18
HC-05 Bluetooth Module

HC-05 Bluetooth Module - Synessynes.co.th/.../2400/Bluetooth/HC-05_Thai-Manual.pdf · HC-05 Bluetooth Module เป็นโมดูลไร้สายที่ใช้สื่อสารกันด้วย

 • Upload
  others

 • View
  11

 • Download
  0

Embed Size (px)

Citation preview

 • HC-05 Bluetooth Module

 • สารบญั

  บทน า ...................................................................................................................................................................... 1

  รายละเอียด .............................................................................................................................................................. 1

  คุณสมบติัต่างๆ ..................................................................................................................................................... 1

  รายละเอียดการท างานต่างๆ ................................................................................................................................... 1

  ค าอธิบาย Pin ........................................................................................................................................................... 2

  การใชง้าน ............................................................................................................................................................... 5

  การต่อวงจรเขา้กบัคอมพิวเตอร์เพ่ือเขา้สู่ AT Command ......................................................................................... 5

  วธีิการเขา้โหมด AT Command ............................................................................................................................ 5

  การต่อวงจรเพ่ือเช่ือมต่อกบัอุปกรณ์ดว้ย Bluetooth ................................................................................................. 7

  ทดลองส่งไฟลผ์า่นโปรแกรม Hyperterminal ดว้ย Bluetooth ............................................................................... 12

  เพ่ิมเติม .................................................................................................................................................................. 16

 • 1

  บทน า เอกสารน้ีจะกล่าวถงึรายละเอยีดของ HC-05 Bluetooth Module และการใช ้AT Command เพื่อตัง้ค่า Parameter ต่างๆของโมดลู หากผูใ้ชม้คีวามสนใจ สามารถหาขอ้มลูเพิม่เตมิไดจ้ากทางเวบ็ไซต์

  รายละเอียด

  HC-05 Bluetooth Module เป็นโมดลูไรส้ายทีใ่ชส้ือ่สารกนัดว้ย Bluetooth SPP (Serial Port Protocol) โดย Serial Port เป็น Bluetooth V2.0+EDR (Enhance Data Rate) 3Mbps Modulation พรอ้มกบัความถีใ่ชง้าน 2.4 GHz สามารถเชื่อมต่อกบัอุปกรณ์บลทูธูอื่นๆได ้รวมทัง้เชื่อมต่อดว้ย Serial Interface ระหว่างคอมพวิเตอรด์ว้ยวงจร RS232 เพื่อเขา้สู ่AT Command ในการปรบัแต่งค่าต่างๆของโมดลู

  โมดลูรุ่นน้ีสามารถตัง้ค่าใหเ้ป็นไดท้ัง้ Master และ Slave Mode ซึง่รายละเอยีดจะอยูใ่นสว่นของ AT Command

  คุณสมบตัต่ิางๆ ความตอบสนองสญัญาณ -80dBm ก าลงัสง่คลื่นวทิยุเพิม่ไดถ้งึ +4dbm แรงดนั 1.8-3.6v PIO Control UART Interface พรอ้มกบัสามารถปรบัแต่ง baud rate ได ้ เสาอากาศในตวั

  รายละเอยีดการท างานต่างๆ Baud Rate ปกต:ิ38400, Data bits:8, Stop Bits:1, Parity:No รองรบั Baud Rate : 9600,19200,38400,57600,115200,230400,460800

 • 2

  ค าอธิบาย Pin

  หมายเหตุ : PIN31 (PIO8) ต่อเขา้กบั LED กระพรบิเรว็=สถานะพรอ้มสง่, กระพรบิชา้=อยู่ใน AT Command

  : PIN32 (PIO9) ต่อเขา้กบั LED แสดงสถานะการจบัคู่ ถา้ LED ตดิ = ไดจ้บัคู่กบัอุปกรณ์แลว้

 • 3

 • 4

 • 5

  การใช้งาน การต่อวงจรเขา้กบัคอมพวิเตอรเ์พื่อเขา้สู่ AT Command การจะท าใหโ้มดลูเขา้สู ่AT Command จะตอ้งเชื่อมต่อกบัคอมพวิเตอรด์ว้ยวงจร Serial Interface (RS232) ไม่สามารถเชื่อมต่อดว้ยสญัญาณ Bluetooth ได ้การต่อโมดลูเขา้กบัวงจร Serial Interface RS232 เพื่อต่อเขา้กบั Serial COM Port ของคอมพวิเตอร ์ส าหรบัใชใ้นการเขา้สู ่AT Command Mode

  ผูใ้ชจ้ะตอ้งมสีาย USB to DB9 Converter เพื่อแปลงหวั DB9 เป็น USB เขา้คอมพวิเตอร ์

  หมายเหตุ : ผูใ้ชอ้าจจะต่อ PIN31 เขา้กบั LED เพื่อดสูถานะการเขา้ถงึโหมด AT ดว้ยกไ็ด ้ถา้เขา้สู ่AT Command LED ที ่PIN31 จะกระพรบิชา้ (ประมาณ 1-2 วนิาทต่ีอการกระพรบิ 1 ครัง้)

  วธิกีารเขา้โหมด AT Command - ท า PIN34 ใหอ้ยูใ่นสถานะ HIGH - จ่ายไฟใหก้บัโมดลู - โดยการเขา้ถึง AT Command ดว้ยวธีิน้ี โมดูลจะมี Baud Rate อยูท่ี่ 38400

  หมายเหตุ : แนะน าว่าใหท้ า PIN34 มสีถานะเป็น HIGH ตลอดเวลาทีอ่ยู่ใน AT Command ไม่เช่นนัน้ อาจจะมบีางค าสัง่ไม่สามารถสัง่การได ้

 • 6

  จากนัน้ท าการเปิดโปรแกรม Hyperterminal ในคอมพวิเตอร ์

  คลกิ OK จากนัน้ในช่อง Connect using ใหเ้ลอืก COM Port ทีต่่อ Serial อยู่ ในทีน่ี้ของเราจะเป็น COM3

 • 7

  จากนัน้ตัง้ค่าต่างๆ โดยค่า Bits per second กค็อื Baud Rate เลอืก 38400 สว่นค่าอื่นๆ ใหเ้ลอืกตามภาพ

  เมื่อเขา้สูห่น้าต่างโปรแกรมแลว้ ทดสอบท าการพมิพ ์“at” แลว้กด Enter ลงไป ถา้ส าเรจ็ ตวัโมดลูจะตอบ OK กลบัมา (ทุกค าสัง่จะตอ้งจบดว้ยการกด Enter เสมอ

  หมายเหตุ : โปรแกรมนี้จะไมแ่สดงผลสิง่ทีเ่ราพมิพ ์จะแสดงผลแค่สิง่ทีเ่ราไดร้บัหรอืสิง่ทีโ่มดลูสง่มาเท่านัน้ ถา้ตอ้งการใหม้องเหน็สิง่ทีเ่ราพมิพ ์ใหเ้ขา้ทีเ่มนู File > Properties ในแทป็ Setting ใหเ้ขา้ ASCII Setup จากนัน้ใหต้ิก๊ค าวา่ “Echo type char….” แค่นี้กส็ามารถมองเหน็สิง่ทีเ่ราพมิพไ์ดแ้ลว้

  เมื่อตอ้งการออกจาก AT Command เพยีงแค่ท า PIN34 เป็น LOW แลว้ปลดแหล่งจา่ยแลว้จ่ายไฟใหม่อกีครัง้ กจ็ะเขา้สูโ่หมดการสือ่สารปกต ิ( สงัเกต LED ที ่PIN31 จะกระพรบิเรว็)

  สว่นรายละเอยีดของค าสัง่ AT Command จะอยู่ในเวบ็ไซตข์องบรษิทั ตามลิง้คน์ี้ http://synes.co.th/nicupload/20130121093745.pdf

  การต่อวงจรเพื่อเชื่อมต่อกบัอุปกรณ์ดว้ย Bluetooth จากวงจรขา้งตน้ เราจะทดสอบโดยการน าคอมพวิเตอรท์ีม่ ีBluetooth มาเชื่อมต่อกบัตวั HC-05 แลว้ท าการสง่ขอ้มลูจากคอมพวิเตอรไ์ปทีค่อมพวิเตอรเ์ครื่องทีแ่ลว้ทีเ่ราท า AT ขา้งตน้ โดยภาพรวมของระบบเป็นดงันี้

  http://synes.co.th/nicupload/20130121093745.pdf

 • 8

  เราจะท าการเชื่อมต่อคอมพวิเตอรเ์ครื่อง #1 ทีม่ ีBluetooth เขา้กบั HC-05 ดว้ยเครอืขา่ย Bluetooth

  ขัน้แรกใหเ้ปิด Bluetooth ทีเ่ครื่อง #1 แลว้คลกิขวาทีไ่อคอนรปู Bluetooth ทีม่มุขวาล่าง แลว้เลอืก Add a Device

  ระบบจะท าการสแกนหาอุปกรณ์ทีอ่ยู่ภายในระยะ รอสกัครู่จะพบโมดลู HC-05 ขึน้มา ใหเ้ลอืกแลว้ Next

 • 9

  จากนัน้เลอืก Enter the device’s pairing code แลว้ Next

  จากนัน้ใสร่หสัลงไป ซึง่รหสัของโมดลู HC-05 คอื 1234

 • 10

  รอจนการเชื่อมต่อส าเรจ็ ดงัรปู แลว้ออกจากหน้าต่าง

  จากนัน้เขา้ตามภาพ ไปที ่Show Bluetooth Devices

 • 11

  คลกิขวาทีต่วั HC-05 แลว้เลอืก Properties

  ทีแ่ทป็ Hardware เราจะเหน็ว่า Bluetooth Serial Port ต่ออยู่ที ่COM4

  ต่อไปเราจะลองท าการสง่ขอ้ความไปหาเครื่องที ่#2

 • 12

  โดยเขา้ไปทีโ่ปรแกรม Hyperterminal แลว้เลอืก COM4

  จากนัน้จะเขา้มาหน้าต่างของ Hyperterminal แลว้ท าการทดลองพมิพข์อ้ความทีห่น้าต่างเครื่องที ่#1 ขอ้ความกจ็ะไปโผล่อกีหน้าต่างหนึ่งของเครื่องที ่#2 ในท านองเดยีวกนั ถา้พมิพข์อ้ความในหน้าต่าง Hyperterminal ของเครื่องที ่#2 ขอ้ความกจ็ะไปโผล่ทีห่น้าต่างของเครื่องที ่#1 เช่นเดยีวกนั (ตอนนี้เครื่องที ่#2 จะตอ้งต่อ Hyperterminal อยู่เหมอืนกบัตอนทีท่ดลองเรื่อง AT Command และตวัโมดลูตอ้งอยู่ในสถานะพรอ้มสง่)

  หมายเหตุ : หาก PIN31,PIN32 มกีารต่อ LED อยู่ ถา้เชื่อมต่อส าเรจ็ LED ทีต่่อกบั PIN32 จะตดิคา้งตลอด แลว้ LED ที ่PIN31 จะกระพรบิเรว็ 2 ครัง้ แลว้ดบั ไปเรื่อยๆ

  ทดลองส่งไฟลผ์่านโปรแกรม Hyperterminal ดว้ย Bluetooth การสง่ไฟลผ์่าน Bluetooth นัน้ จะตอ้งใหเ้ครื่องใดเครื่องหนึ่งอยูใ่นสถานะรอรบัขอ้มลูก่อน อกีเครื่องหนึ่งที่เป็นเครื่องสง่จงึจะท าการสง่ได ้

 • 13

  เครื่องรบั(#2)

  ในหน้าต่าง Hyperterminal คลกิที ่Transfer > Receive File

  หน้าต่างขึน้มา สามารถเลอืกไดว้่าตอ้งการจะเกบ็ไฟลท์ีร่บัมาไวท้ีไ่หนได ้ตัง้ค่าเรยีบรอ้ยกก็ด Receive

 • 14

  จะขึน้หน้าต่างขึน้มาเพื่อรอไฟลจ์ากเครื่องสง่

  เครื่องสง่(#1)

  เขา้ไปที ่Transfer > Send File

 • 15

  ท าการเลอืกไฟลท์ีต่อ้งการสง่ จากนัน้ กด Send

  หมายเหตุ : จะท าการสง่ไฟลไ์ด ้กต่็อเมื่อ เครื่องทีร่บัไฟลจ์ะตอ้งอยู่ในสถานะรอรบัไฟลเ์ท่านัน้

  เมื่อกระบวนการสง่ไฟลเ์ริม่ขึน้ กจ็ะมหีน้าตาดงัภาพ

 • 16

  และในหน้าทีเ่ป็นตวัรบั กจ็ะมหีน้าตาดงัภาพ

  เพ่ิมเติม AT Command: http://synes.co.th/nicupload/20130121093745.pdf

  Datasheet: http://synes.co.th/nicupload/20130121103551.pdf

  http://synes.co.th/nicupload/20130121093745.pdfhttp://synes.co.th/nicupload/20130121103551.pdf