifitd~ril; Marlal CiuD-lm! !Vcl'l~3ST alla: 40 - 42MaWi,rn: BO OIg ~olltr a t 'I.a~ Coromina. C " f I oolor V t ' r d c .Pam!o;8Pul1iro~mp!udo5~ j~ l 'Sey .

  ~1t(1kodoblt r 2 II dtf. - 2 p. (~I'eorreteade.Muntr.ll: ~J I' - ~4,orr, enmutstra dt 10 J: 10'Ct J I .

  OcurfeecionIbpl1ldi!; U ~i!la52 p, M em" ~ja ,e'" p ~ r a r ~ r i wGolJ le , P J~ i1 ' l3 d 18 ( ,m. de: < lU ll, ~mb1 t a ,j e rKV ' ; oi l 1 0 5 54 Clill. df!' aftto IligJ ~ ba j~ s is as :3 eada la ilo d ism in u y3 . ot p pur 1 VC'Z ' 'i 1 P por: 3 vt'S,; ~ lo s ne rn , d < ra ftQ ta -U l("ieui! p ,IDela l1fDD:, '~I ' :ja 'g al a ' " .p8 t~a . B e si l l~; 3 1t lnnt in l lKi6n de la prtt l l lJ

 • 8/2/2019 Punto y moda n1

  26/28

  -

  p u n t 8 r o ~ l o ~ d _ a ~~I~ 'l lC o e s ; a I~ 100 tm. d e alto tota'l, O' l ' ! { I fClos n~rdt! iombto.. Ieja ;: 1~tro d tr 4i l ,r 'C u } J Jal ,h . a~ ;l la s dI[~ inl,l;!t>ioi'l~ y ~a:fi'llii05 d~ ' P il in ! 'OS ,Mt ..dll! IrnytB(!\IM a n !!la $ :~ oIrd a4 0 !P .ll 'm , tlf ja p tiH ~np jt~de 1 2 C l 1 I ' I . de a lto ~ e l l l rontJ IlI1Htci6n a t!m~iI'!1C 1 IP.3 1 c ada ~ aJ do,(3d'~ 6 ooffld:as p>(lr '2 V f i t c :S , ( 44p~ : alios s a : e m . d e ~argo h3~ si~s.~ disminuyaz l c . . 2 z 2 - 2 - 2 z :2 z21 P !: I c ad a ' ad o; .~ 1 i 0 : 5 8 0 CfT I . de! ; J I ' g : O tetal .cleM 1M 14 P .

  t 'C'rmilr '!aci6n~ 0 0 5 0 a l n ~mb fO ' ), ( oo ta llo 'C I1 .Ie r'p ( l.O M t .a tJ { J m a i 'l ~ 8 I$ !j' I~ut m ~ " ! I d s . a 1 (l!~tj)O:(OJmr piiilo R'ia'i 'lgas; d ' o o r t ihaci3 O1< J t r mQ S Cfi'I',Y f i j I ! ' Cl)J'llPlIl\ta!l~ ~\IItJta o Te j a cu~ lI o~ IIfti'3iH~9 0 I P p c : ! ' [ 0 0 0 e l r c o o j, ! \ ' l a lr H \, t c ja ell ~ ,el ~G'S i m p le . h~, AtvltI' 25e r n . d e a lto : I[Mn P I ' I 3 0 0 0J [ J ~ bord!!S~ CO~ c r~e t C i l i ladG! I i t fUgLOI ( e P '"COw , t n II ) b - . l j: o . . p o t I ) ' i ' [ 0 0 0 tl bordte d~ Id~nttros..~udo,C'Ut l io y p1Jlili~,.E'~1da ~r't~

  M atl '! l 'i : il :CSl ~ '9 Shd ; ' ; n d ! lit tu;tl:R @ f ! 'I a g l ' l I ! I \ il , . : 2 0 0 ' ! I P 3 r . J c : a d a l l i@ i t l- r : ~ e g r o , .'g1~S~~IJJO. gris (~are_IPuliltm IIlifflP:Ciild'S5,; iii ~rft)~; CQf f 1 1 P dtr-, p reV ' r c p o e : 1 i r lH!1 :a carr d~ a ~ c o r '2 : d ~l'!d eo or,r~ lJ d :a 1 t~ j~ r 1 P Id~l.,t~ja:a ,3 :rc l !' . a !o;nl !eO Ofr t5pir li !a tfjt ' .I' un IP rtv, lija,~a l~ d : e . r _ : H l 1 P 'l ! l i r O C I r r , V 2 . : P 'r~~ I g U - ! l rd!fS;, . : 2 p i der, - ~ :M .3 d a jpidC'I ' - 3 p ider_JU !'I~m 3 p de. 1 ~audi!l,C!)rr :2 : 'ltji' : 1 : 1 6p COlTlO se ~fLt l ln . J 'tpe hr por 5 oor tjda~ .P de rantilsla 1 : e~r 1 : 2 ,. lilt 0 11 ;: 3 . ' 1

  .. Con~erc fO nup~:diill;I.Ifd~1M !; p '. 9! ~m .; te ja I~IIcot.or gri~@Stl l l r ( l gU 8 ro iil : i{ii m l l i ~ a c C I < : o r ~eg ro tc.j~COl ' !p f~rlta~a 1 1 ;a ~m2 ' S C ' m . de a :'kI~dismin~ 3 8p b i~ i1 d l' 5U ib l. !lio ,Q s - 1 2Q p; , u :j a 9J ! l' aJ ( !i ao~ornt iw l C fI 0 0: 01 " g risea ro . C : 3 'm b 'j ~' , 1 1~C( l r9 r i 5 0 O'SU ro V te~ en p f : , m tas ia '2 : iI ~O"j. 53 tim.d 'e :8:tO\ dj~ in vv a ZO p bifn mJ ~ul~" . IrdM .10 0~; r~p gl l i lJ l 'd.adlml. :l ) ral iwl leo l '1~ro. cambic ,8 1g r i s r : 3 ro utja P de f < l n t 3 'M a 3 , ~ : 1 ) 5 70 CIfI. dt2:tQl diw in up 1 l I1 !11~hm~n~ ir iw i dQS e o Ill;leja 9 l ~ a r d a dtt. e n g 6 . s c~~rol c:ambiil l O Il 'CO;O~n eg r o, [ 'c ja tan es u ,till p a r l ' < ! l ! ' Iillt' 9 em,: a : t o

  . . .

  :a ~d \a l - : 2 P d it ' . - 2 ii i d ! ! ' : l " . j un tos . - 2 1 1 1 1orr.ju lilt!)!; - 2 P dc :r. - 1 :a:rn .llIa - 1 I ! I d!!!,r. - 1; ju :a :d a " f 1 l .! ~ti r d e . ' 0 1 ta da : au cou. cor r :2 :t c ja : o s , como, s e p r t s c < r l t , 3 G ' 1 . P f ' a n t : ! i i S - ' r ~ : i ! ' :eorr 1 : "2 P I 'N - 1 II der. - '~ P ~nttia pc:!':2 I , j l i i ' d " . de .' O J " , C;l)rr J; 2 P Qri :: ir ! 2 ' ~ F~ .~ Wt': 'ta ~I' ~!. ' imal d e : p .. ~ P 1 ! I ' ~ I i ' 2 I I I

  I~. 1 1I P o . P ~:;n ' t3Sf i l3 :: .0 0'1 ' ~ : B p i d t r , 1 :aud.3 ! .~P ' r!V 6 pdillr. - 3 . ~ d~J.j un tO ! ,6 i : I ~ I I ! " . 1 : a :r n d li ll .!P ra". 1 : :a iu H l a -"~!Pf:tif! !I e, . a " , to! b : 31 0 0 1 1 . oorr' : Z : 1 J~ j : a . :osp rnmo 5it pr~sc :n tan .Mlia;tra~ 16p . 22 'C(li'(, en mlJ~~'lfad" U)

  : l J : 10cm.................

  tcla: 81 tom" c:rtrr;~ p.IGuaMa~, d~,abws: CI'i t a - d . ' i ( 'a - ii i l )!C Ie ,co ; ,~ ,, :poo.-ga ;~ 2 ' pa:i::K J U r i os ' i i i con U I I I pa~ a u; l( i : i~u,tO Ill1 C ] 'P at : a U~ y u;j4 un p en e: o o : o r de :: a 'b a s e V e t r o I I ! ! n i!!' ( 0 ' I I de : a l l ' ll U , . U I J I i I .De:aritltd'~: ' I f ' , 1 3 t91;13' a ~~da; 'til e : OOr d! ll:s U p W ' ( [ I j ' df: glm;ij, d e j . e ta l c a d a :~do3 r - m . p a r a5 iSM . .. f~a~ C!)(I(jntlad~ ~ira~tM dr 12 p t J , Uen p ~rr ' l ! l . e i ClI'l 't p.T rr nl in l'c id n; ( ~ O M ta d ~ w j d a n d @ 1 de 1 1 1 3 1 ! f ! fca:zar ' : o s I CO l O f" 6: ~ t i r . a rlttS a ~' C " i J l ' i e 5Y np3~oa.

  28

 • 8/2/2019 Punto y moda n1

  27/28

  alejedora: Msr i; t Ca ,u li n. aVM~50Ti l ll a~ 42

  ateriarn: 80 0 g AlpacaA nd'in a - Li ntta\ C;rttllhJl d~S aitg l, 20 0 9 1para I . ( I S OOlo ( f~ ;ml!lraoo. g i l ' S OSC lHO , q r i s dam.'I f 100 9 en n g ro.PdUo:l6.P untm Im pT ~dM : . ~\I. Prn . '~n13 de 4 p: c on td 'l!J C de2 II' 3 13'dtr., cad.. COn'; P'a 1 1 1 ' 0 1 : : ' C ( ) I " r 1 : 1 ~ d'e r . - 1 Prd,l't~tit d- . iii , tada 13 eorr,OO f 1 ' 2 : d O J1 "C 1 rc -o tp 'n p o od a U ' j1 P d~ ., t~ jalo i ll fa' - .do.nderon~ponda ttji!f 1 II r~ -ttjalil ' ai rlV; Ifepell' COrr t V 2.MuC 'U r a ; ~ i p - 22 enr, enmu~tfiI de 10 x m em

  :Tl!:jt_di,'if~l;VC-fQniCi l C i~TaHa: 1 8 - 40M!!Itfiri"lu; ' i O O ' 9 1 R l ! f u g i ( l . ,de I . .mas usne. 4(jQ I , l l all.ll~rtl, 2{)(1 g a < Z I o ! I d ,a 1 ' 1 0 .P . . l j l l o : 1 6~rft~ cmplRdm:J~~dC'dC ' r c~ 0, 'f r a tito 5[",pl't.M u c s t f i l ' ; I fi I P - 2 2 e o n : i l : l ' Imlill!:~tta dt 1 0)1 ~O em.

  PiCl3 ,I t ~Ulli i 'd;JInrC"rlor! ~rd.1 1 04 p . '6 5 M1", rtjauntrfC'. lI l~J l d o 4 jill't'V, 0011.4 P en jfrsey ~rOlI ~iI '6!Z~; 1 !os1 0 em . d e a lto , c u :n r p .. I[nla p i aa ~ I C ! !! f' !~ Ju ts 0drrn tid 'o no ' se I Ir, ya q ue q ued3 po! dcb3 jo de 13IPtr l l l~ p erio ', y a q u e c l!lf l' Ip le il!1oit l j r two d~ di ! r 13 fo rmaa > g j o l l l a d a . ~D~QaJl tmlO:urda '5 6 P . 3 5 tm.; ltja p J4l:~, enl lcdi'l' 1 3cO f f , id3 ; dl!' ~lIJrmaoornbc: e n la 'G ~ rid a ~ 1 't , d i ' ! der,.l !u me ntr al ( lo b t' 0 5 P - 1 1 2 p:e l ll l,a , ml f t 5 0 g t e . d u . ,i l lJm~Qte 0 : 1 1 1 " 0 ' > '5 6 P b r . . : tI dis Uit:H Iidos - 1 68 p; ltji3. hntaiJb te ntr I S an. d e al to : I i oo n i II uac i6 di sm inu va e neerr d > e (l,e>f.,5 & ~ b len dis .uj t)uiifQ 1 1 12 p. c a m 1 : ; ir ~i!I l ll ll 1 tO 8e ilmf h r .do' : ~ i !j 3 ilittrtalando " p til j , t f S CY COil l :3II tn; a rCK U! em, d Jl: 'a lto . r:< lmb h~ a 00101 9fis C'a,~IIJ;~ro s J 1 mi. de . 0 0 l t o . en r o o r ' - de d i!c :h o.d'r!miml\ '

 • 8/2/2019 Punto y moda n1

  28/28

  punt~~o~d~a __E s p . J 1 ~ a : 0 0 " a ll " '; G K U " J O l im a 63 , P o 4Q 1 o m t 't j ap o r c U l la , , e n l P e : j s ti o ( ! ! 5 ,1m p . : t d e " ( m l, C i lm b i ea p , jt~ 'i 'l~ia d " : t > I l i i T I i l n d : o ;m1 t :Ol ' l lM, d e : a 1 :U;"~ada U I 'corf ; : i ! I :O S 42 em , d e a: to , i naga 5 l I~S ,a ad\l ~adQ.ci~n,c: , g , l C ! . (MliniJt d i s m J n U 1 j ~ G ):2 p a ( ' ad . . , ;~liIo pot : 2 !l;Orfroa"l; aJ ;0 5 5 4 em. . : i t ';l1~ l iI a m 3 rW~ je aU :: Io :c r~ rn : : os 1 0 II)c : e l l ~ r a : e s" I CDJ i . f~nu~ i s m r n l ,J i lf C n d l ) 1 lila C 3d~ ~ ; i . d o< (II!' ~ l ~ . l laMa l li D b t~~~ r un , l ;l l: ! i i if I S O 'em.;, c i . c : 1J f I 'C p .I)t~~!1iIU!!'ro: te:j3 fglt~:: 31 es p ~ :d 3 ,: r eo aj i! C U t : : o :a : 0 5 42 em',dr a:w, , e i t " r I " c ;M~ID ' I i ' cen'~roal:'ei;a a H l 'l . i! ' lU l i O O O ' r I ' 3' l ' a I J i I : ade lde cs tos . d i c S m i f l ~ :2 p r r n ~ 1 :2 r o m ! ' ~ is ~ 1 1 P ' ('3(tal , 2 O O m r p o r5 veeC! i ; a , ;0 0 51 em . d!' a,; t~ tat l! '~, rc i iCff! f 1 1 i J ,

  1 ! i i l 3 I 1 ' 1 g , a . . s : 0 0 1 1 , ; 3 i l u : osouo ! , l t d !! ! 3 6 P ( 2 1 c:m).~tjal puna ill! 4 em , dI!3:kI, r n mb i! l' : < 1 p jt~dli'! der, Im:a ~rjmoa 'to!" in .rm cn tc : 2 0 'P br~nd i ~ t r i l : n d d l O " s (56 p); ~ O !)l:i t inu: i i lt 'h~n ttj3,3;h~mudo Q:I;OfIl!:~ cada 10 rorr;al ;0 0 4 1 1 c_m.d e : a~t,g .tJagi l i S i s , a ; 5 , ; e ie rr e a 't ad iJ : a d o 1 3 : p c ,cont i !lye < d i S l V ! ; , 1 i l J ' f ~ f i d o < 1 II' :3 ~ d ~ ' : 9 1 1 0 ..~ :1) '5 ,8 U e m . dl ! : a r g o ~O~jI:, c : i ~ r f l l . 'p.l~l I 'mrn l l ! , :~Il~t :~~ p ~f' tQ(j lQ I l ! : W 1 t b~ j rcUil1;:o.t~ja :It.O'N en II . :;a~ticCl '~fmp:~, cierre1 1 ' . t OSS I nomb .rQ izQ , ' t~t .afJl iH Cuerpo (~n.ada1 r J 13 f :i ;Q j 1 l S ' I P G U C : m ' :1 I ' I9 a s 3 : C l f ~ ; r , p o .

  l~ m ID ',a ! R o sa r u t M l J : 3 I111131 :40M a { c f i ! l l ~ ': S O O ! I I l a n a i ptJ r a JCamping. i m l J l O r I : : 3 d o po!' tlwdMM ' E I ~ t c c l . en ~DflQ~tr6r!h), '*bootoflH tamnO g fc a i') d e t il : n rl' l l i ! l J 1 0 .I P 'a H lio ; 6I P ' u l l I I I l O $ cm~~~~i! lO:s.~e~ Ie~1I!tho 'r f p d Ie ' fa n l 3s ia : o orr 1 ;, . 1 1P J ' C " I ! I - 1 lC ! d t t : r " .'tp(;ti I' 'd t . ', , a . ' r o o a Ii( joo ; ron 2: ttja' ' ! l i SP ' c.o;nU!I'S . i I i ! I)U!Wiiltin.; (,(In3~1 ID ' du "~p 1 l t ' I I . rtpttir dt "il 0 0 1 1 1 3 I $ oo r r ; ( W i r ,4 : t l ! l ! : j a f- M pO O I i f ' l l@ ~ p r < tS e n t i ll ll; n : ~' 1 if r d eC l o n 1 a 1 4 .I M uH t t. a' ~ 1 5 p - 1 8 OlIn. illlimI lBU~ d \ ' ! , , 0 x 1 ( 1 1em .

  i(~o'1 fecc,j{m1 ~llJ . . ; I lrdil 5 3 p.4 2 (m., ttj~l p i 'e tm

  c d iSl ! ' l inuciQ.nes. p . 1 r o l 1 ,!nt3U3t:d lOO l i puy ; l 1 I I I ,a , ~i'I !..do mill" C O l T i I :: I ,1 \ j; I O !' 2 ~ .; coni l inu ih : j r i f' ck l : iJ l~ : r o m1i. d ~ . aU g .~wmlntf' 1 II " ~ 'MID; a tm .31 o!m. d e l! . . lt~~ ~'i.a~!! f urn in! .i y .l 1 I I < II eM. laM m iaJ.t oI "I 'i da s ~ lIkI~dn A J I M '53em.d~':}~~,t.olal,. djc p ,UI ~1;J.l o f, il n 'l :e t 'G < S ~ 1 I 1 li 1 a W 1 I l l '. 1 e m . ;.Ii$ preti~ !:It l l ! i ' l 1 . ! Ci 'I ~ I I i ! 'r . ! l 1 ' 1 I 3 s I a ; ~mbi~ a p ~ ~, ~tj~~1Il!f: ~.Ri1: 8pinlcililriNI P ~ I ' < P .f 5 t3 5 1 ;; < . . ~ a...~,i l J l. I l l T n u c i~ ~ : ; I l i I m t n tm . p a r am t : l" 1 I , H tfl e'~a l'O I C c n a -d 'o . .a i:Im i ! o m i i a 1 t u ( ; 1 ~Ji ! ; IYI i 1M ~li~M~"P31h.Ii. kJs J7 ~m. d 'ea f l Q i . , ' n a g a J < I ! o o j l ! [ulI!llo: i!contl l ' lb latm.n Iff hn !I i II tn .r ~ rII~:i1 I Ii !' I a r ; ! a 1 : . 1 ~i1 ;, : ;b o 'to n Id U I" a , ~ ~ ~ :. ! j : i l . i u r l t J 0 5 , ~'l, c a ( i . a CCI 'U'd c ' di:TliIo, I l u t a,O Ol.t~ 45 un. d ie :alto, ~Iinut[~j~cto; i! ~O'l . 53 ern. !lilt a~II!,y~1Os8ptnp~f~~

  IEs~hb

  ~ (H i l l , . . . cdMt!' Tltl"~I;Q1ID~ Ran ~tr o, C J U tan dD 1Mti lIIf f ltntOS y d t 1 f i ' l in l . l t lO ' i '1 'cs , tnI;OSt~ r~oo; ~lI'll y~ dt' I'Mpit~ ~ , J O O I O n 3 d t. l fa 1 \ 39 3 4o ja lc s M J . c n d f1 . i: !'d m D i ilo s .Mi! ' l9 iH: u r 1 ! l i I 36 p. 24 e m . ttjm I Manga

  T- M aw j C 1 l 1M I ~1 ' 1 1 1 1 Vern~ga j ,f or lo ; 3 1 1 6 3 9 '~- A d ! i i a n a V " ' l ] a c sfcl'i~: r~5t1~- P lf t l a D u ~ a ! 'J di!IIFoo~: 2Ja11iiJ- E IC il1 l! l~rl)' r i mO . &ll!i81J,~,ibtO~.''F~; ~100ns,- M ACF , o n o , 49l17l)1I' 1 . Iar '"'- l la fl a: !. 'Ci sRr o .m C a d C I ' I I I ' ,l.itdi. ( O o lc n 1 l 3 ,g ,M . ar w r i 0 2 ! l . 1 ~ 1 )d l 1 K " 1 3 ; !i!)MS9S4000l i .M . I I ~Eujt .a: , i ! lOO8J:850 , 'f ~n

  ~3il.rn !lJo.,rb 'litindiS (j(!l fUDtU tn0 1 p ia I S . .- u ll 1 l . ! l b r lP.JbJc-aI f depo! " .i tc . ( !e ~r rLn :pttIrQ de 'll'i.ldl\l~ l6,n, f.~no;4 2 < 1 9 5 6 5 , J i J r I " IOO I :a A o . r i d ! 3r O ( i i I 1 2 G . l r a n a z l I D O I I l 1 3 8 : ' l :MO r1 Jlt8 ~6 .: 21 ,dot'M a)1 07 09 ; II '' I n 1 : ; 1m~O l ' l! 'l . IE'Mi1 dd l '1 I!broI!ntl~~

  - 1 lJ I( !I " I P O I I I i I < ! I ' SriiP10eitaRt~l:arrtf: ~ d~II~'ck!f paraC ' l h i l ! : : r ' l n 0 5 . : . lI2 - 'jl } ," ,,1 2 & '6BC i :H iM!liU.i!JI'lj/spr~5it~@,U~"!I.d

  - T ,e'!(W E I S i!i!o.hUibIHd.Oro. IIr lanas ll.lI.XIilI:iml ! ' i rrt~~nmaJJI i! ) I '~If < I I I ~tI:'~I~21 fk M a " f O G7S , .10110: 6314 . ; u4 ;21 H ~.byo6'57. fone: rfil283J',;'DJol~Gnill ~fl.l~ U'3,. t O J ' J t l :r.39!ic188" ! . o J n AlfMw 51. ' [ o n e > ;6S'9 .7, ! )36; BaiCUnil!n 56 ,fOf io,6B912i2; M'ontimMUiI1111,Mat ! l ' l . lo IJ iJ : 3 , 1&005 ) .M':;'il.l~x(i IC~~OIU.notmatl.rom- L in h ia s C i!l\w l o1R~pm;enliil!'ltt tJldUV'.IO p.naC l \ J l ~ . ~J t'g I '" O il U d a . 1 1 1 '! d2467. Mlt;ul , I 'ono$~ 218115$' ..2381863 . ;< '1 l r l ~m~uttll(!a!;.tR 1 r t, ;;b ru en d pai5-- un;a~ M al 'b ccl'It Jk'O I!!~., C 1 : 1 Uc l~1i'r]~1i!SMa~l:l t 'ra! i. f l :On~rm.~ ~it.d0 1 \ ] 1 0 Las O ! r 1 ! ! 1 r : s . f o t : : i , l lOll. :1 'n iv tl , ' O ru l: 2 ' U1 [ . 01 0 ; . G i l l' M j j l ,I r o p ; e r i D , (:51,:;urons, loc.al850,f(]; l 'lc: 6391117: b Ud< ! 2:3 5. of201 , r & J ' I . G , 6395600 , r I D : ;6 1 0 2 0 0 &-l,~U~ 'COrQmin;l1 + . ' 1 , Carr~ V a Ido'\!'ill!ll1 ~J. 'fijr\Q;4,24,711[ fifi' 427nOO.M ; a i- J ;corofi\,l rt3@eoroi'i'iljftli.~- H i J a n de r ia Pildro ~ ( lm ~ 9 1 i 1 ! O I j: S O . A . . .P t l d ' r u d! V a W ' l Y l a 5%4: flilllo2l El U8 :l 1; , k lJ I: 2 31 3 79 38 ; m 3J d:WWW fGmlInl r l i l i l ' l l l 'S . ! :O l ' I ' I

  30