Click here to load reader

เรื่อง พัฒนาสรางภาพพื้นทับซอนที่ใชงานในเรดาร์ตรวจอากาศweatherwing4.6te.net/Overlay

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of เรื่อง...

 • งานพัฒนาและประดิษฐ์คิดค้น เรื่อง

  พัฒนาสร้างภาพพื้นทับซ้อนที่ใช้งานในเรดาร์ตรวจอากาศ Overlay Conversion Utility Use Weather Radar

  โดย แผนกสนับสนุนการบิน กองบิน ๔

 • ชื่องาน (ไทย) พัฒนาสร้างภาพพื้นทับซ้อนที่ใช้งานในเรดาร์ตรวจอากาศ

  ชื่องาน (อังกฤษ)

  Overlay Conversion Utility Use Weather Radar หน่วยเจ้าของผลงานพัฒนาและประดิษฐ์คิดค้น แผนกสนับสนุนการบิน กองบิน ๔

  ก ากับด้านนโยบายและแผน น.ท.ทรงศักดิ์ ธรรมสาร หน.แผนกสนับสนุนการบิน กองบิน ๔

  งานพัฒนาและประดิษฐ์คิดค้น

 • คณะทีมงานวิจัยและพัฒนา

  งานพัฒนาและประดิษฐ์คิดค้น

  ล าดับ ยศ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ ๑ น.ท.ทรงศักดิ์ ธรรมสาร ส่วนก ากับด้านนโยบายและแผน

  ๒ ๓

  ร.อ.รณชัย ศุกระรุจิ ร.ต.สุรพงษ์ โมกขาว

  ออกแบบด้าน Graphic Design และงานหาพิกัดแบบ Grid

  ๓ ๔

  พ.อ.อ.ณรังสรรค ์ จันทรา จ.อ.ศรีชาติ โพธริักษ์

  งานระบบคอมพิวเตอร์และการ แปลงคุณสมบัติของแฟ้มขัอมูล

 • หัวข้อการน าเสนอ

   ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  วัตถุประสงค์การประดิษฐ์คิดค้น  ขอบเขตการประดิษฐ์คิดค้น  วิธีการประดิษฐ์คิดค้นโดยสังเขป  ประโยชน์ที่ได้รับจากการประดิษฐ์คิดด้น

  งานพัฒนาและประดิษฐ์คิดค้น

 • ความเป็นมา ๑. ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ

 • ความเป็นมา ๒. นโยบายเฉพาะ ผบ.ทอ. ประจ าปี ๒๕๕๖

  ด้านการวิจัยและพัฒนา มุ่งเน้นส่งเสริมการวิจัย พัฒนา การสร้างนวัตกรรม และค้นคว้าเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อการด ารงหรือพัฒนาขีดความสามารถสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจหลักของ กองทัพอากาศ (Core Function)

 • ความเป็นมา ๓. WING 4 The Network Centric Air Base (NCAB)

  ปัจจุบัน บน.๔ ได้ท าการติดตั้งเรดาร์ตรวจ อากาศ แบบ TVDR-2500C ซึ่งสามารถตรวจ อากาศได้ที่ระยะ ๔๘๐ ก.ม. และระยะหวังผล ๒๔๐ ก.ม. โดยสามารถควบคุมการท างานได้ที่ ห้องปฏิบัติการเรดาร์ตรวจอากาศ ผ่านชุด ปฏิบัติการหลัก EDGE (Enterprise Doppler Graphice Environment) นอกจากนั้น ยัง สามารถควบคุมการท างานบนอาคารปฏิบัติการ ข่าวอากาศ ผ่านชุดปฎิบัติการส ารองแบบ RADSYS-3000 ได้อีกด้วย

 • ความส าคัญของปัญหา ๑. ข้อมูลข่าวอากาศมีความส าคัญต่อการวางแผนปฏิบัติภารกิจฯ

  การปฏิบัติการบินจ าเป็นต้องได้รับข้อมูลข่าวอากาศจากเรดาร์ตรวจอากาศอย่าง เป็นปัจจุบัน เพื่อใชใ้นการวางแผนการบินและการปฏิบัติการบิน รวมทั้งใช้เป็นข้อมูล ส าหรับการก ากับดูแลด้านการบินของ ผบช.ทุกระดับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความมี ประสิทธิภาพและความปลอดภัยด้านการบิน

 • ความส าคัญของปัญหา ๒. ภาพ Overlay เดิมนั้นมีรายละเอียดน้อย

  ภาพ Overlay เดิมนั้นมีรายละเอียดนอ้ย โดยแสดงเพียงภาพพื้นภูมิประเทศ ที่มี ที่ตั้งของจังหวัด เพียงไม่กี่แห่งเท่านั้น เมื่อนักบิน หรือผู้ปฏิบัติงานในอากาศ ขอรับการสนับสนุนข้อมลูสภาพอากาศ เป้าสะท้อนที่ปรากฏบนภาพ Overlay เดิมนั้นเจ้าหน้าที่ข่าวอากาศจะให้ข้อมูล ในลักษณะของการประมาณ ทั้งทิศทาง และระยะห่าง ซึ่งมโีอกาสคาดเคลื่อนได้

 • ความส าคัญของปัญหา ๒. ภาพ Overlay เดิมนั้นมีรายละเอียดน้อย

   ข้อมลูจ าเป็นที่ขาดได้แก่  ต าแหน่งที่ตั้งของจังหวัดและอ าเภอ

  ที่ส าคัญ  เส้นแสดงทิศทางหลักทั้งแปดทิศ  เส้นแสดงระยะห่าง (วง Range)  เส้นแสดงของเขตพื้นที่การฝึก  เส้นแสดงวงจรการบินขึ้น-ลงของ

  สนามบิน (๑๐ Miles Final)

 • วัตถุประสงค์ของการประดิษฐ์คิดค้น เพื่อให้ได้ภาพพื้น Overlay ของเรดาร์ตรวจอากาศแบบใหม่ ที่มี

  ส่วนรายละเอียดของภาพตามที่หน่วยต้องการ เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อ ความส าเร็จและความปลอดภัยในภารกิจการบินและหน่วยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยข่าวอากาศอื่นที่มีเรดาร์ตรวจอากาศ ก็สามารถน าความรู้นี้น าไป พัฒนาปรับปรุงให้เหมาะสมกับหน่วยของตนเองได้

 • วัตถุประสงค์ของการประดิษฐ์คิดค้น

  เพื่อเป็นการพัฒนาก าลังพลของหน่วย ให้รู้จักการประมวลความรู้ร่วม ท างานเป็นทีม มีความคิดอย่างสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ อันจะน าไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ในที่สุด

 • วัตถุประสงค์ของการประดิษฐ์คิดค้น

  เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ ปี พ.ศ.๒๕๕๖ ในนโยบาย เฉพาะ ข้อ ๗.๑ ด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อการสร้างนวัตกรรมและค้นคว้าเทคโนโลยี ใหม่ ๆ เพื่อการด ารงหรือพัฒนาขีดความสามารถสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจหลักของ กองทั