Talim-ul-Islam Mahdavia (Hindi) - Khalifatullah Meh 2020. 9. 22.آ  2 أ؛أڈأ€oNث› Nث›أپ أ¥أپâ„¢: oأپآ¬yâ„¢أڈآ¬

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Talim-ul-Islam Mahdavia (Hindi) - Khalifatullah Meh 2020. 9. 22.آ  2 أ؛أڈأ€oNث›...

 • 1

  oÁ¬y™Ï¬Ω FÀ¬Á™ ™“ztuƒÆÁoÁ¬y™Ï¬Ω FÀ¬Á™ ™“ztuƒÆÁoÁ¬y™Ï¬Ω FÀ¬Á™ ™“ztuƒÆÁoÁ¬y™Ï¬Ω FÀ¬Á™ ™“ztuƒÆÁoÁ¬y™Ï¬Ω FÀ¬Á™ ™“ztuƒÆÁ

  ¬zQN˛ “„\∫o u¬ÃÁåϬΩ „N˛Á{™ ™Ãy“z u™¡¬o ™Á{¬ÁåÁ ™Ï“©™t åzE™oÏ¡¬Á“ QÁ ÃÓ„¢˛y ∫“z0

  (“{t∫Á§Áty)

  EåσÁtN˛

  »y ∆z„Q YÁÂt ÃÁu\t

  üN˛Á∆N˛

  ™Ï“©™t ™“™ÓtϬ “Ãå QÁ ÃÓ„¢˛y F£åz ™ÏEu¡¬„¢˛

  (oyåÁ¯ u“ÀÃz LN˛\Á)

  ™“ztƒy §XYÁ¯ N˛y ™„[“§y oÁ¬y™ Nz̨ u¬Æz u∫ÃÁ¬Á

 • 2

  úÏÀoN˛ N˛Á åÁ™ : oÁ¬y™Ï¬ FÀ¬Á™ ™“ztuƒÆÁ

  (oyåÁı u“ÀÃz LN˛\Á)

  ¬zQN˛ : u¬ÃÁåϬ „N˛Á{™ ™Ãy“z u™¡¬o “„\∫o ™Á{¬ÁåÁ

  ™Ï“©™t åzE™oÏ¡¬Á“ QÁ ÃÓ„¢˛y ∫“z0

  u“ãty ªúÁÊfiN˛oÁ| : »y ∆z„Q YÁÂt ÃÁu\t

  üs™ ÃÊÀN˛∫m : 19 „\y„N˛ÁtÁ 1434 u“\¿y / Ãzõbz©§∫ 2013

  Type Setting : Rheel Graphics, Hyderabad.

  Tel. : 040 - 27661061, Cell : 09963977657

  üN˛Á∆N˛ : ™Ï“©™t ™“™ÓtϬ “Ãå QÁ ÃÓ„¢˛y

  F£åz “„\∫o ™Á{¬ÁåÁ ™Ï“©™t åzE™oÏ¡¬Á“

  „QÁ ÃÓ„¢˛y ∫“z0

  u™¬åz N˛Á úoÁ : ¬oy„¢˛ ™Êu„\¬ 16-4-113/A,

  YÊY¬TÏgÁ, “{tÁ∫§Át - 500 024 A.P.

  Tel. : 040 - 24529112

  © \Ï©¬Á “Ï„NǪ́ „N˛ ™“„¢Ǫ́ „\ §“„MNz̨ åÁu∆∫

  ÃÊuqõo øú

  E¬z0 : E¬{u“ÀìÁ™ á¬Á0 : ᬡ¬Á“Ï E¬{u“ ƒÃ¡¬™ ∫“z0 : ∫“™oÏ¡¬Áu“ E¬{u“

  u§¬Á “tÆÁ

 • 3

  üÀoÁƒåÁüÀoÁƒåÁüÀoÁƒåÁüÀoÁƒåÁüÀoÁƒåÁ EÁ\ Ãz N˛ÁzF 70 ÃÁ¬ ú“¬z ƒÁu¬tz ™Áz“o∫™ u¬ÃÁåϬΩ „N˛Á{™ ™Ãy“z

  u™¡¬o “„\o∫ ™Á{¬ÁåÁ ™Ï“©™t åzE™oÏ¡¬Á QÁ ÃÓ„¢˛y ∫“z0 åz tyåz ™“zty N˛y

  o£¬y„T Nz̨ u¬Æz Æ“ u∫ÃÁ¬Á GtÓ| ßÁ Á ™ı u¬QÁ sÁ u\ÃNz̨ oyå Lty∆å ∆Æz

  “σz EÁ{∫ tzQoz “y tzQoz „Qn™ “ÁzTÆz@

  E„N˛ÁÆt EÁ{∫ GÃÓ¬z ™„[“§ N˛y ™Á¬Ó™Áo N˛y “™z∆Á „\ª∫o EÁ{∫ E“u™Æo

  ∫“y “{@ “™Á∫y ÃÁ∫y ™„[“§y EÁ{∫ „N˛Á{™y uN˛oÁ§ı E∫§y „¢˛Á∫Ãy EÁ{∫ GtÓ| ßÁ Á

  ™ı “¯ \§ uN˛ EÁ\ N˛y åF| åÀ¬ Få „\§ÁåÁ¯ Ãz §zTÁåÁ “{ EÁ{“ u“ãty ú‰j ∫“y

  “{@ FÃu¬Æz „\ª∫o ™“ÃÓà N˛y TÆy uN˛ Fà u∫ÃÁ¬z N˛Áz u“ãty u¬uú ™ı ∆ÁÆÁ

  uN˛ÆÁ \ÁÆz oÁuN˛ åF| åÀ¬ ™„[“§y oÁ¬y™Áo Ãz ƒÁu„N „̨¢˛ “ÁzÃNz̨ EÁ{∫ TÏ™∫Á“y

  Ãz §Y ÃNz̨ @

  “™Á∫y „PƒÁu“∆ ú∫ \åÁ§ ∆z„Q YÁÂt ÃÁu\t ÃÁ“§ åz Fà u∫ÃÁ¬z N˛Áz

  u“ãty u¬uú ™ı u¬Q utÆÁ “{ u\ÃNz̨ u¬Æz “™ GåNz̨ ∆ÏN¿̨ TÏ„\Á∫ “¯ EÁ{∫ u\ã“Áı

  åz FÃN˛y F∆ÁEo ™ı oEÁƒÏå „¢˛™Á|ÆÁ “{ GåNz̨ ßy ∆ÏN¿̨ TÏ„\Á∫ “¯ EÁ{∫ E¡¬Á“

  Ãz tÏEÁ “{ uN˛ Gã“ı E\¿z E„\y™ EoÁ „¢˛™Á|Æz EÁ{∫ GåN˛y EÁ¬ EÁ{¬Át N˛Áz

  Eúåy u“„°„\Áz E™Áå ™ı ∫Qz EÁ{∫ tyå ƒ tÏuåÆÁ ™ı ÃÏ„Q|ª ∫Qz EÁ{∫ tyå N˛y

  o£¬y„T ™ı “™Á∫y Fà N˛Ázu∆∆ N˛Áz „NĮ̈ §Ó¬ „¢˛™Á|L EÁ{∫ “™ ç N˛Áz E™¬z ÃÁ¬z“

  N˛y oÁ{„¢˛y„N˛ EÁ{∫ u“tÁÆo EoÁ „¢˛™Á|L@ EÁ™yå

  „QÁut™z „N˛Á{™ ™Ï“©™t ™“™ÓtϬ “Ãå QÁ ÃÓ„¢˛y

  F£åz “„\∫o ™Á{¬ÁåÁ ™Ï“©™t åzE™oÏ¡¬Á“ QÁ ÃÓ„¢˛y ∫“z0

  19 „\y„N˛ÁtÁ 1434 u“\¿y 26 Ãzõbz©§∫ 2013 F|Ãy

 • 4

  oÁEÃy™Ï¬ FìÁ™ ™“ztuƒÆÁ (u“ÀÃÁ E√ƒ¬)

  åΩ“™t“Ï ƒ åÏá¬y E¬Á ∫ÃÓu¬u“¬ N˛∫y™ ƒ¬ ™“zty F¬

  ™Á{Ht E¬{u“ÀìÁoÏ ƒoΩ oÀ¬y™@

  ÃÁ¬ 1: oÏ™ N˛Á{å “Áz ?

  \ƒÁ§: “™ ™Ïì™Áå “¯@

  ÃÁ¬ 2: oÏ™ N˛Á{åÃz ™Ïì™Áå “Áz ?

  \ƒÁ§: “™ ™“ztƒy ™Ïì™Áå “¯@

  ÃÁ¬ 3: ™“ztƒy uN˛Ã N˛Áz N˛“oz “¯ ?

  \ƒÁ§: \Áz “„\∫o F™Á™ ™“zty E¬z0 N˛y oÀty„N˛ N˛∫z EÁ{∫

  F|™Áå ¬ÁÆz GÃN˛Áz ™“ztƒy N˛“oz “¯@

  ÃÁ¬ 4: “„\∫o F™Á™ ™“zty ™Á{Ht E¬z0 N˛y oÀty„N˛ MÆÁ “{?

  \ƒÁ§: “„\∫o F™Á™ ™“zty ™Á{Ht E¬z0 N˛y oÀty„N˛ Æ“ “{

  GÃuÒ„NĮ̈ EëÁ¬ ™“ztyƬ ™Á{Ht „N˛t \ÁEÁ ƒ ™„\Á

  (™¯ oÀty„N˛ N˛∫oÁ “Ó uN˛ §z∆N˛ F™Á™ ™“zty ™Á{Ht EÁÆz

  EÁ{∫ TÆz)

  ÃÁ¬ 5: ™“ztuƒÆÁ¯ Nz̨ ™„[“§ N˛Á MÆÁ åÁ™ “{?

  \ƒÁ§: FìÁ™@

  ÃÁ¬ 6: ™“ztuƒÆÁ¯ N˛Á E„N˛ytÁ MÆÁ “{?

  \ƒÁ§: E¡¬Á“ LN˛ “{, §ãtTy Nz̨ ¬ÁÆ„N˛ ƒ“y “{@ “„\∫o ™Ï“©™t

  oÁEÃy™Ï¬ FìÁ™ ™“ztuƒÆÁ u“ÀÃÁ E√ƒ¬

 • 5

  ™ÏÀo„¢˛Á ᬡ¬Á“Ï E¬{u“ ƒ ᬙ „QÏtÁL oEÁ¬Á Nz̨

  §ãtz EÁ{∫ ∫ÃÓ¬ “{ EÁ{∫ „QÁuo™Ï¬ Eu©§ÆÁ “{, GåNz̨ §Át

  E§ N˛ÁzF| å§y EÁåz ƒÁ¬Á å“yz “{@ „NĮ̈ ∫EÁå ∆∫y„¢˛ „QÏtÁL

  oEÁ¬Á N˛y EÁ„Q∫y uN˛oÁ§ “{ GÃNz̨ §Át „QÏtÁL oEÁ¬Á

  N˛y o∫„¢˛ Ãz E§ N˛ÁzF uN˛oÁ§ EÁåz ƒÁ¬y å“Î “{@ FìÁ™

  ÃXYÁ tyå “{@ “„\∫o F™Á™ ™“zty ™Á{Ht EÁ„Qª„\Ω „\™ÁÂ

  E¬z0 EÁÆz EÁ{∫ TÆz@

  ÃÁ¬ 7: “„\∫o F™Á™ ™“zty ™Á{Ht E¬z0 N˛“Á ú{tÁ “σz?

  \ƒÁ§: ™Ï¡N˛ u“ÊtÏÀoÁå ™ı >>\ÁzåúÓ∫>™Ï“©™t>™“zty ™Á{Ht> F™Á™ ™“zty E¡¬Á“ N˛Á „Q¬y„¢˛Á

  “ÁzTÁ EÁ{∫ ™z∫z F™åÁ™ “ÁzTÁôÆt E£tÏ¡¬Á“>ôÆt GÀ™Áå>§y§y EÁu™åÁ>> sÁ@

  ÃÁ¬ 11: MÆÁ “„\∫o ∫ÃӬϡ¬Á“ á¬Á0 åz EÁúNz̨ åÁ™ Nz̨ ÃÁs

  EÁúNz̨ ƒÁu¬t EÁ{∫ ƒÁu¬tÁ Nz̨ åÁ™ N˛y ßy „Q§∫ ty “{ ?

  oÁEÃy™Ï¬ FìÁ™ ™“ztuƒÆÁ u“ÀÃÁ E√ƒ¬

 • 6

  \ƒÁ§: “Á @ “„\∫o ∫ÃӬϡ¬Á“ á¬Á0 åz „Q§∫ ty “{ uN˛

  >>F™Á™ ™“zty N˛Á åÁ™ ™z∫Á åÁ™, EÁ{∫ ™z∫z ™Á §Áú N˛Á

  åÁ™ GÃNz̨ ™Á §Áú N˛Á åÁ™ “ÁzTÁ@

  ÃÁ¬ 12: “„\∫o F™Á™ ™“zty ™Á{Ht E¬z0 N˛“ÁÂ, uN˛Ã ÃåΩ ™ı EÁ{∫

  uN˛Ã utå ú{tÁ “σz ?

  \ƒÁ§: “„\∫o F™Á™ ™“zty ™Á{Ht E¬z0 \ÁzåúÏ∫ ™ı úy∫ Nz̨ utå

  (ÃÁz™ƒÁ∫), 14 \™ÁtyÆϬ E√ƒ¬ 847 u“\¿y (9 Ãzúbz™§∫

  1443 F|Ãy) ™ı ú{tÁ “σz@

  ÃÁ¬ 13: “„\∫o F™Á™ ™“zty ™Á{Ht E¬z0 o™Á™ G™¿ N˛“Á ∫“z?

  \ƒÁ§: “„\∫o F™Á™ ™“zty ™Á{Ht E¬z0 (40) YÁ¬yà ÃÁ¬ N˛y

  G™¿ oN˛ ∆“∫ \ÁzåúÓ∫ ™ı ∫“z@ GÃNz̨ §Át „QÏtÁ Nz̨ “ÏM™

  Ãz u“\¿o „¢˛™Á|F EÁ{∫ u“ÊtÓÀoÁå Nz̨ EN˛Ã∫ ™Ï¡N˛Á¯ N˛Á

  Ä¢˛∫ N˛∫oz “σz 900 u“\¿y ™ı “\ N˛Áz ∫ƒÁåÁ “σz@ “\Ω Ãz

  u“ÊtÓÀoÁå ƒÁúà EÁN˛∫ Ä¢˛∫z u“\¿o „¢˛™Á|oz “σz ™Ï¡N˛

  E„¢ „̨TÁuåÀoÁå Nz̨ ∆“∫ „¢˛∫Á“ TÆz EÁ{∫ ƒ“Î uoÃ|e (63)

  ÃÁ¬ N˛y G™¿ ™ı uƒÃÁ¬ “σÁ@

  ÃÁ¬ 14: “„\∫o F™Á™ ™“zty ™Á{Ht E¬z0 N˛Á uN˛Ã ÃåΩ ™ı uƒÃÁ¬

  “σÁ?

  \ƒÁ§: “„\∫o F™Á™ ™“zty ™Á{Ht E¬z0 N˛Á úy∫ Nz̨ utå 19

  „\y„N˛ÁtÁ 910 u“\¿y (23 Lüz¬ 1505 F|Ãy) ™ı uoÃ|e

  (63) ÃÁ¬ N˛y G™¿ ™ı uƒÃÁ¬ “σÁ@

  ÃÁ¬ 15: uN˛Ã ™„N˛Á™ ú∫ uƒÃÁ¬ “σÁ ?

  \ƒÁ§: ™Ï¡N˛ E„¢ „̨TÁuåÀoÁå ™ı ∆“∫ „¢˛∫Á“ ™„N˛Á™ §Á„Tz ∫“™o ™ı

  oÁEÃy™Ï¬ FìÁ™ ™“ztuƒÆÁ u“ÀÃÁ E√ƒ¬

 • 7

  uƒÃÁ¬ “σÁ EÁ{∫ ƒ“Î EÁúN˛Á TÏ©§t ™Ï§Á∫N˛ “{@

  ÃÁ¬ 16: “„\∫o F™Á™ ™“zty ™Á{Ht E¬z0 åz >>F™Á™ ™“zty>F™Á™ ™“zty ™Á{Ht>F™Á™ ™“zty

 • 8

  \ƒÁ§: 1) EÁú \§ ú{tÁ “σz oÁz EÁú Nz̨ tÁzåÁı “Ás §∫“åTy

  N˛Áz jÁÊNz̨ “σz sz@

  2) EÁú „QoíÁ uN˛Æz “σz ú{tÁ “σz@

  3) EÁú Nz̨ u\Ùz ™Ï§Á∫N˛ ú∫ ™MQy å“Î §{eoy sy@

  4) EÁú Nz̨ u\Ùz ™Ï§Á∫N˛ N˛Á ÃÁÆÁ å“Î sÁ@

  5) EÁú N˛y ú{tÁF∆ Nz̨ ƒ„Mo ∆“∫ \ÁzåúÓ∫ Nz̨ o™Á™

  §Ïo (EÁ{Êáz ™ÏÊ“) uT∫ TÆz sz@

  6) EÁú \§ ú{tÁ “ÏL „T{§ Ãz Æ“ EÁƒÁ„\ ÃÏåÁF ty uN˛

  >>“„N˛ EÁÆÁ EÁ{∫ §Áuo¬ u™b TÆÁ ƒz∆N˛ §Áuo¬

  u™båz “y Nz̨ u¬Æz sÁ

 • 9

  14) EÁú Nz̨ uÄ¢˛Áo o™Á™ å§y á¬Á0 Nz