Aula7 arquitetura da informacao

  • View
    86

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Processos e produtos jornalísticos em ambientes digitais Disciplina do curso de Pós-Graduação em Jornalismo da Faculdade Cásper Líbero. Professora responsável: Michelle Prazeres Aula 7: Arquitetura da Informação.

Text of Aula7 arquitetura da informacao

  • 1. PROCESSOS E PRODUTOS PPPRRROOOCCCEEESSSSSSOOOSSS EEE PPPRRROOODDDUUUTTTOOOSSS JJJJOOOORRRRNNNNAAAALLLLSSSSTTTTIIIICCCCOOOOSSSS EEEEMMMMAAAAMMMMBBBBIIIIEEEENNNNTTTTEEEE DDDDIIIIGGGGIIIITTTTAAAALLLLAAAAUUUULLLLAAAA 7777:::: 00003333////11110000////2222000011114444michelleprazeres@gmail.comARQUITETURADA INFORMAO

2. AAAAUUUULLLLAAAA DDDDEEEE HHHHOOOOJJJJEEEE| RODA DE CONVERSA; RETOMANDO: JORNALISMO DE DADOS; AULA DE HOJE: ARQUITETURA DA INFORMAO. PROJETOS: RODADA DE APRESENTAO DIFICULDADES, DVIDAS, ETC.PPPPRRRROOOOCCCCEEEESSSSSSSSOOOOSSSS EEEE PPPPRRRROOOODDDDUUUUTTTTOOOOSSSS JJJJOOOORRRRNNNNAAAALLLLSSSSTTTTIIIICCCCOOOOSSSS NNNNOOOO AAAAMMMMBBBBIIIIEEEENNNNTTTTEEEE DDDDIIIIGGGGIIIITTTTAAAALLLL 3. RECUPERANDO... RRREEECCCUUUPPPEEERRRAAANNNDDDOOO......... JJJJOOOORRRRNNNNAAAALLLLIIIISSSSMMMMOOOO DDDDEEEE DDDDAAAADDDDOOOOSSSS|O QUE FALAMOS?Por que importante?Como incide no jornalismo?PPPPRRRROOOOCCCCEEEESSSSSSSSOOOOSSSS EEEE PPPPRRRROOOODDDDUUUUTTTTOOOOSSSS JJJJOOOORRRRNNNNAAAALLLLSSSSTTTTIIIICCCCOOOOSSSS NNNNOOOO AAAAMMMMBBBBIIIIEEEENNNNTTTTEEEE DDDDIIIIGGGGIIIITTTTAAAALLLL 4. RRRREEEECCCCUUUUPPPPEEEERRRRAAAANNNNDDDDOOOO............ JJJJOOOORRRRNNNNAAAALLLLIIIISSSSMMMMOOOO DDDDEEEE DDDDAAAADDDDOOOOSSSS | Relao com os rrrreeeeccccuuuurrrrssssoooossss est mudando: dados podem serffffoooonnnntttteeeessss e podem ser mmmmooooddddoooossss de contar a histria (jornalismo dedados e visualizao de dados); No sempre que devemos usar; IIIInnnnffffoooorrrrmmmmaaaaoooo deve estar boa, limpa, precisa e significativa; Obter, analisar, filtrar, garimpar, representar, refinar e interagir(eeeennnnccccoooonnnnttttrrrraaaarrrr,,,, aaaannnnaaaalllliiiissssaaaarrrr,,,, vvvviiiissssuuuuaaaalllliiiizzzzaaaarrrr,,,, ccccoooonnnnvvvveeeerrrrtttteeeerrrr);Habilidades: saber onde est ou saber buscar;repertrio (e ferramentas) para analisar;recursos para visualizar; e contexto e repertriopara converter.http://slideshare.com/rafaelsbaraiPPPPRRRROOOOCCCCEEEESSSSSSSSOOOOSSSS EEEE PPPPRRRROOOODDDDUUUUTTTTOOOOSSSS JJJJOOOORRRRNNNNAAAALLLLSSSSTTTTIIIICCCCOOOOSSSS NNNNOOOO AAAAMMMMBBBBIIIIEEEENNNNTTTTEEEE DDDDIIIIGGGGIIIITTTTAAAALLLLCuidadosBig data e Open data 5. AAAANNNNAAAALLLLIIIISSSSAAAANNNNDDDDOOOO CCCCAAAASSSSOOOOSSSS |PPPPRRRROOOOCCCCEEEESSSSSSSSOOOOSSSS EEEE PPPPRRRROOOODDDDUUUUTTTTOOOOSSSS JJJJOOOORRRRNNNNAAAALLLLSSSSTTTTIIIICCCCOOOOSSSS NNNNOOOO AAAAMMMMBBBBIIIIEEEENNNNTTTTEEEE DDDDIIIIGGGGIIIITTTTAAAALLLLDDDDeeeetttteeeettttiiiivvvveeee ddddoooossss ddddaaaaddddoooossssChecar e visualizar podeser importante paraddddeeeetttteeeeccccttttaaaarrrr ddddiiiinnnnmmmmiiiiccccaaaassss,,,,ccccoooonnnneeeexxxxeeeessss,,,, mmmmaaaappppaaaassss,,,,ppppaaaaiiiissssaaaaggggeeeennnnssss eeee aaaatttt ppppaaaaddddrrrreeeesssseeeessssccccoooonnnnddddiiiiddddoooossss. 6. http://www.theguardian.com/global-development/ng-interactive/2014/oct/01/-sp-abortion-rights-around-world-interactive 7. ARQUITETURA AAARRRQQQUUUIIITTTEEETTTUUURRRAAA DDDDAAAA IIIINNNNFFFFOOOORRRRMMMMAAAAOOOO|PPPPRRRROOOOCCCCEEEESSSSSSSSOOOOSSSS EEEE PPPPRRRROOOODDDDUUUUTTTTOOOOSSSS JJJJOOOORRRRNNNNAAAALLLLSSSSTTTTIIIICCCCOOOOSSSS NNNNOOOO AAAAMMMMBBBBIIIIEEEENNNNTTTTEEEE DDDDIIIIGGGGIIIITTTTAAAALLLLArte, cincia, disciplina,metodologia ou tcnica? 8. ARQUITETURA AAARRRQQQUUUIIITTTEEETTTUUURRRAAA DDDDAAAA IIIINNNNFFFFOOOORRRRMMMMAAAAOOOO | O QUE AI? PARA QUE ELA SERVE? POR QUE IMPORTANTE PARA OJORNALISTA? ONDE ESTUDAR OU LER SOBRE ISSO? DE QUE HABILIDADES PRECISO PARATRABALHAR COM AI? COMO FAZER AI?http://pixabay.com/pt/pergunta-ponto-de-interroga%C3%A7%C3%A3o-63916/PPPPRRRROOOOCCCCEEEESSSSSSSSOOOOSSSS EEEE PPPPRRRROOOODDDDUUUUTTTTOOOOSSSS JJJJOOOORRRRNNNNAAAALLLLSSSSTTTTIIIICCCCOOOOSSSS NNNNOOOO AAAAMMMMBBBBIIIIEEEENNNNTTTTEEEE DDDDIIIIGGGGIIIITTTTAAAALLLL 9. ARQUITETURA AAARRRQQQUUUIIITTTEEETTTUUURRRAAA DDDDAAAA IIIINNNNFFFFOOOORRRRMMMMAAAAOOOO| AAAATTTTIIIIVVVVIIIIDDDDAAAADDDDEEEE DE DDDDAAAARRRR FFFFOOOORRRRMMMMAAAA E OOOORRRRGGGGAAAANNNNIIIIZZZZAAAARRRR INFORMAO(CCCCOOOONNNNTTTTEEEEDDDDOOOOSSSS) PARA APOIAR O LLLLEEEEIIIITTTTOOOORRRR NNNNAAAAVVVVEEEEGGGGAAAADDDDOOOORRRR ACCCCOOOONNNNSSSSTTTTRRRRUUUUIIIIRRRR SUAS NNNNAAAARRRRRRRRAAAATTTTIIIIVVVVAAAASSSS.((((SSSSEEEE AAAAPPPPLLLLIIIICCCCAAAA,,,, BBBBAAAASSSSIIIICCCCAAAAMMMMEEEENNNNTTTTEEEE,,,, AAAA CCCCOOOONNNNTTTTEEEEXXXXTTTTOOOOSSSS EEEE PPPPRRRROOOODDDDUUUUTTTTOOOOSSSS DDDDIIIIGGGGIIIITTTTAAAAIIIISSSS,,,, EEEESSSSPPPPEEEECCCCIIIIAAAALLLLMMMMEEEENNNNTTTTEEEE AAAA WWWWEEEEBBBBSSSSIIIITTTTEEEESSSS))))....(CONTEXTO - CONTEDOS - FORMATOS - PLATAFORMAS)PPPPRRRROOOOCCCCEEEESSSSSSSSOOOOSSSS EEEE PPPPRRRROOOODDDDUUUUTTTTOOOOSSSS JJJJOOOORRRRNNNNAAAALLLLSSSSTTTTIIIICCCCOOOOSSSS NNNNOOOO AAAAMMMMBBBBIIIIEEEENNNNTTTTEEEE DDDDIIIIGGGGIIIITTTTAAAALLLL* REA DA CCCCIIIINNNNCCCCIIIIAAAA EM CONSTRUO. 10. DDDDEEEEFFFFIIIINNNNIIIIOOOO|REA RRREEEAAA DDDDOOOO CCCCOOOONNNNHHHHEEEECCCCIIIIMMMMEEEENNNNTTTTOOOO QUE OFERECE UMA BASE TERICAPARA TRATAR ASPECTOS IIIINNNNFFFFOOOORRRRMMMMAAAACCCCIIIIOOOONNNNAAAAIIIISSSS,,,, EEEESSSSTTTTRRRRUUUUTTTTUUUURRRRAAAAIIIISSSS,,,,NNNNAAAAVVVVEEEEGGGGAAAACCCCIIIIOOOONNNNAAAAIIIISSSS,,,, FFFFUUUUNNNNCCCCIIIIOOOONNNNAAAAIIIISSSS EEEE VVVVIIIISSSSUUUUAAAAIIIISSSS DE AMBIENTESINFORMACIONAIS DIGITAIS POR MEIO DE UM CONJUNTO DEPROCEDIMENTOS MMMMEEEETTTTOOOODDDDOOOOLLLLGGGGIIIICCCCOOOOSSSS A FIM DE AUXILIAR NODDDDEEEESSSSEEEENNNNVVVVOOOOLLLLVVVVIIIIMMMMEEEENNNNTTTTOOOO E NO AUMENTO DA UUUUSSSSAAAABBBBIIIILLLLIIIIDDDDAAAADDDDEEEE DE TAISAMBIENTES E SEUS CONTEDOS.PPPPRRRROOOOCCCCEEEESSSSSSSSOOOOSSSS EEEE PPPPRRRROOOODDDDUUUUTTTTOOOOSSSS JJJJOOOORRRRNNNNAAAALLLLSSSSTTTTIIIICCCCOOOOSSSS NNNNOOOO AAAAMMMMBBBBIIIIEEEENNNNTTTTEEEE DDDDIIIIGGGGIIIITTTTAAAALLLL 11. HISTRIA: HHHIIISSSTTTRRRIIIAAA::: GGGGEEEERRRRAAAAEEEESSSS DDDDEEEE AAAAIIII|Quantomaisampla arede e algica derede,mais seamplia opapel doarquiteto.CAMARGO e VIDOTTI, 2011. P. 15PPPPRRRROOOOCCCCEEEESSSSSSSSOOOOSSSS EEEE PPPPRRRROOOODDDDUUUUTTTTOOOOSSSS JJJJOOOORRRRNNNNAAAALLLLSSSSTTTTIIIICCCCOOOOSSSS NNNNOOOO AAAAMMMMBBBBIIIIEEEENNNNTTTTEEEE DDDDIIIIGGGGIIIITTTTAAAALLLL- Sistemas;- Sistema web;- Informao. 12. RRRREEEEAAAALLLLIIIIDDDDAAAADDDDEEEE NNNNOOOO BBBBRRRRAAAASSSSIIIILLLL|- COMUNICAO E DESIGN;- BIBLIOTECONOMIA E CINCIA DA INFORMAO- LINHAS DE PESQUISA E DISCIPLINAS SOBRE AI;- CURSOS NO MERCADO E EM INSTITUIES DE ENSINO.PROFISSIONAIS RECENTES OU QUE J ATUAVAM COM EXPERINCIADE USURIO E QUE SE IDENTIFICARAM COM A CATEGORIAPROFISSIONAL APS SUA CRIAO.PPPPRRRROOOOCCCCEEEESSSSSSSSOOOOSSSS EEEE PPPPRRRROOOODDDDUUUUTTTTOOOOSSSS JJJJOOOORRRRNNNNAAAALLLLSSSSTTTTIIIICCCCOOOOSSSS NNNNOOOO AAAAMMMMBBBBIIIIEEEENNNNTTTTEEEE DDDDIIIIGGGGIIIITTTTAAAALLLL 13. OOOO QQQQUUUUEEEE FFFFAAAAZZZZ OOOO AAAARRRRQQQQUUUUIIIITTTTEEEETTTTOOOO DDDDAAAAIIIINNNNFFFFOOOORRRRMMMMAAAAOOOO????|DESIGN; GESTO; DDDEEESSSIIIGGGNNN;;; GGGEEESSSTTTOOO;;; PPPPEEEESSSSQQQQUUUUIIIISSSSAAAA;;;; MMMMEEEEDDDDIIIIAAAAOOOO.... NECESSRIO UM PROFISSIONAL ESPECFICO? A SUA FUNO GERENCIARUMA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR? QUAL A SUA PRINCIPAL ATIVIDADE? COMQUE MTODOS DE PESQUISA E AVALIAO DEVEM ESTARFAMILIARIZADOS? QUAL A FORMAO IDEAL? QUE PESSOAS DEVEMINTEGRAR SUA EQUIPE? QUE LIVROS E SITES E REFERNCIAS DEVO LERSOBRE ISSO?PPPPRRRROOOOJJJJEEEETTTTAAAARRRR IIIINNNNFFFFOOOORRRRMMMMAAAAEEEESSSS EEEE EEEESSSSPPPPAAAAOOOOSSSS,,,, OOOORRRRGGGGAAAANNNNIIIIZZZZAAAARRRR,,,, EEEESSSSTTTTRRRRUUUUTTTTUUUURRRRAAAARRRR,,,, RRRROOOOTTTTUUUULLLLAAAARRRR,,,,RRRREEEEDDDDIIIIGGGGIIIIRRRR,,,, IIIIDDDDEEEENNNNTTTTIIIIFFFFIIIICCCCAAAARRRR PPPPRRRRIIIINNNNCCCCPPPPIIIIOOOOSSSS DDDDEEEE UUUUSSSSAAAABBBBIIIILLLLIIIIDDDDAAAADDDDEEEECCCCOOOOMMMM DDDDEEEESSSSIIIIGGGGNNNNEEEERRRRSSSS,,,, PPPPRRRROOOOGGGGRRRRAAAAMMMMAAAADDDDOOOORRRREEEESSSS,,,, AAAADDDDMMMMIIIINNNNIIIISSSSTTTTRRRRAAAADDDDOOOORRRREEEESSSS EEEE BBBBIIIIBBBBLLLLIIIIOOOOTTTTEEEECCCCRRRRIIIIOOOOSSSS.... UUUUMMMM PPPPRRRROOOOFFFFIIIISSSSSSSSIIIIOOOONNNNAAAALLLL DDDDAAAA CCCCOOOOMMMMUUUUNNNNIIIICCCCAAAAOOOO????IIIISSSSSSSSOOOO EEEESSSSTTTT EEEEMMMM DDDDIIIISSSSPPPPUUUUTTTTAAAA //// EEEEMMMM CCCCOOOONNNNSSSSTTTTRRRRUUUUOOOO....PPPPRRRROOOOCCCCEEEESSSSSSSSOOOOSSSS EEEE PPPPRRRROOOODDDDUUUUTTTTOOOOSSSS JJJJOOOORRRRNNNNAAAALLLLSSSSTTTTIIIICCCCOOOOSSSS NNNNOOOO AAAAMMMMBBBBIIIIEEEENNNNTTTTEEEE DDDDIIIIGGGGIIIITTTTAAAALLLLInteligncia coletiva! 14. PPPPLLLLAAAANNNNEEEEJJJJAAAAMMMMEEEENNNNTTTTOOOO|- TRATAMENTO FUNCIONAL- TRATAMENTO ESTRUTURAL- TRATAMENTO INFORMACIONAL- TRATAMENTO NAVEGACIONALCAMARGO e VIDOTTI, 2011. P. 211PPPPRRRROOOOCCCCEEEESSSSSSSSOOOOSSSS EEEE PPPPRRRROOOODDDDUUUUTTTTOOOOSSSS JJJJOOOORRRRNNNNAAAALLLLSSSSTTTTIIIICCCCOOOOSSSS NNNNOOOO AAAAMMMMBBBBIIIIEEEENNNNTTTTEEEE DDDDIIIIGGGGIIIITTTTAAAALLLL 15. CRITRIOS CCCRRRIIITTTRRRIIIOOOSSS DDDDEEEE QQQQUUUUAAAALLLLIIIIDDDDAAAADDDDEEEE| ACESSIBILIDADE; USABILIDADE; METADADOS; POLTICA; INTEROPERABILIDADE; PRESERVAO; FERRAMENTA DE BUSCA; PERSONALIZAO E CUSTOMIZAO.PPPPRRRROOOOCCCCEEEESSSSSSSSOOOOSSSS EEEE PPPPRRRROOOODDDDUUUUTTTTOOOOSSSS JJJJOOOORRRRNNNNAAAALLLLSSSSTTTTIIIICCCCOOOOSSSS NNNNOOOO AAAAMMMMBBBBIIIIEEEENNNNTTTTEEEE DDDDIIIIGGGGIIIITTTTAAAALLLL 16. RRRReeeennnnaaaa toda informao disponvel; CCCCrrrriiiieeee e pense em novas possibilidades (inovaes, experincias a oferecer); OOOOrrrrggggaaaannnniiiizzzzeeee (temas / assuntos, formatos);o VVVViiiissssuuuuaaaalllliiiizzzzeeee, registre e crie conexes; CCCCaaaatttteeeeggggoooorrrriiiizzzzeeee (escolha uma llllggggiiiiccccaaaa ddddeeee nnnnaaaavvvveeeeggggaaaaoooo); CCCCllllaaaassssssssiiiiffffiiiiqqqquuuueeee;o Pense na construo de possibilidades de trajetria;o Pense na durabilidade do projeto;o Pense em construir referncias, de modo a formalizar procedimentos, paraque outras pessoas possam gerir o projeto. DDDDiiiissssttttrrrriiiibbbbuuuuaaaa;o Linguagem: pense no usurio! Faa um tttteeeesssstttteeee; Faa aaaajjjjuuuusssstttteeeessss;CCCCOOOOMMMMOOOO FFFFAAAAZZZZEEEERRRR????|O projeto nunca termina... Do ponto de vista doconsultor de AI, dificuldade com falta de cultura porparte dos clientes. #Dica: forme o olhar do seuUm exemplo?