11111111 '111 1~1 11111 11111! ~~~ 1'1 ~1 1. 1! 1 SM LO UVA 0 DiLO 11111111 '111 1~1 11111 11111! ~~~

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 11111111 '111 1~1 11111 11111! ~~~ 1'1 ~1 1. 1! 1 SM LO UVA 0 DiLO 11111111 '111 1~1 11111 11111!...

 • SM LO UVA 0 DiLO

  11111111 '111 1~1 11111 11111! ~~~ 1'1 ~11 .1 1!11 [~1111111[~~ MHMPPe4UBVPU

  Stejnopis E. 1

  cislo smloU\ y Objednatclc: OlllOI/01100140212016 ~islo srnlou'> /.hotovitele:

  u~.avrena niZe psanebo doe m csice a roku podle ustaooveoi § 2586 a misl.llikona ~. 8912012 Sb. obeansl.i zakonik (dale jcn , NOZ"), mt'.ti smlo,·nimi strunami (dale jcn

  ,smlouva"):

  Hlavni mcsto PRAHA Marianskc n:'lrn. 2. J I 0 0 I Praha 1

  TCO: 00064581. DIC': CZ 00064581 bankovni spojeni: PPF banka o.s., cislo

  1.astoupcnc: lng. h·etou Pekarkovou. tcditclkou odboru sluieb Magi~traru hi. m. Prah) (dale jen "ohjednatel")

  a

  Green Center s.r.o. Zcn~lova t 545/39. t 80 00 Praha 8

  !CO: 47121572. DIC: CZ47121572 bankovnf spojenf: Komcrcni banka u.~ .. Prahu 8. cislo uctu:

  zastoupeua: lng. Jirim /.c len~m.jednatelem spoleenosti (d~lc jcn "thotovitcl'' )

  (dale spolecne jen .. smluvni strany··)

  takto:

  PR EAMBULE

  Pro ph pad, 7e dojde ke zrneni! l.t~r~hol.oli /C shora uwdenych udaju. je smiU\ ni 'trana. ll l.tm! dana zrnena nastala. po\inna informovat o ni druhou smluvni stranu, a to prukazn)m zpusobcm (formou doporu~eneho dopisu) a bez zbytecneho odkladu. V pl'ipadif. i.e l. dl'tvodu nedodrZ.eni nebo poruSem tcto povirutosti dojde ke skod~. zavazttjc sc stmnu. kteru §kodu zpusobila. tuto nahrad it v pine vy~i.

  I. PREDM(

 • 2. Di lo bode provedeno v souladu sc 1adavaci dokumcntaci ver~jnc zakaz.ky. nabldkuu od111:te~o:. pnivnimi u technickymi po~..11davky platn) mi v do be podpisu smlouvy. Di lo bude

  pro' cdeno v budon'! Nove radnicc. Marilinske nam~sli 2. 110 00 Praha I. Zhotovitd

  zhotovi dtlo pro obJcdnatclc na s' Jij miklad a na "l~tni nebczpeci. bc:r ,·ad a ncdodclku a

  objednatcl ~e 7a~a1ujc bezvadne a uplne dtlo pre,zn a 7.aplatit za n~j smluvenuu cenu. Provcuo:niln casti dila ml'Ue zhotovitcl povei'it ti'cti osobu - subdodavatele, za vysledck

  t~chto cinnosti v~ak 7hotovilel odpov!dti objednatcli stejne, j ako by j e proved! siun.

  Subduda~atelem je osoba. pomod ~tcre ma zhotO\ itcl plnil urcitou Mst pi'edmt!tu ncho

  ktcni ma poskymnut 1.hotovitcli k plncni uretle \ ~ci Ci pniva. 7JlotO\ itel mille k plncni ph:dmetu smlou' y die

  jc ncdilnou souMsti leto smlouv~ a' projektove 7ad:\v:tci dokumentaci stavby, zpmco,nne

  a zaji~tcnc objednntclcm. Objednat.:l sc zav;u.uje l.llplatit za rlid n~ a v~as zhoto\cH.; a

  pfcdane dilo die teto smlouvy ccnu uvedenou v ~1. IH. teto smlouvy a zhotovc11c dllo

  pfcv1it. 4. Sl.lucoc.ti dod•h-k) _jc dodavka 7arizc:ni UPS a veskereho materiruu 'e >tandardu v ccno\ ych

  a halitati\ nich relacich pfisluSnych pro trh ' Ccske republicc, souviscJiciho se

  .t.provoJnenim £ai'i.t.cni a '1robk(• die odsouhlascnc projel..tovc dokumcntace.

  5. V cent\ dila. kten\ je u~cdcoa v cl. Ill tcto smlouvy. jsou zakalkulovany ve~kere sou vi~cjici O>tatni miklady spojene ~c zhotovcnim diln. ktcrc ncjsou obwcny v polozkovem rll7poclu

  samo~ratne, ale 1\0ti soucast ccny JCdnotliv)ch ro/pottov)·ch pololck. a to ICJmo!na

  miklad) na: skladk~ ptcby1e

  .t.pracovlint dokumcntace skutecneho pro\cdeni dila

  pojistcni dila zajisreni pccc o 7.hotovenc dilo (stavbu) n:i. do pfcdani dila. ci rn7hodnuti

  pl'islusneho ul'adu 0 jejlm u?iv(Uli hygicnic~a a bc7pecnostni opntl'eni

  6. Pro' adcne dilo je vlastmc~im objcdnatele a nebczpcef Skod na nem aJ do doby kond~nebo

  ptcdani nese zhotovitcl. 7. Zhotovitel jako odbom) posk}1ovatel stavebnich praci prohlasuje, >c sc tadne ph:~vcdcil o

  spruvnosti a dostatc~nosti podklndit a lC vesker.! prcdnnc! podklady o pokyny ohjcdnatcle.

  kterc se tykaji dila. ncmaji vady ~i ncdostatky, kterc brlini fadn~mu provedeni d ila.

  8. Zhotovitel splni svou povinnost pro' est dilo jeho hldnYill ukoncenim a pfcdanim ptcdmelu

  dila vc sjcdnancm mistc. 9. lhotovitel je povincn ~i pi'cd 7ahiljcnim stavebni prostol')· prevzit a s objednatelcm sepsat

  protokol o pl'evzcti stavebnich prostor. lhoto~itcl jc povinen ihned pu piedani stavenich

  prostor wpoeist s praccmi a v pi'ipndc. lie tak ncucin i ani na piscmnou vyzvu ohjcdnutcle do 5 ti pracovnich dnu. bi!Zi zhotovitcli smluvni pokuta ve vy~i 5.000.· Kc (sluvy: p~ttisic

  korun cesk)·ch) a tO za kliZdy a)>OCat) kalendai'ni den prodlcni. tim ncni nik1erak dotceno

  pnivo na n:ihradu ~kod} objednateh tm1 zptisobenou. Sjednanou smlumi pokutu je po"incn

  zaplntit do ~trmicti ( 14) kalcndfil'nich dn(J ode dne jcjiho uplatnenL

  2

 • 10. Zhotoviteljc pfi .dlotovcni diln povineo postupovat s odbornou peci. podle sv)ch nejlep§ich

  znalosti a schopnosti, pri6cm7 je pfi sve cinnostl povinen chninit zajmy a dubre jmcno

  objcdnatclc a postupovat v souladu s jeho pokyny. V pfipade ncvhodnych pokymi

  objednatele jc zhotovitel po\incn na nevhodnost H~clllo pokynu objcdnatele pisemnl:

  upozomit, ' opaenem pnpad~ ncsc zhoto.,;tel .wjmena odpovednost ?a vady a za ~kodu.

  ktere ' dilsledb:u oevhodnych pok) nil objednatclc objednateli amcbo zhotoviteli alnebo

  ti'etim osobam ,znikly. II. Ve~kcre prace hudou provad~n) praoovniky s prisluSnou kvaliftkaci.

  12. Objednatcl ncni povinen pro ;hotovitele zajistit jnkckoliv zazemi pro provedenl dila, (ulozeni stavcbniho materialu a natadi. S3tnu, socialni Latizeni atd.)

  13. Zhoto' itel hidne vymezi mnnipulacni prostor a zabc.,pCi staveni prostory. tak aby nedo~lo

  k poranO' inen dodrJo,at pfislusoe prn\1\i norm)' a vyhla~k>

  tykajici sc bezpecnosti pnice a zabc£pctit pracovist~ tak. aby nebyla ohrolena bt!Lpc¢nost

  a zdrovi osob nachazejicich sc n~ pracoviSri. 15. Prace budou provadcny podlc podrobneho pracovnfho a technologickcho postupu praci,

  vcetnc podrohncho harmonogrrunu praci. kler·y zhotovitel predlo1il pfed zapocctim

  zbotovenf dOa. 16. Zhoto~;tcl zojisti prubefu) uklid \Sech dotcen}ch prostor. 17. 0 pfedani a pf

  volby objednntele kdykoli ve lhutc pcti let od predllni dila. Pokud o~jt!dnah.:l uplatni mirok

  na odstrancni vady dila, zavat.ujc sc zhotovitclllllo vudu odstranit ncjpQI.dO::ji do peti (5)

  pracovnich dnu nebo ve lhutc stanovene objednatc lcm. pokud by vy§c uvcdena lhUta ncbyla

  ptim~i'ena. 7hotovitel je po' inen predat dilo objednatcli po odstraneni ntdy die clanku VII. smlou')·

  II. D 0 B A J> L N EN l A 0 R G AN I Z ACE Y Y ~ T A VB Y, K 0 NT R 0 LA

  PR U BEHU J'RACi

  I. Pfedpokhidany tennin zahlijeni dob) plneni jc po podpisu teto smlouv) " souladu se ZVZ

  a ,. nava7no,ti na prub

 • ______ _.... ,. ·------- - - ------

  ~. renniny plneni se prodlu7uji o dobu. po ktcrou nemllle zhotovitclpokra~ovat ,. pro, aden I

  dfla v dLl~lcdku nespln~ni po•innosti stanovenych touto smlouvou objcdumdem. Vc

  smyslu ZV 1- se vSak musi jednat o nepodstutnou zmenu obsahu smlouvy v soulndu

  s ustanovcnim § 82 odst. 7 Z V L. 5. Podmink:r organizncc v)stavby:

  realizacc zaka1ky neomc.d pro,·o7 objekl\1 ( vcrcjrui bud ova s kan~clal'sk)m

  provo1cm); provadeni houracich. vrtacich a jinych hlucnych praci mimo provozni dubu objektu

  (Po P;i; 06:30 hod- 18:30 hod): objednatel umoini cerpani el. energic a 'od} z vlastm sift" a urfi mista pfipojeni;

  objct.lnatel si vyhmwje pravo docasnc pi'cru§it provndeni praci" provoznich duvodu.

  Po dnbu tako' cho pl'eru~enl praci sc stavf bch smluYenc doby plneni zaka£ky:

  pi'i realizaci jc nezbytna koordinacc praci ' prostoru objektu sc zastupcem

  zhoiO\itele. pdrobny harrnonogram JC nutne projcdnat s objcdnatele ' 3 dennim

  pfedstihu; vo7idla musi mit vyjimku pro vjezd do 76ny a musi respektovat pi'edepsaml omczeni;

  L~! urccnc objednatelem ci jeho

  po,·iHcnym .t.istupcem. a .dloto\itel je po•inen se kontrolmho dnc ucastnit a predlo~it

  veSkcrc polallova.n.! infom1ace a dokumcnty. Ohjednmd ci jeho poveten 1tlstupce jc

  povinen zhotoviteli kontrolni den nejmene pet (5) pracovnfcll dnC1 pted kontrolnfm dnem

  pfsemne o1namit.

  lll. CE:\!A Oii.A A PLATEBNi I'ODMiNKY

  I. Celkovft cena 1a zhotoveni dila (stavby) a dagfch cinno~ti zhotovitele ,. rozsahu el. I. tcto

  smlouvy,jc sjednnna v souladu s ccnou, klerou zhotovitcl nabidl v nlmci zadavaciho fizeni

  na vei'ejnou L.akazku .. Dodavka a monfliz vysuvneho occluvellO sloupu pro parkovistc

  i\o> e radnicc". jako cena nejv) ;c pfipustn3 a t'mi:

  Zllkladni cena bez DPH 7.Aklad pro \ypoeet DPfl DPH 21% Cena celkcm v~etn~ OPH

  4

  :248 32R.05 Kc 248 328.05 Kc

  52 148.89 Kc JOO 476,94 Kc

 • Zhotovitcl ' 'yslovne potvl'7ujc a garnntuje, ze prcdmN smlouvy obsahujc v~e. co je potreha k l'itdnemu provedeni dila, zc ujednami cena dila jc spn\vne a tlpln~ knlku lovana, ze ceny ve vykonovych a cenovych soupisech nebo najinjch mistccb vc smlouv~jsou postacujici. aby byly kryty vSectmy naklady, l..tere vznikly nel>o maji vzniknout v souvislosti s jcho smluvmmi 7.

 • L • "

  9. Pnice. ktcre nejwu pl'edm~tem teto smlouvy. pro,·cdene .dloto\ itclem be7 piserru1.!ho so.ililasu objedruuelc. nebudou Lhotoviteh ulmven) a Lhoto,itel sc Z3\a.ruje na vStvu objedrunelc tal.ove ¢lisli dila odstraoit.

  [ \ . PR AVA A PO V I Nl' O S TJ OB JE U i\A T ELE I. Objednatel rna pnivo plUpoHinim odbomou finnu pro\ad~jici inicnyrskou

  cmnost (Lj ptik87.nibtll3 zAidadc ')dane rtne mod tcto Iinne. 2. Objednatc